Големина на текста:
Характеристики на съвременната пазарна и-ка
Характеристики на съвременната пазарна и-ка
Предговор
Какви са характеристиките на съвременната пазарна икономика?За да си дадем
отговор на този въпрос, трябва да се върнем във времето, да видим кога възниква
понятието пазар, кога можем да говорим за пазарна и-ка, по какъв начин се е видоиз-
менила от момента на създаването си до сегашния и съвременен вид?
1776 г.!?! Изключително важна!Защо?...Когато говорим за пазар, се има предвид
пазара, роден от общественото разделение на труда.Пазар е имало и преди появата
на общественото разделение на труда,т.е. преди индустриалната революция, но този
пазар е играл относително малка роля в човешката история.Пазара, роден от общест-
веното разделение на труда, обратно, играе изключително важна роля в тази
история.Оттук идва и наименованието – пазарна икономика.
Периода до 90-те години на 19 век, Алвин Тофлър определя като икономиката
на Втората вълна.С разрастването на индустриалната революция е вече добре
формиран и утвърден единния национален пазар.Създала се е възможността за
появата на крупните корпорации.В края на 19 и началото на 20 век се раждат онези
законопроекти на държавната власт, които по късно ще бъдат основата за развитието
на концепцията за раждането на „държавата на благоденствието”.Новият етап в
развитието на НИС довежда до идеята за това, което Р.Рийч нарича „популярен
икономически национализъм”.Лудвих Ерхард говори за „социалната пазарна и-ка”Все
по осезаемо започва да се оформя един демократичен модел на пазарната икономика,
в който е ясно изразена свободата на избора на отделния човек.Според Рийч,
„върховната икономическа и политическа цел се променя от увеличаване властта на
суверена към подобряване благосъстоянието на населението в държавата.На тази
основа – нацията вече представлява един договор – форма на партнъорство не само
между тези, които живеят сега, но и между тях и тези които ще се родят утре.Това
партнъорство е морално – гражданите имат задължения един към друг.Основен
инструмент за реализирането на това партнъорство са демократичните
институции.”Извода е, че гражданите от една нация носят обща отговорност за своето
общо икономическо добруване и просперитет.
Дотук добре, продължаваме напред докато максимално не се доближим до
модела на съвременната пазарна икономика.НИС започва да се усложнява все повече
и повече.Националните икономики навлизат в процеси на все по-сложна интеграция
една с друга.Втората вълна според Тофлър преминава в Трета вълна, а именно
приключва индустриалния стадий в развитието на и-ката и започва постиндустриална-
та епоха, технологиите навлизат все по осезаемо в променят структурата на и-
ката.Един от последните стадий е този на глобализацията.Икономиката трябва да се
приспособи и към този начин на функциониране.
Основни елементи в модела на съвременната пазарна икономика
Както видяхме от появата си, пазарната икономика бележи непрестанно
развитие, т.е. тя постоянно се видоизменя.Заедно с това процеси на развитие бележат
и нейните основни елементи.Два основни компонента на пазарната икономика –
капиталиста и наемния работник, сменят своите роли в течение на времето.Още преди
първата световна война например капиталиста е имал много по-голяма икономическа
и политическа власт.Ако вземем Джон Рокфелер например(чийто син е изяден от
канибали след претърпяно самолетно крушение), като бизнесмен той действително е
можел да финансира от джоба си цялата промишленост на САЩ в онези времена.В
днешни времена нещата стоят по коренно различен, като тогавашните „работници със
сини якички” са се превърнали в днешните „работници на знанието и бизнеса”.Работ-
никът на знанието е по-скоро колега и помощник, отколкото подчинен.Бизнесът се е
превърнал в място където хората работят, а не в място където биват командвани.
Тези хора заедно днес, имат много повече власт от „капиталиста”.
Съществена особеност на икономиката от края на 20 век е това, че собстве-
ността не е в нейната основа.Или поне, че собствеността като материални блага, като
капитал не играе такава основна роля в структурата на икономиката.Както става
обикновено с най-фундаменталните категории, в който е потопено човешкото
ежедневие, така е привикнато с понятието собственост, че даже и не се подозира със
сложната проблематика, с която е изпълнено.По тази причина определенията които се
дават на собствеността, не излизат от рамките на една проста тавтологична
описателност.Така че собствеността най-често се дефинира като…собственост.Тоест
разбирането за понятието собственост е доста ограничено.То се обвързва най-вече с
материалната страна на нещата.”В обществото на Третата вълна – пише Тофлър –
ние все още се нуждаем от земя и технически съоръжения, но по-съществена
собственост става информацията и този факт е революционен, защото
представлява първия вид собственост, която е с нематериален и невеществен
характер и която е потенциално неизчерпаема.Частната собственост представляваше
определяща характеристика на капитализма.Сега изведнъж значимата собственост се
превръща от символична в метасимволична, от ограничена в неизчерпаема по
същество.А това противоречи на самото понятие за собственост, което се основаваше
върху нейния недостиг и материалност”
Собствеността може да се разглежда като институция, която определя поле на
свободни действия на нейния субект.Тя не само свързва свободните действия на
субекта на собствеността с някакви вещи, явяващи се обект на собствеността и
средство за постигане на едни или други цели, но и в смисъл че изключва от
периметъра на това поле свободните действия на друг субект.По такъв начин
категорията собственост се развива от фазата на отношение към вещите във фазата
на отношение между хората във връзка с вещите и то на отношение, което очертава
едни защитени граници на поле на свободни действия.Категорията собственост
детерминира управленския процес, протичащ в полето на свободните действия.В този
аспект собствеността може да се дефинира като отношение на личността спрямо
средствата, с които тя може да осъществи едни или други, предпочитани от самата
нея, действия.В случая става дума за изходното, за първичното съдържание на
понятието собственост, свързано с вещното право.На базата на тези първични
отношения(управлението като разполагане със „собствените” средства за постигане на
„своите” цели) се развиват по-сложни форми на проявим при които връзката между
категорията собственост и категорията управление изпъква още по силно.Собстве-
ността изпъква като код, който изразява механизма на интегриращо управление
вътре в определеното от нея поле на свободни действия.Казано иначе, собственик
е този, който интегрира сигналите, постъпващи в една подсистема от стопански
процеси и ги преработва в решения, с които съответната подсистема реагира обратно
и въздейства върху другите елементи на тази по-висша система по дифузен начин,
чрез конкуренция.
И така, съвършенно различна е ролята на собствеността и капиталиста от края
на 20 век в сравнение с миналото.Очаква се да бъде съвършенно друга в
бъдеще.”Може би, ала собствеността продължава да бъде мания на мнозина, въпреки
че новите насоки в развитието и появата на Третата вълна, превръщат в идеологичес-
ки гулаш всички стари икономически теории – както капиталистическите така и
социалистическите.И капитализмът и социализмът са анахронизъм.”
Друга огромна разлика между пазарната икономика в миналото и сега е свър-
зана с начина на функциониране на различните видове пазари.На мястото на
относително самостоятелното действие на отделните пазари(пазар на стоки и услуги,
пазар на труда, капиталов пазар, пазар на ценни книжа и валутен пазар) в края на 20
век е налице нарастващо взаимодействие между тези пазари.Класическата теория
успява да обособи всеки един пазар, да ни покаже как той функционира самостоятелно
Точно там е нейния недостатък.Тя не може да ни даде точен отговор как функционират
пазарите помежду си, а за да окачествена една пазарна икономика като модерна то
тези пазари трябва да взаимодействат качествено помежду си.
Съществена еволюция преживя и преживява конкуренцията.В зората на
пазарната икономика конкуренцията е била от типа „по силния изяжда по слабия”.В
своето виждане на „социалната пазарна икономика” Лудвих Ерхард разглежда
конкуренцията по различен начин.Той се бори за „истинска свободна конкуренция,
която пък е гаранция за прогресиращо повишаване на производителността.Там където
конкуренцията не е жива задължително застъпва застой, който в крайна сметка води
до всеобща закостенялост.Тогава всеки защитава само това, което притежава, т.е. той
не е склонен към постоянно повишаване на своята производителност, нещо, което е
толкова важно за процъфтяването на икономиката.”И това според Ерхард е идеалното
състояние на пазарната икономика свободната конкуренция, която води до
нарастваща производителност, оттам следва и намаляване на цените и нарастване на
реалните трудови доходи.Няма пазарна икономика без конкуренция или по точно – не
би трябвало да има съвременна пазарна икономика без конкуренция.Конкуренцията е
основното условие да има силен пазар, т.е.купувачът да има силна позиция.
Поредна коренна разлика настъпва и в свободата на избора.Съвременната
пазарна икономика се характеризира със силната позиция на купувача за разлика от
миналото , когато пазарната икономика се е характеризирала със силната позиция на
продавача.Свободата на избора в края на 20 век означава силна позиция на купувача
означава гарантиране на неговия суверинитет.”Потребителят, консуматорът – пише
Л.Ерхард – се превърна в господар на пазара...клиентът...стана господар на пазара,
обособи един вид пазар на купувача”.В крайна сметка в тази свобода на избора на
купувача се интегрират и намират израз останалите същностни елементи на пазарната
икономика – частната собственост от края на 20 век;конкуренцията, борбата за
формиране на пазари и нарастващото взаимодействие между тях.
Нови структурни единици на пазарната икономика + заключение
Освен промяната в основните елементи на пазарната икономика, има и някои
нови такива които да дадат възможност на икономиката да функционира и да
просперира.В категорията на тези нови елементи можем да поставим устройствената
политика, стратегическия курс и приоритети, икономическа политика, които трябва да
бъдат адекватно провеждани от държавата.Свободата на избора за която говорихме
по рано се обезпечава и гарантира от пазара.Стратегическия курс и стратегическите
приоритети на развитието и преструктурирането се формират чрез националното пла-
ниране.Равнопоставеността на стопанските агенти се гарантира от законодателството.
Идеята за „свободния пазар” е чиста фантазия.Няма 100 % пазарна икономика, без
намеса на държавата.Но тази намеса трябва да си има своите граници разбира се.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 фев 2020 в 12:17 потребител
23 яну 2020 в 11:43 потребител
23 яну 2020 в 11:29 студент на 22 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Маркетинг, випуск 2019
09 юни 2019 в 11:05 потребител
 
Подобни материали
 

Планиране на продажбите


Кратко съдържание теоритична и аналитична част, задача и заключителна част...
 

Същност и значение на фирменото планиране


Същност и значение на фирменото планиране За постигане на висока ефективност в управлението на фирмата се налага планирането като задължителна в важна управленска функция. Чрез него се определят целите, които се преследват, средствата за достигането им
 

Планиране на дейността на предприятието


Планирането на организацията е процес, който започва с анализа на външната и вътр.среда, основава се на мисията, преминава п/з разработването на целите, стратегиите за тяхното реализиране и п/з съставяне на подробни планове...
 

Стратегии за развитие

11 окт 2008
·
358
·
17
·
2,542
·
144

Предприятията избират своите стратегии за развитие след многобройни анализи и мащабни проучвания на пазара, на маркетинговите настроения, въз основа на бенчмаркетинг и пр...
 

Разработване,анализ и оценка на инвестиционен бизнес проект


Новите пазарни реалности в нашето общество наложиха нови изисквания към стопанските субекти. Огромно значение придобива анализът и оценката на дейността на организациите и предприятията с оглед на тяхната ефективност и конкурентнспособност.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране - тест 2
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
28
1
23.05.2015
Бизнес планиране - тест 3
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
10
34
1
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Характеристики на съвременната пазарна иономика

Материал № 312493, от 29 мар 2009
Свален: 141 пъти
Прегледан: 198 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 4
Брой думи: 1,030
Брой символи: 8,863

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Характеристики на съвременната пазарна иономика "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения