Големина на текста:
УСЛУГАТА DNS И WINS SERVER
Преобразуване на имена
Хората обикновено дават на своите компютри лесно запомнящи се имена. Лесно
запомнящите се имена улесняват свързването към ресурси с помощта на командата net
use или Windows XP Explorer. Името на компютъра под управление на Windows, което
се задава при инсталирането, е NetBIOS име.
ТСP/IP устройствата използват IР адрес, а не името на компютъра, когато го търсят в
мрежата. Затова ТСР/IР мрежите трябва да имат метод за преобразуване на имена,
който може да съпоставя и конвертира имената на компютри в IР адреси и IР адресите
в имена на компютри. (Конвертирането в случая не се извършва на базата на някакъв
математически алгоритъм, а чрез съпоставяне, т.е. в някаква база данни на всяко име
отговаря IР адрес. При това положение, ако се подаде IР адрес, от базата данни се
извлича името, а ако се подаде име, от базата данни се извлича съответният IР адрес -
б.р.).
Какво представлява едно NetBIOS име?
NetBIOS името се използва, за да могат NetBIOS процесите да взаимодействат
помежду си. В Windows XP, NetBIOS имената се създават (регистрират) при
инициализирането на услуги и при стартиране на NetBIOS приложение.
NetBIOS името: .
Е име на компютъра, като например Server-2003, което му се задава при
инсталирането.
Записва се в регистъра. Може да се променя от Соntrol Panel.
Винаги се посочва в команди на Windows, като net use и net view.
От командния ред може да бъде изведено на екран с помощта на командата
nbtstat-n.
Какво представлява WINS ?
WINS е услуга за NetBIOS имена, предназначена за гъвкаво разрешаване на
проблема за търсене на NetBIOS ресурси зa мaршрутизирани мрежи на базата на
ТСР/IР. WINS е динамична база от данни за регистриране и съпоставяне на NetBIOS
имена с IР адреси.
Какво представлява DNS
Услугата за имена на домейни (Domain Name System- DNS) представлява
разпределена база от данни, реализираща йерархическа схема на имена за
идентифициране на хостове в Интернет. DNS беше разработена в началото на 80-те
години за решаване на проблеми, възникнали при рязкото увеличаване на броя на
хостовете в Интернет. DNS спецификациите са посочени в 1034 и 1035 на RFC. DNS
имената на компютрите се състоят от име на хост и име на домейн, които когато се
свържат образуват пълно име на домейна (Fully Qualified Name - FQDN). Например
research.widgets.com e FQDN, където research е името на хоста , а widgets.com - на
домейна.
I. Инсталиране на услугата DNS Server
Всички домейн контролери могат да дейстат като DNS сървъри. По време на
инсталацията им може да бъдете запитани дали да инсталирате и конфигурирате DNS.
Ако сте отговорили утвърдително, DNS вече е инсталиран, а подразбиращата се
конфигурация е настроена автоматично. Не е необходимо да повтаряте инсталацията.
Ако работите с член сървър вместо с домейн контролер или ако не сте
инсталирали услугата DNS, изпълнете следните стъпки, за да я инсталирате:
1. Натиснете Start, изберете Settings и селектирайте Control Panel.
1
2. В Control Panel, щракнете двукратно върху Add/Remove Programs и след това върху
Add/Remove Windows Components. Това действие предизвиква промяна в изгледа на
диалоговия пpoзорец Add/Remove Programs.
3. Натиснете Components, за да стартирате съветника Windows Components Wizard, и
след това натиснете Next.
4. Под Components, щракнете върху Networking Services и след това върху Details.
5. Под Subcomponents Of Networking Services, селектирайте полето за отметка Domain
Name System (DNS).
6. Натиснете ОК и след това Next. Ако ви бъде поискано, въведете пълния път за
достъп до дистрибуционните файлове на Windows 2000 и натиснете Continue. Оттук
нататък, услугата DNS трябва да се стартира автоматично всеки път, когато
рестартирате сървъра. Ако тя не се стартира, трябва да я стартирате ръчно.
Конфигуриране на основен DNS сървър
Всеки домейн трябва да притежава основен DNS сървър. Този сървър може да
бъде интегриран с Active Directory или да действа като стандартен основен сървър.
Основните сървъри трябва да притежават зони за право преобразуване (forward lookup
zones) и зони за обратно преобразуване (reverselookup zones). Правото преобразуване
се използва за преобразуване на имена на домейни в IP адреси, а обратното
преобразуване -за автентикация на DNS заявките, като IP адресите се преобразуват в
имена на домейпи или хостове.
След като инсталирате услугата DNS Server на сървъра, можете да конфигурирате
основен сървър, като изпълните следните стъпки:
1. Стартирайте конзолата DNS. Щракнете върху менюто Start, изберете Programs,
изберете Administrative Tools (Common) и след това селектирайте DNS. Това действие
предизвиква отварянето на конзолата DNS
Можете да използвате конзолата DNS, за да управлявате DNS сървърите в
.мрежата. Ката алтернатива можете да използвате възела Services And
Applications в Computer Management. Отидете на възела u след тoва щракнете
върху DNS.
2. Ако сървърът, който желаете да конфигурирате, не е показан в изгледа на дървото,
ще е необходимо да се свържете към него. В изгледа на дървото, щракнете с десния
бутон на мишката върху DNS и изберете Connect То Computer. Сега направете едно от
следните две неща:
Ако се опитвате да се свържете към локалния сървър, селектирайте This
Computer и натиснете ОК.
Ако се опитвате да се свържете към отдалечен сървър, селектирайте Тhе
Following Computer и въведете името на сървъра или неговия IP адрес.
Натиснете ОК.
3. В конзолата DNS, в изгледа на дървото трябва да се покаже елемент, съответствуващ
на DNS сървъра. Щракнете с десния бутон на мишката върху елемента и от
изскачащото меню изберете New Zone. Това действие стартира съветника New Zone
Wizard. Натиснете Next.
4. сега можете да изберете типа на зоната. Ако конфигурирате интегриран с Active
Directory основен сървър, селектирайте Primary zone и сложете отметка в Store the zone
in Active Directory. Натиснете Next.
5. Изберете къде да реплекирате информацията и натиснете Next.
6. Изберете Forward Lookup Zone и натиснете Next.
7. Въведете пълното DNS име на зоната. То трябва да ви помага да определяте как
сървърът или зоната се вписват в DNS йерархията на дoмeинa. Например, ако
2
създавате основен сървър за домейна microsoft.com, трябва да въведете microsoft.com
като име на зоната.
8. В областта Dynamic Update изберете първата опция за опресняване на
информацията.
9. Натиснете Next и след това Finish, за да завършите процедурата. Новата зoна се
добавя към сървъра и първоначалните DNS записи се създават автоматично.
10. Един DNS сървър може да осигурява услуги за множество домейни. Ако имате
множество родителски домейни, като microsoft.com и msn.com, можете да повторите
пpoцедурата, за да конфигурирате други зони за право преобразуване. Необходимо е
също да конфигурирате и зони за обратно преобразуване.
Конфигуриране на зони за обратно преобразуване
Правото преобразуване (forward 1ookup) се използва за преобразуване на имена
на домейни в IP адреси, а обратното преобразуване (reverse 1ookup) -за преобразуване
на IP адреси в имена на домейни. Всеки сегмент от вашата мрежа трябва да притежава
зона за обратно преобразуване. Например, ако имате подмрежите 192.168.10.0,
192.168.11.0 и 192.168.12.0, трябва да притежавате три зони за обратно преобразуване.
Стандартната конвенция за именуване на зони за обратно преобразуване изисква
да въведете мрежовия идентификатор в обратен ред и след това да използвате
наставката in-addr.arpa. За предходния пример, имате зони за обратно преобразуване с
имена 10. 168. 192.in-addr.arpa, 11.168.192.in-addr.arpa и 12. 168. 192.in-addr.arpa.
Записите в зоната за обратно преобразуване трябва да бъдат в синхрон със зоната за
право преобразуване. Ако зоните станат несинхронизирани, автентикацията за домейна
може да се провали.
Можете да създавате зони за обратно преобразуване, като правите следното:
1. По гореописания начин, стартирайте конзолата DNS и се свържете към сървъра,
който желаете да конфигурирате.
2. Селектирайте с десния бутон на мишката Reverse Lookup Zone и изберете New Zone.
Натиснете Next.
3. Селектирайте Primary zone и сложете отметка в Store the zone in Active Directory.
Натиснете Next.
4. Изберете къде да реплекирате информацията (To all domain control in…) и натиснете
Next.
5. Въведете идентификатора на мрежата за зоната за обратно преобразуване.
Стойностите, които въвеждате, определят подразбиращото се име за зоната
(192.168.10).
Съвет Ако имате множество подмрежи в рамките на една мрежа, като например
192.168.10 и 192.168.11, за име на зоната въведете само частта, която идентифицира
мрежата. По този начин бихте използвали 168.192.in-addr.arpa, като оставите DNS
конзолата сама да създаде необходимите зони на подмрежите, когато е необходимо.
6. Натиснете Next и след това Finish.
След като настроите зоните за обратно преобразуване, трябва да се уверите, че
делегирането на пълномощие за зоната е осъществено правилно. Свържете се с отдела
за информационни услуги или с доставчика ви на Интернет услуги, за да се уверите, че
зоните са регистрирани в родителския домейн.
Създаване на дъщерни дoмейни в рамките на зоните
Като използвате конзолата DNS, можете да създавате дъщерни домейни в
рамките на дадена зона. Нацример, ако сте създали основната зона microsoft.com, бихте
могли да създадете поддомейните hr.microsoft.com и mis.microsoft.com в зоната.
Можете да създадете дъщерните домейни, като изпълните следните стъпки:
1. В конзолата DNS, разширете папката Forward Lookup Zones за сървъра, с който
желаете да работите.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 авг 2022 в 14:57 студент на 45 години от София - НБУ, факулетет - Магистърска програма, специалност - Мениджмънт и продуцентство в музикалните изкуства, випуск 2022
 
Домашни по темата на материала
Моля за помощ, Благодаря предварително.
добавена от mirella.markova 29.05.2020
0
9
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Изходно ниво по компютърни мрежи за 11 клас
изходен тест по Компютърни системи и технологии за Ученици от 11 клас
Изходен тест по компютърни мрежи по предмета "Компютърни системи и технологии".
(Труден)
15
99
1
1 мин
25.11.2011
Тест по компютърни мрежи за 2-ри курс
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Затворен тест по Компютърни мрежи. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс...
(Лесен)
20
51
1
1 мин
19.09.2013
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Преобразуване на имена

Материал № 315694, от 05 апр 2009
Свален: 34 пъти
Прегледан: 33 пъти
Качен от:
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Реферат
Брой страници: 7
Брой думи: 1,852
Брой символи: 15,578

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Преобразуване на имена"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йонко Крачунов
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  21 години
220 43

Лазарина Евлогиева
преподава по Информатика, ИТ, Английски и Немски
в град Варна
с опит от  6 години
436 91

виж още преподаватели...
Последно видяха материала