Големина на текста:
УСЛУГАТА DNS И WINS SERVER
Преобразуване на имена
Хората обикновено дават на своите компютри лесно запомнящи се имена. Лесно
запомнящите се имена улесняват свързването към ресурси с помощта на командата net
use или Windows XP Explorer. Името на компютъра под управление на Windows, което
се задава при инсталирането, е NetBIOS име.
ТСP/IP устройствата използват IР адрес, а не името на компютъра, когато го търсят в
мрежата. Затова ТСР/IР мрежите трябва да имат метод за преобразуване на имена,
който може да съпоставя и конвертира имената на компютри в IР адреси и IР адресите
в имена на компютри. (Конвертирането в случая не се извършва на базата на някакъв
математически алгоритъм, а чрез съпоставяне, т.е. в някаква база данни на всяко име
отговаря IР адрес. При това положение, ако се подаде IР адрес, от базата данни се
извлича името, а ако се подаде име, от базата данни се извлича съответният IР адрес -
б.р.).
Какво представлява едно NetBIOS име?
NetBIOS името се използва, за да могат NetBIOS процесите да взаимодействат
помежду си. В Windows XP, NetBIOS имената се създават (регистрират) при
инициализирането на услуги и при стартиране на NetBIOS приложение.
NetBIOS името: .
Е име на компютъра, като например Server-2003, което му се задава при
инсталирането.
Записва се в регистъра. Може да се променя от Соntrol Panel.
Винаги се посочва в команди на Windows, като net use и net view.
От командния ред може да бъде изведено на екран с помощта на командата
nbtstat-n.
Какво представлява WINS ?
WINS е услуга за NetBIOS имена, предназначена за гъвкаво разрешаване на
проблема за търсене на NetBIOS ресурси зa мaршрутизирани мрежи на базата на
ТСР/IР. WINS е динамична база от данни за регистриране и съпоставяне на NetBIOS
имена с IР адреси.
Какво представлява DNS
Услугата за имена на домейни (Domain Name System- DNS) представлява
разпределена база от данни, реализираща йерархическа схема на имена за
идентифициране на хостове в Интернет. DNS беше разработена в началото на 80-те
години за решаване на проблеми, възникнали при рязкото увеличаване на броя на
хостовете в Интернет. DNS спецификациите са посочени в 1034 и 1035 на RFC. DNS
имената на компютрите се състоят от име на хост и име на домейн, които когато се
свържат образуват пълно име на домейна (Fully Qualified Name - FQDN). Например
research.widgets.com e FQDN, където research е името на хоста , а widgets.com - на
домейна.
I. Инсталиране на услугата DNS Server
Всички домейн контролери могат да дейстат като DNS сървъри. По време на
инсталацията им може да бъдете запитани дали да инсталирате и конфигурирате DNS.
Ако сте отговорили утвърдително, DNS вече е инсталиран, а подразбиращата се
конфигурация е настроена автоматично. Не е необходимо да повтаряте инсталацията.
Ако работите с член сървър вместо с домейн контролер или ако не сте
инсталирали услугата DNS, изпълнете следните стъпки, за да я инсталирате:
1. Натиснете Start, изберете Settings и селектирайте Control Panel.
1
2. В Control Panel, щракнете двукратно върху Add/Remove Programs и след това върху
Add/Remove Windows Components. Това действие предизвиква промяна в изгледа на
диалоговия пpoзорец Add/Remove Programs.
3. Натиснете Components, за да стартирате съветника Windows Components Wizard, и
след това натиснете Next.
4. Под Components, щракнете върху Networking Services и след това върху Details.
5. Под Subcomponents Of Networking Services, селектирайте полето за отметка Domain
Name System (DNS).
6. Натиснете ОК и след това Next. Ако ви бъде поискано, въведете пълния път за
достъп до дистрибуционните файлове на Windows 2000 и натиснете Continue. Оттук
нататък, услугата DNS трябва да се стартира автоматично всеки път, когато
рестартирате сървъра. Ако тя не се стартира, трябва да я стартирате ръчно.
Конфигуриране на основен DNS сървър
Всеки домейн трябва да притежава основен DNS сървър. Този сървър може да
бъде интегриран с Active Directory или да действа като стандартен основен сървър.
Основните сървъри трябва да притежават зони за право преобразуване (forward lookup
zones) и зони за обратно преобразуване (reverselookup zones). Правото преобразуване
се използва за преобразуване на имена на домейни в IP адреси, а обратното
преобразуване -за автентикация на DNS заявките, като IP адресите се преобразуват в
имена на домейпи или хостове.
След като инсталирате услугата DNS Server на сървъра, можете да конфигурирате
основен сървър, като изпълните следните стъпки:
1. Стартирайте конзолата DNS. Щракнете върху менюто Start, изберете Programs,
изберете Administrative Tools (Common) и след това селектирайте DNS. Това действие
предизвиква отварянето на конзолата DNS
Можете да използвате конзолата DNS, за да управлявате DNS сървърите в
.мрежата. Ката алтернатива можете да използвате възела Services And
Applications в Computer Management. Отидете на възела u след тoва щракнете
върху DNS.
2. Ако сървърът, който желаете да конфигурирате, не е показан в изгледа на дървото,
ще е необходимо да се свържете към него. В изгледа на дървото, щракнете с десния
бутон на мишката върху DNS и изберете Connect То Computer. Сега направете едно от
следните две неща:
Ако се опитвате да се свържете към локалния сървър, селектирайте This
Computer и натиснете ОК.
Ако се опитвате да се свържете към отдалечен сървър, селектирайте Тhе
Following Computer и въведете името на сървъра или неговия IP адрес.
Натиснете ОК.
3. В конзолата DNS, в изгледа на дървото трябва да се покаже елемент, съответствуващ
на DNS сървъра. Щракнете с десния бутон на мишката върху елемента и от
изскачащото меню изберете New Zone. Това действие стартира съветника New Zone
Wizard. Натиснете Next.
4. сега можете да изберете типа на зоната. Ако конфигурирате интегриран с Active
Directory основен сървър, селектирайте Primary zone и сложете отметка в Store the zone
in Active Directory. Натиснете Next.
5. Изберете къде да реплекирате информацията и натиснете Next.
6. Изберете Forward Lookup Zone и натиснете Next.
7. Въведете пълното DNS име на зоната. То трябва да ви помага да определяте как
сървърът или зоната се вписват в DNS йерархията на дoмeинa. Например, ако
2
създавате основен сървър за домейна microsoft.com, трябва да въведете microsoft.com
като име на зоната.
8. В областта Dynamic Update изберете първата опция за опресняване на
информацията.
9. Натиснете Next и след това Finish, за да завършите процедурата. Новата зoна се
добавя към сървъра и първоначалните DNS записи се създават автоматично.
10. Един DNS сървър може да осигурява услуги за множество домейни. Ако имате
множество родителски домейни, като microsoft.com и msn.com, можете да повторите
пpoцедурата, за да конфигурирате други зони за право преобразуване. Необходимо е
също да конфигурирате и зони за обратно преобразуване.
Конфигуриране на зони за обратно преобразуване
Правото преобразуване (forward 1ookup) се използва за преобразуване на имена
на домейни в IP адреси, а обратното преобразуване (reverse 1ookup) -за преобразуване
на IP адреси в имена на домейни. Всеки сегмент от вашата мрежа трябва да притежава
зона за обратно преобразуване. Например, ако имате подмрежите 192.168.10.0,
192.168.11.0 и 192.168.12.0, трябва да притежавате три зони за обратно преобразуване.
Стандартната конвенция за именуване на зони за обратно преобразуване изисква
да въведете мрежовия идентификатор в обратен ред и след това да използвате
наставката in-addr.arpa. За предходния пример, имате зони за обратно преобразуване с
имена 10. 168. 192.in-addr.arpa, 11.168.192.in-addr.arpa и 12. 168. 192.in-addr.arpa.
Записите в зоната за обратно преобразуване трябва да бъдат в синхрон със зоната за
право преобразуване. Ако зоните станат несинхронизирани, автентикацията за домейна
може да се провали.
Можете да създавате зони за обратно преобразуване, като правите следното:
1. По гореописания начин, стартирайте конзолата DNS и се свържете към сървъра,
който желаете да конфигурирате.
2. Селектирайте с десния бутон на мишката Reverse Lookup Zone и изберете New Zone.
Натиснете Next.
3. Селектирайте Primary zone и сложете отметка в Store the zone in Active Directory.
Натиснете Next.
4. Изберете къде да реплекирате информацията (To all domain control in…) и натиснете
Next.
5. Въведете идентификатора на мрежата за зоната за обратно преобразуване.
Стойностите, които въвеждате, определят подразбиращото се име за зоната
(192.168.10).
Съвет Ако имате множество подмрежи в рамките на една мрежа, като например
192.168.10 и 192.168.11, за име на зоната въведете само частта, която идентифицира
мрежата. По този начин бихте използвали 168.192.in-addr.arpa, като оставите DNS
конзолата сама да създаде необходимите зони на подмрежите, когато е необходимо.
6. Натиснете Next и след това Finish.
След като настроите зоните за обратно преобразуване, трябва да се уверите, че
делегирането на пълномощие за зоната е осъществено правилно. Свържете се с отдела
за информационни услуги или с доставчика ви на Интернет услуги, за да се уверите, че
зоните са регистрирани в родителския домейн.
Създаване на дъщерни дoмейни в рамките на зоните
Като използвате конзолата DNS, можете да създавате дъщерни домейни в
рамките на дадена зона. Нацример, ако сте създали основната зона microsoft.com, бихте
могли да създадете поддомейните hr.microsoft.com и mis.microsoft.com в зоната.
Можете да създадете дъщерните домейни, като изпълните следните стъпки:
1. В конзолата DNS, разширете папката Forward Lookup Zones за сървъра, с който
желаете да работите.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Преобразуване на имена

Хората обикновено дават на своите компютри лесно запомнящи се имена. Лесно запомнящите се имена улесняват свързването към ресурси с помощта на командата net use или Windows XP Explorer. Името на компютъра под управление на Windows...
Изпратен от:
pavkata_20
на 2009-04-05
Добавен в:
Реферати
по Компютърни системи и технологии
Статистика:
34 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Моля за помощ, Благодаря предварително.
добавена от mirella.markova 29.05.2020
0
9
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Тест по компютърни мрежи за 2-ри курс
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Затворен тест по Компютърни мрежи. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс...
(Лесен)
20
51
1
1 мин
19.09.2013
Изходно ниво по компютърни мрежи за 11 клас
изходен тест по Компютърни системи и технологии за Ученици от 11 клас
Изходен тест по компютърни мрежи по предмета "Компютърни системи и технологии".
(Труден)
15
99
1
1 мин
25.11.2011
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Преобразуване на имена

Материал № 315694, от 05 апр 2009
Свален: 34 пъти
Прегледан: 33 пъти
Качен от:
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Реферат
Брой страници: 7
Брой думи: 1,852
Брой символи: 15,578

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Преобразуване на имена"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йонко Крачунов
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  21 години
220 43

Лазарина Евлогиева
преподава по Информатика, ИТ, Английски и Немски
в град Варна
с опит от  6 години
436 91

виж още преподаватели...
Последно видяха материала