Големина на текста:
Договорътнакратко
На 13 декември 2007 г. лидерите на ЕС подписаха Договора от Лисабон, слагайки край на
продължилите няколко години преговори по институционални въпроси.
Договорът от Лисабон изменя сега действащите закони за ЕС и ЕО, без да ги заменя. Той ще
осигури на Съюза необходимата законова рамка и инструменти, за да отговори на бъдещите
предизвикателства и на исканията на гражданите.
1.По-демократична и прозрачна Европа, със засилена роля на Европейския
парламент и националните парламенти, повече възможности мнението на гражданите да
бъде чуто и по-ясна представа кой какво прави на европейско и национално равнище.
?Засилена роля на Европейския парламент: Европейският парламент, избиран
директно от гражданите на ЕС, ще има важни нови правомощия във връзка със
законодателството на Съюза, неговия бюджет и международните споразумения. Например
по-широкото използване на процедурата на съвместно решение при приемането на закони ще
гарантира, че Европейският парламент е равностоен на Съвета, представляващ държавите-
членки, по отношение на голяма част от законодателството на ЕС.
?Засилено участие на националните парламенти: националните парламенти ще имат
повече възможности да участват в работата на ЕС, най-вече благодарение на нов механизъм,
гарантиращ че Съюзът действа само тогава, когато резултатите могат да бъдат постигнати
по-добре на равнище ЕС (субсидиарност). Заедно със засилената роля на Европейския
парламент това ще повиши демократичността и легитимността на функционирането на
Съюза.
?По-силен глас за гражданите: благодарение на гражданската инициатива 1 милион
граждани от известен брой страни членки ще имат възможността да призоват Комисията да
внесе предложения за нови политики.
?Кой какво прави: отношенията между държавите-членки и Европейския съюз ще
станат по-ясни с категоризацията на компетенциите.
?Напускане на Съюза: Договорът от Лисабон изрично посочва за пръв път
възможността държава-членка да напусне Съюза.
2.По-ефективна Европа с опростени методи на работа и правила за гласуване,
ефикасни и модерни институции за ЕС с 27 страни членки и повишена способност за действие
в приоритетни за днешния Съюз области.
?Резултатно и ефикасно вземане на решения: гласуването с квалифицирано
мнозинство в Съвета ще обхване и нови области от политиката, за да стане вземането на
решения по-бързо и ефикасно. От 2014 г. изчисляването на квалифицираното мнозинство ще
се базира на двойно мнозинство - на страни членки и брой хора, представляващо двойната
легитимност на Съюза. Двойно мнозинство ще бъде постигнато, когато решението е взето от
55 % от държавите-членки, представляващи най-малко 65 % от населението на ЕС.
?По-стабилна и опростена институционална рамка: Договорът от Лисабон създава
поста председател на Европейския съвет, избиран с мандат от две години и половина,
въвежда пряка връзка между избора на председател на Комисията и резултатите от
европейските избори, приема нови разпоредби за бъдещия състав на Европейския парламент
и за по-малък състав на Комисията, както и по-ясни правила за засиленото сътрудничество и
финансовите разпоредби.
?Подобряване на живота на европейците: Договорът от Лисабон подобрява
способността на ЕС да действа в няколко политически области, които днес са приоритетни за
Съюза и неговите граждани. Става въпрос преди всичко за области от политиката на свобода,
сигурност и правосъдие като борба с тероризма и престъпността. В известна степен това се
отнася и за други области, сред които са енергийната политика, общественото здраве,
гражданската защита, изменението на климата, услугите от общ интерес, изследванията,
космосът, териториалното сближаване, търговската политика, хуманитарната помощ, спортът,
туризмът и административното сътрудничество.
3.Европа на правата и ценностите, свободата, солидарността и сигурността,
популяризиране на ценностите на Съюза, включване на Хартата за основните права в
първичното европейско законодателство, предоставяне на нови механизми за солидарност и
гарантиране на по-добра защита на европейските граждани.
?Демократични ценности: Договорът от Лисабон уточнява и утвърждава ценностите и
целите, на базата на които е изграден Съюзът. Тези ценности са отправна точка за
европейските граждани и демонстрират какво предлага Европа на партньорите си по света.
?Права на гражданите и Харта за основните права: Договорът от Лисабон запазва
съществуващите права и въвежда нови. По-специално той гарантира свободите и
принципите, изложени в Хартата за основните права, и дава на нейните клаузи задължителна
юридическа сила. Става въпрос за граждански, политически, икономически и социални права.
?Свобода на европейските граждани: Договорът от Лисабон съхранява и засилва
„четирите свободи“ и политическата, икономическата и социалната свобода на европейските
граждани.
?Солидарност между страните членки: Договорът от Лисабон постановява, че Съюзът
и неговите страни членки действат съвместно в дух на солидарност, ако някоя държава-
членка стане обект на терористично нападение или е жертва на природно или предизвикано
от човека бедствие. Поставен е акцент и на солидарността в областта на енергията.
?Повишена сигурност за всички: Съюзът ще получи по-голяма възможност да действа
в областта на свободата, сигурността и правосъдието, което ще се отрази пряко и
благоприятно на способността му да се бори с престъпността и тероризма. Нови разпоредби
за гражданската защита, хуманитарната помощ и общественото здраве също имат за цел да
повишат способността на Съюза за реагиране на заплахите за сигурността на европейските
граждани.
4.Европа като световна сила ще бъде постигната чрез обединяването на
инструментите на европейската външна политика както при разработването на нови политики,
така и при вземането на решения за тях. Договорът от Лисабон ще направи ясна позицията на
Европа в отношенията с нейните партньори по света. Той ще използва силните страни на
Европа в икономиката, хуманитарната сфера, политиката и дипломацията за отстояване на
европейските интереси и ценности по света, като в същото време уважава специфичните
интереси на страните членки във външните работи.
?Нов върховен представител на Съюза във външните отношения и политиката на
сигурност, който ще бъде и заместник-председател на Комисията, ще увеличи въздействието,
съгласуваността и забележимостта на външната дейност на ЕС.
?Нова Европейска служба за външна дейност ще оказва помощ и подкрепа на
върховния представител.
?Статутът на единно юридическо лице на Съюза ще увеличи правомощията му за
преговори, правейки го по-ефективен на световната сцена и улеснявайки партньорството му с
трети страни и международни организации.
?Напредъкът в европейската политика на сигурност и отбрана ще запази специалните
клаузи за вземане на решения, но освен това ще открие пътя към засилено сътрудничество
между по-малки групи държави-членки.
Защо Договорът от Лисабон е нужен на Европа?
Европейският съюз трябва да се модернизира и реформира, за да реализира своя пълен
потенциал. ЕС с 27 държави-членки работи по правила, създадени за ЕС-15. През последното
десетилетие Европейският съюз търси начини за оптимизиране на наличните инструменти и за
засилване на капацитета си за действие.
В същото време се увеличава подкрепата за това страните от ЕС да работят съвместно по
въпроси, засягащи всички нас - като изменението на климата, енергийната сигурност и
международния тероризъм. Тъй като Съюзът се разрасна и отговорностите му се промениха,
необходимо е да се модернизира начина, по който той работи. Сред необходимите подобрения,
включени в Договора, ще бъде и осигуряването на средства за Съюза да се справи с
предизвикателствата в днешния свят.
Има три основни причини за договора: по-голяма ефективност на процеса на вземане на
решения; повече демократичност чрез засилване на ролята на Европейския парламент и
националните парламенти; засилена външна съгласуваност. Всичко това ще подготви ЕС по-
добре да отстоява ежедневно интересите на гражданите.
Какво променя за гражданите Договорът от Лисабон?
Договорът от Лисабон ще се стреми да засили способността на ЕС да действа чрез повишена
външна съгласуваност, по-широк набор от вътрешни политики, по-ефективно постигане на
резултати и водене на политики за гражданите, както и чрез съвременни институции, работещи в
Съюз от 27 държави.
Договорът от Лисабон ще осигури по-силен и единен глас на Европейския съюз навън,
съчетавайки функциите на Върховен представител за външните работи и политиката на сигурност
с тези на заместник-председател на Комисията и създавайки нова Служба за външна дейност в
подкрепа на новия представител с двоен портфейл. Това ще осигури по-практична
дипломатическа и консулска помощ на гражданите, пътуващи в трети страни.
Договорът от Лисабон отвръща на опасенията на европейските граждани. Например
политическият ангажимент за отговор на двойното предизвикателство на изменението на климата
и енергийната политика е изцяло отразен в договора. За пръв път в договорите ще има раздел за
енергията, който определя за цели на политиката на Съюза в тази област гарантирането на
безпроблемно функциониране на енергийния пазар, по-специално на енергийните доставки, и
стимулирането на енергийна ефективност и икономии на енергия, както и разработването на нови
и възобновяеми форми на енергия.
Бяха създадени например нови възможности за справяне с трансграничното въздействие на
общественото здраве и гражданската защита и в подкрепа на трансграничните спортни дейности.
Договорът от Лисабон поставя свободата, правосъдието и сигурността начело на приоритетите
си. Европейският съюз ще може да се справя по-добре с престъпни групи, занимаващи се с
трафик на хора през границите, да насърчава и подкрепя дейности в областта на превенцията на
престъпността и да подпомага борбата с тероризма чрез замразяване на активи. Договорът ще
потвърди ангажимента на ЕС за разработване на обща имиграционна политика. Договорът от
Лисабон ще включва и „клауза за солидарност“, посочваща, че Съюзът и неговите страни членки
ще действат съвместно в дух на солидарност, ако някоя държава-членка стане обект на
терористично нападение или е жертва на природно или предизвикано от човека бедствие.
Тези нововъведения ще дадат на Съюза възможност по-добре да прилага политиките си за
гарантиране на икономически растеж и конкурентоспособност, подобряване на заетостта и
социалните условия, повишаване на личната и колективна сигурност, насърчаване на по-добра
околна среда и по-добри за здравето условия, развитие на сближаването и солидарността между
държавите-членки, както и на научния и технически прогрес, и накрая – подобряване на
способността на ЕС да действа на международната сцена.
Договорът от Лисабон също така ще създаде стабилна институционална система, което ознавача,
че решенията ще бъдат вземани по-бързо, по-прозрачно, с по-добър демократичен контрол и по-

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Договор от Лисабон

На 13 декември 2007 г. лидерите на ЕС подписаха Договора от Лисабон, слагайки край на продължилите няколко години преговори по институционални въпроси....
Изпратен от:
tatqnakoleva90
на 2009-04-08
Добавен в:
Теми
по Свят и личност
Статистика:
66 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Помощ! Есе за утре!!!
добавена от andjela.sechanova 29.04.2019
0
9
Моля ви помогнете ми за утре е.Моля ви за помощ.Благодаря предварително!
добавена от zeliha_eub 25.10.2018
0
11
Спешно !!!Моля за помощщщ!
добавена от zeliha_eub 23.10.2018
0
4
Проект по свят и личност
добавена от darrkbluee 25.11.2015
2
20
Има ли световен проблем за кпойто няма ефективна световна организация?
добавена от radoslav.counterstrike 29.03.2012
1
8
 
Онлайн тестове по Свят и личност
Природа и общество
междинен тест по Свят и личност за Ученици от 12 клас
Междинен тест след завършване на раздела "Природа и общество"
(Труден)
9
293
1
26.10.2011
» виж всички онлайн тестове по свят и личност

Договор от Лисабон

Материал № 317492, от 08 апр 2009
Свален: 66 пъти
Прегледан: 61 пъти
Качен от:
Предмет: Свят и личност, Философия
Тип: Тема
Брой страници: 10
Брой думи: 2,663
Брой символи: 23,743

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор от Лисабон"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения