Големина на текста:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”,
ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПЛАН – КОНСПЕКТ № 1
на
Емил Латунов Младенов (фак. № М110175),
специалност: „Химия и информатика”,
магистърска програма: „Информатика и компютри в обучението по химия”
I. ТЕМА И МЯСТО НА ИЗНЕСЕНИЯ УРОК:
1. Тема: ХИМИЧНИ УРАВНЕНИЯ.
2. Място: VII ”
а
” клас, 119-то СОУ „Акад. М. Арнаудов”.
II. ИЗПОЛЗВАНИ ПОСОБИЯ:
1.Учебник по Химия и опазване на околната среда за 7. клас на изд.”Педагог”- 6;
авторски колектив: Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева,
Александър Кръстев, Валентина Иванова.
2.Учебна тетрадка по Химия за 7. клас на изд. „Педагог”-6; авторски колектив:
Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Александър Кръстев,
Валентина Иванова.
III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ.
1. По отношение на знанията:
а) да се формира цялостна представа за предмета Химия и опазване на околната среда,
съобразена с възрастовите особености на учениците;
б) да се обогати съдържанието и обемът и да се задълбочат знанията, свързани с
азбуката на химията- химичната символика, включваща химични знаци, химични
формули и уравнения;
в) да се формира понятието химично уравнение за обозначаване на най-кратките
означения на химичните реакции чрез химични знаци и формули;
в) да се обогати съдържанието и обемът на понятията, свързани с химичните
взаимодействия, приложението на веществата и опазване на природната среда.
г) да се включат знанията от учебния предмет Химия и опазване на околната среда в
VII клас в система от знания с учебните предмети от културнообразователната област
„Природни науки и екология“.
2. По отношение на уменията:
а) да се развият интелектуални умения, свързани с описване, дефиниране, разпознаване,
обясняване, сравнения, обобщения, анализ и синтез на знанията, приемане на решения
и доказване;
б) да се доизградят уменията за решаване на качествени и количествени задачи;
в) да се обогати мотивационната сфера на ученика чрез учебното съдържание.
3.По отношение на ценностната ориентация:
а) да се изгради мотивация за учебна дейност;
б) да се развият мирогледът, мисленето, въображението и интелектът на учениците,
творчеството в работата, естетическата оценка за химичните обекти и критериите за
тази оценка;
в) да се формира стремеж към изява на възможностите на всеки ученик;
1
г) да се формират способности за отстояване на идеите на всеки ученик, проявяване на
гражданска позиция, уважение към алтернативни идеи и постижения.
д) да се осъществят възможните вътрешнопредметни и междупредметни връзки.
IV. ХОД НА УРОКА:
Началото на учебния час започва с актуализация на знанията, свързнана с езика на
химията, наречен химична символика. На учениците се поставят следните въпроси,
изискващи отговор:
• Какво представляват знаците на химичните елементи?
- Химичните знаци са най-кратките означения на химичните елементи.
А какво показват те (химичните знаци)?
- Химичният знак показва кой е химичният елемент и един атом от него.
По какъв начин можем да означим повече от един атом от даден химичен
елемент?
- За да се обозначи повече от един атом, пред химичния знак на елемента се поставя
число, наречено коефициент, показващо броя на свободните атоми от него.
• Добре, коефициентът показва броя на свободните атоми от даден елемент.
Известно ни е обаче, че седем на брой прости вещества се записват така: H2, O2,
N2, F2, Cl2, Br2, I2. Какво показва долният индекс след знака на химичния елемент?
- Индексът е числото, което показва броя на свързаните атоми в молекулата. В случая
долният индекс 2 показва, че тези 7 на брой прости вещества са изградени от
двуатомни молекули.
• За съкратеното изразяване на състава на веществата в химията се използват
най-кратките означения на някои прости вещества и на химичните съединения.
Как се наричат те?
- Най-кратките означения на някои прости вещества и на химичните съединения се
наричат химични формули.
• Колко вида химични формули вече познаваме?
- Запознали сме се с няколко вида химични формули: молекулни, емпирични и
структурни.
• Какво показват познатите ни вече молекулни, емпирични и структурни
химични формули?
- Молекулните формули показват:
кое е веществото;
от кои химични елементи е съставено (качествения състав);
една молекула от веществото и по колко атома от всеки елемент я изграждат
(количествения състав).
- Емпиричните формули показват:
кое е веществото и от кои химични елементи е съставено (качествения състав);
какво е най- простото отношение между градивните частици в кристалната
решетка (количественото отношение).
- Структурните формули показват:
вида и начина на свързване на атомите в молекулата.
На базата на припомненото, на учениците се поставя за изпълнение задача 2 от
учебната тетрадка, стр. 27, която е със следното условие: Дадени са фрагменти от
формули. Комбинирайте ги така, че да получите 6 формули на съединения.
Наименувайте ги!
Ca
2
, Al, Na
2
, S? , H
2
, O
2
, S
3
?
Ca ? H
2
– калциев дихидрид;
2
Ca ? S? - калциев сулфид;
H
2
O
2
– водороден пероксид;
H
2
S?- диводороден сулфид;
Na
2
S? - динатриев сулфид;
Al
2
? S
3
?- диалуминиев трисулфид.
Чрез тази задача се затвърдяват знанията не само за изученото понятие
валентност (свойството на атомите на даден химичен елемент да се свързват с точно
определен брой атоми на друг химичен елемент) , но и за химичните формули, за
тяхното съставяне и наименуване. А тези неща са в основата на правилното
записване на химичните уравнения, които са и тема на новата методична единица.
Х И М И Ч Н И У Р А В Н Е Н И Я
• До сега, в часовете по Човекът и природата, сте разглеждали разглични
химични реакциии. Какъв е начинът на тяхното означаване?
-Разглежданите досега химични реакции в часовете по Човекът и природата
означавахме с думи и с модели.
• Нека да разгледаме следния пример: ако нагрято въгленче се внесе в
цилиндър с кислород, то изгаря с ярък пламък. Получава се въглероден
диоксид. Означете с модел и с думи тази химична реакция.
- с модел:
1 атом 1 молекула 1 молекула
въглерод кислород въглероден диоксид
-с думи: въглерод + кисларод ? въглероден диоксид
Освен с модели и с думи, този процес можем да изразим и по още един, по-
кратък начин, като използваме химичните знаци и формули. Този начин е чрез
символи.
- със символи:
C + O
2
? CO
2 ,
което се чете така: въглеродът реагира с кислород, като се
получава въглероден диоксид.
Или: ако използваме познатите ни вече знаци и формули, химичните реакции ще
можем да означим кратко и ясно с химични уравнения. Запишете в тетрадките си
първа точка.
1. ХИМИЧНИТЕ УРАВНЕНИЯ – ОЗНАЧЕНИЯ НА ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ
ЧРЕЗ ХИМИЧНИ ЗНАЦИ И ФОРМУЛИ.
В часовете по математика сте решавали много пъти уравнения. От там знаете, че
всяко уравнение има 2 страни- лява и дясна, свързани със знак за равенство. Ако
разгледаме записаното по- горе химично уравнение, то също има 2 части (лява и
дясна), но са свързани със стрелка. В лявата част се изписват формулите на
изходните вещества,а в дясната- формулите на продуктите.
• Знаейки вече това, определете изходните вещества и продуктите на
реакцията на взаимодействие на въглерод и кислород.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 яну 2020 в 13:49 родител на 110 години
14 яну 2020 в 13:02 учител
19 дек 2019 в 00:21 студент на 29 години от Бургас - Университет "Проф.д-р Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, випуск 2018
26 окт 2019 в 17:22 родител на 49 години от Варна
09 окт 2019 в 23:44 учител на 27 години от Свищов
30 сеп 2019 в 17:14 учител на 47 години от Хайредин
19 сеп 2019 в 23:04 в момента не учи на 26 години
30 юни 2019 в 18:11 студент на 37 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров"
26 юни 2019 в 14:49 студент на 40 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Обществени науки, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2019
30 мар 2019 в 22:56 студентка на 39 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - ПНУП, специалност - Начална педагогика, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
Химични формули и валентност
добавена от marielarusanova099 15.12.2019
0
5
изразяване на химични уравнения по метода на електронния баланс
добавена от silvaaleksieva 10.05.2017
0
6
Изразяване на уравнения по метода на електронния баланс
добавена от silvaaleksieva 10.05.2017
0
3
Химия и оос за 9-ти кла
добавена от FreeAccount 04.06.2013
1
23
Подобни материали
 

Периодична система

09 май 2008
·
400
·
6
·
875
·
688
·
1
·
1

Периодична система - разработка. Разглежда урока за Периодичната система на химичните елементи.
 

Периодичен закон и периодична система на химичните елементи

17 фев 2007
·
854
·
8
·
2,497
·
433
·
2

През втората половина на 18 век започнало интензивно изучаване на химичните елементи, в резултат на което били открити много нови елементи. Докато към средата на 18 век били известни 15 елемента, към края на века техният брой станал 30...
 

Пищови по химия

27 яну 2008
·
567
·
1
·
418
·
288
·
1

Малко пищови за изпита по химия в ХТИ 1 курс 1 семестър.
 

Химията като наука

09 дек 2007
·
180
·
2
·
385
·
210
·

Преди хиляди години, в древен Египет се положили основите на една наука за живота – химията. Предполага се, че названието й произлиза от едно от имената на страната – Хем(Хаам), 3-4 хиляди години пр.н.е., което означава „черна земя”.
 

Необратими и обратими химични процеси

06 дек 2007
·
236
·
8
·
979
·
403
·
1

Химични реакции, при които крайните продукти не могат да взаимодействат помежду си и отново да се получаваат изходни вещества, се наричат необратими.
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Химия
Химия за 7-ми клас
изпитен тест по Химия за Ученици от 7 клас
Тест по химия за 7-ми клас. За упражнение и самопроверка. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
14
1
4 мин
07.08.2019
Химия и опазване на околната среда
изходен тест по Химия за Ученици от 12 клас
Тест за 12-ти клас по химия и опазване на околната среда за проверка на знанията по предмета, усвоени през учебната година. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
14
19.08.2019
» виж всички онлайн тестове по химия

План-конспект на "Химични уравнения"-7 кл.

Материал № 317033, от 07 апр 2009
Свален: 383 пъти
Прегледан: 1,204 пъти
Качен от:
Предмет: Химия
Тип: Конспект
Брой страници: 6
Брой думи: 1,252
Брой символи: 10,606

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "План-конспект на "Химични уравнения"-7 кл."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Аделина Маджарова
преподава по Химия
в град Стара Загора
с опит от  13 години
34

Марияна Симеонова
преподава по Химия
в град Сливница
с опит от  31 години
12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения