Големина на текста:
Увод в политологията Философия на историята Политическа етика
У В О Д В П О Л И Т О Л О Г И Я Т А
Първата катедра по политически науки е създадена през 1663г. В Швеция. В
САЩ преди повече от сто години в Колумбийския университет е разкрит колеж по
политически науки. След Втората световна война се изгражда международна асосиация
по политически науки. В края на 19в. в Париж и Лондон също се разкриват асосиации
за политически науки. В 1903г. се създава и американската асосиация по политически
науки.
Обекти на изследване на политологията:
1. Политическата теория - тя има за задача да изясни генезиса на
феномена политика и политическите отношения; да обоснове законите
и категориите на политическата наука; да проследи историята на
политическите учения.
2. Социологията на политиката - тук се изяснява съотношението между
политическата и социалната система.
3. Политическата психология – изучават се психологическите качества на
отделните личности и групи, проледява се израстването на
политическите лидери, изяснява се политическото поведение.
4. Проблемите на политическата култура изучават се политическите
нрави, обичаи, традиции, приобщаването към отделните политически
партии и движения, причините за политическото отчуждение.
5. Проблемите на държавата традиционно до сега с тези проблеми се
заниават юристите. Най-после политическата наука разбира, че
държавата е ядро на политическата система, то с нейните проблеми
трябва да се занимава политическата наука.
6. Проблемите на глобализацията и международните отношения.
От всичко горепосочено се стига до убеждението, че основно предметът и
съдържанието на политологията това е политиката.
МЕТОДИ И МЕТОДОЛОГИЯ
Както всяка научна дисциплина, така и политологията в своята изследователска
дейност, използва широк кръг от методи, които са валидни и за останалите науки.
На първо място тя прилага логическите методи. Тук спадат анализът, метод на
изследване чрез разлаганена цялото на съставните му части. Второ – дедукция: правене
на обобщения, заключения, изводи от общото към частното. Трето – индукция: обратно
на дедукция форми на умозаключения чрез извеждане на общи съждени от частни
истини. Политологията се нуждае от методите на частните науки – математика, физика,
информатика. Това й дава възможност за научното прогнозиране (социологически
проучвания). Политологията се опира на методите на правото, социалната психология,
на икономическата наука. Политологията трябва да се отваря ъм другите науки, но
трябва да го прави много внимателно за да не се разтваря в тях.
Основни подходи:
1.Математически
2.Диалектически
3.Формационен
4.Глобализационен
1
Увод в политологията Философия на историята Политическа етика
ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ В ДРЕВНИЯ ИЗТОК
История на обществото в древния изток е история на религията и обратно. В
страните от древния изток първо се извършва прехода от родово-общинния строй към
робовладелски (2500 години преди древна Гърция). Тук прехода се извършва много
бавно и непоследователно. В резултат се получава едно своеобразно съчетаване на
първобитно-общинна и робовладелска икономическа форма. Лисва частна собственост.
Тя не е частна защото страните от древния изток са разположени в пустинен пояс,
хората са се занимавали предимно със селско стопанство, което е можело да
просъществува чрез масирано напояване, а това е било по силите и възможностите само
на общините или държавите. Това предопределя създаването на икономически
формации, които е трябвало да се създават от страна на всички азиатски правителства.
По този начин се засилва икономическия контрол на държавите върху обществения
живот. Затворения характер на общините, съответно обективно е предопределил
определящата диктаторска роля на държавата или царя. На основата на тези обективни
природни икономически условия съответно се развива и духовното производство.
Основни характерни черти на духовността:
1.Доминиращата роля на религията и митологията
2.На основата на закостенялата и строго охраняваната кастова структура на
древноизточните общества разделението между умствения и физическия труд приема
кастов характер. Така се формира една организирана сила, икономически и
политически силна каста на жреците, която става основен стълб на източния
деспотизъм.
3. Различните идеи се използват главно чрез митове, пророчества проповеди,
легенди, религиозни разкази, поговорки, афоризми, сакрални надписи, законодателни
актове и юридически закони. С изключение на Индия и Китай в другите страни от
древния изток не е оставено нито едно специфично философско или научно
произведение, изложено под формата на хипотеза или с езика на рационалната
абстрактно-логическа мисъл.
4. Източната мисъл не познава свободната борба на мнението, свободата на
критиката. Тя е окована във веригите на традицията и на култа към царската и
религиозна власт. Дори великият Конфуций, ойто се смята за върха на философската и
политическата мисъл в древността, който проповядва необходимостта от
разпространението на знанието и просвещението, гради своето учение не върху
логическото доказателство и убеждението, а върху страха („Пред небесната съдба, пред
великите хора, пред думите на мъдреца”).
2
Увод в политологията Философия на историята Политическа етика
ДЪРЖАВАТА КАТО РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪПЛАЩЕНИЕ НА
СПРАВЕДЛИВОСТТА
Освен чудодейната сила и способности, всевъзможните най-висши добродетели,
египетския деспотизъм приписва на фараоните и най-висшата мъдрост. Фараонът бил
представен като най-мъдрия и най-знаещия. Наред с всичко това, фараонът е бил
представен като олицетворение и носител на порядъка, на истината и справедливостта в
обществото. Той е представен като всеобщ любимец в страната, който крепи своята
власт не върху насилието, а върху безграничната любов, преданост и подкрепа на целия
народ. В един от много попоулярните тогава разкази, познат като разказа на Синохе,
той внушава любов, градът го обичал повече от себе си, предан му е повече отколкото
на своите богове.
„О, колко ликува страната, която той управлява”
В много от литературните паметници на двуречието, царят е представян в ролята
на защитник на социално слабите, болните и онеправданите, срещу насилието,
произволите и грабежите на богатите и силните, като благ баща и пастир, който е
изпратен от боговете да донесе законност, справедливост, благополучие и щастие. Две
хилядолетия преди Платон шумеро-вавилонските мислители вече са издигнали и
обосновали идеята за държавата и царската власт като въплащение и реализация на
справедливостта. По същество тази идея се съдържа още в надписите на шумерски цар,
социален и политически реформатор Уракагина. Но неговото гледище съществено се
различава от всички по-късни възгледи на древния свят за държавата като реализация
на справедливостта.
1. Той не само пръв издига идеята за държавата като реализация на
справедливостта, но заедно стова издига за първи път новата и изключително важна
идея, че справедливата държава е същевремнно реализация на свободата на
гражданите.
2. Урукагина изрично подчертава съсловния характер на своята държава, която
обаче реализира справедливост и свобода на потиснатите от робовладелската
аристокрация и страдащите от нейните произволи социални общности. Тази идея е
толкова разпространена, че заема централно място в кодексите на царете от двуречието.
Така например в пролога към законите на Ур-Наму се казва, че този шумерски цар
установил в страната справедливост и правда, отстранил с оръжие насилието и
враждата, не поволявал на богатия човек и властимащия да обижда сирака и вдовицата.
Но в нито един друг литературен паметник на двуречието идеята за държавата като
въплащение и реализация на справедливостта не е поставена и прокарана с такава
голяма сила и настойчивост, така разгърната както в кодекса на Хмурапи. Там той е
представен като пастир на народа и негов роден баща, който е изпратен от бога да
управлява народа за да погуби онези, които вършат беззаконие и злини; за да не може
силния да притеснява слабия; за да изкорени междуособиците и да установи мир в
страната, за да възтържествува чрез неговите закони първо – справедливостта, второ
правдата и трето истината, да достави чрез своето управление истинско щастие и
благодентвие на хората.
1) Кодексът на Хамурапи говори за една високоразвита политическа мисъл,
която е успяла да се издигне до забележителни и в известен смисъл непреходни идеи.
Тези идеи и нес запазват своята валидност, благородство и способността си да вълнуват
и вдъхновяват.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Увод в политологията

Както всяка научна дисциплина, така и политологията в своята изследователска дейност, използва широк кръг от методи, които са валидни и за останалите науки....
Изпратен от:
Galq
на 2009-04-05
Добавен в:
Лекции
по Политология
Статистика:
670 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Сравнителен анализ на идеите на Тукидид, Макиавели и Хобс

09 апр 2008
·
266
·
4
·
598
·
160

Тримата представители на школата на реализма - Тукидид, Макиавели и Хобс максимално точно и критично анализират и представят основните събития и фактори за изграждането на съвременната им действителност. Преосмисляйки реалността през призмата на своето...
 

Основни идеи на теорията на разделението на властите

25 окт 2008
·
91
·
11
·
1,042

Още в древността хората или по – точно древните мислители стигат до заключението, че за да бъде управлявано обществото добре, за да получи всичко от което се нуждае, за да могат да се контролират всички обществени процеси без да се дава превес...
 

Политически идеи през Средновековието. Възгледите на Тома Аквински за същността на държавната власт.

02 дек 2008
·
248
·
7
·
1,086
·
1

Тома Аквински (1225(спорна) – 1274) е една от големите фигури в опитите на християнската църква да създаде и да наложи свои виждания за държавата и правото.
 

Алексис дьо Токвил

03 дек 2008
·
225
·
5
·
889
·
171

Алексис дьо Токвил Обратната страна на демокрацията Биография Алексис Анри Шарл Клерел дьо Токвил (Alexis-Charles-Henri Clerel de Tocqueville) е роден в Париж (Верньой сюр Сен) на 29 юли 1805 в семейство на аристократи. През 1830 завършва право в Париж...
 

Политическа система на България

07 дек 2008
·
659
·
17
·
3,840
·
484
·
2
·
1

Същност на демокрацията. Избирателна система. Основни различия в отделните видове. Видове избирателни системи. Мажоритарнa, пропорционална и смесена избирателна система.
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
157
1
1 мин
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Увод в политологията

Материал № 315830, от 05 апр 2009
Свален: 670 пъти
Прегледан: 697 пъти
Качен от:
Предмет: Политология
Тип: Лекция
Брой страници: 105
Брой думи: 25,769
Брой символи: 226,129

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Увод в политологията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения