Големина на текста:
№1.В ел.техниката има 2
вида основни зад.1
обхваща зад за анализ-
при тях са дадени:схемата
на веригата,параметрите
на елементите,електро-
движещити величини и
тяхното развитие в t.Търси
си 1 от направленията на
i-те или u-та,другото се
намира от характеристи-
ките на елементите: .......2
тип са задачити за синтез-
трябва така да се състави
схемата и подберат пара-
метрите на елементити,че
да се получат предвари-
телно зададените характе-
ристики.Процесите в ел.
Вериги се описват с зако-
ните на Кирхоф.За верига
с свързан граф,с n възела
по закона на Кирхоф за
токовете се съставят n-1
уравнения,като последно-
то уравнение е зависи-
мо.То се получава като се
съберат първите уравне-
ния и се умножи с (-1).
Уравненията съставени по
закона на Кирхоф са със-
тавени за затворени кон-
тури,затова се използва
система от к независими
контури.С-мата трябва да
отговаря на 2 усло-
вия:1.броя на независими-
те контури е:за свързан
граф:к=m-(n-1),за не-
свързан граф:к=m-(n-N),
N-броя на самостоятелни-
те части.2.Всеки клон
трябва да бъде вкл. най-
малко в един независим
контур.Има 4 начина за
избиране системата неза-
висими контури:метод на
елементарните клетки
(прилага се за планарни
вериги),метод на прибавя-
нето,метод на отстранява-
нето и топологичен метод.
№2.Методът с контурните
токове е основен метод за
анализ на ел.вериги.
Използва се ЗКТ.От с-мата
обхващаща n-1 уравне-
ния,се елиминират n-1 не-
известни,като съответните
n-1 тока се изразяват с
останалите к тока,нарече-
ни контурни токове.След
това се заместват в
ЗКН:?Rkik=?ek.Получават
се к уравнения,наречени
контурни, с к неизвестни
контурни токове.Решава
се с-мата и се намират
контурните токове и от
там се намират останалите
токове. По Крамер контур-
ният ток е равен на
Dr/D ,където D e детер.
Съста-вена от коеф. пред
не-известните токове,а Dr
e детер. съставена при за-
местване на елементите от
единият n-тия стълб.При
синусоидален режим с
индук.връзки-ако се пре-
махнат индук.връзки,като
се преобразува схемата,
прилагането на метода
става по стандартния на-
чин.При наличие на
идеални източници на ток
– всеки ИИТ се вкл. в един
единствен контур,при
което съответния контурен
ток ще бъде равен на тока
на ИИТ,затова за тези
контури не се съставят
уравнения,а се съставят
за другите контури.
№5.За веригата от фиг.1
за Iз се получава
(Z2/Z1Z2+Z2Z3+Z3Z1)U
,Yзвх(K) е комплексната
взаимна проводимост м/у
клона 3 и входа.За Uз(U)
се получава .
Величината Кuзвх(K) е
компл.коеф. на предаване
по u м/у клона 3 и входа.В
верига,в която действат
само НИ на сигнали се
оставя само един ИЕДН
Er(K),ИН се дават
накъсо,ИТ се прекъс-
ват.Намират се съставките
Isr(K) на тока Is и Usr(K)
на Us(K),дължащи се на
източника.По този начин
могат да се намерят
следните величини:ком-
плексна собствена прово-
димост Yrr=?Irr/Er,
комплексна взаимна про-
водимост. Ysr=?Isr/Er,
комплексният коефициент
на предеване по напре-
жение Kusr=?Usr/Er
№3.Редът на работа при
метода при резистивни
вериги е следният:
1.Избира се нулевият
възел,чийто потенциал се
приема за 0;2.Номерират
се другите възли и се
означават потенциалите
им;3.саставят се уравне-
ния от вида:G’ppVp-
?G`pVs;4.решава се с-
мата от n-1 уравнения с n-
1 неизвестни потенциа-
ли;5.избират се посоки на
токовете;6.по закона на
ом се определят токовете
в всички клонове.При
синусоидален режим урав-
нението за р възел е
следното:Y`ppVp-
?Y`psVs=J`ep, Y`pp e
сумата от комплексните
проводимости на всички
клонове,свързани с
р,Y`ps-сумата от комп.
Проводимости на всички
клонове,опрени на възли-
те р и s.За индуктивни
връзки се използва моди-
фициран метод на възло-
вите потенциали,но може
и по стандартният начин
като 1 се премахнат
индукт.връзки.За вериги с
ИИН-когато G-та на клона
на източника е безкрайно
голямо,това се пости-
га,чрез пренасяне на ИИН.
№10.Едно магнитно поле
се нарича въртящо се ако
вектора на полето B-> се
върти в една равнина като
върхът му описва
окръжност.Такова поле се
постига с 2 или 3 намотки
през които се пропуска 2-
фазен или 3-фазен
ток.При пулсиращо магн.
имаме бобина в която
протича синусоидален ток
i(t)=im.sin(?t+?i).Този
токвъзбужда в бобината
магн поле чиято индукция
има неизменно
направление и големина
изменяща се по
синусойдален закон.Всяко
пулсиращо магн поле се
получава при наслагване
на две въртящи се полета
с големина Вm2 които се
въртят в една равнина но
в противоположни посоки
с ъглова скорост = на
ъгловаета честота ?.Има
два начина чрез
наслагване на пулсиращи
магнитни полета да се
постигне едно резултантно
въртящо се магн.
поле:1.чрез 2-фазна с-
ма;2.чрез 3-фазна.
№4.П,А и Д са в сила за
линейни и нелиейни
вериги;Линейност-само за
линейни вериги;Взаимост
и обратимост-и за ЗИ.Един
двуполюсник е пасивен
когато Е постъпваща на
входа му не е отрицателна
W(t)=?u(t)I(t)dt
>=0.Резистор със съпро-
тивление R се получава
Ur=Rir от тук
W(t)=R?ir2(t)dt>0 От тук
следва,че R>0,това е така
и за бобина и конденза-
тор.2 вериги са дуал-
ни,ако уравненията съста-
вени по ЗКТ(Н) за 1 верига
са равностойни на
уравненията по ЗКН(Т) за
2 верига.Дуалните вериги
имат еднакъв брой кло-
нове;веригите са съставе-
ни от взаимно дуални еле-
менти(L-C,R-
G,последователно-парале-
лно,ИН-ИТ).Л-за линейни
ел.вериги съставени от
елементи със постоянни
параметри(R,L,C,M=const).
За тези вериги са в сила 2
принципа:принцип на
наслагването(сумарната
реакция на ел.движещи
сигнали е сума от
индивидуалните реакции
на всеки отделин сигнал)
и принцип на пропорцио-
налноста(реакцията на 1
линейна ел.верига е
пропорционална на дей-
стващия сигнал на
източника).
№20. Процесите на
преминаване от едно
състояние в др.се наричат
преходни.Те се дължат на
следните процеси:1.вкл. и
изкл. на енергиини
източници;2.Промяна на
характеристика на
деистващи електродв.
сигнали;3.Изменение на
структурата на
веригата;4.Промяна на
параметрите на
елементите.Приема се че
промяната се извършва
мигновенно,чрез
подходяща
комутация.Идеалният
ключ има две
състояния:Състояниена
затворен ключ
(uk(t)=0,ik(t),за
t>=0),състояние на
затворен ключ
(uk(t)!=0,ik(t)=0,за t>=0).И в
двете състояния
моментната
мощност=0:pk=uk.ik=0.Те
оретично преходните
процеси продължават
безкрайно.Преминаванетн
о от едно към друго
състояние практически е
крайа
величина.Преходните
процеси се изследват за
да се разбере колко време
е необходимо дадена
величина да достигне
определена стойност или
пък дали ще има опасни
токове и напрежения по
време на
процеса.Преходните
процеси се описват със
система от алгебрични и
обикновенни
диференциални
уравнения.Колкото е по-
сложна системата,толкова
по-труден е
анализът.Сложността може
да се определи с реда на
веригата,който съвпада с
реда на системата
диференциални
уравнения.
№7.ТК-всеки един
пасивен елемент,в който
преминава ток може да се
замени с ИИТ,jeком=i,като
посоката на jeком е
противоположна на посо-
ката на тока,а за пасивен
клон,чието напрежение е
u може да се замени с
ИИН ekoм=u,като също
трябва да се сменят
посоките.ТТ-чрез нея се
определя тока в пасивен
клон със съпротивление
R,разглеждан като товар
на активен 2-
ник:i=uo/Re+R, uo
напрежението м/у изво-
дите на 2-ника,при пре-
късва-не на пасивния
клон R ;Re-входнот на 2-
ка,когато всички ИИН са
накъсо,а всички ИИТ са
прекъснати.При синосуи-
дален режим,формулата
се записва в комплексен
вид i=Uo/Ze+Z.ТН-тя е
дуална на ТТ и има
следният вид.
i=Reik/Re+R,където
ik=uo/Re.Ч-Изменението
на тех.характеристики на
тех.устройства се опредея
от старене,околна среда и
др.Това налага да се
определят отклоненията
от предварително зададе-
ни стойности,зависимости
или графики.Ако характе-
ристиката F зависи от p
параметри x1,x2,...xp,при
промяна на 1,например
хr,F ще се измени с
drF=(?F/?xr)dxr.Чувствит
елността S на F по
отношение на малки
изменения на параметъра
хr се определя с израза
S=xr?F/F?xr.
№8.Една верига и
трифазна,ако схемата й
представлява трикратно
повторение на една нейна
част-фаза.Трифазна сис-
тема величини и с-ма от 3
еднородни величини u,i и
т.н.,които са периодични и
имат еден и същ пери-
од.Една трифазна с-тема е
симетрична,ако:1.модулит
е на еднородните величи-
ни са еднакви,2.фазовата
разлика м/у 2 величини с
поредни номера к и к+1
имат еднаква стойност
?k+1-?k=n2?/3,за к=3
се получава,?3+1=?1.
Трифазните вериги би-
ват:свързани и несвър-
зани(нямат ел.връзак).
Най-често се използват
свързани трифазни вери-
ги,защото се спестяват ма-
териали.Една трифазна
верига е уравновесена,ако
моментната стойност на
мощноста е константа по
отношение на времетo:
?uk(t)ik(t)=cnst.
Комплексната мощност на
трифазната верига се
получава като се съберат
комплаксните мощности
на 3 фази:S=S1+S2+S3.
При симетрични вериги за
комплексната
мощност :S=3U1 1=3U2
2=3U3 3.S=P+jQ.За
активната
P=3Uф.Iф.cos?ф,за
реактивната
Q=3Uф.Iф.sinф.
№6.Дадена е верига с
синусоидален ре-
жим,действа само един ИТ
Jer(K)и се определят
съставките на токовете
Isr(K) и напреженията
Usr(K)qобослувени от
Jer(K).От тук може да се
намерят следните величи-
ни:комплексно собствето
съпротивление
Zrr=?Urr/Jer,комплексно
взаимно съпротивление
Zsr=?Usr/Jer,комплексни
ят коеф. на предаване по
токсе
определяKisr=?Isr/Jer.По
закона на ом се получава
Kisr=YтZвз,където Yт(K)е
комплексната проводимост
на товара.Свойстната В и
О са характерни за
вериги,в които няма ЗИ.В
този случай се устано-
вяват следните равенства
Yrs=Ysr,Zrs=Zsr,това
значи,че комплексните
взаимни проводимос-
ти/съпротивления имат
разменени индекси,но са
равни.
№9.Тези вериги може да
се анализират чрез всички
методи характерни за
линейни вериги.Дадена е
следната верига:трифазен
генератор представен като
3 отделни еднофазни
генератора и симетричен
трифазен консуматор
,представен като 3
отделни консуматора с
комплексни съпротивле-
ния Zk,напрежението м/у
звездните точки е
Uo1o2(K).Получава се :-
3Uo1o2+Zл(l1+l2+l3)+U1U2U
3=E1E2E3=0 . В симетри-
чна трифазна верига
съществуват следните за-
висимости:. l1+l2+l3=0;
U1+U2+U3=0; E1E2E3=0,
това означава,че
Uo1o2=V1(K)-V2(K)=0
точките o1 и o2 имат
еднакви потенциали,това
значи че могат да се
свържат на късо,като това
няма да промени разпре-
делението на токовене и
напреженията в останала-
та част от веригата.В
резултат на това трифа-
зната ел.верига се
разпада на 3 еднафазни
вериги,еднакви по струк-
тура и параметри.
№23.Веригите от втори
ред се състоят от
резистори,независими
източници и два
консервативни елементи-2
кондензатора,2 бобини
или бобина и
кондензатор.Веригата не
си повишава реда,ако има
индуктивна връзка м/у 2
бобини.В един
съставен от RLC-
двуполюсник по законите
на Кипхоф се
записва:i
L
=i
C
=i
R
=i и
u
R
+u
L
+u
C
=u(t).Отчитат се
зависимостите:i=Cdu
C
/dt;u
L
=Ldi/dt,се стига до
системата диференциални
уарвнения:В
Ldi/dt+R.i+u
c
=0 и –
I+Cdu
C
/dt=0.Характеристи
чното уравнение
е:LCk
2
+RCk+1=0.При
свободен режим
стационарните съставки на
u
C
и i
L
са равни на нула:
u
Cст
=0,i
Lст
=0.При вкл към
постоянно напрежение
u
Cст
=u,i
Lст
=0.При вкл.към
синусоидално напрежение
се получава:i
ст
(t)=(u
m
/z).sin(?t+?
u
-?),а
за u
ст
=(-
u
m
/?Cz).cos(?t+?
u
-?).
№11.Много с-теми изпол-
звани в радиотехниката
съдържат устройства с 4
извода,свързващи източ-
ника с консуматра.Такова
устройство с 2 двойки
изводи,между които няма
външна ел.връзка се
нарича 4П.2-та изводи 1 и
1` е входът или първична-
та страна,а 2 и 2` е
изходът или вноричната
страна на 4П.U-та на вх. и
изх. се означават u1 и
u2,а полюсните токове с i1
и i2:СХЕМА.4П могат да
бъдат активни или пасив-
ни.1 4П е пасивен,ако при
едновременното прекъсва-
не на вх. И изх. U-та u10 и
u20 са =0:u10=u20=0,
i10=i20=0 (режим на
прекъсване).Пак е паси-
вен,ако при едновременно
късо съединение на изх. и
вх.: i1k и
i2k=0:i1k=i2k=0 и
u1k=u2k=0 (режим на
късо съединение).При
анализ на сложни схеми
като 4П се използват
зависимостите м/у токове-
те и напреженията,без да
се разглежда вътреш-
ността на 4П.Съществуват
6 системи уравнения на
4П-ка.Прието е коефици-
ентите,които участват в
уравненията да се наричат
параметри на 4П.
№21.Този метод има
следните етапи:Съставя се
системата диференциални
уравнения,с която се
описват преходните
процеси…………;Определят
се независимите начални
условия,като се изследва
режимът във веригата
преди
комутацията;Решава се
характеристичното
уравнение,след което се
намира общи интеграл на
системата диференциални
уравнения.За верига от 2-
ри ред при прости корени
к1 и к2 свободната
съставка има
вида:iсв(t)=A
1
.e
k1t
+
A
2
.e
k2t
,където A
1
и A
1
са
интеграционни
коефициенти;Намира се
частният интеграл на
нехомогенната система
диференциални уравнения
x
пр
,което означава че е
намерен принудителният
режим;Общия интеграл на
нехомогенната система
диференциални уравнения
се получават като се
съберат частният и общият
интеграл на хомогенната
система:х=x
св
+x
пр
.
№12.Разглежда се паси-
вен 4П при синусоидален
режим.Y-системата урав-
нения на един 4П
е:I1=Y11.U1-Y12.U2 и
I2=Y21.U1-Y22.U2…Z-сис-
темата уравнения пред-
ствлява:U1=Z11.I1+Z12.I2
и -U2=Z21.I1+Z22.I2…Z
параметрите обхващат
собствените(Z11,Z22) и
взаимни (Z12,Z21)
комплексни R-ния.Соб-
ствените R-ния са вх.
Съпротивление при режим
на прекъсване.4П от взаи-
мен тип (4ПВ) Z12=Z21.А-
предварителната с-ма ура-
внения на един П4П дава
връзка м/у комплексите
U1 и I1 на вх. величини
спрямо изх.:
U1=A.U2+B.I2 и
I1=C.U2+D.I2…А,B,C,D-
константи или коеф на
4П.4ПВ м/у коеф. му има
следната връзка:AD-
BC=1.В-системата съотно-
шението на изх. Величине
спрямо вх.величини,като
източника е на вторичната
страна.Хибридни показат
връзката м/у 1 първична и
1 вторична разнородна
величина – U и I.H-с-мата
за П4П има вида:
U1=H11.I1+H12.U2 и
I2=H21.I1+H22.U2…4ПВ-
H12=H21.G-с-
мата:I1=G11.U1+G12.I2 и
U2=G21.U1+G22.I2.
№22.Веригите от 1 ред са
съставени от еден
консервативен
елемент.Преходните
процеси се описват с
уравнението то 1
ред:dx/dt+ax=bf(t).Характ
еристичното уравнение е
следното к+а=0 или к=-
а.Величината ?=1/a=-1/k.
[?]=s.За верига от първи
ред ?L/Rе,а за верига с
капацитет
?=C.Re.Свободният режим
се развива в L или С,за
сметка на енергийните
запаси в тях.За време t=3?
свободната съставска
спада под 5% от своята
начална стойност,а за t=5?
под 1%.Преходните
процеси при вкл. на
източници на постоянни
сигнали се описват с
уравнението:dx/dt+ax=bf(
t)=bf. Преходните процеси
при вкл. на източници на
постоянни сигнали се
описват с
уравнението:dx/dt+ax=bf
m
sin(?t+?
f
).
№25.ЗКТ ?ik(t)=0 след
въвеждане на съответните
операторни образи
ik(t)<->Ik(p).Се представя в
следната оперативна фор-
ма:?Ik(p)=0.Аналогично се
записва и операторната
форма на ЗКН ?=Uk(p)=0.
Тези операторни записи
на ЗК са в сила както при
нулеви така и при ненуле-
ви начални условия.При
нулеви начални усл.може
да се използва оператор-
ната форма на закона на
ом U(p)=Z(p).I(p) или
I(p)=Y(p).U(p)…
При нулеви начални усло-
вия всички резултати и
всички методи които са
извесни от анализа на
синусоидалните режими
по метода с комрлексните
в-ни могат да се предста-
вят в операторна форма
стига величината jw да се
замени с променливата p.
Нещата се усложняват при
ненулеви начални усл.В
този случай се налага да
се отчете тяхното влияние
което може да се извърши
с помоща на с еквивалент-
ни операторни схеми.Ме-
тодът с еквивалентните
оперативни схеми обхва-
ща 5 осн. правила:1.опре-
делят се началните усло-
вия за индуктивните еле-
менти и за кондензато-
рите.2.Избира се типът на
ек-вивалентните
оперативни схеми-дали да
бъдат от посл. или от
парал.тип. 3.Съставя се
еквивален-тната
операторна сх. на
веригата въз осн. на сл.
Правила:А.Източниците на
ел.движ. сигнали се заме-
стват с операторни източ-
ници- Еr(p) или Jer(p).
Б.консервативните еле-
менти се заместват със
съответните им еквива-
лентни операторни схеми.
В.Резисторите и съедини-
телните проводници се
запазват без изменение.
4.решава се така съставе-
ната еквивалентна опера-
торна сх. и се опрпеделят
операторните образи на
търсените в-ни.5.С теоре-
мата на разлагането се
преминава към съответ-
ните оригинали,с което
изследването приключва.
№26.Върху преходните
процеси в линейните ел.
Вериги с постоянни пара-
метри оказват влияние
следните три фактора:
1.Структурата на
веригата-начин на
свързване на елементите,
типът на схемните елеме-
нти и големината на
техните параметри;
2.Началните условия;
3.Характерът на действа-
щите независими сигнали.
ПХН-се означава c hu(t) и
е равна числено на неста-
ционарното изходно на-
прежение u2(t) при вкл.
на веригата към постоянно
напрежение u1(t):
u1(t)=u1(t).Взаймна пре-
ходна проводимост- се
означава с y(t) и е равна
числено на отношението
на нестационарния изх.
Ток i2(t) при вкл. на
веригата към стъпалови-
дно постоянно u:
u1(t)=u1(t).ПХТ- hi(t) се
определя като отношение
на изх. i2(t) когато
веригата се вкл. към
източник на пост. ток.
ОКП-дефинират се два
коеф. на предаване-по u и
i. Те се определят при
нулеви начални усл. като
отн. на съответните
операторни образи на
напр. и на токовете.Така
за операторния коеф. на
предаване по напреж.
Ku(p) е в сила сл. израз:
Ku(p)=U2(p)/U1(p).
№14.А с-ма уравнения на
един СМ4П U1=A.U2+B.I2
и I1=C.U2+A.I2…За да се
представи тази с-ма в
хиперболичен вид се
използват следните
зависимости:ch?=A;sh?=?
BC;Zc=?B/C,където ? е
константа на
разпространение,а Zc
характеристично
съпротивление.От тук се
получават коефициентите
на
4П:A=ch?;B=Zc.sh?;C=sh?
/Zc.За А с-мата на П4П в
хиперболична форма се
получава:U1=(ch?).U2+
(Zc.sh?)I2 и
I1=(sh?/Zc).U2+
(ch?).I2.Ако е
натоварен с
характеристичното си R-
ние:Zт=Zc,ще се
получи:U2=Zc.I2 или
I2=U2/Zc.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 окт 2020 в 21:22 в момента не учи на 46 години
15 мар 2018 в 12:52 ученичка на 27 години от Варна - ГПЧЕ "Йоан Екзарх", випуск 2012
07 фев 2017 в 07:43 студент на 25 години от София - колеж по телекомуниаиии пощи, випуск 2017
02 яну 2017 в 13:51 студент на 44 години от Разград - Технологичен колеж към РУ "Ангел Кънчев", факулетет - 10724, специалност - Технология на храните, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Електротехника и електроника - пищови

15 май 2011
·
546
·
4
·
2,664
·
896
·
4

Пищови по електротехника и електроника при доцент Патев...
 

Измерване на съпротивление

07 апр 2006
·
849
·
2
·
82
·
295
·
1

Теоретична постановка, използвани апарати, получени резултати.
 

Трифазен асинхронен двигател

22 ное 2008
·
298
·
4
·
288
·
374

Асинхронния двигател преобразува електрическата енергия на трифазния променлив ток в механична енергия. Състои се от две основни части – неподвижна, наречена статор; и въртяща се – ротор...
 

Лекции по електротехника

25 дек 2008
·
255
·
3
·
247
·
227

Начертаните схеми на източници на ЕДН са идеални такива , реалните източници на напрежение съдържат в схемата си още един елемент, с който се отличават /вътрешно съпротивление R/...
 

Трансформатори

10 юни 2009
·
371
·
10
·
1,588
·
637

Обстойно разглеждане на устройството и принципа на действие на трансформаторите....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Електротехника
Електростатичен разряд (ESD)
изпитен тест по Електротехника за Неучащи
Тест за проверка на получените знания след провеждане на ЕСД обучение. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
12
10
1
3 мин
10.11.2014
Тест по въведение в полупроводниковите елементи
изходен тест по Електротехника за Студенти от 2 курс
Част от изпитните тестове в ТУ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
18
58
1
2 мин
30.07.2013
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Пищови по Електротехника

Материал № 323732, от 21 апр 2009
Свален: 252 пъти
Прегледан: 150 пъти
Качен от:
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 6
Брой думи: 3,608
Брой символи: 19,246

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по Електротехника"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения