Големина на текста:
Логическа
(инфологи
чна) схема
Физиче
ска
схема
Вътреш
на
схема
Външни
схеми
Архитектура на системите с база от данни
Модул 4. Системи с база от данни
4.1. Архитектура на системите с база от данни
4.1.1. Схеми на базата от данни
Създаването на база от данни започва със събиране и анализ на данните за предметната
област. Работата по проектиране на база от данни и нейната експлоатация може да бъде разделена
на три различни нива. Логически, отначало съществува предметната област. Всеки от
потребителите има своя локална представа за предметната област
Локални
представи
на
потребители
те
Фиг. 4.1.1. Архитектура на база от данни
Чрез обследване и изучаване на локалните представи на потребителите (ЛПП) се съставят
документи, наречени "профили" - профил на потребител, профил на работно място, профил на отдел
и др.под.
Цялостното дефиниране на предметната област се извършва чрез обобщаване на локалните
представи на потребителите и формирането на тяхната основа на единна логическа схема.
Логическата схема отразява начина, по който проектантът на базата от данни вижда предметната
област. Логическата схема е модел на предметната област. Този модел е съставен без оглед на
никакви ограничения, които външната среда би могла да наложи.
Архитектура на системите с база от данни
1
След съставяне на логическата схема последователно се изграждат физическа, вътрешна схема
на даните и външни (потребителски) схеми. Това е процес на преобразуване на логическата схема
във физическа, вътрешна и външни схеми [39].
Моделирането на предметната област, извършено със средствата на избран модел на данните и
при отчитане на ограниченията, налагани върху проекта на базата от данни, се нарича физическа
схема. При използване на релационния модел на данните, физическата схема е набор от много
таблици (всяка от които е изградена по схемата на някаква релация) и набор от ограничения за
стойностите, които се въвеждат и съхраняват в таблиците. Схемите на таблиците и ограниченията за
стойностите зависят от свойствата на предметната област и от информационните нужди на
потребителите [11].
Описание на физическата схема, извършено с оглед на вътрешното представяне на данните и
техните структури, се нарича вътрешна схема на базата от данни [11].
За отделните потребители на базата от данни е интересна само част от данните за предметната
област. Това означава, че разглеждайки схемата като цяло, за отделните потребители трябва да се
дефинират различни независими абстрактни понятия. Физическата схема се използва като еталон за
отделяне и преобразуване на части на базата от данни, които са непосредствено свързани с
приложенията. Такива части се наричат външни схеми. Моделът на данните, използван при
построяване на физическата схема, се прилага също и за формиране на външните схеми. За една
предметна област се съставя една физическа схема и голям брой външни схеми (примерно, по една
или повече външни схеми за всеки потребител). При формиране на външните схеми се имат пред вид
особеностите на избраната СУБД. Поради това създаването на външните схеми среща специфични
трудности. За преодоляването им в съвременните системи с база от данни се създават няколко нива
на външните схеми, отразяващи различните функции, свързани с управлението на информацията,
управлението на приложенията и управлението на базата от данни [11].
4.1.2. Качество на схемата на база от данни
Качеството на проектираната схема на базата от данни се определя според степента на
съответствие с критерии за качество (С1 - С5), базирани на следните три принципа:
(1) Схемата на базата от данни следва да бъде съставена така, че да създава предпоставки
СУБД автоматично да поддържа ограниченията за запазване на интегритета на данните. Тези
ограничения са насочени главно към осигуряване на контрол над излишеството на данните и към
отстраняване на аномалиите, които могат да се проявят при въвеждане, изтриване и актуализиране
на данните.
(2) Схемата на базата от данни се съставя така, че да бъде ориентирана към най-често
извършваните запитвания и към критичните по време и (или) по мисия
запитвания (запитвания с висок приоритет). В схемата на базата от данни следва да се осигурят
пътища за изпълнението на такива запитвания.
(3) Схемата на базата от данни трябва да способства за осигуряване на
непроцедурност на операциите за манипулиране на данните [7].
4.2. Проектиране на информационни системи с база от данни
4.2.1. Цели на проектирането
Главните цели на проектирането са:
а) създаване на информационна база;
б) създаване на приложна програмна система за работа с информационната база.
2
Информационната база се състои най-малко от две бази от данни. Едната съдържа
нормативно-справочни данни, а другата съдържа оперативни данни (факти за предметната област).
Оперативните данни могат да бъдат поддържани в повече от една тяхна база от данни.
Проектираната информационна база трябва да отговаря на следните основни и допълнителни
изисквания [5]:
Основни изисквания
а) Коректност на схемата на информационната база
Схемата е коректна, когато на всеки обект от предметната област съответстват данни в
информационната база, а на всеки процес в предметната област съответстват процедури на
обработка на данните.
Резултатът от един процес в предметната област трябва да съвпада с резултата от съответната
процедура за обработка на данните. Може да се изисква периодично спазване на това съответствие,
или може то да се изисква непрекъснато, във всеки момент от времето. Такава схема се нарича
хоморфен модел на предметната област.
б) Работоспособност при наложени ограничения
Това е способността на системата да функционира пълноценно при ограничения, налагани от
апаратната платформа, операционната система и системата за управление на базата от данни. Най-
съществени ограничения са обемът на достъпната оперативна памет и обемът на достъпното дисково
пространство.
в) Ефективност
Ефективност на информационната база означава, че желаните резултати от функционирането на
системата се получават при минимално използване на ангажираните ресурси и максимално
бързодействие (реактивност) на системата при обработка на запитвания за извличане (четене) на
данни и модифициране на данни (вмъкване, изтриване, актуализиране). Информационната база от
данни трябва да предоставя възможност за максимална ефективност на информационната система
като цяло.
г) Защитеност на данните при аварии, некоректни актуализации и неразрешен
достъп до данните.
Някои от функциите за осигуряване на защитеност на данните се изпълняват от СУБД, а други - от
приложните програми. Информационната база трябва да облекчава изпълнението на тези функции.
Допълнителни изисквания
д)Простота и удобство при експлоатация на информационната система.
Интуитивен и ясен потребителски интерфейс. Защита срещу несръчни и неправилни
действия на потребителя. Възможност за прекратяване и възстановяване на
действията на потребителя във всеки момент от времето и без опасност за нарушаване интегритета
на данните.
е) Гъвкавост и адаптивност на информационната система
Системата трябва да допуска да бъде развивана и адаптирана към измененията в предметната
област и към нарастващите информационни нужди на потребителите.
(Допълнителните изисквания се вземат под внимание при сравняване на алтернативни проекти).
Задачите на процеса на проектирането са да се създаде система с база от данни, притежаваща
задължителните изисквания и, по-възможност, с най-високи показатели на спазване на
допълнителните изисквания. Казано с други думи, основните задачи са
две:
1.Решение за това какви данни и с каква цел ще бъдат съхранявани в системата.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 май 2020 в 13:14 в момента не учи на 42 години
11 май 2020 в 22:51 потребител
09 май 2020 в 22:37 ученик на 25 години от Видин - ПМГ "Екзарх Антим I", випуск 2014
05 апр 2020 в 06:18 ученик на 31 години от Бургас - СОУ "Димчо Дебелянов"
18 мар 2020 в 10:23 потребител
16 фев 2020 в 01:38 студентка на 34 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Технически колеж - Бургас, специалност - Електротехника , випуск 2017
19 яну 2020 в 16:14 студент на 49 години от София - МУ, факулетет - ФОЗ, специалност - Здравен мениджмънт, випуск 2018
22 ное 2019 в 01:44 студент на 27 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - ееа, специалност - КСТ, випуск 2020
06 окт 2019 в 16:07 студент на 36 години от Шумен - Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" към НВУ "Васил Левски" - В. Търново, факулетет - Артилерия ПВО и КИС, випуск 2021
05 окт 2019 в 09:44 студент на 41 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - EE, специалност - Електроенергетика и електрообзавеждане, випуск 2016
 
Домашни по темата на материала
информатика. спешно. задача. благодаря предварително.
добавена от sakata2000 25.11.2015
1
7
Подобни материали
 

Защита на информацията

23 ное 2010
·
417
·
22
·
5,565
·
779

Защита на информацията в компютрите и мрежите. Защитни стени....
 

Периферни устройства

23 окт 2007
·
700
·
3
·
570
·
216
·
1

Принтерите са компютърни периферни устройства, които служат за отпечатване на хартия (понякога и на други материали) на документи, които могат да включват текст и изображения.
 

Методология на търсене на информация в интернет

17 мар 2008
·
373
·
13
·
3,220
·
314

Във времената, когато информацията се е превърнала в един от основните производствени фактори наред с земята, труда, капитала и мениджмънта, процеса на нейното намиране и пълноценно използване все още не е напълно изяснен...
 

Структуриран тип данни масив

17 мар 2006
·
528
·
3
·
289
·
110

Същност..Деклариране на данните тип масив..Описание в раздела за деклариране на променливите..
 

Ръководство за работа с IRIS RADAR

13 мар 2008
·
92
·
153
·
19,827
·
101

IRIS е мощна система за наблюдение, проследяване и предсказване на метеорологичните явления, която работи на базата на разнообразни хардуерни и софтуерни платформи, свързани в мрежа...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Информатика, ИТ
Компютърна грамотност
изходен тест по Информатика, ИТ за
Тест за първоначална компютърна грамотност - включва хардуер и софтуер, въпроси за Windows, текстообработка в MS Word и работа с таблици в MS Excel. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
10
1
12 мин
04.10.2019
Информационни технологии, VII клас
изпитен тест по Информатика, ИТ за Ученици от 7 клас
Тестът е за проверка на усвоените компютърни знания и умения от учениците в 7-ми клас. Въпросите са за текстообработващата програма MS Word. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
20
16
1
2 мин
04.12.2019
» виж всички онлайн тестове по информатика, ит

Системи с база от данни

Материал № 323683, от 21 апр 2009
Свален: 280 пъти
Прегледан: 351 пъти
Предмет: Информатика, ИТ
Тип: Лекция
Брой страници: 33
Брой думи: 8,226
Брой символи: 74,371

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Системи с база от данни"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мирела Любенова
преподава по Информатика, ИТ
в град Асеновград
с опит от  2 години
15

Пенка Кръстева
преподава по Информатика, ИТ
в град Пловдив
с опит от  6 години
47

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения