Зоя Новакова
преподава по Литература
в град София
Големина на текста:
Стихът на Сиирненски е динамичен и образен.Той съдържа "свещенят гняв”-извор на бунтовната
стихия.Натрупаният гняв и социалната обида са основа на протеста и в стихотворението”Ний”.Трите момента в
разгръщането на чувството -идея очертават робската участ на човека ,раждането на самосъзнанието му и вярата в
борбата ,която ще унищожи социалната несправедливост.Началната антитеза /"жадувайки лъчи ,угасваме в
тъма" ,"ний бледни смъртници ,родени за живот"/ ,подчертава трагичния парадокс :творците на
материални блага са осъдени на нищета.Болка ,чувство за незаслужена обида и трагично недоумение се съдържат в
тази истина.Разрушителната стихия на човешкия гняв е внушена чрез типнчната за Смирненски символно-
метафорична и алегорична образност: “ураган", "възбунени вълни издигат се с рев” .Възторгът на поета се
поражд от убедеността му в хуманния смисъл ,в прогресивния характер на борбата-човекът е двигател на
историческите процеси и творец на съдбата си в стихотворенията "Работникът" ,"Улицата"
,"Тълпите"...
В поезията на Смирненски Улицата дава първият знгк за зараздащият се бунт в душата на човека.В ранното
стих.”Улицата”/1920г./ за първи път Градът се превръща от тематична база в основен доминиращ образ -
Улицата.Връзката м/у художествен детайл и основен проблем -Улицата и Света ,е условно занкодирана в Звука ,в
Гърма ,в глухия стон не болката:Улицата "гърми...с грижите всевечни на Света".И в нейната
"раздвижена"-олицетворена -душа се раждат първите бунтовни тонове на социалнияпротест - като звуците
на “празнична камбана готова лавата си да разлей".
Улицата като индивидуално ,коняретно проявление на града разширява художествените си функции в
художествената рамка на света.Улицата е действащо лице ,но и елемент на социалната среда ,над която се извисява
новият духовен ръст на Човека с ново бунтовно съзнание. Тбва е Работникът на Смирненски:"Под тежките му
стъпки каменния град изтръпва и намръщен се събужда...”.В стиха интересно място заемат оценъчните
определения/”великото дело”/ и сревнения /"разбунтуван кат луда стихия"/.В
стихотворенията”Улицата” ,” Безименните души” ,”Ний” няма подчертаване на индивадуалния герой.В тълпите
поетът открива огромна стаена сила ,скрито сияние.Той ги въвежда като нов ,внушителен колективен герой в
поезията ни и в техния образ въплъщава своя естетически идеал ,защото човечеството е същността на историята и
нейна движеща сила.
Смирненски има усещане за бунта на улицата ,за нейния неспирен поток ,за "неволите човешки" ,за
"оковите тежки" /"Това е улицата”/.Улицата става синоним на борбата ,на предчувствието за
промяна ,на похода към свобода: -”Това е улицата ,улицата днес говори!"
По времето ,когато Вазов изповядва горчивото:"Разгром на своя свят дочаках” ,Смирненски почти
едновременно провъзгласява оптимистичното: “Да бъде ден!”.Г.Цанев определя стихосбирката като “капки свежа
роса по разноцветна камъчета"/"Да бъде ден" ,в."Младеж" ,бр41 от
12.3.1922г./.Смирненски вижда борбата като ураган ,който непрекъснато рущи старите представи за света.Родината
носи идеята за свободно човечество ,за промяна ,обич към възроденото човечество:
"...и през сълзи и кървав гнет,
през ужаса на мрак студен
разбунен вик гърми навред:
"Да бъде ден! Да бъде ден!"
В преобладаващата романтична образност на стихотворениата е отразено исторически и индивидуално обусловеното
художествено виждане на поета ,който открива и пресъздава ,в духа на своето време съобразено с личния си
темперамент изключителни явления чрез необикновени по своята мащабност образи.
Борбата е разрушителна и метежна сила ,неподвластна стихия в стих.”През
бурята” ,”Въглекопач” ,”Юноша”.Процесите и явленията внушават широкия размах на борбата:”тези пластове мрачни
,безкрайни ,прострени навсякъде край нас"/"Въглекопач"/.В стихотворението “През бурята”е
потърсена връзката поет -колективна борба.Творбата е смела ,красноречива ,призивна.Тя носи Ботевата идея за
мъжество ,убеденост ,желание за подвиг ,пречупена през стилистиката на символизма и извисява в романтично
-обобщен план образа на борбата -промяна: “ще начертае смъртен знак съдбата”.В творбата смъртта не е
край.Смъртта в борбата дава самочувствие и надежди на личността ,позволява и да види сздбата си в логиката на
историческия процес ,на колективния безкраен живот.Така индивидът отразява собствената си жизненост и крие
величието на историята.Чрез стилистичните похвати творбата носи романтичната мащабност на предчувствия ,за
исторически промени ,за способностите на личността да изгражда бъдещето в името на колектива.
Смирненски осъзнава ,че епохата е преломна и че личността в нея не е само жертва.Ново то му съзнание е насочено
към историята и човека като носител на собственото си битие.
Конкретно-историческият обраа на революцията откриваме в стихотворението “Червените ескадрони”.В творбата
условно разграничаваме две степени в развитието на поетическата идея.0бразите по присъщ за поета начин се срещат
по контрастен принцип: вражеските шрапнели са ”хищни птици” ,червените ескадрони са “бодри” ,устремьт им е
“горд” ,набегът- “смел”..Вътрешните рими и алитерации разделят стиха с постоянна пауза ,а чрез лиричната звукопис
се отразява самият ритъм на похода.Образният материал се състои от явления ,синонимни на светлината :звезда
,сияние ,фар ,слънце.
Творбата е удивителен творчески експеримент на поета да внесе характерни образи и похвати на снмволистичната
естетика в служба на социалната борба.В нея от панорамата на боя възприемаме общото настъпление -червените
ескадрони с факела на своята вяра са условно -романтичен образ.Отделните детайли в него са изчерпателна представа
за бурния темп на движението.Поетът съчетава реалистично -конкретното с романтичното и възвишеното.След
1
първия стих ,веществено уплътнен ,със съществителното "пушкала" ,следващите са двусъставни.В първата
си половина съдържат романтичен образ /”сви се буря безпощадна"/ ,а във втората-реалистичният му
еквивалент /"зазвънтя стомана хладна"/ , за да бзде съсредоточена в четвъртия стих идейната същина на
първата част на одата -"кратка схватка и наново ескадроните летят..."
В прехода към втория дял на стихотворението /"Ах ,летете ,ескадрони!"/ поетът изчиства глагола “летят”
от буквеното му значение и го включва в ударен императив ,с когото отприщва възторга ,надеждата и неговия
благослов.Финалната картина на одата излъчва нравствения идеал и светлия социален хуманизъм от победата над
тиранията.
Стиховете на Смирненски са изпълнени с предчувствие ,с надеади ,с възторг.Поетът търси онези измерения на
човешкия дух ,които наричаме върхови.Според Смирненски всяка неправда иска и своето наказание.Героите му са в
състояние да водяд борба.Тях поетът озарява в особена светлина ,а стихът “Ние всички сме деца на майката земя” се
превръща в платформа за поведение в живота.Представата се изгражда като реакция на личността ,като закономерно
изследване -обобщение на състоянието на съвременното общество ,на неговите противоречия ,конфликти и
решения.Истината е реална оценка на частното и общото в ситуацията ,опредедяща борещия се индивид.Идеята за
свобода носят личности като Йохан ,като Роза Люксембург ,сляла в се бе си подвига и копнежа ,превърнала се в
символ на човека -борец -”цялата земя не стига едно сърце да погребеш”.Барикадата ,гладиаторската арена са
различни превъплъщения на една и съща борческа воля ,на един и същ устрем.
Възгледът на Смирненски за личноста се основава на неограничените и възможности ,в свободата и ,в победната и
роля при реализиране на историята.Тя въплащава прекрасни мечти и воля за действие и съчетава ренесансовото
светоусещане с хуманистичност.Смирненски разглежда личността като продукт на развитието в отношението и към
другите ,а индивидуалната свобода свързва с динамичните процеси в колектива.
В естетиката на Смирненски ,поезията е предметна фиксация на живота.Връзката със земното е дейно отношение към
света ,което е движение ,борба.Така поетът продължава Ботевата революционност ,социалната му устременост
,увереност и интимна изповед.
Х.Смирненски изпитва пиетет както към водачите на движението ,така и към обикновените редници в боя.Йохан е
събирателен образ ,затова и поведението му в/у барикадата е обобщено.Поетът превръща барикадата в обвинителна
площадка.От нея предизвикателният повик на Йохан “Елате вий!” ,трикратната градация в определенията”престъпни
синове” ,”безумци” и”подлеци” са форми на настъпателност на морално превъзходство над тържествуващия
противник.Смирненски непренебрегва човешкия трагизъм заради сюблимните мигове на героизма -мигове ,в които
непознатия работник израства в исполин.
Интересна е прославата на водача при Смирненски.В романтичното му осветление ,Либкнехт е фигура
монументална , епически величава ,баладично безсмъртна.Обаянието на Карл Либкнехт идва от богатството на
личността му ,способна да възпламенява с ораторското си изкуство ,с с неукротимата си жизненост и нравствена
безукоризненост.В изключителните мигове на конфликт м/у две враждебни стихий се отделя в истинската си
значимост личността на организатора.Смирненски завършва стихотворението с епилог ,наситен с баладична
атмосфера.Художествената измислица намира опора в самите факти от действителността Либкнехт ,в предсмъртния
му завет -”...има поражения ,които са пободи ,и победи ,които са по -съдбоносни от поражения”.
Героите от “международния цикъл” на писателя намират смъртта си в/у арената на двубоя.Поетът опоетизира подвига
им ,естетизира гороичното начало.Тои надмогва трагичното чрез санието наголемия смисъл ,за който е отдаден
човешкия живот.В това открива искуплението ,оправданието ,пирвообразът на духовното безсмъртие ,защото борбата
е в името на живота ,кото дава смисъл на съществуването.
Поезията на Смирненски е художествена изява на съкровения човешки стремеж към постигане на социална и духовна
хармония ,на порива му към “светлина ,красота ,висини”/”Към висини”/ ,вдъхновен призив за реабилитиране на
естествените човешки права ,за хуманно историческо обновление.
В своята поезия той размисля за променящият се свят и търси мястото на човека в него :като социална жертва на
времето ,като двигател на обществените промени ,като творец на бъдещето.Активната позиция към действителността
е борбата.Тя е разрушителна и същевременно съзидателна сила и обяснява логиката на историческото развитие.Воден
от дейния си хуманизъм ,Смирненски утвърждава апотеоза на човека и неговата борба ,убеден в човешкото право на
свободно бъдеще.
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 юни 2019 в 18:48 в момента не учи на 34 години от Велико Търново
13 дек 2018 в 08:24 ученичка на 43 години от Пловдив - СОУ "Симон Боливар"
27 окт 2017 в 08:08 ученик на 23 години от Варна - ПГТ "Професор д-р Асен Златаров", випуск 2015
18 ное 2014 в 18:34 ученик на 23 години от Пловдив - ЕГ "Иван Вазов", випуск 2015
05 дек 2013 в 22:41 ученик на 23 години от София - 002 АЕГ "Томас Джеферсън", випуск 2015
25 фев 2013 в 13:45 в момента не учи на 51 години
 
Домашни по темата на материала
спешно резюме за утре моля
добавена от nina05_03 16.01.2017
0
4
Отворени отговори по литература
добавена от okityy.wee 23.04.2013
3
36
Какви опасности и изкушения крие живота в съвременното общество?
добавена от nickd 18.01.2012
1
6
Подобни материали
 

Човекът и неговите житейски преображения в "Песен за човека"

15 дек 2007
·
1,217
·
3
·
485
·
1,056

Никола Вапцаров използва разнообразни изразни средства, с цел да насочи читателя към разбирането на човешката същност.Поетът представя две тези за човека, като го разглежда в два плана.В поемата „Песен за човека” поетът Никола Вапцаров използва средства
 

Прекланям се...

27 май 2008
·
238
·
2
·
269
·
228
·
1

Днес свеждам глава пред тяхното светло дело. И наистина народните будители засложават почит и умиление.
 

Светът на Никола Йонков Вапцаров

17 апр 2006
·
634
·
7
·
1,379
·
489
·
1

Неговото родно място – град Банско, има пряко отношение към творчеството му. Семейството, от което произхожда е пряко свързано с националноосвободителното движение в Македония. Баща му ЙОНКО ВАПЦАРОВ е член на революционната организация.
 

Пенчо Славейков - „CIS MOLL”

02 апр 2008
·
1,025
·
2
·
732
·
793
·
1

В това трагично произведение мощно се налага жизнеутвърждаващата тема. Поетът, който със спо¬койно примирение възприема смъртта - естест¬вен неизбежен заник на живота, тук решително въстава срещу нея като съзнателно търсен изход...
 

Чикагското изложение, Алеко Константинов и новия свят

29 ное 2007
·
195
·
2
·
492
·
324
·
1

Алеко Константинов осъществява в Америка огромното си желание да се срещне с различни народи и култури.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Тест за изходно ниво по Български език и литература за 11-ти клас
изходен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Проверка на познанията по литература за 11 клас, подготовка за ДЗИ. 10 въпроса, само един верен отговор на въпрос.
(Лесен)
20 минути
10
22
1
1 мин
28.08.2018
Тест по български език и литература, подготовка за матура
изпитен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Тестът може да послужи за подготовка за изпити - класно, матура и т.н. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
11
2
1
5 мин
20.08.2019
» виж всички онлайн тестове по литература

Борба за свободно бъдеще - ”Да бъде ден”,”Улицата”,”Тълпите”

Материал № 319, от 27 фев 2006
Свален: 960 пъти
Прегледан: 84 пъти
Предмет: Литература
Тип: ЛИС
Брой страници: 2
Брой думи: 1,006
Брой символи: 8,565

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Борба за свободно бъдеще - ”Да бъде ден”,”Улица ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Росица Георгиева
преподава по Литература
в град София
с опит от  5 години
56

Зоя Новакова
преподава по Литература
в град София
с опит от  13 години
32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения