Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
Големина на текста:
2 . Система и информация – осн.
положения
Системите биват – физически,
икономически, подвижни, динамични
(променят положението и поведението си
във време и пространство) относително
статични, управляеми, неуправляеми
отворени, затворени, естествени,
изкуствени. От гл.т. на управленските
системи – това е множество компоненти
свързани интегративно, притежаващи опр.
структура, намиращи се в обща среда.
Множество –съвкупност от елементи
свързани в 1 цяло от определена гледна
точка. Представлява се от минимум 2
елемента Компоненти: части, съставно
елементи на системата. В кибернетиката е
възприет термина компоненти, съставни
части – проста неделима: елемент е при
сложна, т.н. супер система. Вход:
устройство чрез което се възприемат
външни въздействия под формата на
смущение на околната среда. Изход: чрез
него системата в-ва на околната среда.
Поведение: всички действия които тя
предприема или промяната на
състоянието на изхода, като реакция
получена на входа / адаптация към
външната среда. Всяка с-ма притежава
следните свойства: цялостност; делимост;
взаимосвързаност, взаимозависимост;
емерджелност. Всеки елемент има свой
присъщи свойства, част от които
притежават и останалите елементи от с-
та, както и с-ва присъщи на др. с-ми от
външната среда. Всеки елемент има свой
специфични с-ва.
Структура: това е скелета на с-мата,
съвкупност от отношения м/у отделните
компоненти в с-та. Средата е
обкръжаваща с-мата действителност. От
кибернетична г.т. външна среда за дадена
система са онези съседни системи и
явления (процеси имащи нещо общо с
нея) тоест – поне 1 изход на с-мата да е
вход на др с-ма и обратно. Една система
може да бъде външна среда за др. с-ма, а
2-та се явява външна среда за 1-та само
ако м/у 2-те съществува връзка и
взаимозависимост. Въздействията в/у с-
мата от страна на Външната среда имат
характера на смущения. Възможността да
се запази дадена с-ма въпреки
смущенията, показва устойчивостта.
Всяка с-ма за управление притежава
следните елементи: Обект; субект, връзки
м/у тях (права и обратна информационна
връзка) и среда. Системите могат да
бъдат разделени на – социални,
биологически, технически. Технически с-
ми –създават се от лица и при тях
управленската под система е физически
отделена от техн. подсистема която
обслужва. Цели: създадени от лица
параметри на поведение. Те са
продължение на човешкия интелект и са
предназначени да го обслужват.
Биологични с-ми – развиват се с живия
организъм. Обекта и с-та се органически
неделими но функционално забележими.
Елемента се разглежда само в контекста
на общото поведение на организма.
Структурно е изграден от генетична
информация, което не позволява да се
само изгражда, само организира, само
изменя. Не си постават сами целите на
поведение а са заложени генетично.
Социални с-ми – представени са от лица с
техните цели, задачи, стремежи,
поведение. Информацията: води до
намаляване на неопределеността и вс. са
свързани с установяване на някаква
подреденост. Това с-во стои в основите на
управлението. Няма управление без
информация, защото не е възможно
формирането на единно поведение.
Носителя на информация се нарича
сигнал и е възможно да се предава чрез
различни сигнали, като те могат да се
променят, но не и информацията.
Социалната информация е най-висш вид
като изисква човешка мисъл и практика –
словото е типичен сигнал. Производител и
потребител е лице, получена от
житейската практика и различни
източници. В зависимост от
задоволяването на потребността
информацията получава качествена
оценка.
3. Право, управление и престъпност
Организацията има 3 значения – 1-
система, обществено политическа,
стопанска и др. Те могат да се образуват с
развитието на живата природа, изкуствено
изградени с цел задоволяване целите,
нуждите и желанията. Организация в която
участват лица е организационна система.
Всяка система е организация и вс.
организация има системен характер. 2-
структура: вс.соц. система има притежава
някаква подреденост, устойчивост на
съставните елементи, стабилност на
връзките, организираност. Подредеността
дава възможност да се степенува
организацията – добра, лоша.
Организираността е мярка за подреденост.
3-дейност – съзнателно насочена
създаване и на усъвършенстване на 1
система за постигане на целите и. При
ръководството и управлението от една
страна има организация и от др. страна
ръководството е това което създава
организираност в определена дейност с
определен ред. Ръководството възниква
при нужда от обединение на лица и
ресурси за определена цел. Сложните
соц.системи имат сложна структура
наречена йерархия управлението. Най-
високо ниво са ръководителите (стратези,
организатори). Управлението в
обществото е целенасочен начин на
действие / въздействие, винаги има
конкретна цел. Управлението – функция,
дейност по постигането на определена цел
и протича заедно с информационния
процес. Социалното у-ние – особен вид
дейност насочена към подреждане и
съгласуване на колективни действия за
постигане на предварителната цел.
Стопанско у-ние – е вид соц.у-ние
засягащо лични интереси във връзка с
производството и разпределението на
материални блага. Управление на нац.
стопанство – целенасочени действия в/у
стопански обекти. Държавно у-ние –
управлението в обществото е основен вид
соц.управление и би следвало държавното
и социалното да съвпадат. Различията са
относно формите и средствата на
реализация. Убеждение и принуда са
форми на ефективно управление.
Управлението в областта на опазване на
обществения ред и ЗНС е част от
държавното у-ние и се осъществява от ред
държавни органи – законодателна,
изпълнително-разпоредителна, съдебна
власт. С възникването на държавна
организация възниква потребността от
общи правила за поведение. Правото
въздейства в/у поведението на лицата
независимо от сферата на проявление.
Осъществява се посредством юридически
механизми. Във връзка с полицейските о-
ни отношенията са по приемане на
решенията, прилагането им, установяване
на правата и задълженията на
участниците в процеса. Стабилизираща
роля е определянето на правния статус на
отделните органи. Дадения орган
юридически оформя осн.направления на
дейността, функции и задачи, определят
се пълномощията – негови и на обектите
му, организация на отношенията с
др.организации, принципи на организация,
отговорност. Усъвършенстването на
правния статус е успоредно на у-не на
системата за управление на държавния
орган.
Престъпност: продукт на обществото и е
възможна само в неговите рамки. Появява
се с оформянето на задължителни
правила за поведение и възникването на
държавата. Най-острата форма на
конфликт със социалните норми.
Престъпността е деструктивна за о-вото
сила, нанасяща тежки поражения и
реализираща се от съзнателно поведение.
Тя е сложна подвижна, соц.активна, със
свое състояние, структура, динамика
позволяващи изучаването
противодействието и. Състоянието и
показва обема и равнището на
престъпните прояви и разпространеност.
Престъпността е със системен характер но
е неуправляема като система. Възможно е
да се предвиждат мерки, планират
средства и методи за превенция.
4. Характерни особености на
полицейската теория и практика
Проблемите на организацията и у-ние то
са обект на теоретични разработки.
Никола де Ламар прави сериозни
изследвания в това направление –
родоначалник на полицейските науки. В
западните страни се наблюдава
тенденция към намаляване на
многостепенната субординация в ПС-би и
свеждането и до йерархични равнища.
Управление от стратегически тип
(Министерство, Департамент с
разширяващи функции) управление на
оперативно тактическо равнище
осъществено от териториалните
полицейски формирования. Заедно с
държавата полицията има и ведомствени
формирования подчинени на едно и също
управление но със задача да осигурят
охраната на ведомствата където работят –
брегова, морска и др. Полицията
осъществява регламентиране ОИ и
следствена дейност. В мн.западни страни
се усъвършенстват функциите
посредством внедряване на
автоматизирани системи за управление и
търсещи с-ми на регионално, местно,
общо национално равнище. Дава се и
приоритет на щатните служби, дежурните
части и информационно-аналитичните
звена. В западните страни полицията е
обект на изследване от страна на
различни науки с приоритетно значение за
правните, функционалните и
управленските аспекти в организацията на
полицията системата от организация на
чуждестранната полиция се състои от 2
осн.звена. Централно у-ние – МВР е 1 от
най-важните членове на правителствения
кабинет + министъра на отбраната,
финансите и външните работи. В почти
вс.страни има единно ръководство,
независимо от наименованието. МВР е за
Великобритания, Франция, Италия, Русия,
Белгия, Турция. Министерство на
правосъдието и полицията е в Норвегия,
Швейцария. М-во на обществения ред е в
Гърция, М-во на правосъдието е в САЩ,
Дания, Швеция, Холандия.
Функциите и компетентността на М-то
ръководещо полицията е в зависимост от
характера на системата и
правителствените органи,
разпределението на компетенциите,
степента на централизация и
децентрализац.
5. Организация и управление на
полицейските с-би във Франция и
Германия.
Франция – 5 дирекции (1- общо
управление Администрация; 2-управление
на местните общности; 3-управление на
нац.Полиция; 4-защита на гражданската
сигурност). Имат силно изразен обществен
контрол над полицията. Главната
дирекция се разделя на общи щабни
дирекции, служба лична безопасност,
секретариат, личен състав, автомобилна
служба, полицейски школи и техн.служба.
Френската национална служба вкл.
няколко служители със специален статут:
комисар, главен комисар, дивизионен
комисар; офицер от полицията;
охранителен полицаи.
Градската П-я е с териториален принцип и
съгласно административно-
териториалното деление на Франция на 94
департамента. Вс.департамент има свои
префект назначен с декрет на Президента.
В префектурата се съсредоточават
вс.териториални правомощия на
отделните министерства вкл. и на МВР.
Префекта следи за изпълнението на
законите и правителствените решения. В
своя департамент той действа от името на
всеки отделен министър, и едновременно
е представител на съответното
министерство в рамките на правомощията
му. Възложена му е и охрана на Общ.ред.
В окръзите полицейските функции се
изпълняват от съперфекти.
Съдебната полиция осъществява
издирването на престъпници и
разследването на наказателни дела. Води
оперативен отчет и са вкл. в структурата и
научноизследователски и
криминалистически учреждения.
Правомощия: определят се от наказателно
процесуалното законодателство.
Германия – системата се влияе от
федералния характер на държавата. 16
федерални провинции с исторически
традиции. Федералното министерство
осъществява общата координация и
сътрудничество в областта на
криминалната полиция и охраната на
конституционните права и
международните права .за постигане на
посочените задачи са изградени следните
служби – ФС криминална полиция –
Бундескриминале; ФС за защита на
Конституцията;ФС за гранична охрана: ФС
за гражданска отбрана и защита от
бедствия, аварии и катастрофи. Всички те
са на различно подчинение.
На МВР е подчинена федералната
гранична охрана и дирекцията на
граничната охрана със седалище Коблену.
дирекцията се занимава с
осъществяването на контакти и
сътрудничество с чуждестранни служби,
обработка на информация и разработка на
концепции. МВР създава и различни
организационни звена централни служби
за борба с емигрантите; търговия с хора;
трафик на наркотици и др. Федералната
гранична охрана е добре екипиран,
въоръжен, обичен и високо мобилен
корпус за бързо реагиране при опазване
на границите, федералните пътища,
летищата, гарите, дипломатическите
представителства. Подпомага при
провеждане на крупни, масови безредици,
терористични актове. Особеност в
устройството на граничната охрана е
развитите Европейски страни са в
зависимост от членството им в ЕС,
характера на управление, на държавното
устройство и организация и охрана на
държавната граница.
6. САЩ- ЦРУ и ФБР
Организацията на Полицията в САЩ се
характеризира с 3 нива (равнища) –
федерално; щатско; местно. За вс. от тях
съществува конституционно основание.
Автономните полицейски формирования
доминират, като местни органи на
управление. Полицейските органи във
всеки щат са независими относно
дейността спрямо съседните такива.
Множеството полицейски формирования
може да се сведе до 4 групи: ПФ в
отделните щати; ПФ в по-големите
градове водени от шерифи; ПФ на
частните корпорации. Характерно за
управлението на полицията на общо
федерално равнище е липсата на
цялостна единна система. Отделните
департаменти имат възможност да оказват
влияние в/у вс. ПФ чрез своите оперативни
подразделения. ФБР е в структурата на М
на правосъдието заедно с др. управления
за принудително изпълнение на закона и
борба с наркоманията. ФБР пряко,
косвено, ръководи и контролира вс.
полицейски органи. Още от самото
създаване (1908 а от 35 ф е бюро) на него
официално е възложено разследването на
нарушенията според федералното
законодателство, осигуряване на
безопасността на САЩ и координация на
дейностите на вс органи от държавния
апарат в това направление. Поема
разследването на около 200 вида
престъпления по реда на федералното
законодателство – нарушение на
митническия режим, контрабанда,
престъпления от военнослужещи –
следствените органи на въоръжените сили
на САЩ. ФБР е най-мощния централен
орган за информация свързана с
престъпността. Нейния информационен
център получава повече информация от
6хил. полицейски учреждения. По заявка
на полицията ФБР извършва спец.
експертизи с условие, че местните
детективи действат съобразно техните
оказания. ФБР е поделение на
министерството на правосъдието и
изпълнява задачи по линия на
контраразузнаването, вътрешната
сигурност, борбата с криминалните
престъпления. Устройство: централния
апарат (администрацията) е от 7500
сътрудници; управление
контраразузнаване осъществява
ръководството на КР дейност на
периферните отдели на ФБР на
територията на САЩ и координацията си;
управление криминално издирване и
разследвания – оперативна и
изследователска дейност на полицейските
органи по важни криминални дела и борба
с ОП; управление за особени
разследвания и специални проверки –
осъществява проучвателна дейност за
лица постъпващи на работа в държ.
апарат. В САЩ няма схема за изграждане
на полицейските и териториалните органи.
Всеки местен орган на властта създава
свои ПФ. Всичко това е в зависимост от
обстоятелствата характеризиращи
оперативната обстановка. Стремеж към
децентрализация от професионална г.т. не
съществува поради липса на средства за
техника, специализация и заплащане за
негласна информация . ЦРУ наследник
е на централна информационна група от
400 души и някои служби за задгранични
операции и комисии действащи в
структурата на ФБР. ФБР отговаря само за
вътрешната сигурност и външното
контраразузнаване .Директора на ЦРУ се
явява и съветника на президента по ? за
външното разузнаване и предоставя нему
и др.служители разузнавателна
информация. Той разработва целите и
организацията на бъдещите потребности
от разузнаване, както и стратегията по ?
разузнаването и контра разузнаването.
Координира взаимоотношенията м/у
агентите от разузнавателната общност,
службите на вътрешната сигурност,
установява начина на взаимодействие в/у
агенциите, службите, управления с
подобни служби за борба с наркотрафика,
тероризма, за накърняване националните
интереси на САЩ. Определя механизма по
които се провеждат задачите и
приоритетите на националното
разузнаване. Част от тези задачи
съгласува с министъра на правосъдието и
на отбраната. Целта е на допускане на
дублаж по отношение на събиране и
обработка на информация и нейното
представяне на конгреса в подходяща
форма. ЦРУ координира дейността си с
ФБР по отношение на събирането на
информация вътре в САЩ.
7. Балкански полуостров
Турция – системата на МВР + Дирекция
Жандармерия, Брегова и Гранична охрана,
вътрешната сигурност се осъществява от
генерална дирекция на сигурността
подчинена на министерството на МВ.
Няколко управления със задачи по
контраразузнавателната дейност,
специалните операции, кадрова дейност,
специална техника, разследване и
обществената безопасност +
противодействие на наркотрафика и борба
с/у престъпността във финансово
кредитната система. Особен вид спец.
служба за ОИ се счита Криминалната
полиция. Униформената полиция се
използва за защита на вътрешната
сигурност при безредици, охрана на
частни представителства, оказване помощ
на органите на сигурността при
реализация на оперативни мероприятия. В
териториално отношение е разделена на
64 вилаета, във всеки е изградена
дирекция по сигурността. Директора е
висш началник на полицията и съгласува
своите действия с валията и с началника
на жандармерията. Има повече от 60
дирекции по сигурността в провинцията
със следната структура: политическа
полиция и работа с чужденци; криминална
полиция; личен състави обучение на
кадри; безопасност на движението. Има и
дирекция обща полиция и във вс.
дирекция има от 3-2- участъка. Участъците
се намират в Околийските центрове и
големите градски квартали и са подчинени
на директора по сигурността и околийския
началник. Принос за вътрешния ред има
жандармерията. Турското военно
командване е разглеждано като съставна
част от въоръжените сили на страната. В
мирно време (180000хил. състав) Ж
участва в защитата сигурността на
страната, отговаря за охраната на
сухоземната граница и сухопътните
войски. Осигурява вътрешната охрана на
правителствени сгради, летища затвори, и
обекти с особена важност. Изпълнява
военно командни функции. Има свои
вилаетски подразделения. В
организационно отношение се ръководи
цялостно от главно командване,
командване на постоянната жандармерия,
граничната жандармерия,
жандармерийски войски със специално
предназначение – командоси, корпус за
сигурност. 15 жандармерииски области, 5
дивизии, 85 полка, 21бакаларо.
Предвижда се в бъдещи командосите да
са идентични с диверсионно
разузнавателните бригади.
Гърция – по защитата на ОР и НС е м-
вото на Сигурността и ОР, където
съществуват като отделни самостоятелни,
вътрешните му структури: ГлД Асфалията
(осигурява вътрешния ред и играе роля на
политическа полиция). Гл.Командване на
полицията за градовете (грижи се за
опазване на ОР и системата към градските
полиц.формирования, има и филиали на
Асфалията). Гл.Командване на
Жандармерията (поделенията им
поддържат ОР в места без постоянно
полицейско присъствие има постове за
бърза намеса). Гл.Дирекция на полицията
вкл. звена по линия на чужденците;
пристанища полиция; НС за гранична
охрана.
Полицейската с-ма се характеризира със
своя собствена историческа структура.
Взаимодействие и координация на
местните полицейски с-би по опита на
МВР във Великобритания.
9. Полицията в РБ като система.
НСП се състои от: ГДП; ОДП. В ГДП се
създават: ГДППООРП; ГДБОП; ГДГП;
ГДЖ; ДМ; МОПС; СОБТ; САО. В ГДП освен
изброените звена се създават О, С и СЗ от
по-нисък ранг. Утвърждаването на
организационната структура на ГДП,
създаването и закриването на СЗ извън
посочените се осъществяват от м-ра на
ВР. Териториалните структурни звена на
ГДГП и ГДЖ не се включват в структурата
на ОДП. ТСЗ на ГДГП и ГДЖ се ръководят
пряко и непосредствено от д-ра на
съответната ГД. ТСЗ на ГДГП са РГС, в
които може да се създават ГПУ, ГКПП, С и
СЗ от по-нисък ранг. ТСЗ на ГДЖ са
зоналните жандармерийски
подразделения, в които може да се
създават С и СЗ от по-нисък ранг. СЗ на
ГДГП и ГДЖ се създават и закриват от м-
ра на ВР. Откриването и закриването на
ГКПП се извършват от МС. Зоните на
отговорност на ТСЗ на ГДГП и ГДЖ се
определят от м-ра на ВР по предложение
на д-ра на НСП. Държавните служители от
ГДЖ упражняват полицейските си
правомощия на територията на цялата
страна. ОДП се създават от МС по
предложение на м-ра на ВР и
осъществяват законово регламентираните
дейности и задачи на НСП на
определената им територия. Районите на
действие и седалищата на ОДП се
определят от МС по предложение на м-ра
на ВР. В ОДП се изграждат О, С, РПУ, ПУ
и СЗ от по-нисък ранг. Структурата на
ОДП, създаването и закриването на СЗ се
определят от м-ра на ВР. В ОДП м-рът на
ВР може да създава РПУ и ПУ. Районите
на действие на РПУ и ПУ се определят от
м-ра на ВР по предложение на д-ра на
ОДП съгласувано с д-ра на НСП. За
осъществяване на дейности по ППООР в
обекти на транспортната инфраструктура
м-рът на ВР може да създава РУТП.
Районите на действие на РУТП се
определят от м-ра на ВР по предложение
на д-ра на НСП.
10. У и У на ГДППООРП.
ГДППООРП е специализирано структурно
звено на ГДП за ОИ, информационна и
организационна дейност по
предотвратяване, пресичане, разкриване и
разследване на престъпления, за
опазване на обществения ред и за
осъществяване на превантивна дейност.
ГДППООРП осъществява дейността си
самостоятелно и съвместно с други
държавни органи, организации и граждани.
За изпълнение на дейностите си
ГДППООРП: участват непосредствено в
предотвратяването, пресичането,
разкриването и разследването на
престъпления; организират, координират и
контролират дейностите по опазване на
обществения ред и безопасността на
движението; извършват превантивна
дейност, като: изучават и анализират
причините и условията, благоприятстващи
извършването на престъпления и
нарушения на обществения ред;
разработват и осъществяват мерки за
недопускане, отстраняване и
ограничаване на причините и условията,
благоприятстващи извършването на
престъпления и нарушения на
обществения ред; изпълняват сигнални
функции по отношение на физически и
юридически лица за отстраняване на
причините по букви на предишните две;
планират, координират и контролират
самостоятелно и съвместно с други
държавни неправителствени органи и
организации изпълнението на превантивни
мероприятия на местно и национално
равнище; разработват и осъществяват
политики и стратегии за превенция на
престъпността и охрана на обществения
ред; осъществяват специализирана
дейност за информиране на участниците в
движението за пътнотранспортната
обстановка в страната; извършват анализ
на тежките и с фактическа и правна
сложност престъпления, на техните
извършители и на пострадалите, на
извършените аналогични престъпления с
оглед намиране на типови или
специфични характеристики, необходими
за разследването; предотвратяват,
разкриват и разследват престъпления,
свързани с незаконното разпространение
на територията на страната на растения,
съдържащи наркотични вещества, на
наркотични вещества и прекурсори, както
и на техни аналози; предотвратяват,
разкриват и разследват престъпления,
свързани с археологически предмети,
вещи, уникати, икони и църковна утвар,
архивни и писмени документи и
фалшификати с историческо значение;
организират и провеждат цялостна
издирвателна дейност по издирвани лица
и обекти на територията на страната и зад
граница; осъществяват взаимодействие с
прокуратурата, съда, следствието и с
ръководството на ГДИН при МП при
оперативното обслужване на местата за
лишаване от свобода; организират,
координират, подпомагат и пряко участват
в оперативноиздирвателната дейност по
разкриване на извършителите на
противообществени прояви, извършени
при провеждане на спортни мероприятия;
организират, методически ръководят и
пряко участват в дейността на ОДП при
противодействие срещу престъпността и
противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните лица,
както и при осъществяване полицейска
закрила на деца; обобщават,
систематизират и анализират
информацията за състоянието,
структурата и динамиката на
престъпността и за резултатите от
дейността на СЗ от ОДП по
предотвратяването, пресичането,
разкриването и разследването на
престъпления; извършват непосредствено
ОИД и дейност по разследване на
престъпления в м-ва, агенции и други
структури в държавната администрация,
както и в техните регионални структури;
осъществяват дейност за
предотвратяване, пресичане, разкриване и
разследване на престъпления: със
средства и/или имущество от фондове,
принадлежащи на ЕС или предоставени от
ЕС на българската държава; в бюджетната
сфера и в отделните отрасли на
стопанството; против данъчната,
финансово-кредитната, банковата и
застрахователната система с изключение
на престъпленията против митническия
режим; против индустриалната и
интелектуалната собственост; свързани с
прояви на корупция в държавната и
общинската администрация и в техните
регионални структури; свързани с
разпространението на подправени
парични знаци и платежни инструменти;
свързани с незаконен трафик на хора с
цел трудова експлоатация; документни
престъпления, присвоявания и измами;
установяват, наблюдават, разработват и
контролират лица и групи, подготвящи,
извършващи или извършили
престъпления; организират, методически
подпомагат и контролират дейностите по
опазване на обществения ред и
противодействието на престъпността;
организират и контролират охраната на
обекти и мероприятия; ръководят
осъществяването на дейностите, свързани
с общоопасни средства, като: издават,
отказват издаването, отнемат, изземват и
обявяват за невалидни разрешенията за
дейности с взривни вещества, огнестрелни
оръжия и боеприпаси при условия и по
ред, определени със закон; организират,
осъществяват методическа помощ и
контрол във връзка с административното
обслужване на гражданите; осъществяват
администриране, анализ и текущ контрол
на технологичните дейности по изработка
на разрешенията, чието издаване е
предвидено в закон; извършват контрол
над взривните вещества, огнестрелните
оръжия и боеприпасите; извършват
контрол по физическата защита на
източниците на йонизиращи лъчения,
токсичните химични вещества и препарати
за растителна защита за професионална
употреба; поддържат единен
автоматизиран регистър за дейностите с
взривните вещества, огнестрелните
оръжия и боеприпасите, определени със
закон; прилагат мерки за административна
принуда и осъществяват
административнонаказателна дейност;
издават разрешения, лицензи, справки и
други удостоверителни документи по
направления на дейност, когато това е
предвидено в закон или в подзаконов акт;
осъществяват взаимодействие и
информационен обмен с други държавни
органи и организации при условия и по
ред, предвидени в закон; организират
осъществяване на взаимодействие с
органите на местната власт и
самоуправление, с гражданите, с
неправителствени и други организации с
цел установяване отношения на
партньорство и сътрудничество; събират,
обработват, въвеждат, систематизират,
използват и предоставят информация,
организирана в автоматизирани
информационни фондове, системи или
регистри, създадени по силата на закон за
изпълнение на правомощията по
направления на дейност; изготвят и
съгласуват проекти на сигнално-
охранителни, известителни системи и
телевизионни системи за наблюдение в
изпълнение на сключени договори със
заинтересуваните лица; осъществяват
охрана на обекти с комплексно използване
на полицейски сили и сигнално-
охранителна техника (СОТ) и свързаните с
това дейности; контролират
осъществяването на частна охранителна
дейност; осъществяват развъдна дейност,
използват служебни животни и
организират обучението и специалната
квалификация на съответните служители;
контролират безопасността на
движението, анализират състоянието на
пътния контрол, организацията на
движението и аварийността на пътищата в
страната; организират извършването на
регистрация, отчет и контрол на
техническото състояние на пътните
превозни средства, на водачите на МПС и
издаването на свидетелствата за
правоуправление; водят на отчет
пътнотранспортните произшествия и
анализират последиците от тях; въвеждат
временни ограничения при условия и по
ред, определени в нормативен акт;
организират, контролират и/или
осъществяват пилотиране и съпровождане
на официални лица, делегации и товари
по ред, определен от министъра на
вътрешните работи; ръководят
осъществяването на дейностите, свързани
с българските документи за самоличност,
като: издават, отказват издаването,
отнемат, изземват и обявяват за
невалидни български документи за
самоличност при условия и по ред,
определени в закон; персонализират
български документи за самоличност,
издавани от други служби и ведомства,
овластени от закон; организират и
осъществяват методическа помощ и
контрол във връзка с административното
обслужване на гражданите; осъществяват
администриране, анализ и текущ контрол
на технологичните дейности по изработка
на документи, чието издаване е
предвидено в закон; организират и
провеждат охранителни и оперативно-
издирвателни мероприятия за опазване на
обществения ред, за предотвратяване,
пресичане, разкриване и разследване на
престъпления на територията на
железопътната инфраструктура,
железопътния и водния транспорт;
извършват проучване и оценка на
методите и полицейските тактики,
прилагани в борбата с престъпността и
опазването на обществения ред, като
правят предложения за усъвършенстване
организацията на работа; разработват
нормативни актове и други ръководни
документи, регламентиращи
противодействието на престъпността,
ООР и осъществяването на общата и
индивидуалната превенция на
правонарушенията; съдействат за
въвеждането на професионални
стандарти и практики за етично поведение
и спазване правата на човека; извършват
и други дейности, предвидени в закон или
в подзаконов акт.
в.11. Устройство и управление на
ГДБОП
ГДБОП извършват ОИ,
информационна, организационна и
превантивна дейност по установяване
на местни и транснационални
престъпни структури, по тяхното
наблюдение, разкриване и пресичане
на престъпната им дейност.
За наблюдение, разкриване и
пресичане дейността на ОПГ за
извършване на престъпления срещу
митническия режим.
За наблюдение, разкриване и
пресичане на престъпления против
финансовата, данъчната и
осигурителната система.
Органите на ГДБОП извършват ОИД за
наблюдение, разкриване и пресичане
на ОПД, свързана с присвоявания и
измами на имущество от фондове на
ЕС.
ГДБОП извършват ОИД за разкриване и
пресичане на терористични действия.
ГДБОП извършват ОИД за разкриване и
пресичане на корупция в държавната и
местната администрация.
Разкриване и пресичане на незаконния
трафик на хора органите.
Осъществяване на ОИД по разкриване
и пресичане на незаконния трафик на
растения, съдържащи наркотични
вещества, на наркотични вещества и
прекурсори и техните аналози.
Осъществяване на ОИД за разкриване
и пресичане на незаконен трафик на
взривни вещества, огнестрелни,
химически, биологични или ядрени
оръжия или боеприпаси, на ядрени
материали, ядрени съоръжения или
други източници на йонизиращи
лъчения, на токсични и химически
вещества и техните прекурсори, на
биологични агенти и токсини, както и на
стоки и технологии с възможна двойна
употреба
Разкриване и пресичане на
престъпления чрез и в компютърни
мрежи и системи.
ГДБОП извършва ОИД по наблюдение,
разкриване и пресичане на ОПД срещу
авторското право, търговските марки и
патентите, като при необходимост
взаимодействат с компетентните
държавни органи.
Осъществяване на ОИД за
наблюдение, разкриване и пресичане
използването на сила или внушаване
на страх за сключване на сделки и
извличане на облаги от това органите
на ГДБОП наблюдават и контролират
лицата, извършващи охранителна,
застрахователна и друга свързана с
това дейност.
Наблюдение, разкриване и пресичане
на деянията по влагане или
придобиване на неправомерни облаги
от хазарт.
При упражняване на правомощията си
по ОИ, организационна и превантивна
дейност органите на ГДБОП провеждат
съгласувани действия със съответните
служби на други държави на основата
на международни договори, по които
РБ е страна, и осъществяват
непосредствено информационен
обмен.
ГДБОП събира и обобщава
информацията за иззетите количества
наркотични вещества и техните
аналози, растения, съдържащи
наркотични вещества и прекурсори, и
за унищожените площи с растения,
съдържащи наркотични вещества, и я
предоставя на НСНВ при МЗ.
ГДБОП съвместно с органите на
А"Митници" и на НС"ГП" осъществява
контролирани доставки по ред,
определен от министъра на МВР и от
министъра на МФ.
ГДБОП изследва и анализира
причините и условията за състоянието
на организираната престъпност и
осъществява дейностите по чл. 46 от
ППЗМВР.
ГДБОП осъществява методическо
ръководство, помощ и контрол на
РЗБОП.
ГДБОП инициира създаването на
междуведомствените екипи с участието
на представители на службите на МВР
и други компетентни държавни органи,
координира дейността им и
централизира постъпващата
информация.
12. У и У ГДГП.
ГДГП е специализирано структурно звено
на ГДП за извършване на охранителна и
ОИД за охрана на държавната граница и
контрол за спазването на граничния режим
и дейност по разследване, която
осъществява своите функции в граничната
зона, в зоните на ГКПП, международните
летища и пристанища, вътрешните морски
води, териториалното море, прилежащата
зона, континенталния шелф, българската
част на река Дунав, другите гранични реки
и водоеми. За предотвратяване,
пресичане, разкриване и разследване на
престъпления, свързани с нелегална
миграция и трафик на хора, органите на
ГДГП могат да изпълняват задачи извън
посочените зоните съвместно с други
органи на МВР. За предотвратяване,
пресичане, разкриване и разследване на
престъпления в изброените зони органите
на ГДГП извършват ОИ и информационно-
аналитична дейност.
Органите на ГДГП осъществяват граничен
паспортно-визов контрол на лица чрез
задължителна проверка.
Органите на ГДГП извършват граничен
контрол на превозни средства.
Граничният паспортно-визов контрол се
извършва в граничната зона и в зоните на
ГКПП.
В изпълнение на правомощията си
органите на ГДГП: разкриват и
предотвратяват опити за незаконно
преминаване на държавната граница и за
незаконно внасяне и изнасяне на оръжие,
общоопасни средства, наркотични
вещества и други стоки; проследяват и
регистрират движението на плавателни
средства в българския участък на река
Дунав.
Органите на ГДГП предотвратяват,
пресичат, разкриват и разследват
престъпления, свързани с незаконно
преминаване на границата и с трафик на
хора.
ГДГП осъществява сътрудничество и
взаимодействие с митническата
администрация и с другите ведомства от
граничния контрол чрез обмен на
информация и извършване на съвместни
проверки.
ГДГП осъществява сътрудничество и
взаимодействие с ведомствата с
правомощия по въпросите на убежището,
бежанците и пребиваването на чужденци
за осъществяване на ефективен
миграционен контрол.
ГДГП осъществява сътрудничество и
взаимодействие с ведомствата с
правомощия в зоните на морските
пространства и вътрешните водни пътища
чрез обмен на информация и извършване
на съвместни проверки.
13. У и У на ГДЖ.
ГДЖ е специализирано мобилно
структурно звено към ГДП за охрана на
стратегически и особено важни обекти,
дипломатически представителства, охрана
на масови мероприятия, овладяване на
масови безредици, противодействие на
терористични и диверсионни групи и
опазване на обществения ред. В
изпълнение на задачите си ГДЖ
самостоятелно или съвместно с други
структури на МВР: организира и
осъществява охрана на стратегически,
особено важни обекти, обекти от
национално значение, дипломатически
представителства, учреждения, обекти на
МВР и обекти на договорен принцип;
организира и осъществява оперативно
обезпечаване на охраняваните обекти;
организира и участва в опазването на
обществения ред при провеждане на
масови мероприятия; организира и
осъществява дейности по възстановяване,
поддържане и опазване на обществения
ред при масови безредици; участва в
опазването на обществения ред при кризи
от различен характер; обезврежда
диверсионни групи, предотвратява и
участва в пресичането на терористични
действия; организира и осъществява
охрана на специални товари; организира,
провежда и участва в специални
операции; организира и осъществява
охраната, защитата и пропускателния
режим в сгради и обекти на МВР,
определени от министъра на вътрешните
работи; организира и осигурява
сигурността при провеждане на
мероприятия на ръководството на МВР;
организира и изпълнява задачи,
осигуряващи ръководството на МВР във
военновременни и мирновременни
пунктове, при привеждане на страната от
мирно във военно положение и при
усложнена обстановка; издирва и задържа
лица в предвидените от закона случаи;
събира, обработва, използва и предоставя
информация, придобита по повод
изпълнение на функциите си; оказва
съдействие на други държавни органи или
длъжностни лица, когато противозаконно
се пречи на тяхната дейност; оказва
помощ на лица, пострадали от
престъпления и други нарушения на
обществения ред, при аварии, бедствия и
произшествия.
При осъществяване на дейността си
органите на ГДЖ имат право: да
разполагат сили и средства, да изграждат,
използват и снемат инженернотехнически
съоръжения и други средства за охрана на
стратегически и особено важни обекти;
самостоятелно и с други държавни органи
да преследват и задържат нарушители на
обществения ред; да отцепват райони, да
ограничават временно или да забраняват
движението на лица и транспортни
средства; да ползват комуникационни
връзки или да ги прекъсват.
Въпрос 15 – Съдебна полиция
Ръководството на надзорно охранителната
дейност на най – високо равнище се
осъществява от Минист.Прав.,
респективно от директора на главна
дирекция изпълнение на наказанията , а
именно , този който отговаря за режимно
охран. дейн. Тук са включени две
отделения по режима, а именно –
предварителни арести, изпълнение на
присъди и по изпълнение на присъди и по
организация на охраната на равнище
затвор, ръководството се представлява от
директора на затвора и неговите
заместници, един от който отговаря на за
работата на надзорно охранителния
състав. , в самия затвор или в отделните
негови отделения. Във всеки затвор,
поправителен дом или трудовопопр. у-ще
в началото на всяка година се съставя
списък с постовете с характерните
особености на оперативната обстановка,
който се утвърждава от директора на
затвора. Цялата вътрешна организация –
местоположението, реда за обхождане на
постовете, взаймодейств. С дежурния
главен надзирател, уреждат с вътрешна
инструкция. Специален режим на
охранителна работа включва предаването
и приемането на лишени от свобода за
конвоиране. Маршрутите, начините за
движение и др. се определени от дир. на
затвора. Задължения на на постовите
надзиратели осъществяват външната
охрана са – системно наблюдение на
подстъпите към поста, сградите, грижа за
новородени. Външната охрана недопуска
лишени от свобода и др.лица да се
доближават до района на поста на
разстояние по близко от определеното,
предотвратява опитите за бягство и
извършване на други престъпления. При
бедствени случай надзорно охранителния
състав провежда спец. мероприятия
насочени към предотвратяване на вредни
последици, оказване на първа помощ на
пострадалите и мероприятия за предотвр.
На бягство и др. нарушения. Съдебната
полиция е една ведомствена охранителна
служба и осъществява следните функции:
1.организира и осъществ.
охраната на всичи съдебни сгради;
2.осъществ. реда в
съдебните сгради и сигурността на
служителите на СВ;
3.осъществ. охрана на съдии,
прокурори, свидетели, посъдими;
4.Съдейства на органите на
СВ, при призоваване на лица , както и при
съдебно изпълнение;
5.Осигурява охрана на съд.
органи , конвоира и охранява, организира
и охранява защитени лица;
При осъществ. на своята дейност гл.
Дирекция охрана взаимодейства със
съответните служби на Мин. Прав. , МВР.
При използване на оръжие служителите на
охраната изготвят писмен доклад по
установен ред. Главна д-ция се ръководи
от гл. д-тор , който се подпомага от
заместник, а дейноста сеорганизира в
отдели, сектори, териториялни звена.
Отдел – бюро по защита , - охрана на
сгради, - призоваване, принудително
довеждане и конвоиране, - режим и
контрол, - оперативно дежурна част, -
човешки ресурси; Териториалните звена
са областните и районни звена; Главна д-
ция охрана осъществ.охраната на ВСС,
ВКС, ВАС,гл. прокурор, ВКП, ВАП,
Мин.Прав., НСС, Апелативен окръжен и
районен съд, следств. Служби. Главен д-
тор на гл. д-ция охрана опред. Със
заповед правилата за охрана, вътрешния
ред и сигурността на АП. ОКР. и РАЙОНИ
органи на СВ. Конвоирането се извършва
с заповед на на Министера на Прав. , като
условията и редът за осъществ. на
конвоираната дейн. са издадени от
Министера на Прав.по предложението на
Гл. д-тор на Гл. Д-ция охрана,
конвоирането може да се извърши пеш,
въздушен, воден, спец. автомобили. В
своята полиц. д-ст Гл. д-ция охрана и
териториалните звена имат общ числен
състав около 400 щатни бр. Проблемите в
кадровото отношение са свързани с
профес. Пригодност на охранителния
състав, който е с3-4 год трудов стаж.
Въпрос 16 – Военна полиция
ВП е род войска в състава на Б армия ,
която самостоятелно и съвместно с др.
органи съдейства на командирите и
началниците от гарнизона на БА. Войските
на министерствата , ведомствата и
гражд.защита за опазвне на законноста на
във въоръжените сили в изпълнение на
техните задължени. Тя е създ. с
постановление на МС. Принципите при
осъществ.на дейноста на ВП –
- Спазване на конституцията;
- Зачитане на правата и свободите на
гражд. и техните достойнства;
- Централизъм и публичност;
- Косперотивност при съчетаването на
гласни и негласни методи и средства;
- Съобразяване на нивото и гаранции ,
които дават евроатл. и европ. системи за
сигурност и на военните и евроатл.
Структури;
Основни функц.
- Борбата с престъпн. свързана с
военнослуж. и служителите в системата на
въоръжените сили;
- Състой се охранителна, конвойна
дейностпри провеждане на войскови
мероприятия;
. Контрол на войсковата, колесна и
верижна техника за спазване правилата за
движение извън районите на военнитите
поделения и др, в опред, зони за
отговорност;
- ВП системно контролиравоеннослуж. за
спазване на войсковия ред и дисципл.
извън района на воен,поделения;
- ВП, осъществ, информ, аналитична
функц, свързана със събиране, обработка,
използване и съхраняване на инфор, за
престъпноста във войската, за
състоянието на ред и дисциплината в
гарнизоните и по контрола на войсковата,
колесна и верижна техника.
Изпълнението на тези функ, е свързана с
решаването на много задачи, за
реализацията е необходима
предварителна подготовка и
специализация. Организ, на ВП и нейното
управл, се изгражд, върху основ, принципи
на управл, на полиц, сист,. Общото
ръководство се осъществява от минстера
на отбр, а непосредствено от от
централните и териториални звена на ВП.
Директорът се назначава от министера на
отбр, по предложение на началника на
генералния щаб. Като един началник той
ръководи, контролира и носи отговорност
за цялостната дейност на ВП; контролира
и дейността й с др, подразделения на МО
и генералния щаб.
Въпрос 17
През 2001 год. се създава асоциация на
лицата и сдруженията извършващи охр.
Дейност. В нея членуват 47 охр. Фирми.
Дейноста на асоциацията е се развива в
следните основно направления:
- Представителство на частните охран.
дружества, установяване на работни,
търговски и морални стандартиза
част.охр.индустри; качествено
квалифициране и обучение на персонала;
През 2001год. Агенция за сигурност
СКОРПИОе инициатор за създ. на 1-то
проф. Сдружение на част. Търг. Дружества
с нестопанска цел. Асоц. Представлява и
защитава законните интереси и права на
на своите членове, проучва и
подпомагарешаването на казуси свързани
с правни, иконом.,финансови аспекти от
тяхната дейност.Взаимодейства с
държавните инстит.и ведомства. Тя
обединява 37 бълг. търг. дружества
извършващи услуги в сферата на
сигурността. Ръководството на големите
спец, фирми е изградено според
търг.закон и е предоставен от управителен
съвет, президент и изп.директор.
- Упр. Съвет – разработва и приема
правилата за работа, избира председател,
изп.директор и адм.сектретар. тпй
изгражда организационно управленската
структура на дружеството, определя реда
и организира извършването на дейността
на дружеството, обсъжда и решава всички
въпроси от компетентността на общото
събрание.УС възлага упр.на дружеството
на изп.директор, който орг.изпълнението
на решенията на УС. Организира дейн.на
дружеството, осъщ.неговото оперативно
ръководство. Представлява
друж.,скл.трудови договори служители,
докладва на УС за съществени
обстоятелства касаещи дейн.на
дружеството. Председателя на УС
скл.договор от името на дружествотос
изпълнителния директор, в който се
уреждат конкретните права и задължение,
текущо възнагр.осигуровки на служителите
и др.услувия. Структурата на управл.на
охр.фирми най-общо имат следните звена:
Правна служба; Личен състав и подготовка
на кадри; Дежурна част; Направление по
финансово-кредитно дело; Рекламна
дейност; Охранителна и издирвателна
дейности др.
През последното десетилетие са
многобройни фактурите допринасящи за
увеличаване търсенето на усл.на
част.охр.фирми, това са: високия ръст на
престъпността, корупцията към момента.
Приблизително 1200 фирми и над 2000
звена за самоохрана са лицензирани по
закона за част.охр.дейн., като броя на
работещите в част.сектор възлизащ а
около130000души е много повече от броя
на работещите в полицията.
Част.охр.фирми непрекъснато се
конкурират с полицията и с
държ.охр.фирми особено в надпреварата
за получаване на държ.поръчки.
Междунар.опит в създ.на
част.полиц.служби показва че
част.охр.фирми у нас са предимно за
външна охрана, но все още няма правна
регламентация на вътрешните,защитни и
разузнавателни функ.на дедективите и
дедективските бюра. Проблемите на
част.охр.дейн.са многобройни, чст от тях
са раздробеност на пазара, некоректност,
нелоялност, конкуренция, корупция, липса
на баланс между качеството на
предоставените услуги и техните цени,
между квалификацията на охранителите и
тяхното възнаграждение, условия на труд
и професионален риск. За РБ като член на
ЕС част.индустрия за сигурност се нуждае
от по висока степен на професионализъм,
правно регулиране на правната система за
сигурност, точно диференциране и
разграничаване на на отговорностите,
правата и задълженията, необход.от
промени в закона за част.охр.дейн.
регулиране на дедективски услуги,
усъвърш.на законовите и
подзакон.нормативни актове пречещи за
развитието на част.охр.д. подобряване и
повишаване на квалификацията на
служителите изпълняващи тази дейност.
Въпрос 18
Системата на МВР и по конкретно към НС
Полиция – РПУ е основно и структурно
звено за непосредствено изпълнение на
осн.функ.и задачи посочени в ЗМВР. Там
са концентрирани основните сили и
средства на полицията, на обслужваните
от РПУ територии, в някаой случай се
намират и жандармериини части,
гран.полиц.служби и подразделения на
нац.сигурност. Всъщност РПУ са
изградени на територията на съответните
области. Структ. и видове
полиц.управления – особености и
характер – свързани РПУ са състоянието и
особености формиращи оперативната
обстановка в района, поради което
организационно щатската структ.на
дадено РПУ по форма и
съдържаниетрябва да съответства на
характера на обсл.район; от научна гледна
точка върху организационната структурана
РПУ влияние оказват множество фактор.
Те могат да се разделят на 2 – ве груп:
обективни и субективни фактори. Към
обект фактори могат да бъдат отнесени
общата численост на населението в
обслужвания район,
социалнодемографския фактор.
Характерните особености на обществено
достъпните места, на брой
пътища,сгради,сезоност, дължина и
топографски размер на границите,
отдалеченост на РПУ от област. Директ.на
полицията, състояние и развитие на
престъпността, състояние на
безопастността на движение по пътищата.
Към групата обект фактори могат да бъдат
включени силите и средствата за
противодействие, МВР, Съд, прокоратура
и др. Върху структ.на РПУ – та оказват
влияние субективни фактори –
професионални, индивидуални,
възможности на лични състав,
квалификация, опит,
умения,интелектуални способности,
начини и средства за общуване с
гражданите, наличие или отсътвие на
авторитет сред населението. Стил и метод
на ръководство,йерархия, кадрова
политика, психоклимат в колектива и др.
Между обективните и субективните
фактори особено място заемат
правомощията на служителите на РПУ, те
са обективно по принцип до толкова
колкото са правно регламентирани и
представляват една реално законова
даденост. Но част от тях са ограничени в в
рамките на обслужващия район,а някои от
тях зависят от висшестоящите органи
т.е.техните правомощия имат субективен и
индивидуален характ.тъй като тяхната
реализация е в зависимост от това
доколко те могат успешно да прилагат и
изпълняват своите права и задължения,
спазвайки законоустановение ред. Най –
общо РПУ са разделени на 3 категорий:
- Разположени в центровете на обласните
дирекции полиция в някой големи градове
– ОДП
- В останалите по – големи градове
- В по – малки населени места
Организация на работата в РПУ за борба с
престъпността на криминална полиция се
извършва на териториален принцип от
оперативния състав. Специализацията е
присъща само в големите РПУ по линия на
тежките престъпления, а оперативното
обслужване по икономич.линия за борба с
престъпността е предимно на обектов
принцип т.е.разпределени са
стоп.предприятия, фирми, учреждения
между отделните оперативни работници.
РПУ се вкл.в систем.на полицията на
територията на ОДП като началникът носи
пълна отговорност за състоянието на
работата в борбата с криминалната и
икономическа престъпност, охр.на
общ.ред, безопастността на движение в
обслуж.район, паспортния режим.
Началника на РПУ организира широка
профилактична дейност с оглед
предотвратяване, пресичане и разкриване
на на престъпления и нарушения и
причините и условията, които ги пораждат.
Той нисо отговорност за мобилизираната
готовност на съст ва, за служебната
подготовка и микроклимата в колектива.
Той трябва всестранно да изучава
ръководения от него състав, да познава
професионалните, физически,морални,
психологически качества на кадровия
състав.
Въпрос 19
Прогнозирането представлява съществена
част от общата теория на научното
предвиждане, като дейност то се нарича
прогнзиране, а като наука прогностика
футорология, която представлява
методологическо умение законите,
принципите, методите и организация на
прогнозната дейност. В практиката
прогнозирането е самия процес на
изготвяне на прогнозите. От научна гледна
точка прогнозата е систематизирано
знание за поведението и изменението на
изследвания обект в бъдещето,т.е.модел
на бъдещо състяние. Планирането като
форма на научното предвиждане се
характеризира с поставеното точно
опред.конкретни цели и предвиждането на
всички събития и ресурси за тяхното
постигане между прогнозата и плана
съществува пряка зависимост. Прогнозата
разкрива възможните процеси на развитие
с вероятност равна на тези възможности.
Докато плана посочва конкретни цели и
задачи основата на доказаните от
прогнозата възможности. Системата на
социално управление, прогнозиране са
необходими: Да дадат информация за
това какви общи цели обществото може да
си постави и да осъществи; Да изяснят кои
от тях отговарят на неговите интереси; Да
служат като научни основи за вземане на
решения; Да помагат разкриването на
правилните съотношения ,ежду настоящи
и бъдещи задачи между близки и далечни
идеи и максималните изисквания; Да
предоставят инф.за това кои от
възможните средства и мероприятия са
най-подходящи за реализиране на
плановете и прогнозите; Да разкрият
възможните последици от това
реализиране.
Според характера на обекта прогнозите
биват: Социално икономически;
Научнотехнически; Военнополитическии
др.
Според мащабността във времето:
Дългосрочни – 15 до 30; Средносрочни – 5
до 15; Краткосрочни – до 1 год.
Според териториалния обхват на прог.:
Световно прогнози; Континентални прог.;
Национални прог.; Регоинални прог.;
Локални прог.
Главната цел на криминологическото
прогнозиране е да се установят най –
общите показатели характеризиращи
състоянието и развитието на
престъпността, и на тази основа да се
разкрият тенденциите и закономерностите.
Общо научните методи на прогнозиране са
екстрапулацията, експертни оценки и
моделиране. Ектрапул.като метод на
прогнозиране се изразява в това че
изводите получени при анализа на
състоянието и тенденциите в изменението
на една част от явлението в миналото и
настоящето се разпространява върху
друга негова част в бъдещето. Експертна
оценка са експертизи извършени от
специалисти, експерти и от гледна точка
на прогнозирането. Екперта е такъв
специалист, който изработва оценки за
възможните пътища по които ще получат
разрешения съществуващите
протичоречия и се ръководи от тях в
своята дейност. Съществуват 2 вида
експертни оценки – индивидуални и
колективни. Методите на моделирането
позволяват да се извърши задълбочен
качествен анализ на изучавания обект и
да се разкрият вътр.и външ.му връзки и
звисимости. Методите на модел.биват -
логически, информ., математически.
Организ.на прогн.и същността е свързана
със старогръцката дума прогнозис –
узнавам. Прогнозирането е много сложна и
трудоемка дейност, която изисква във
предварителен план да се определчт:
Целата на прог., обекта на прог.,
основанията за това, изследователски
екип и срокове.
Стадиите на прог.са ретроспекция,
диагноза и прогноза. На стадии
ретроспекция са извършват – процедура и
дейности свързани досегащното с-е на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Система и информация

Системите биват – физически, икономически, подвижни, динамични (променят положението и поведението си във време и пространство) относително статични, управляеми, неуправляеми отворени, затворени, естествени, изкуствени...
Изпратен от:
krasko83
на 2009-04-03
Добавен в:
Пищови
по Икономика
Статистика:
60 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
задание за самостоятелна работа
добавена от boykof 13.01.2019
1
4
 
Онлайн тестове по Икономика
Tест по икономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Примерен тест по икономика за студенти от 1-ви курс - Макроикономика и Микроикономика - 20 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
20
89
1
2 мин
05.10.2016
Тест по Икономика на обществения сектор за 4-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 4 курс
Тестът е изпитен и съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Икономика.
(Труден)
24
4
1
9 мин
28.08.2018
» виж всички онлайн тестове по икономика

Система и информация

Материал № 315261, от 03 апр 2009
Свален: 60 пъти
Прегледан: 65 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 10,371
Брой символи: 69,914

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Система и информация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
36

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 266 64

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения