Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
Големина на текста:
2.
Моделиране на икономиката
Ключови понятия:
Идентификация -Намиране по входните и изходни сигнали на системата на
еквивалентна на нея система.
Икономически модел
-
Относително точно и постоянно усъвършенстващо се описание на
икономическите системи с помощта на различни информационни
средства, които дават възможност да се наблюдават и изследват
системите, да се извършват преобразования върху модела, без това
да е свързано пряко с моделираната система, с цел нейното
изследване и управление.
Иконометричен
модел -
Конкретна форма на икономико- математическия модел,
представена с оценени параметри на съответните математически
съотношения, получени на базата на разполагаемата икономическа
информация за разглежданата икономическа система, включвайки
и променлива за смущенията.
2. 1. Идентификация на икономическите обекти
В икономиката все повече не съществува съмнение за
необходимостта и възможностите при използването на метода на
моделирането и иконометрията. Очакваното обаче беше
значително повече. Получените скромни резултати не оправдават
твърде големите надежди, възлагани след войната през периода на
60-те години. Подобни констатации вероятно се правят и в .други
области.
Това, което може най-обобщено да характеризира
същността на метода, довел пряко до разочарования, е
несъответствието между модела и реалния обект, за който е
съставен този модел. Обикновено несъответствието не се
установява „на пръв поглед”, но съществуват редица
„доказателства” за това наличие. В повечето случаи те се
получават, когато трябва да се реализира прагматичната функция
на модела — при анализа, управлението на обекта и при
прогнозиране на неговото поведение. Познатите при такива случаи
методи на итеративна адаптация на модела към реалния обект не
са намерили достатъчно използване (Левицкий, 1977). В резултат
на това не се осъществява диалог и итеративна процедура при
съставяне на модела. Особено значение в тази насока все повече
може да играе имитационното моделиране, осъществяващо
диалогов режим на изследване. Съществен в случая се оказва
отговорът на въпроса: „доколко несъвършенствата на модела
могат да бъдат отстранявани с адаптивни методи при условие, че
при съставянето на модела недостатъчно се познава и отчита
същността на обекта?" По този повод все повече намира
приложение подходът в моделирането, наречен „идентификация
на моделираната система”. Адаптирането и идентификацията не
трябва да се разграничават и противопоставят. Задачата на
идетнификацията се състои в построяването на оптимален в
известен смисъл модел на системата на основата на наблюдения на
нейните входни и изходни променливи (Yйкхофф, 1955, с. 7).
Заслужава да се спомене класическото определение на
идентификацията, дадено от Заде (1962 г.): „Идентификацията е
намиране по входните и изходни сигнали на някаква система на
еквивалентна на нея система..." (Yйкхофф, 1983, с. 3).
В зависимост от априорната информация за обекта може да
се говори за идентификация в тесен и широк смисъл В първия
случай се оценяват параметрите и състоянието на системата въз
основа на резултати от наблюдения върху променливите при
функциониране на обекта. При това е известна структурата на
системата и е даден класът от модели, който може да се използва
за моделиране на разглеждания обект. Същественото тук се
разполага с богата предварителна информация, докато при втория
случай тя е крайно недостатъчна. Наред с това при
идентификацията в широк смисъл трябва да се решават и редица
допълнителни задачи като: определяне структурата на системата,
оценяване на степента на нейната линейност и стационарност.
намиране степента и формата на взаимодействие, между входните
изходни променливи и т.н. При това съществува и значителна
неопределеност по отношение на вида на използуваните модели.
Естествено натрупан опит и развитие има в първия случай, докато
във втория се правят първи стъпки. Ако трябва най-кратко да се
характеризират икономическите системи, то те би трябвало да се
отнасят към втория случай
Не трябва да се счита, че процесът на идентификация на
такива многообразни и сложни системи, каквито са
икономическите, може да бъде „напълно обективизиран”.
Несъвършенствата са не само в априорната иняормация и в
методите за идентификация. Това е характерен белег на
разглежданите системи. Работата се състои в предварително
определяне на съществени свойства на моделираната система,
които трябва да бъдат изучавани и отчетени присъставянето на
модела на тази система.
Опитът ни при моделиране на динамични
макроикономически системи се основаваше на използуване на
съставени вече модели и тяхната модификация. Особено
внимание се обръщаше на информационните потребности и на
оценяването на параметрите чрез иконометричните методи заедно
с решаването на аналитични и прогностични задачи. Явно беше
неудовлетворението от реализирането на този подход в повечето
случаи. „Развитие” в моделирането се осъществяваше чрез
разширяване обхвата на моделите. На практика се реализираше
принципът „колкото по-широкобхват - толкова по-голямо
съответствие между модела и неговия обект”. Наличието на
редица противоречиви резултати постави под съмне ние този
принцип.
От друга страна, големите модели, наред с изчислителни
трудности, се оказаха нереалистични от гледна точка на
управленските функции и задачи, които трябва да изпълнява
моделирането. Съставя се модел, който нито един субект на
управление не може да използува. На преден план излезе и
противоречието между обхватността в статика и проблемите в
динамика. Съчетанието не бе в полза на широкия обхват. Наред с
това и наличието на редица опростявания при съставяне на модела
не спомогнаха за преодоляване на тези затруднения.
Съвсем естествено възниква идеята за идентификация при
икономическото моделиране. При реализирането на тази идея
първото препятствие, а може би засега и наи-същественото е
икономическата информация. Проблемът за информацията не е
само информационен проблем, а той произтича от характера и
свойствата на икономическата система, за която тя се отнася. На
второ място, към методите за идентификация (Гроп, 1979) се
поставят изисквания и ограничения, които почти винаги не са
налице при икономическите системи, тъй като се има предвид
идентификацията в тесен смисъл и се отнася за системи от друг
вид — икономически. Явно това са засега непреодолими
препятствия. В науката са известни примери, когато не се обръща
достатъчно внимание на ограниченията, с оглед получаването на
„първо приближение”. Такъв е например случаят със
статистическите методи в икономическите изследвания и
съответно зараждането и развитието на икономическите методи
които все още не са достигнали неооходимата съвършеност и
пълно съответствие с характера на изследваните икономически
системи. Съвсем пресен е и примерът с теорията на катастрофите
и с възможностите за нейното прилагане в социалната и
икономическа област (Постен и Стюарт, 1980).
Съществуват поне два ясно очертани пътя за преодоляване
на споменатите по-горе препятствия. Единият – да се „изчаква”
създаването на адекватни методи за икономическите системи и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Моделиране на икономиката

В икономиката все повече не съществува съмнение за необходимостта и възможностите при използването на метода на моделирането и иконометрията...
Изпратен от:
maria21
на 2009-04-13
Добавен в:
Теми
по Икономика
Статистика:
65 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
задание за самостоятелна работа
добавена от boykof 13.01.2019
1
4
Подобни материали
 

Инвестиционен проект (упражнение)

24 окт 2007
·
1,165
·
7
·
634
·
215

Преди да преминем към решението на заданието ще изясним някои теоретични въпроси, свързани с това решение, като например: 1. какъв метод сме използвали; 2. какво е неговото значение от гледна точка практиката; 3. защо именно него ползваме; 4. ...
 

Икономическа оценка на ефективността на инвестиционните проекти

19 дек 2007
·
577
·
10
·
1,967
·
328

Използват се две основни групи методи и показатели за икономическа оценка на ефективността на инвестиционните проекти – статични (прости) и динамични (дисконтови) методи, което изисква добро познаване на сравнителните им предимства и недостатъци.
 

Инвестиционни решения - същност и съдържание

01 май 2007
·
636
·
3
·
527
·
102

Инвестиционните решения са вложения на парични средства в активи с цел постигане на стопанска изгода, които пряко или косвено водят до увеличаване на чистата стойност на капитала.
 

Оперативен план за производство на разклонители

23 окт 2007
·
207
·
16
·
1,428
·
218

Фирма Елкотех - Синхрон ООД -Силистра е регистрирана, като самостоятелно юридическо лице на 07.08.2000 год. Водещо направление в дейността на дружеството е разработване усвояване и производство на електрически материали.
 

Инфраструктурни проекти в публичния сектор

08 май 2008
·
153
·
4
·
601
·
63

1.Цели и подходи на възлагане на инфраструктурни проекти – процедурата и редът за възлагане на международни проекти се обуславя от редица фактори...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Магистърски тест по Икономика за УНСС
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Примерен магистърски тест за икономисти - Университет за национално и световно стопанство, 25 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
20
56
1
5 мин
31.08.2018
Световна икономика
изпитен тест по Икономика за Студенти от 2 курс
Тест по световна икономика съдържащ 25 въпроса от затворен тип - всеки въпрос има само един верен отговор.
(За отличници)
25
08.08.2019
» виж всички онлайн тестове по икономика

Моделиране на икономиката

Материал № 320213, от 13 апр 2009
Свален: 65 пъти
Прегледан: 44 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 27
Брой думи: 5,171
Брой символи: 47,929

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Моделиране на икономиката"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
36

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 266 64

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения