Големина на текста:
Същност на транспорта и ролята му в общественото му развитие
I.Икономическа същност на транспорта – от правна гледна точка за
изясняване икономическата същност на транспорта е постановката, че за
разлика от селскостопанското производство и добивната промишленост, където
се създава нов продукт, и обработващата промишленост, където предметите на
труда се подлагат на обработка, в транспорта не се създава нов продукт с нови
веществени свойства и форма. Липсата на такъв продукт при транспортния
процес, дава основание в редица случаи превозите на товари и пътници да се
окачествяват като транспортна услуга. Това обаче не означава, че транспортната
дейност няма производствен характер.
При превозите на товари и пътници се извършва пространствена
промяна, с която се създават условия за реализиране на полезността и
предназначението на стоките и задоволяване на определени потребности от
пътувания. Тази промяна по същество може да се разгледа като материална
промяна. Основание за такъв извод дава обстоятелството, че измененията в
пространственото местоположение на продуктите са също така необходими за
задоволяване потребностите на обществото, които са потребни и физически и
химически изменями в промишленото производство, селското стопанство и др.
Транспортни кооперации, осигуряващи изпълнение на производствените
процеси в сферата на обръщението, придават необходима завършеност на
обществения производствен процес;
Основания да се твърди. Че транспортът има производствен характер са:
1.При превозването на стоките се създава нова стойност, която увеличава
цената на стоките в мястото на потреблението. С извършването на пътнически
превози се осигурява участие на човешки ресурси в производството;
2.В транспорта се използва скъпа техника, също така се консумират големи
количества горива, ел.енергия, материали и пр.;
За разлика от другите отрасли в транспорта не се влагат суровини. Обект
на транспортиране е продукцията на другите отрасли на икономиката или
пътниците.
Поради липсата на суровини и на готова продукция във веществена
форма са налице съществени различия с структурата на авансирания в
транспорта капитал в сравнение с тази в другите отрасли. Значително
относителен дял в общата стойност на капитала има основния капитал за сметка
на оборотния.
Основно предназначение на транспорта е да осъществява
икономическите връзки между отделните отрасли, както в регионален и
национален, така и в световен мащаб. При това транспорта влиза в тесни връзки
и взаимоотношения и с другите отрасли. Тези връзки са сложни, многостранни.
Развитието на транспортът, обемът на неговата работа и направленията на
превозите се определят преди всичко от развитието на другите отрасли, както
зависи и от териториалното разположение на тези отрасли едни спрямо други.
На свой ред развитието на транспортната мрежа оказва влияние върху
нарастването на промишлената и селскостопанската продукция, както и за
териториалното изменение на производството.
1
В хода на историческото развитие се стигнало до възникване на различни
видове транспорт, всеки от който има спецефични особености и сфери на
действие.
Във връзка с това се налага класификация на транспорта въз основа на
конкретни принципи.
Според техническото утройство транспортът бива: сухопътен (релсов и
безрелсов); воден (морски, речен и по изкуствени канали); въздушен (самолетен
и хеликоптерен); тръбопроводен; външен; специфични видове;
Според обслужването от гл.т. на труда, който се обслужва: обществен –
обслужва общественото разделение на труда между отделните отрасли, райони
и др.; вътрешнопроизводствен транспорт обслужва технологичното
разделение на труда.
II.Същност и особености на транспортната продукция – продукцията на
транспорта представлява пространствено преместване на превозваните товари
или пътници.
Количеството на транспортната продукция се измерва с помощта на
показатели, характеризиращи обема и разстоянието на превозите. При
товарните превози транспортната продукция се измерва чрез тон/км. При
пътническите – пътник/км.
При осъщестяване на товарна и пътническа превозна дейност,
определени транспортни фирми използват показатели преведени тон/км.
Преведените тон/км се изчисляват при сумиране на определено
съотношение на произведен тон/км и пътник/км. При определяне на това
съотношение се вземат предвид разходите за производството на един тон/км и
един пътник/км, които се различават в отделните видове транспорт. По-
конкретно в жп и водния транспорт съотношението е 1:1, в автомобилния и
въздушния е 1:10 и т.н.
Съществена особеност на транспортната продукция е, че тя е неотделима
от производствения процес, не може да се натрупва във вид на запаси.
Невъзможността да се поддържат запаси от транспортна продукция поражда
сериозни проблеми поради обстоятелството, че потрабностите от превози се
характеризират с големи колебания през отделните сезони на годината. При
това положение за покриване на транспортните разходи през третото
тримесечие, което е най-натоварено, трябва да се създават резерви от
технологични средства. Това се отразява неблагоприятно върху икономическите
резултати от тяхната дейност, тъй като тези резерви не се използват пълноценно
през цялата година.
III.Роля на транспорта в общественото развитие включва не само стопанството,
но и политическото, военното и други значения
Стопанското значение на транспорта по-конкретно се проявява в следните
насоки:
1.Транспортният отрасъл осъществява икономическите връзки в системата
на стопанството. Транспортът осъществява връзка между сферата на
потреблението на различни видове продукция, по този начин той свързва в
единно цяло не само отделните отрасли на националните стопанства, но и
отделните райони. Във все по-голяма степен тази функция на транспорта се
проявява и в международен мащаб чрез свързване на националните стопанства
на отделните страни в единно световно стопанство. Изключително важно е
значението на транспорта като фактор за осъвършенстване на териториалното
разположение на производството и икономиката на отделните страни,
2
континенти и др., също и за прилагането на такава ефективна организация като
специализация, концентрация и др.;
2.Важна функция на транспорта е да доставя необходимите материали и
ресурси до съответните предприятия, да превозва готовата продукция до
консуматорските райони и др.;
3.транспорта е крупен потребител на продукцията на редица отрасли.
Транспортът има значение за културния обмен между отделните райони, страни
и континенти. Транспортът осъществява връзка между органите на реда.
Тема 2: Транспортна инфраструктура и подвижен състав
I.състояние и тенденции на развитие на националната транспортна
инфраструктура в условията на Европейска интеграция –
развитието и усъвършенстването в транспортната инфраструктура са
една от основните предпоставки за интегрирането на националната с
европейската транспортна система. Една от основните причини за т.нар.
транспортна изолация на бившите соц страни е незадоволителното състояние на
транспортната връзка в самата инфраструктура. Решаващо условие за
преодоляването на това състояние е интеграцията на отделните транспортни
системи в единна европейска транспортна система;
националната транспортна инфраструктура включва: жп мрежа,
пътношосейна мрежа, морските и речните пристанища, летищата на страната
Тенденции на развитие на жп мрежата на страната – жп мрежата свързва всички
райони на страната в единно цяло и същевременно тя осигурява редица връзка
със съседните държави, чрез тях и с останалите европейски страни. По такъв
начин жп мрежата играе важна роля за осъшествяване както на вътрешната
икономическа връзка, така и за превоза на пътници в „международно
съобщение”.
Показатели, които характеризират състоянието на развитие на жп
мрежата:
Обща дължина – включва дължината на текущият път и на гаровите
коловози включително. Те се изчисляват отделно.
Общата дължина на жп мрежата намалява от 6518км. на 6025км.
Характерно е относително по-бързото намаление на дъллжината на
гаровите коловози в сравнение с текущия жп път, което и отрицателна
тенденция в развитието на инфраструктурата на жп мрежата. Това води до
намаляване на пропусквателната способност на гарите;
Ширината между релсите обособява два вида жп линии – теснолинейни
(260км.) и нормална ширина (1435км.).
Електрифицираните жп линии удължават дължината си до 2880км. Счита
се за положително тенденция, защото електрическата тяга има съшествени
предимства.
Удвоените линии имат относителен дял около 22,5%. Недостатък на
нашата жп мрежа е неравномерното разположение на територията на страната.
Основни насоки в развитието на жп мрежата:
1.Жп мрежата у нас ще се развива в насока на качествено
усъвършенстване, не в насока количествено;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по транспорт

Същност на транспорта и ролята му в общественото му развитие Икономическа същност на транспорта – от правна гледна точка за изясняване икономическата същност на транспорта е постановката, че за разлика от селскостопанското производство и добивната пром...
Изпратен от:
marieta
на 2009-03-29
Добавен в:
Лекции
по Транспорт
Статистика:
313 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Видове транспорт

26 апр 2009
·
407
·
20
·
3,594
·
632
·
2

В темата се пише за различните видове транспорт (железопатен, воден, ваздушен и сухопътен). Може да ви помогне много ако имате да разработвате темата за видовете транспорт, знам го от личен опит...
 

Развитие и особености на автомобилния транспорт

09 яну 2008
·
694
·
4
·
561
·
9
·
2

Значението на автомобилния транспорт през годините след Втората световна война бързо нараства.Той заема първо място в структурата на превозваните товари и пътници.На него се падат едва 7% от общия товарооборот на транспорта поради малкото средно...
 

Автомобилен транспорт

05 яну 2009
·
1,241
·
59
·
9,424
·
1,420
·
3

Автомобилен транспорт. Курсова работа, анализ на транспортна кооперативна фирма и съпоставка с друга международна фирма.
 

Пътищата на България

20 май 2009
·
88
·
11
·
1,558
·
88

Обектът на тази курсова работа са пътищата на България, а неин предмет са пътните инциденти на територията на страната...
 

Модернизация на градския транспорт

07 май 2009
·
59
·
3
·
512

В днешно време живота на българите и не само на тях е изключително забързан, което изисква да се направят промени за по-бързо предвижване на пътниците...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Транспорт
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Лекции по транспорт

Материал № 312660, от 29 мар 2009
Свален: 313 пъти
Прегледан: 310 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 22
Брой думи: 5,413
Брой символи: 51,658

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по транспорт"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения