Големина на текста:
Принципи на европейския подход в стандартизацията и свързаните с нея дейности
Европейският подход в стандартизацията има за цел да докаже на безопасността и качеството на
продуктите, процесите и услугите и по този начин да осигури функционирането на единния европейски
пазар.
Всеки продукт, който се пуска на пазара на която и да е страна членка на съюза, трябва да бъде
безопасен за потребителя при условие, че се използва според предназначението си. Качеството на
продукта е проблем на производителя за осигуряване на конкурентността му на пазара. С оглед на това
мотото на европейския подход е “Безопасността на продукта е задължителна за доказване, а качеството
му е желателно и се доказва доброволно”.
Принципите на европейския подход се реализират чрез:
а) Нов подход за връзката между техническото регламентиране и стандартизацията и Глобален (модулен)
подход за уеднаквяване на процедурите за оценяване на съответствието;
б) Единни критерии за техническа компетентност на нотифицираните контролиращи органи (лица) с
местонахождение в различните страни членки.
Новият поход и Глобалният подход са два допълващи се подхода, които ограничават обществената намеса
до това, което е съществено за безопасността и качеството на продукта и осигуряват възможност за
реализация на четирите свободи на движение: на стоки, хора, услуги и капитали.
Осъществяването на принципа на свободно движение на стоки налага да се премахнат всички пречки и
ограничения в търговията между страните, участващи в единния европейски пазар.
Премахването на техническите пречки за свободна търговия се осъществява чрез техническо
хармонизиране, което означава сближаване на националните технически законодателства. Това е
възможно да се постигне чрез два подхода: Подход по отрасли и Нов подход.
Първият подход изисква приемане на директиви, заместващи националните норми и стандарти и
ограничаващи националното законодателство. Това обаче е свързано с разработването на много голям
брой директиви по отрасли, чието въвеждане в националните законодателства на страните членки е
съпроводено с огромен обем работа. Същевременно техническите процедури за извършване на
изпитванията и сертификацията според изискванията в тези директиви са много разнообразни и трудно се
поддават на унификация в различните страни.
Вторият подход, наречен Нов подход, въвежда директиви, които засягат само съществените изисквания за
безопасност, здравеопазване и околна среда. По този начин отпада необходимостта от хармонизиране на
всички технически стандарти или норми, а остават задължителни само рамкови директиви, които
въвеждат принципа на взаимното признаване.
Нов подход се основава на пет основни принципа:
1. Ограничаване на хармонизирането на националното техническо законодателство на страните членки до
съществените изисквания за безопасност към продуктите и услугите в съответствие със съществените
(основните) изисквания на директивите.
2. Спазването и прилагането на съществените изисквания на директивите се основава на разработени
технически спецификации на продуктите, които се дават главно в хармонизираните стандарти.
3. Прилагането на хармонизираните стандарти не е задължително, а доброволно. Производителят може да
приложи и други технически спецификации.
4. Продуктите, произведени в съответствие с изискванията на хармонизираните стандарти, се приемат с
презумпцията за съответствие със съществените изисквания на директивите.
5. Ако производителят не произвежда продукти по хармонизираните стандарти, той е длъжен да докаже
документирано пред държавните органи, че свойствата на продуктите му удовлетворяват съществените
изисквания на директивите.
Необходимите условия за надеждно оценяване на съответствието се осъществяват чрез глобалния подход.
Според Глобалния подход оценяването на съответствието може да стане по модули, които образуват
ограничен брой процедури. Тези модули се различават в зависимост от етапа на развитие на продукта
(проект, прототип, цялостно производство), типа на оценка, който се прилага (документална проверка,
изпитване на типа на продукта, осигуряване на качеството чрез система за производствен контрол) и
лицето, което извършва оценяването (производителят или трета страна).
Глобалният подход въведе и единната маркировка “СЕ” за пускане на продуктите на единния европейски
пазар. СЕ маркировка се поставя само на продукти, обхванати от Директиви от Новия подход, за
каквито задължително е необходимо удостоверяване на съответствието и представлява индикация, че
изискванията към приложената Директива са били изпълнени.
Знакът СЕ е знак за безопасност на продукцията. Той удостоверява, че даден продукт отговаря на
техническите изисквания за безопасност. Това не е знак за произход на продукта, той може да бъде
произведен и в други страни, но оценен съгласно изискванията на европейската система за оценяване на
съответствието.
Част от продуктите обхванати от директивите на Нов подход са медицински продукти, битова техника,
електрически инструменти за домакинството, осветителни тела, отоплителни уреди, офис техника,
строителни продукти, машини, детски играчки и т.н.
CE маркировката трябва да бъде нанесена от производителя или от упълномощен представител,
регистриран в Европейския съюз.
Целта на директивите от Нов подход е да улесни свободното движение на стоки към Европейския съюз,
както и вътре в него. Страните-членки не могат да забранят, ограничат или възпрепятстват пускането на
пазара и пускането в експлоатация на тяхна територия на продукти, носещи CE маркировка, освен ако
клаузите са неправилно приложени.
Европейски директиви от “Нов подход”
“Нов подход” налага съществените изисквания към продуктите да бъдат хармонизирани и да бъдат
задължителни чрез директиви. От Европейския съюз са разработени и одобрени 26 директиви, от които
хармонизираните стандарти за две от тях са задължителни. Това са Директива 89/106/ЕЕС за строителни
продукти и Директива 88/378/ЕЕС за безопасност на играчките.
С оглед интензифициране процеса на уеднаквяване на българското законодателство с това на
Европейския съюз в Закона за техническите изисквания към продуктите се регламентира въвеждането на
европейските директиви от “Нов подход” чрез наредби. Известно е, че в йерархията на българските
нормативни актове наредбите стоят по ранг след правилниците. Те се издават от Министерския съвет,
министерствата и другите централни ведомства. Изпълнението на тези наредби се подпомага чрез
прилагането на европейски стандарти, хармонизирани със съществените изисквания на директивите.
Приоритет при въвеждането на европейските стандарти като български имат хармонизираните европейски
стандарти. Те се въвеждат основно чрез превод на български език. Този начин на въвеждане на
европейските стандарти като български е радикалният вариант. За разлика от въвеждането чрез
потвърждаване (което се осъществява чрез превод само на заглавието на стандарта и деклариране, че
стандартът е приет). Въвеждането чрез превод на български език изключва всякакви спорни тълкувания и
недоразумения между производителя и потребителя относно изискванията за безопасност и качество на
продуктите. Същевременно това е и една от главните пречки за сравнително бавния темп на въвеждане
на хармонизираните европейски стандарти като български главно поради липса на финансиране. Това
налага висшите държавни органи да намерят много по-действени и ефективни решения за
интензифициране на хармонизацията на българското техническото законодателство с това на
Европейския съюз.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Направеният анализ на принципите на европейския подход в стандартизацията и свързаните с нея
задължителни хармонизирани стандарти дават основание да се направят следните по-общи заключения:
1. Хармонизирането на българското техническо законодателство с това на страните от Европейския съюз
е едно от условията за равноправното участие на българските производители на европейския пазар.
2. Прилагането на принципите на европейския подход в стандартизацията е задължително условие за
участието ни на единния европейски пазар. Това налага съобразяването с изискванията от “Нов подход”
за осигуряване безопасността за здравето и живота на човека и опазването на околната среда.
3. Сертификацията на продуктите и поставянето на знака „СЕ” са свързани с внедряването на системи за
управление и контрол на качеството по БДС EN ISO 9001:2000.
Автор: Проф. д-р Георги Кючуков

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 дек 2020 в 15:08 ученик на 23 години от Луковит - СОУ "Алеко Константинов", випуск 2017
25 фев 2016 в 11:42 в момента не учи на 33 години
05 май 2015 в 13:00 ученичка на 36 години от Враца - ПМГ "Академик Иван Ценов", випуск 2003
03 мар 2015 в 15:38 студент на 42 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - СУ, специалност - ИТ, випуск 2017
10 дек 2014 в 09:37 студент на 29 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Икономически факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2016
20 ное 2013 в 22:16 студентка на 28 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Историкически факултет, специалност - История, випуск 2015
05 ное 2013 в 17:22 студентка на 45 години от Бургас - БСУ, факулетет - цюн, специалност - Финанси, випуск 2013
01 юни 2013 в 16:15 студент на 32 години от Пловдив - Технически университет- София, филиал Пловдив, факулетет - Факултет по машиностроене и уредостроене, специалност - Машиностроене и уредостроене, випуск 2013
 
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по системи от стандарти в международния бизнес
изпитен тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Тест по системи и стандарти в международния бизнес за студенти, изучаващи предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
25
29
1
2 мин
11.07.2013
Управление на качеството
междинен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест при доцент Димова, Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Тестъс съдържа 27 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
27
21
1
5 мин
26.02.2015
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Стандартизация - европейски подход

Материал № 322475, от 17 апр 2009
Свален: 63 пъти
Прегледан: 58 пъти
Качен от:
Предмет: Управление на качеството
Тип: Доклад
Брой страници: 2
Брой думи: 721
Брой символи: 6,916

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стандартизация - европейски подход"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения