Големина на текста:
Курсова работа
Тема: Принципът за разделение на властите
Стефан Маринков
Група 6004
Номер: 28160096
Разделението на властите е доктрина, според която трите функции на държавното
управление – законодателна, изпълнителна и съдебна – трябва да бъдат разделени и
изпълнявани от различни органи, определени от конституцията. Целта на това
разделение е да не се допусне доминация и налагане на волята на органите на една от
тези власти върху обществото. Най-общо шехни субекти са парламентът,
правителството и съдебните органи. Отделните власти не могат да се намесват в
осъществяването на функциите на другите. Законодателният орган, например, не може
да се намесва в осъществяването на изпълнителна власт,но е длъжна да контролира
изпълнението нa законите.Затова законодателната, изпълнителната и съдебната власт
се осъществяват от независими институции, но в изпълнение на своите функции са
наложени правила за взаимното им контролиране. Тези органи на управлението на
държавата са автономни и взаимосвързани, без да са подчинени един на друг.
Разделението на правомощията е такова, че не може едната власт, чрез своите органи,
да упражнява власт, която влиза в отговорностите на друга власт и да наложи
определени решения, които са в нейна полза (интерес). Разделението на властите е
обществена необходимост за постигането на обществено значими цели.Теорията за
разделение на властите е формулирана от Шарл дьо Монтескьо (1689 – 1775 г.) през
1748 г. в своя труд „За духа на законите”. Като се основава на познатите форми на
управление – република, монархия и деспотия, той разглежда начина на достъп до
държавната власт и, съответно – начина (механизма) за вземане на политически
решения. Монтескьо смята, че за нуждите на съществуване на самото общество и на
индивидуалните свободи на хората, е необходимо всяко общество да се управлява от
трите власти: законодателна, изпълнителна и съдебна, като те взаимно се контролират
и не с допуска неограничено господство на институциите, които прдставляват всяка от
тези власти.Трите власти според него трябва да принадлежат и на различни обществени
сили. Принципът на разделение на властите е възприет от всички съвременни
демократични конституции.
Идеята за разделението на властите се развива самостоятелно и от английския философ
Джон Лок (1632 – 1704 г.). В своя труд “Два трактата за управлението”, той развива
концепцията за естественото право, съчетана с проблема за свободата на индивида.
Според него индивидите преминават от естествено състояние към държавно-
организирано общество, като целта е защитата на естествените свободи и на
равенството между тях. За Лок държавата няма абсолютен характер, а възниква от
договора и се разпростира докъдето той й позволява. За Лок има три области на
държавна дейност – законотворчество, приложение на законите и международни
отношения. Оттук следва и извода за трите власти и принципа, че те не следва да са в
ръцете на едно и също лице (лица). Това е и начинът да се гарантира свободата на
индивида и да не се допуска деспотизма. Според Лок смисълът на всяка държава е
намирането на баланс между общото благо (за всички членове) и индивидуалния
интерес и свобода (господстващи в додържавното състояние). Той твърди, че
гражданите запазват своята лична свобода чрез закона, а законът няма за задача да
ограничи личната свобода, а да я запази и разшири.
Идеите на Джон Лок и Монтескьо
Учението, че законодателната, изпълнителната и юридическата функция на
управлението трябва да бъдат отделени една от друга, е присъщо на либерализма.
Течението на либерализма възниква в Англия. Тук за пръв път идеята е формулирана
през XV век в коментарите на акта "Инструмент на управлението", .Исторически,
теорията има за цел да обоснове необходимостта на новосъздадената класа
-буржоазията, да заеме своето място в политиката и да играе определяща роля в
осъществяване на публичната власт. Икономическата сила и господство на
буржоазията, закономерно обуславя и поражда претенциите й и за политическо
господство.
Първоначално се приема като израз на свободата и доброто упрвление.
Основоположникът Джон Лок смята, че законодателната и изпълнителната функция
трябва да бъдат отделни една от друга, за да се предотврати злоупотреба с властта. Тук
трябва да се направи уточнение,че за законодателство той говори за парламента, а за
него изпълнителната власт е кралят. Джон Лок не включва съдебната власт в системата
на рзделение на властите, защото по това време парламентът взима надможещие над
краля.
С трудовете за разделение властите френският философ Шарл Монтескьо слага едно
ново начало на правните системи. В центъра се слагат ценностите, които са присъщи на
всяко ново общество - справедливост, правов ред и свобода. Според Монтескьо
властите във Франция трябва д се се контролират и взимно ограничавт. Идеята на
Монтескьо е да се създадат отделни самостоятелни части на властта, които да действат
съобразно закона, а и същевременно да си сътрудничат. Властите взаимно се
ограничават с цел недопускане на прекалено голямо надмощие на която и да е от тях.
Той твърди, че „в народната държава” народът се дели на определени класи.
В епохата на буржоазните революции Лок и Монтескьо виждат разделението на
властите като политическо разделение. Лок прим, че гражданите запазват своята лична
свобода чрез закона, докато законът няма за задача да ограничи личната свобода, а да я
запази и разшири. И тук възгледите на Монтескьо и Джон Лок се препокриват, защото
законът е гаранция на свободата. Злоупотребата с власт е злоупотреба със закона и е
посегателство върху свободата. Върху закона никой не бива да господства, защото той
ще господства и върху свободата. Една от разликите при двамата е, че Лок обръща
повече внимание на една от властите, докато при френският философ идеята е за
спазване на равенство между властите. И двете политически идеи - за разделение на
властите се утвърждават като част от публичното право, което е основа на всяка
съвременна държава
III. Истинският смисъл на разделението на властите през вековете.
Принципът за разделението на властите по времето на Монтескьо и Джон Лок е имал
смисъл на система, в която властите са поделени между няколко органи на властта.
Този принцип за разделението на властите запазва своята класическа, универсална
структураи в наши дни, като приложението му се свежда до съвременната
функционална държава. При този вид на упрвление имаме толкова вида органи колкото
вида функции има държавата. Този принцип символизира степента на свободата в
държавно организираното общество, той е сигурният критерий за тази свобода. Това е
така, защото с него се гарантира спазването на определени правила, главното
съдържание на които, се намира в общоприетите правни принципи и норми. Ако
разделението на властите, обаче е направено по такъв начин, че те не се уравновесяват,
а противопоставят една на друга, тогава очевидно не може да става дума за
функционираща
ПРИНЦИПЪТ ЗА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Търновската конституция прогласява принципа за разделение на властите.Двете
социалистически конституции от 1947 и 1971г отхвърлят тази идея и възприемат
нейният антипод - единство на държавнат власт.Конституцията от 1991г възстановява
принципа за разделение на влситет,който в съвременната конституционнопрвна наука и
практически модели за управление на гражданското общество е гаранция за
демокрацията,свободата на личснотта и ефективното функциониране н държавната
система.Чл.8 гласи точно това,че държавната власт се разделя на
законодателна,изпълнителна и съдебна.При статута на парламентарна република
какъвто по конституция България има в момента, законодателната власт до голяма
степен има водеща роля.Но тази конституция не създава необходимите юридически
предпоставки и механизмм,които да осигурят реално приложение на принципите.
Разделението на властта поддържа и налага правила, ред и законност за управляващи,
опозиция и граждани. Тази равнопоставеност осигурява сигурността у народа.
Разделението на властите не означава разделение на властта между отделните
политически партии, а разделение на властта между суверена и неговите политически
пълномощници, или разпределение на правомощията между трите вида власти.По
стечение на историческите обстоятелства, българите обикновено са живели под
абсолютната власт на един човек. Вследствие на това историческо наследство, у нас се
счита за демокрация това управление, при което народът живее под абсолютната власт
на група от хора, които сам си избира.Учението за разделение на властите се
противопоставя на демократичния принцип. Т.е. ако законодателната власт е в ръцете
на избраните от народа, всяка разпоредба, позволяваща на друга изпълнителна или
юрисдикционна власт да й се противопоставят, по условие е вече
недемократично.Според Мирослав Златев разделение на властта ще има не когато всяка
партия се сдобие с министерство, а когато се провеждат отделни избори за всяка власт,
когато изборите за изпълнителна и законодателна власти са две различни неща.
Необходимо скоростно да се намери точната формула за реално разделение и взаимно
контролиране на трите основни власти у нас. За постигане на тези цели е необходима
промяна на конституцията,а това изисква свикване на Велико народно събрание което
единствено може да извърши тази промяна. Надеждата е баланса между трите групи и
между тях да осигури по-добро управление на държавата. Предназначението на
принципа на разделение на властите е да осигурява умерено управление, като по този
начин се гарантира гражданската свобода. Взаимното възпиране на властите е основно
правило на конституционната демокрация
Критиката към този принцип на демокрацията се състои във въпроса как това
разделение на властите ще бъде ефективно, ако и трите се контролират от една и съща
група.
Съдебната система е по-скоро елемент от съдебната власт. Като правило във всяка една
от властите държавния глава (у нас президента) упражнява определени правомощия,
например:
1. За учредителната - предлага свикване на НС за промени в Конституцията
2. за местната - преименува селища
3. за законодателната - връща проектозакона за ново разглеждане
4. за изпълнителната - назначава служебно правителство
5. за съдебната - помилва

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Принципът за разделение на властите

Разделението на властите е доктрина, според която трите функции на държавното управление – законодателна, изпълнителна и съдебна – трябва да бъдат разделени и изпълнявани от различни органи, определени от конституцията...
Изпратен от:
pavlova89
на 2009-04-03
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
162 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита

08 май 2008
·
480
·
33
·
6,838
·
286

Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита. История на ангажирането на ЕС с ПЧ.
 

МПП

11 май 2009
·
76
·
14
·
5,273
·
66

МПП е международно-междудържавно право.Това е с-ма от правила които уреждат отношенията между субектите на международното право...
 

За човешките права

24 мар 2008
·
331
·
4
·
827

Тази година се отбелязват петдесет години от издаването на Декларацията за човешки и граждански права на ООН (1948 г.). Защо това събитие зове към размисли от гледище на православното християнство и от позицията на църковното предание?...
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
232
·
14
·
2,218
·
175

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Материално и процесуално право

19 ное 2007
·
269
·
1
·
150
·
103

Това е лекция по Обща теория на правото при проф. Бойчев от 2007 година...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Обща теория на правото за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 20 въпроса от Общата теория на правото. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
20
185
1
1 мин
10.11.2016
Тест по гражданско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е върху съдържанието на Гражданското право. Състои се от 13 въпроса с възможност за няколко верни отговори или нито един от посочените.
(Лесен)
13
45
1
2 мин
19.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Принципът за разделение на властите

Материал № 315049, от 03 апр 2009
Свален: 162 пъти
Прегледан: 134 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 3
Брой думи: 885
Брой символи: 7,925

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Принципът за разделение на властите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения