Големина на текста:
Възникване на модерната държава като правова държава
Модерната държава
Държавата обикновено се определя като монополизиран контрол над дадена
територия, осъществяван от апарат за принуда, който налага спазван от всички ред.
Понятието държава съществува от древни времена, но за модерна държава може да се
говори едва в Новото време, от XVI век насам.
В Новото време се осъществява преход от лична, подвластна на лични интереси,
желания власт, наричана още традиционна, към безлична институционална
бюрократична, т.е модерна власт.
Власт
Властта е свързана с поддържането на определен социален ред, с възможността
той да се възпроизвежда. Това означава, че тя предполага подчинение на определи
правила или норми. Подчинението може да бъде доброволно – ако харесваш
ценностите, на които се основават тези правила или пък човека, който се опитва да ги
наложи. Подчинението може да бъде и принудително – правилата се налагат с принуда,
дори с насилие. Може да бъде и несъзнавано. Най – мощната власт е властта на езика –
ние от най – ранно детство се подчиняваме на правилата на родния език, без да си
даваме сметка, че тези правила вече не задават картината, през която възприемаме
света. Първият тип власт, свързан с доброволно подчинение, се нарича легитимна,
тоест призната от всички хора, защото те споделят ценностите на които тя се основава.
Вторият тип власт е репресивна – властта на принудата. Третият тип власт е свързана
със социализацията ни, с несъзнателното приемане на определени ценности, правила,
начини на поведение. Политическата власт, властта на хора обитаващи определена
територия, се разделя на лична и безлична власт.
Лична Власт
Традиционната власт е лична власт на определен човек над останалите, която се
дължи на неговия авторитет – той е признат за лидер: защото е силен и смел или
защото е мъдър, защото владее непознати за другите умения или защото се твърди, че
властта му е от Бога, или защото е такъв по право. Властващият е личен господар, а
щабът на управление се състои не от чиновници, а от лични слуги. От тези позиции той
има право да се разпорежда с живота и имуществото на всичките си поданици. Всички
те са лично зависими от него. Този тип власт пряко и изцяло зависи от качеството на
управляващия, а ако такава власт е наследствена, както е в традиционните империи и
абсолютните монархии, хората нямат никаква възможност да влияят върху вземането
на решения, засягащи собствената им съдба.
Безлична власт
В Новото време нещата се променят – личната власт отстъпва на безличната
власт на модерните институции; не личната воля на владетеля, а общите за всички
правило става водещо. И в традиционните общества имат свои институции, но
основната характеристика на възникващите модерни институции и тяхната
формалност, подчиненост на правила, тоест безличност. Безличната власт на
институциите означава, че няма такъв човек, който да има специални привилегии да
властва над всички останали. А това на свой ред предполага, че всички хора са равни и
затова закона е валиден за всеки един от тях. Двата принципа, на които се крепи
модерното управление са: безусловно господство на закона и гарантиране на
индивидуалните права на всеки човек, сред които най – важни са свободата и частната
собственост.
Възникване на модерната власт
Много са факторите, обуславящи прехода от лична власт към власт на
институциите и върховенството на закона. Най – главните са Християнската религия и
налагане на стоковите отношения и пазара.
Ролята на християнството
Големите монотeистични религии, сред които е християнството са системно
етическо подреждане на света от гледна точка на решаване на проблема за
съвместяването на доброто и злото. Вярата в Бога задава общ за всички вярващи отвъд
сетивния свят етически принципи, полагащ смисъла на света и човешкия живот. Такава
вяра лесно може да премине към вяра в общ за всички, светски принцип – закон, който
да регулира всекидневните отношения между хората. С идеята си за общ за всички Бог,
който сплотява хората не по кръвнородствен принцип и територия, а по вяра,
Християнството отхвърля всяка обособена родова и локална идентичност и поражда
абстрактната идентичност на християните, вярващи в този общ етически принцип –
спрямо Бога всички вярващи са равни, тоест в качеството си на християни хората губят
конкретните си различия и придобиват една всеобща, християнска, човешка същност.
Така от представата за равенството на всички християни, може да се мине към
равенството на всички хора по принцип, които по рождение имат равни права.
Ролята на пазара
Действието на пазара по друг начин поражда съзнание за равенство на всички
хора, които трябва да се подчиняват на общ за всички тях закон. Пазарът, като
свободно покупко – продажба на стоки, основана на търсенето и предлагането, полага
всички хора като взаимно зависими. Например : Аз произвеждам хляб, ти обувки, трети
дрехи и само във взаимната си свързаност можем да съществуваме. Всеки става
зависим от стоковата размяна, тоест от продуктите произведени от другите. Така
всички са положени като равни помежду си абстрактни стокопроизводители. За да бъде
обаче пазарната размяна ефективна, трябва да се гарантират „правилата” на пазарната
конкуренция. Възниква идеята за стабилна законова система, която да гарантира както
правилата на размяната, така и предпоставките за осъществяването й – основните права
на индивида.
Идеята за равенството на всички християни, подчиняващи се на общ етически
принцип, намира своето потвърждение едновременно като идея за равенството на
всички като абстрактни стокопроизводители и като необходимост от единен етически и
правен принцип, регулиращ пазарната размяна, в новите отношения на разрастващата
се стокова размяна.
Възникването на стокообмена в късното средновековие има още едно важно
следствие, в пряко свързано с появата на недоволство от безконтролната власт на
абсолютните монархии. Участващите в пазара частни производители придобиват
съзнание за личностна и икономическа автономност – те осъзнават, че имат свой
собствен интерес, който е различен от този на монарсите и аристократите и който
трябва да бъде отстояван. Същевременно този техен собствен интерес – от повече
печалба, от регулиране на търговските отношения и пр. , не засяга само тях, а е общ за
всички включени в стоковата размяна. Така този процес на размяна принуждава
отделните участници в него да отстояват собствения си интерес не само в сферата на
икономиката, но и да търсят публични гаранции за възможността за отстояването на
тези интереси, да изискват принципна промяна в съществуващата до тогава лична
безконтролна власт в абсолютните монархии. Тази власт трябва да стане публична и
същевременно да може да балансира частните интереси на оформящите се различни
групи – производители, търговци, борсови посредници и др. , които са и основните
данъкоплатци. Тези новопоявили се групи, наречени „третото съсловие” , настояват за
включването си във властта, за да могат да отстояват своите интереси. И искат
гаранции за осъществяване на дейността си, които да не са подвластни на личната воля
на монарха: искат общи за всички закони.
Държавната власт и гражданското общество
Едноличната власт на владетеля, основаваща се на свещеността на наследения
ред, трябва да отстъпи на модерната власт, която променя както функционирането на
държавата, така и въвежда нов елемент в управлението – гражданското общество.
При модерната власт въпросът кой управлява изгубва чисто персоналните си и
количествени параметри(кои и колко са личностите на власт, какви са техните
качества) и придобива социологически смисъл: как се формират властовите
политически институции, тъй като държава вече означава власт на различни държавни
институции. Властовите отношения се рационализират и се формализират.
Бюрокрацията според Вебер е определена административна форма на рационално и
ефективно постигане на определени цели, подчинено на формални правила. В този
смисъл от бюрократичното управление трябва да не зависи от чиновниците – властта на
бюрократа не е лична власт, а власт на въплътената в него норма.
Гражданското общество са обособилите се въз основа на частния си интерес и
придобили личностна автономност индивиди. По точно е да се каже: гражданското
общество включва индивидите, публично защитаващи своите частни интереси,
отстояващи своите основни човешки права.
Модерната власт изразява и ново разбиране за политиката „ идеята за
институционален и идеологически плурализъм, който пречи да се установи монопол
върху властта и истината” (Гелнър). В политиката престава да е тъждествена на
управление и се превръща в институционализирано противоборство на множество
интереси с оглед на разширяването на обхвата във вземането на решения. Това
противоборство на различни интереси се осъществява както на ниво държавна власт –
чрез институциите на представителната демокрация, така и чрез натиска на
гражданското общество.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Възникване на модерната държава като правова държава

Понятието държава съществува от древни времена, но за модерна държава може да се говори едва в Новото време, от XVI век насам....
Изпратен от:
ani0619
на 2009-04-17
Добавен в:
Доклади
по Свят и личност
Статистика:
481 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
човешки различия и държавна политика на национална хомогенизация ; социално конструиране на малцинствата доклад
добавена от gergana.ilieva_2543 05.03.2019
4
54
Подобни материали
 

Права на човека & ЕС

23 яну 2009
·
173
·
3
·
1,678
·
381

Кратък списък с правата на човека според Хартата. Кратко описание на 5-те основни институции в ЕС.
 

Права на човека. Защита правата на човека

08 мар 2009
·
348
·
4
·
576
·
732
·
1

Човешките права са основата за мирно съвместно съществуване във всички области на живота...
 

Човекът и неговите шансове за живот в съвременния свят

05 апр 2011
·
215
·
9
·
1,197

Материалът съдържа доклад на тема "Човекът и неговите шансове за живот в съвременния свят" за часът по свят и личност...
 

Глобализацията - тревоги и надежди - план

31 окт 2012
·
37
·
2
·
286
·
162

Идеята за глобалност. а) глобалност - Маршал Маклуън, 1962г. - електронните медии превръщат света в "глобално" село...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Свят и личност
Изпитен тест - свят и личност
изпитен тест по Свят и личност за Ученици от 12 клас
Тестът обхваща учебния материал за 12 клас по свят и личност. Включените въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
15
11
1
3 мин
18.08.2020
Свят и личност, 12 клас
изходен тест по Свят и личност за Ученици от 12 клас
Тестът обхваща материала по свят и личност и е предназначен за изходяща диагностика на учениците. Въпросите са от затворен тип - има само един верен отговор.
(Труден)
15
1
1
5 мин
07.08.2020
» виж всички онлайн тестове по свят и личност

Възникване на модерната държава като правова държава

Материал № 322422, от 17 апр 2009
Свален: 481 пъти
Прегледан: 755 пъти
Качен от:
Предмет: Свят и личност, Философия
Тип: Доклад
Брой страници: 3
Брой думи: 856
Брой символи: 7,312

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възникване на модерната държава като правова  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения