Големина на текста:
- 1 -
Психологията е наука за човешките отношения, за невидимата душевност на личността
и за видимата изява на тази душевност в поведението и общуването.Тя се опитва да ни
разкрие един по-достоверен и ясен поглед към душевния свят на човека.
Психологическите познания ни дават възможност да осъзнаем някои важни, но трудно
забележими характеристики на човешката психика.
Психологията изследва три групи психични явления :
съзнателни -мисли, усещания, желания, емоции – т.нар. интроспекционизъм
несъзнателни - сънища, навици, инстинкти, предразсъдъци -т.нар.психоанализа
поведението - взаимоотношения, жестове, мимики-т.нар. бихевиоризъм.
Човекът, разкрива своята психика и личност в действията, делата, обноските и постъпките си, в
продукта на дейността и творчеството си.
Съществуват няколко теории, които оформят разбирането за развитието на детската
психика. Това са :
психоаналитичната теория на Фройд,
Его-психологията на Ериксон,
теорията на Адлер,
когнитивно-бихевиористичната теория на Скинър и Бандруа,
културно-историческата теория на Виготски,
генетичната теория на Пиаже и
хуманистичната теория на Маслоу и Роджърс.
1.Психоаналитична теория на Фройд
Психоанализата е свързана с името на З.Фройд. Теорията на Фройд е изградена на
разбирането, че психичната дейност е нещо много повече от съзнателна дейност.Според
психоаналитичната теория съществуват не само осъзнати, но и неосъзнати процеси.
Несъзнателните процеси са преобладаващи и са с изключително значение за духовния
живот, нищо в нашия вътрешен живот не става случайно, нищо не е без връзка. Това,
което се открива на съзнанието като случайно, всъщност съвсем не е така. По-голяма
част от психичния живот протича неосъзнавано, т.е. съществува привидна несвързаност
между отделните преживявания.
Неосъзнатите процеси могат да бъдат “предсъзнавани” / мисли, спомени / и процеси,
съдържанието на които може да стане достояние на съзнанието само чрез значително
усилие, т.е. че нещо го държи с определена сила.
Неосъзнатостта означава още, че причините за поведението на даден индивид могат да
останат неразбираеми за него, независимо че в същото време те са разбираеми за
другите.
Фройд вярва, че психичният живот на индивида / детето / се определя от
нагоните.Нагоните са генетично детерминирани образувания, чиито действия създават
определена вътрешна възбуда. Появата на възбудата подтиква детето /индивида/ към
действие, действието води до “задоволяване” на тази възбуда, а “задоволяването” й до
затихване на възбудата.
Задоволяването изисква усилие, определено “количество психическа енергия”, с която
се натоварва даден човек или предмет. Фройд използва термина – катексис, който е
свързан с психичните явления и означава задържане, съхранение, натоварване,
зареждане, влагане на психическата енергия в отделни мисли и спомени, съставящи
образа на обекта, а не непосредствено влагане на психическа енергия в самия
обект.Всички мисли, фантазии, желания са натоварени с психична енергия.
Силата на катексиса разкрива значимостта, ценността на дадения обект за индивида.
Според Фройд съществуват два основни нагона, които определят живота на детето-
сексуални и агресивни или казано с други думи нагон към живота и нагон към смъртта.
Това означава, че съществуват и два вида енергии, свързани с тях – либидо и деструдо.
Динамиката на психическия живот е свързана с конфликтите между три отделни части,
разделени на базата на динамичен и функционален признак, а именно Ид, Его и
Суперего.
- 2 -
Идът е изцяло несъзнателен и е представен от нагоните.
Егото се опира на функциите, свързващи индивида с околната среда.
Суперегото включва в себе си съвестта, Его-идеала и обхваща моралните ценности и
идеали, към които се стреми индивида.
Идът е даден, докато Егото и Суперегото започват да се развиват след раждането. Фройд
предполага, че при раждането Идът съдържа цялата психична енергия и едва с
развитието на индивида Егото и Суперегото се отделят като самостоятелна част.
Егото е съставено от функции свързани с взаимодействието на индивида със средата.
При детето интересът към средата се определя от това доколко тя може да бъде
източник на удоволствие, да задоволява желанията, да разтовари напрежението,
породени от нагоните в Ида. За детето средата е основен източник на удоволствие.Егото
е изпълнителният орган на нагоните и осигурява знания за средата, за тялото и нагоните,
както и контрола върху когнитивните процеси. Ранното развитие на Егото според Фройд
е свързано с отношението, което детето има към собственото тяло, което е източник на
неповторими усещания. Усещанията за тялото, спомени и преживявания, свързани с
него, заедно с катексиса са най-важната съставна част на Егото в ранна възраст. Тогава
Егото е преди всичко телесно Его.
Друг важен процес, свързан с Егото, е индентификацията с друг човек или обект. Това е
процес на приемане на нещо от другите – поведение, качества, мисли, идеали и пр..
Тенденцията за идентифициране с обекти, носители на силен катексис, се открива във
всички възрасти и протича предимно в неосъзната форма.
Индентификацията е :
- индентификация с обекти, катексирани с агресивна енергия т.е. обекти носители на
особена сила и власт , това е така наречената “индентификация с агресора “ . Мотивът
за това идентифициране може да бъде желанието да се заеме мястото на обекта на
възхищението и получаването на неговите притежания и права.
- индентификация, свързана със “ загубата на обекта “ .Загубата на обекта на
възхищение / дълга раздяла или смърт /, може да породи стремеж към индентификация.
Загубата на обект със силен катексис поражда в една или друга степен идентификация с
него. По този начин Егото се обогатява.
За да обясни отношенията между Ид и Егото, Фройд въвежда понятията:
- първичен процес - изразява първичният способ на функциониране на психичната
дейност и се характеризира се с тенденции към незабавно задоволяване на
потребностите и лесно заменяне начините на разтоварване на катексиса .
- вторичен процес, който започва да се развива постепенно още през първата година и се
характеризира се с тенденция към забавяне разтоварването на катексиса, а самите
катексиси са много по-силно свързани с определени обекти и начините на задоволяване
на потребностите.
За да разкрие връзката между първичния и вторичния процес, Фройд въвежда понятията:
-изместване т.е.възможността едно нещо да се замени с друго, една идея или представа
да се замени с друга .
-сгъстяване т.е.представянето на няколко неща в едно / в една дума / т. нар.
концентрация на катексиса.
Суперегото е това, което се обозначава със съзнателност и е израз на моралността на
индивида. То е представено от съвестта и Его-идеала.Съвестта се изразява в
способността за критично отношение към собствените постъпки, в наличието на
морални категории и забрани, във възникване на чувството за вина за това, което е
направено, или това, което не е направено.Положителният аспект на Суперегото е Его-
идеалът, който се изгражда чрез оценките на родителите и установяването на
собствените граници, при достигането на които детето преживява чувство на гордост и
самоуважение.Суперегото има няколко функции:
- оценка на действията и желанията чрез представите за ценност и справедливост;
- самооценка–изразяваща се в самонаблюдение, самоанализиране, самокритичност.
- 3 -
Суперегото се отличава от обикновеното съзнание по това, че в по-голямата си част е
неосъзнавано.То се появява между 3-5 години и неговото развитие завършва, когато
родителският контрол се заменя със самоконтрол.
Развитието на Суперегото става в процеса на общуване между детето и родителите
му.Родителските забрани, очаквания, съставящи Суперегото на детето, практически са
същите, съставящи Суперегото на родителите т.к. родителите използват своите морални
норми, разбирания и виждания.
Суперегото има следните особености:
- неспособност да разграничи желанието от действието, като заплашва и двете с
наказание ;
- способност да подбуди към разкаяние и изкупление, към самонаказание, което да
предизвика действието на защитните механизми.
Психоаналитичното виждане за развитието на детето се основава на две теории:
1.Преживяванията в ранното детство имат решаващо значение за изграждането на
индивида в следващите периоди до достигането на зрелостта;
2.Развитието на детето преминава през различни стадии, които се обозначават като
психосексуални.
Фройд отделя няколко стадия в психосексуалното развитие на детето, като преходът
между стадиите не е ясно разграничим, както и времетраенето им.
а/ орален стадии – обхваща периода от 0 до 18-я месеца – зависимостта на детето е
единственият способ, чрез който то може да задоволи своите потребности и
влечения.Основният орган за задоволяване на желанията е устата.
б/ анален стадии – започва през 18-я месец и завършва около 3-та година – започва
разграничаването на исканията от Ида и социалните забрани, идващи от
родителите.Фройд смята, че всички бъдещи форми на самоконтрол и саморегулация
започват именно от този стадии.
в/ фалически стадии – обхваща периода от 3-та до 6-та година – вниманието на детето се
премества към нова ерогенна зона, областта на гениталиите, засилва се интереса към
половите органи.
Развитието през този стадии се свързва с един основен конфликт, който Фройд
обозначава като Едипов комплекс при момчетата и комплекс на Електра при
момичетата, а именно неосъзнатото желание на всяко дете да притежава родителя от
противоположния пол и да отстрани родителя от същия пол.Ако Едиповият комплекс не
премине през нормалното си развитие, това може да бъде причина за множество
страдания в зряла възраст, а именно: чувство за вина, стеснителност, непрекъснати
неудачи, враждебност, безпомощност, страх от неодобрение и търсене на такова,
чувство за малоценност,чувство за вина без видима причина.
г/ латентен период – между 6-7-та година и подрастващата възраст - това е фазата на
подготовка за възрастност според Фройд . Тогава сексуалността е “утихнала”, което се
дължи на физическите изменения в организма на детето и на развитието на Суперегото.
д/ генитален стадии – стадият на половата зрялост, който започва през пубертета.
Тогава предпочитанията към връстниците от същия пол започват да се заменят с
предпочитания към другия пол, което отразява усилието на сексуална възбуденост,
появява се нов тип връзка интимната, налице са предпоставки за появата на
ухажването, увлечението, романтичната любов. Това е периодът когато детето навлиза в
зрелостта и става отговорно за постъпките си.
Карен Хорни показва значението на две основни потребности у детето: - потребност от
удовлетворяване и потребност от безопасност.
Основно място в живота на детето заема потребността от безопасност, а именно
потребността да бъдеш любим, обичан, желан, приет, защитен от опасността или
заплахата на външния свят. При задоволяване на тази потребност детето е изцяло
зависимо от своите родители.Чувството за безопасност може да бъде фрустрирано по
различни начини – неизпълнени обещания, насмешливо отношение, ниските очаквания,
предпочитания към други, свръхгрижовност, свръхконтрол. В резултат на поведението,
засягащо усещането за безопасност, у детето възниква нагласа на базална

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 май 2019 в 15:20 студент на 27 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - ПНУП, випуск 2014
04 апр 2019 в 19:49 студент на 38 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по педагогика, специалност - Педагогика, випуск 2022
16 мар 2019 в 20:00 студентка на 32 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2021
09 мар 2019 в 17:57 потребител
 
Домашни по темата на материала
Психологическа теория на Фройд
добавена от lyubomir.minov 29.01.2014
0
26
помогнете помогнете помогнете !!!
добавена от sisnceto 16.11.2013
1
23
Подобни материали
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,788
·
5
·
2,185
·
872
·
1
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 

Избрани гледни точки от творчеството на Адлер, Ериксън и Долто

18 фев 2008
·
330
·
26
·
5,472
·
175

Психоанализата е „трудното дете” на психологията, става предмет на спорове още при създаването си в началото на XX в. Докато класическата психология ползва за свой източник на вдъхновение точните науки – физика, химия, математика, то псохоанализата се...
 

Формиране и развитие на личността.

06 апр 2008
·
428
·
14
·
2,392
·
263

Проблемите на човека като развиващо се и дейно същество са тясно свързани с понятието за човешката личност. Личността е носител на всички дейности, в нея те се интегрират, за да се формира и прояви поведението на човека в неговия всекидневен живот...
 

Аз и То (Зигмунд Фройд)

23 дек 2006
·
1,684
·
25
·
9,400
·
485

Тази книга се появява на бял свят през третата седмица на април 1923 г., макар Фройд усилено да я обмисля от месец юли предишната година.
 

Социологична психология – специфика на общуването

31 мар 2006
·
3,871
·
5
·
664
·
133

Социологичната психология борави със свой категориален и понятиен апарат, от гледна точка на специфичните процеси, които изследва.
 
Онлайн тестове по Психология
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
44
1
1 мин
15.03.2015
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
372
1
14.02.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Психоаналитична теория на Фройд

Материал № 322831, от 18 апр 2009
Свален: 598 пъти
Прегледан: 675 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 22
Брой думи: 7,325
Брой символи: 65,481

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психоаналитична теория на Фройд"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
26

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
365

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения