Данаил Дамянов
преподава по Икономика
в град Свищов
Големина на текста:
№1 Причини, обуславящи необходимостта от провеждане на борба с
вредителите. Екологичен подход
Борба с вредителите се води от човека с различни биологични и не биологични
средства. Получаване на устойчиви добиви, качествена и евтина продукция е основна
задача в селското стопанство, както и особенно голямо значение има опазването на
културите от болести, вредни нематоди, мекотели, акари, насекоми, гризачи и плевели.
В резултат на действието на всички тези вредители чест се получава качестввена и
нетрайна продукция, с влошени вкусови качества, намалява се кълняемостта на
семената, загниват и тн. При захарното цвекло, което боледува от церкоспороза, се
наблюдава намаляване на захарното съдържание; житните растения които страдат от
Житната дървеница (Eurigaster intergraceps) намаляват кълняемостта си и количеството
на глутена в зърната, следователно намалява качеството на произведения хляб;
Ябълковия плодов молец напада овощните дървета и причинява окапване на плодовете
и намаляване на вит.С в тях. По данни на Организацията по прехрана и земеделие при
ООН, загубата на храна от животински и растителен произход в резултат на вредители
са достатъчни да изхранят не по-малко от 800 млн жители. Според някаи автори
загубата на селскостопанска продукция от вредители се равнява на повече от 25 млрд
долара годишно. Причини за нарастване на вредата се търси на различни места. Най –
голямата причина може би е разрастването на селското стопанство (разширяване на
заетите площи); оживения стокообмен между страните; развитието на транспорта;
движението на милиони хора във всички посоки на света. Въпреки че се взимат
различни мерки вредителите се пренасят от една част на света в друга и те са много по
опасни там.
Филоксера по лузата: Америка ? Европа.
Колорадски бръмбър, бяла американска пеперуда: Америка ? Европа.
Японски бръмбър: Азия ? Америка.
Лозовата филоксера е вид листна въшка. На Американският континент се хранела с
корени без да причинява значителни поражения. Края на 19 век се появява във
Франция, а след това и в Алжир. За кратко време унищожава почти цялото лозарство в
Европа.
1
Колорадския бръмбър (Leptinotarsa decemlineata) идва от САЩ. Храни се с
диворастящи картофови видове. Преминава върху културни видове картофи и бързо се
разпространява. През 1876 год за за пръв път се появява в Европа (Германия). Открива
се бързо и се унищожава. През 1920 год се появява отново, този път във Франция, през
пристанище Бордо, и бързо се разпространява в цяла Европа.
Бяла американска пеперуда (Hiphantria conea) родината й е северна Америка. В
Европа е открита през 1940 год за първи път в Унгария, няколко години по-късно и на
Балканския полуостров. Бързо се разпространява (летеж, транспортни самолети,
автомобили, железници) и се размножава бързо. Гъсениците напълно обезлистват
овощните култури, и те изглеждат като опожарени.
Японския бръмбър (Popilia japonica) преминава от Азия към Америка чрез украсни
растения като Iris, Asalia и др през 1916год. Разпространява се бързо и за кратко време.
В Япония вида не е така опасен. В Америка напада повече от 250 вида + овощни
благодарение на условията и липсата на врагове.
Загуби има освен в селското стопанство и в горското. Там основни вредители са
пеперудата монахиня (Limnatinia monaha), гъботворката (L. dispari). Унищожават
приблизително 1 млн дка дъбова гора (Североизточна България през 1972 год). Дъбова
листоврътка (Tortrix viridana) обезлиства напълно. Борова процесионка, Дъбова
процесионка, Пръстенотворка, Златозатка.
Вредителите донасят пряка и косвена вреда, тъй като пренасят много вируси и
други причинители на заболявания. Като пример може да се даде холандската болест
по бряста – борба в международен мащаб. Дърветата изсъхват, причината е
патологична гъбичка Cerastomella ulmi, пренесена от бръмбъри корояди. Вредителите
могат да засягат хората, домашните животни и останалите компоненти на
екосистемата. Например разпространението на маларията е в резултат на маларийния
комар, сънната болест взела мнмго жертви в Африка ? мухата Цеце, мухи месарки –
болест по животните.
Борбата с вредителите до преди 10-20 години се водеше по схемата вид (мишена) –
средство за въздействие. Не се обръщаше внимание на прякото/косвеното въздействие
върху останалите компоненти на екосистемата. . непригодността на схемата е отчетена
след използването на пестициди. Те действат срещу вредителите и останалите
компоненти на екосистемата. Следва промяна на схемата. Започва да се отчита как
средствата за борба влияят върху екосистемата. Въвежда се биоценотичния подход.
При съвременни условия се прилагат различни средства и методи разделени в няколко
групи – агротехнически и стопански; химични; биологични; интегрирана растителна
защита. Всяко мероприятие може да се отнесе към 2 направления – профилактично и
пряко. Първото се прилага с цел да не се допусне възникване на условия за нанасяне на
значителни поражения. Втрото се прилага след появата на вредителите в определено
количество. Между 2 вида мероприятия съществуват различни преходи. Сега в борбата
с вредителите се прилагат и двете мероприятия.
№2 Агротехнически и културностопански мероприятия за борба с
вредителите
Тези мероприятия са на първо място сред профилактичните мерки за опазване на
растителната продукция. Численността на вредителите и вредността им са в пряка
зависимост от условията на средата (хранителни ресурси; микроклимат ; особенности
на почвата и тн.). Чрез агротехническите мероприятия условията на средата могат да се
2
изменят така, че да са възможно най-благоприятни за растенията и най-неблагоприятни
за вредителя. Агротехническите мероприятия съдействат за отглеждането на здрави и
бързоразвиващи се растения, устойчиви на повреда от вредители и бързо
възтановяващи унищожените си части. Освен профилактично имат и пряко
изтребително действие. Някои от тези мероприятия подобряват и условията на
размножаване и живот на полезните организми.(хищници и паразити по вредителите).
Предимства:
?Не се допускат загуби от реколтата при използването им, понеже са с
профилактично действие;
?При прилагането им в повечето случаи не се налага да се изразходват
допълнителни средства от труд;
?Имат комплексно действие;
Най-важните мероприятия са:
1.Райониране на видовете и сортовете културни растения – едно от основните
условия е отглеждането да е съобразено с изискванията към климата и
почвата. Голямо внимание да се отделя на избора на най-подходящите за
дадените условия на отделните райони видове и сортове растиния.;
2.Обработване на почвата – важно значение за създаване на благоприятни
условия за растенията (воден и въздушен режим; условия за засяване на
оптимална дълбочина; равномерно разпределение на торовете; премахване на
плевелните растения).
Пряко влияние върху голям брой вредители е важно средство за борба с тях.
Причината е, че много вредни насекоми и кризачи в по-голямата част от живота си
живечт в почвата (поповото прасе, телените червеи, лъжливите телени червеи,
различни видове нощенки). Други от вредителите са в почвата само през определени
стадии от развитието си. Чрез обработването на почвата става изменяне на
екологичните условвия на почвената среда. Обработката трябва дасе отрази най-
нблагоприятно на вредителите. Това става чрез:
?Лишаване на вредителяот храна чрез заораване на наземните растителни
части с кито се хранят;
?Непосредствено механично унищожаване на вредителите с оръдието на
обработване (разрушаване на яйчни камери, какавиди, легла, убежища за
зимуване и тн);
?Заораване на вредителите на по-голяма дълбочина. Излизането има на
повърхността при имагениране се затруднява;
?Изкарване на вредителя на повърхността, където са изложени на пряка
слънчева светлина, температура, влага неподходящи за тяхното развитие и на
действието на враговете им.
Сроковете и начина на почвената обработка трябва да са съобразени с местните
почвено-климатични условия, фенологично развитие на съответните неприятели,
тяхната численост и др. В това отношение не трябва да има шаблон.
3. Подготовка на посевните материали и срок на сеитба
?Сортирането води до отделянето на по – здравите и по – едри семена , които
по – бързо и еднакво поникват. Поникналите от тях растения се развиват по –
бързо и са по – устойчиви на повреди от неприятели. Целта е да не се допуска
разпространение на вредните видове. Такива са Граховия зърнояд(Bruchus pisi),
Фасулев зърнояд (Acanthoscelides opteclus). Чрез сортиране се отделят и
плевелните семена, които могат да попаднат в посевния материал.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 май 2021 в 14:51 студент на 36 години от София - ВУЗФ, факулетет - Финанси, специалност - Финанси, випуск 2021
24 фев 2021 в 14:20 потребител на 70 години
08 яну 2021 в 10:03 студент на 40 години от Ямбол - ТУ -Ст.Загора ФТТ Ямбол, факулетет - ФТТ, випуск 2017
30 ное 2020 в 20:10 в момента не учи на 50 години от Плевен
17 сеп 2020 в 01:18 студент на 35 години от Благоевград - Технически колеж, Благоевград, факулетет - Електроника и комуникационна техника и технологии, специалност - КТТ, випуск 2017
26 юни 2020 в 12:20 студентка на 33 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Химия, випуск 2010
10 май 2020 в 14:32 студент на 37 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Техника и технологии, випуск 2020
21 апр 2020 в 14:49 ученик на 24 години от Русе - НУИ "Проф. Веселин Стоянов", випуск 2013
11 апр 2020 в 14:09 родител на 25 години
07 апр 2020 в 13:40 студент на 23 години от Добрич - Педагогически колеж към ШУ "Епископ Константин Преславски", факулетет - Колеж - Добрич, специалност - ПУПЧЕ, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Лекционен курс пестициди

09 юни 2009
·
331
·
56
·
7,485
·
1

Лекционен курс- пестициди. Класификация, наредби, опаковки....
 

За и против листното торене

16 яну 2008
·
107
·
1
·
344
·
129

Аргументи защо е полезно листното подхранване на растенията по време на вегетацията.
 

Отглеждане на зеленчуци (курсов проект по фамилно стопанство)

16 мар 2008
·
446
·
10
·
2,307
·
413

Съвременното фермерско земеделие, колкото и разнообразни характеристики да носи в отделния регион, то има като обективна основа частната собственост върху земята и средствата за производство, които пораждат материална заинтересованост и инициативност.
 

Добра растителна защитна практика при памук

20 авг 2008
·
54
·
5
·
1,172

Памукът е особено чувствителен към заплевеляването в началния етап от развитието си. Критичен период е междуфазният период – втори същински лист – бутонизация.
 

План за създаване на растителна ферма според изискванията на ЕС за биологично земеделие

22 сеп 2008
·
445
·
6
·
923
·
351
·
1

Продукцията от биологичното земеделие се ползува с най-голямо доверие на потребителите, тъй като качеството се гарантира от утвърдени стандарти за производство, преработка и търговия...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Агробизнес
Цени и ценообразуване в агробизнеcа
междинен тест по Агробизнес за Студенти от 5 курс
Въпроси за магистърските програми в Cвищов. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
10
1
3 мин
12.06.2013
Биологично земеделие
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тестът е за специалност "Управление на агробизнеса", за студенти от втори курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
21
3
1
7 мин
31.07.2019
» виж всички онлайн тестове по агробизнес

Борба с вредителите

Материал № 319229, от 12 апр 2009
Свален: 606 пъти
Прегледан: 1,202 пъти
Предмет: Агробизнес, Икономика
Автор: Христо Ботев
Тип: Курсова работа
Брой страници: 44
Брой думи: 10,827
Брой символи: 96,645

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Борба с вредителите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
25

Данаил Дамянов
преподава по Икономика, Туризъм и Счетоводство
в град Свищов
с опит от  22 години
1,567 436

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения