Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
Големина на текста:
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА
Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и
предизвикателства. От една страна е продължилата финансова криза, а от друга страна
действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на
световното икономическо пространство. Самата глобализация става възможна
благодарение на невероятното развитие на информационната технология.
Съвременният пазар трябва да бъде разбиран не като място за сравнение на продукти,
колкото като възможност за конкуренция на потенциали. Всичко това поставя огромни
изисквания пред управлението на всяка организация като цяло. Досегашните условия
фокусират върху въпроса за количествения растеж, разбиран като нарастване на обема
на продукцията. Сега успехът се решава преди всичко от това доколко е успяла
фирмата да отговори на изискванията на потребителите и техните потребности. Офис
планирането и проектирането заема важна част от управленската стратегия по
отношение цялостната организация на работния процес и постигане на оптимална
ефективност по отношение качеството на обслужване на клиентите.
Поради тези предизвикателства и нуждата от офис планиране на организационната
дейност, с все по-нарастваща сила в българската икономика се оформя необходимостта
от нов модел на развитие и управление на микроравнище, т.е. на равнище на отделната
стопанска единица. В съвсем недалечно бъдеще този нов управленски модел вероятно
ще стане и единствената възможна алтернатива за осъществяването на стопанска
дейност и перспектива за по-качествено и ефективно обслужване. Това е модел, който
„Шанс и Дрийм Пропъртис” спазва, където печалбата ще трябва да идва не толкова от
обема на произведената и продадена продукция или оказаните услуги, колкото от
понижаване на себестойността на продукцията и услугите, високото качество и
новаторските решения и качество на обслужване. А всичко това в още по-голяма
степен поставя въпроса за активизацията на човешкия и трудовия фактор в
организацията като ключов носител на иновацията и ядро на това, което наричаме
интелектуален капитал. Основно трябва да се наблегне на организацията на управление
във фирмата и управлението на качеството на трудовите ресурси с оглед осъществяване
на ефективно управленска структура по екипи и звена на работа в зависимост от
спецификата на фирмата. В тази връзка е особено актуален въпроса за офис
планирането и организирането на фирмената дейност като част от общата фирмена
стратегия за развитие.
Стратегията за развитие е онази съвкупност от правила и действия, които указват как
фирмата „ШАНС” да използва елитните си ресурси за решаване на големите и
жизненоважни проблеми. Цялостната сратегия съдържа пазарна, продуктова,
технологична, организационна, сациална и др стратегии.
Стратегическото планиране в тома число и офис организационното планиране на
работното място и работната среда, е метод, чрез който се съставя план за реализиране
на стратегията за развитие. Всяка фирмена дейност може да бъде развита във фирмена
политика - иновационна, инвестиционна, финансова, ценова, по персонала и т.н.)
Фирмените политики представляват съвкупност от правила и общи принципи, които
изразяват единомислието на фирменото ръководство и единното разбиране за
правилното изпълнение на тези функции и дейности.
Целта на фирмената политика е да определи как и по какъв начин офис планирането и
проектирането, като част от управленската организационна стратегия във фирмата,
може да повлияе в позитивен план върху цялостната дейност и обратно. На базата на
практически и теоретични постановки се разглеждат основните аспекти в офис
планирането и проектирането като стратегия на управление, фирмена политика,
мотивация на персонала, законодателно регламентиране на необходимите звена при
самото проектиране на офиса във фирмата. Целта е теоретично и практически да се
анализира ползите и негативите при подобно офис-планиране. Актуалността на
проблематиката се свързва с всички гореизброени аспекти на ефективност при офис
планирането и проектирането, анализирани в частност спрямо спецификата на
отделната фирма и оказваните услуги /анализът се съсредоточава върху обслужващата
сфера/. Актуалността произтича най-вече от теоретичните и практически постановки
относно изграждането на правилна и ефективна организационна структура на работа
във фирмата с цел най-пълно и адекватно посрещане на фирмените трудности и
създаване на ефективна обслужваща среда. Офис планирането освен физическо
планиране на работното място и пространство, включва и цялостно планиране на
организацията на работа – работни групи, отдели, начин на обслужване на клиентите и
т.н.
Задачите, които си поставяме в „ШАНС” са пряко свързани и следствие от целите, а
именно:
-да се разкрият теоретичните и практически постановки относно изграждането на
ефективна организационно-управленска структура (на базата на реален пример в
“ШАНС” – недвижими имоти);
-да се анализират основните теоретични и практически аспекти на офис
планирането и проектирането от гледна точка на физическото планиранe на работното
пространство в офиса и на цялостното офис пространство, както и на правилната и
ефективна офис стратегия по отношение оптимизация на трудовите ресурси и начина
на обслужване във фирмата спрямо конкретните й особености;;
-да се изясни същността на управлението на трудовите ресурси, разглеждани като
политика на управление и изграждане на управленска стратегия по отношение
правилните планови дейности във връзка с обслужването на клиентите;
-да се анализират силните и слаби страни в дейността на „ШАНС” – недвижими
имоти по отношение офис планирането и проектирането в основни детайли, както и да
се начертая основните перспективи за подобряване качеството на обслужване чрез
оптимизация на офис планирането и проектирането.
Спецификата и актуалността на тематиката я определя тя да се анализира в теоретичен
и практически план с помощта на реален пример. Методите за анализ са свързани с
теоретичното изясняване на проблема за управлението на трудовите ресурси в
организациите и офис планирането като част от общата фирмена организационна
система за работа, както и възможностите им да прилагат единна интегрирана система
по западен стандарт за организационно-управление и офис планиране на работното
пространство и офис пространството по отношение правилно и ефективно обслужване.
Теоретичният и практически анализ способства да се разкрият в най-пълна степен
възможностите за прилагането на подобно планиране и проектиране, преките резултати
за фирмата по отношение качеството на обслужване на клиенти и партньори, както и до
възможността да се обособят основните проблемни области за решаване, свързани с
различията между западните стандарти за качество и българската нормативна уредба.
……………………………..
1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА „ШАНС”- НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. МИСИЯ И
ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ.
Още на прага на нашите офиси, всеки клиент се чувства специален!
„Шанс и Дрийм Пропъртис” е една от най-динамично развиващите се компании на
българския пазар. Създадена през 1999г. като посредническа фирма за недвижими
имоти, тя получава един от лицензите за този тип дейност. Още от създаването си има
амбицията за трайно и забележимо присъствие на пазара на недвижима собственост. От
самото си учредяване агенцията има за цел да работи с най- широк кръг клиенти, като
се стреми да предлага максимално голям брой имоти. Днес е един от пазарните лидери
за областта и дори на територията на цялата страна. За години работа има създадени
важни стратегически партньорства както в страната, така и извън нея.
Компанията е носител на Сертифициран международен специалист – CIPS. Членува в
Национално сдружение недвижими имоти /НСНИ/, Международната федерация за
недвижими имоти /FIABCI/ и Централно-Европейската мрежа на асоциациите за
недвижими имоти /CEREAN/. Това налага динамичното и непрекъснато развитие на
компанията с цел подобряване на дейността, както и стремежа за висококачествено
обслужване и защита интересите на всеки клиент. Професионализмът на екипа се
поддържа с редовно участие в курсове и семинари за мениджъри и брокери,
организирани от НСНИ и различни международни организации за недвижими имоти.
„Шанс и Дриим Пропъртис” предлага на своите клиенти в цялата страна услуги на
европейско ниво, гарантирани от защитения в края на 2004г. международен сертификат
за качество ISO 9001-2000. Популярното у нас посредничество при сделка е развито в
професионална консултантска услуга, която обхваща целия процес – от изясняване на
параметрите на търсения имот, през маркетингово проучване на пазара до
юридическите услуги при прехвърлянето на собствеността.
„ШАНС” е лидер в областта на жилищните имоти, на бързо развиващия се пазар на
недвижимости в България. Компанията предлага на своите клиенти пълен пакет услуги
за собственици, инвеститори, купувачи и наематели на всички типове недвижима
собственост:
•Ново Строителство;
•Построени Имоти;
•Къщи, Вили, Парцели;
•Луксозни Имоти;
……………………………………….
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всяка фирма съществува и се развива във взаимодействие с външната среда. И фирмата
и средата постоянно се изменят и промените влияят благоприятно или не на
жизнеспособността на фирмата. Ако фирмата не успява да се адаптира към новите
условия, тя просто престава да съществува, или в най-добрия случай не се развива.
Оцеляването без развитие напред е при всички случай само времонно отлагане на
гибелта на фирмата. Единствения начин за ефективно оцеляване е непркъснато
развитие и усъвършенстване.
Всяка фирма среща трудности, породени от промените във външната среда или от
самата нея. Големите проблеми са малко на брой, но могат да бъдат фатални. Всички
други са съпътстващи и се явяват вторични, но също трябва да бъдат решавани, за да не
„прерастнат” до големи. В рещаването на проблемите най-силният съюзник на фирмата
са собствените и ресурси - човешки, материални, технически и др. По-ефикасните и
действени ресурси са елитни, останалите второстепенни. Равилното планиране
способства за оптимизация на фирмената дейност и минимизиране на потенциалните
заплахи от околната среда.
Търсените ползи на фирмено ниво, следствие разработването на фирмена стратегия за
работа, включваща и оптимизация на работната структура чрез офис планиране и
проектиране, са в следните насоки:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
23 юни 2019 в 18:09 потребител
19 май 2019 в 16:57 родител
13 ное 2018 в 14:52 в момента не учи на 49 години от Варна
06 окт 2018 в 14:09 ученик на 19 години от Варна - ОУ "Антон Страшимиров", випуск 2017
05 окт 2018 в 10:27 ученик на 28 години от София - 074 СОУ "Гоце Делчев", випуск 2013
24 апр 2018 в 10:05 ученик на 20 години от Варна - ПГИ "Д-р Иван Богоров", випуск 2018
 
Подобни материали
 

Световната икономическа криза

22 яну 2011
·
117
·
4
·
863
·
214

Съвременни проявления на световната икономическа криза...
 

Сравнителен анализ на недвижимите имоти в България и света.

23 яну 2009
·
215
·
11
·
1,393
·
178

И европейският пазар на недвижими имоти последва съдбата на американския, макар и загубите на стария континент да не са толкова жестоки, колкото отвъд океана. Коя страна пострада най-много?
 

Икономически кризи - същност и фази

08 сеп 2008
·
395
·
2
·
408
·
475
·
1

Разгледана е същността на икономическите кризи, фазите на промишления цикъл (криза, депресия, оживление, подем). Има информация и за други видове нециклични кризи.
 

Борси, Фондови борси

09 фев 2008
·
842
·
2
·
920
·
374

1.Видове борси-Борсите са редовни срещи на търговците с цел сключване на сделки за неналични стоки, ценни книжа, девизии и обмен на информация а)Стокови борси-жито,суровини б)Фондови борси-ценни книжа в) девизна г) застрахователна...
 

Елементи на пазара – търсене и предлагане. Потребности, блага и полезност.

02 юли 2008
·
236
·
4
·
1,245
·
173

Търсенето е един от пазарните механизми в икономиката. Под търсене се разбира платежоспособното търсене. В дълбоката си същност търсенето е предопределено от неограниченоста на потребностите и ограничеността на предлаганите стоки и услуги...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Икономика на социалното осигуряване за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Икономика на Социалното Осигуряване 1 курс Тест IV, специалност: Застраховане и Социално Дело, 14 въпроса, някои от тях имат по повече от един отговор.
(Лесен)
14
24
2
2 мин
08.11.2016
Магистърски тест по Икономика за УНСС
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Примерен магистърски тест за икономисти - Университет за национално и световно стопанство, 25 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
20
64
1
5 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по икономика

Фирма за недвижими имоти

Материал № 323588, от 21 апр 2009
Свален: 276 пъти
Прегледан: 339 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 5
Брой думи: 1,327
Брой символи: 11,989

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Фирма за недвижими имоти"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
5

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
47

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения