Големина на текста:
Първа глава
СЪЩНОСТ, ЕВОЛЮЦИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧЕНИЕ
НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ
1.Същност и основни характеристики на стратегическия мениджмънт
дефиниция на “стратегически мениджмънт” е трудно. Kлючови думи от тях могат да се изведат
пред скоби “процес”, “разработване на алтернативи”, “определяне на бъдещата ориентация”,
“оценка на съществуващия потенциал”, “вземане на стратегически решения”, “установяване на
стратегически позиции”, “набелязване на основни приоритети”, “разпределяне на предполагаеми
ресурси”, “част от общото управление”на всяка организация.
Oпределениe за стратегически мениджмънт е, че той представлява една непрекъсната дейност по (1)
анализиране на пазарната среда; (2) стратегически избор от всички възможни алтернативи въз
основа на разбирането за мисията и визията на компанията; (3) стратегическото планиране на
дългосрочни и краткосрочни цели; (4) изпълнение на плана, коeто се допълва с (5) контрол, преглед
и обратна връзка на всеки един етап и (6) дейност, свързана с идентифицирането, прогнозирането и
задоволяването на всички потребителски нужди по най- ефективен начин.
1.1.Основни понятия
Основните понятия в стратегическия мениджмънт са “стратегия” и “стратег”. За стратегията могат
да се посочат множество определения:
План; Намерение; Стил ; Позиция; Перспектива; Инструмент; Маневра; Реакция; Иновация
1.2.Основни характеристики на стратегическия мениджмънт
Стратегическият мениджмънт е процес, който включва съвкупност от решения и действия, водещи
към постигане на главните цели на търговската организация. Стратегическият мениджмънтът е
наука, изкуство, умение да се ръководи
търговската дейност с цел постигане целите на фирмата / на стопанския субект.
Общата стратегия на фирмата обхваща контролируемите параметри и неконтролируемите
параметри
2.Еволюция на стратегическата теория и практика
2.1.Стратегически концепции
включват различни стратегически концепции, които са дело на класиците на стратегическия
мениджмънт. Един кратък исторически преглед на съществуващите направелние и школи ще даде
представа за тази еволюция.
Стратегическата теория застъпва основно две базови концепции: (1) за съдържанието и (2) за
развитието на стратегията. Съдържателнати концепции разкриват същността на стратегията.
Процесуалнате концепции описват различните етапи на стратегическото развитие на организацията.
Оригиналната стратегия притежава замисъла и представлява план на стратегическия мениджър за
бъдещето. Реализираната стратегия е осъществен резултат от предприетите действия на пазара. Тя
може да се отличава от първата стратегия поради отпадането на някои компоненти и допълване с
някои нови неочаквани.
2.2. Стратегически процес в организацията
Стратегическият процес в организацията се състои от извършване на дейности за определяне на
следните основни компоненти, развити в етапи:
1/ Изграждане на визия на организацията
2/ Формулиране на мисия на организацията
3/ Определяне на стратегическите цели и задачи
4/ Извършване на стратегически анализи
5/ Формулиране на стратегията (стратегически алтернативи)
6/ Избор на стратегия (стратегическа алтернатива)
7/ Реализиране на избраната стратегия
8/ Контролиране на изпълнението на стратегията
9/ Оценка на постигнатите резултати
Стратегическият процес представлява съвкупност от дейности, правила, процедури и операции за
изработване и изпълнение на разработените стратегии и взетите стратегически решения.
Стратегическият процес се предопределя от съдържанието и предназначението му. Принципите на
стратегическия мениджмънт са подобни на принципите на мениджмънта, но се отличават с някои
специфики:
1. Принцип на непрекъснатост
2. Принцип на ориентиране към глобални цели
3. Принцип на обоснованост
4. Принцип на обусловеност
5. Принцип на йерархичност
6. Принцип на стратегическото съгласуване
7. Принцип на планомерност
8. Принцип на сегментиране (селектиране)
2.3. Еволюция на стратегическите концепции
Стратегическото планиране се отнася за най-важните цели и задачи на организацията.
Стратегическият мениджмънт е започнал в началото като дейност в по-тесен смисъл на
“стратегическо планиране”, което някога се е отъждествявало с думата “дългосрочно”. Този по-
дълъг период от едногодишния план е станал необходимост, за да се надникне зад плановия
хоризонт и да се очертаят някои направления на дейността на организацията за в бъдеще. Правел се
е петгодишен прогнозен план за продажбите. Новите компютърни методи през 80-те и 90-години
дадоха възможност да се следи паричния поток и обратните плащания и да се оценява
целесъобразността на направените инвестиции.
На мястото на това дългосрочното планиране възниква стратегическото бизнес планиране с
неговите специфични инструменти: SWOT анализ, BCG, GE, PEST и много други анализи.
Същите тенденции, които влияят върху развитието на бизнес стратегическото планиране, влияят и
върху корпоративното стратегическо планиране. Двете се различават най-вече по нивото, на което
се прилагат.
Стратегията на търговията представлява общ план или схема на действие, която ръководи фирмата.
Стратегията включва анализ на ситуацията, постановка на целите, определяне напотребителския
пазар, формулиране на обща стратегия, определяне на конкретни видове дейности, обезпечаванена
контрол и осигуряване на обратна връзка. Пред търговската фирма се поставят дългосрочни и
краткосрочни цели: обем на продажбите, удовлетворяване на обществеността и формиране на
имиджа
3.Стратегически равнища
Традиционната теория и практика на стратегическия мениджмънт обяснява поведението на
организациите в тяхната бизнес среда.
Открояват се следните нива в стратегическото управление:
1.Глобално ниво
2.Интернационално ниво
3.Корпоративно ниво
4.Бизнес ниво (Ниво на стратегическа бизнес единица)
5. Функционално ниво.
6.Операционно ниво
4.Функции на стратегическия мениджмънт
Процеса на планиране не винаги може адекватно да реагира на бързите промени. Функции, които се
изпълняват, са планиране, организация, ръководене, мотивация, отчетност и контрол.
4.1. Стратегическо планиране
Стратегическото планиране е непрекъснат процес, който (1) започва с формулирането на
стратегическото виждане за организацията, (2) минава през създаването на конкретни стратегии,
определящи как визията може да послужи като пътеводител за бъдещите усилия на предприятието,
(3) продължава с разработването на подходящи тактики за прилагане на стратегическия план и
достига до конкретните оперативни стъпки, които обикновените служители трябва всекидневно да
изпълняват
Четири са основните контролируеми фактори, които оказват влияние на планирането на търговията:
местоположениетона магазина, управление на стоковия асортимент и на ценообразуванетои
управление на взаимоотношенията с клиентите. Най-важните външни неконтролируеми фактори,
оказващи влияние върху планирането, са потребители, конкуренти, технологии, икономическата
ситуация, сезонност и законодателни ограничения.
4.2. Стратегическа организация на управлението.
4.3. Стратегическо ръководене.
Питър Дракър разкрива същността на функционирането на екипите - критичните за работата им
фактори:
Ясни цели
Организация
Квалифицирани служители
Дух на сътрудничество
Принцип на лидерство
4.4. Мотивация
Стратегическият мениджмънт акцентира върху система, стимулираща работата на отделните екипи
като цяло. Традиционната школа поддържа виждането, че търговците изпълняват задълженията си
най-добре, когато получават заплащане за сключена сделка и само по този начин би могло да бъде
постигнато максимизиране на тяхната производителност. Новото виждане гласи, че търговският
персонал трябва да бъде мотивиран чрез фиксиране на работната заплата и да му бъде предоставена
възможността да получи допълнително заплащане. Категориите, спрямо които може да се предвиди
допълнително възнаграждение са:
? Активно въвличане в дейността на екипа, като цяло – планиране, изпълнение на задачите,
споделяне на идеи;
? Подобрения, свързани с повишаване задоволяването на потребителските предпочитания;
? Приложени на практика идеи, свързани с процеса за повишаване на качеството и т.н.
4.5. Стратегически информация, отчетност и контрол.
При стратегическия мениджмънт е от съществено значение да се контролират не само резултатите
на всеки един етап от дейността, но и измененията настъпващи във външната среда, което да служи
като предпоставка за всяко следващо действие на предприятието. В този смисъл провокирането и
получаването на обратна връзка с клиента ни информира за всяка промяна, настъпила във външната
среда.
Освен контрола на промените, настъпващи във външната среда, е необходимо да се следят и
контролират измененията вътре в самата фирма.
Стратегическият мениджмънт цели добавяне на ценности. Чрез него по-лесно се идентифицират
измененията в околната среда. Могат да се разкрият направленията на бъдещото развитие. Основна
цел на стратегическия мениджмънт е създаване на конкурентни предимства.
Втора глава
СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЛИТИКА
1. Същност на стратегическата политика
Политиката е провъзгласяване и определяне на намеренията на фирмата, а стратегията е средството
и инструментът за реализацията / осъществяването на политиката.
Посочените задачи конкретизират стратегическата политика на търговската фирма и изискват
намирането на правилните отговори на важните въпроси, посочени в този абзац: “Какви стоки и
услуги ще предлага фирмата? Къде, кога и при какви условия ще се продават те? Какво
следпродажбено обслужване ще се проведе? Какви ще бъдат обществените отговорности на
фирмата? С какви ресурси ще разполага фирмата? Какви инвестиции ще са необходими? Как ще се
финансира организацията? Каква ще бъде кадровата политика?” На тези и на много други въпроси
успешната стратегическа политика на търговската фирма е в състояние да даде отговори и да
осигури просперитет.
Стратегическата политика определя основните стратегически акценти при решаване на конкретни
задачи като:
- формулиране и ранжиране на целите
- предвиждане и прогнозиране на значимите промени в обкръжаващата среда;
- идентифициране и използване на потенциалните възможности; ограничаване и спиране на
заплахите; изтъкване и подчертаване на създадените продуктови и / или пазарни предимства;
преодоляване на недостатъците във функционирането на фирмата;
- обвързване и консолидиране на интересите на различните групи вътре и извън фирмата;
- координиране и хармонизиране на взетите решения; разкриване и разрешаване на основните
проблеми

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Еволюция на стратигическия мениджмънт

Същност и основни характеристики на стратегическия мениджмънт дефиниция на “стратегически мениджмънт” е трудно. Kлючови думи от тях могат да се изведат пред скоби “...
Изпратен от:
deroxy
на 2009-04-03
Добавен в:
Съчинения разсъждения
по Мениджмънт
Статистика:
99 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Управление на риска в застрахователния бизнес

30 окт 2009
·
418
·
20
·
6,210
·
463
·
3

Управление на риска в застрахователния бизнес.Застрахователен бизнес-същност,особености.Особености на управлението на риска в застраховането.Въздействието на риска в/у работата на застрахователя.Механизми на управление на риска....
 

Управление на човешките ресурси

27 ное 2008
·
240
·
3
·
592

Управление на човешките ресурси – планиране, развитие на управление на човешките ресурси, разработване на алтернативни методи за оценка на трудовото участие и определяне на трудовите възнаграждения...
 

Управление на знанието

04 май 2009
·
210
·
23
·
6,422
·
236

Мениджмънтът на 21-ви век ще бъде насочен към усъвършенстване на системите за създаване, запазване и пълноценно използване на знанията в организацията. Новото направление в теорията на управлението, което започва от задачата за оптимално изследван...
 

Управление на човешките ресурси

08 фев 2010
·
434
·
38
·
7,289
·
2

Теоретична част - Същност на подбора, Цели на подбора, Етапи на подбора:...
 

Оценка на персонала

01 апр 2010
·
472
·
13
·
2,577
·
574
·
1

Мениджмънт на персонала на фирмата, оценка, контрол...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по Мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът се фокусира върху корпоративното ръководтво и историята на корпорациите. Съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
35
14
1
4 мин
24.11.2016
Тест по лидерство и ръководство за 4-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 15 въпроса по лидерство и ръководство за студенти 4-ти курс Мениджмънт. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
60
1
1 мин
20.08.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Еволюция на стратигическия мениджмънт

Материал № 315204, от 03 апр 2009
Свален: 99 пъти
Прегледан: 55 пъти
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Съчинение разсъждение
Брой страници: 7
Брой думи: 1,938
Брой символи: 18,037

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Еволюция на стратигическия мениджмънт"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
45

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения