Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
Големина на текста:
TEMA.23. Функциите на управление представляват обективно
необходимите форми на проявление на въздействието в/у управлявания
обект чрез к’ се постигат целите на с-мата като цяло. Повечето автори
приемат съществуването на следните основни функции на
управление:а)планиране;б) организиране;в) мотивиране;г) контрол.
1Същност и значение на планирането. Планирането е от най важните
функции на управление не само защото е тясно свързано с останалите
функции, но и защото определя тяхната структура и съдържание. Най
общо чрез планирането се определят целите на организацията, начините и
средствата за тяхното осъществяване. Сред по важните особености на
планирането са:1) планирането е п-с, к’ започва с формулиране на целите,
а след това се преминава към разкриване на силните и слабите страни на
организацията в съществуващите вътрешни и външни условия, шансовете
и заплахите, к’ те крият. Чрез разработване на своите планове и стратегии
организацията поглежда в бъдещето и разкрива алтернативни начини на
действие. Чрез п-са на планирането организацията определя какво иска да
постигне, кога и как да го направи и кой да го направи и кой трябва да го
извърши. 2) второ е п-са на планиране и избират пътищата за развитие на
организацията за определен период от време. Колкото по добре са
формулирани целите, толкова за по дълъг период от време могат да се
вземат решения определящи бъдещето на организацията. Планирането
позволява на ръководителите на време да откриват шансовете или
рисковете за дейността и своевременно да им реагират, това намалява
риска пр. осъществяване на дейността. 3) Трето- Планирането е
философията на мениджъра. Осъществяване на п-са на планиране отразява
субективните тълкувания на мениджъра от фактите на действителността,
толкова по ефективен е плана. Чрез разработването на пан мениджърите и
персонала разбират по добре как се съчетават отделните компоненти от
дейността и как те ефективно да се съчетаят. 4) Четвърто- Плана
информира персонала за целите и задачите, пред него е и основа за оценка
резултатите. От плана всеки член на персонала разбира към какви цели се
стреми организацията и какво се очаква да извърши самия той. Как ще
оценяват индивидуалните и общите резултати? Сравняването на
резултатите с поставените цели позволява всеки да прави оценка на
ефективността на собствените си усилия, както и цялостната дейност на
орган.5) Пето- планирането е непрекъснат п-с. По време на изпълнение на
плана продължава анализа на вътрешната и външна среда и в съответствие
с промените могат да се осъществят изменения в плана. Освен това плана
за следващия календарен период се разработва преди да са известни
крайните резултати от текущия план.6) Шесто- Планирането се
осъществява всички равнища на управление, но плановият п-с винаги
започва от висшето ръководство, к’ к’ формулира целите и политиката на
фирмата, както целите и отговорностите на долните управленски нива. В
зависимост от управленското ниво, на к’ се разработват плановете обхвата
и срока на действие различаваме два основни типа планове:1)
стратегически;2) тактически. Сроковете за действие на един и същ план за
различни организации зависи от особеностите на отрасъла и конкретните
задачи, к’ се решават. Според срока на действие, плановете биват:1)
дългосрочни- от 3 год на горе. Тези планове отразяват в най общ вид
особено важните фирмата цели и насоки свързани с нейното развитие,
положение на пазара, продуктова експанзия и т.н. 2) средно срочни
планове 1-3 години. Тези планове конкретизират дългосрочните планове за
съответния период от време.3) краткосрочни планове до 1 год. Те имат
висока степен на конкретизация и посочват дейностите и задачите, к’
трябва да се извършат на ниските равнища на управление. Трите вида
планове са тясно свързани един с друг. 2 Стратегическо планиране (СП)
СП е п-с на определяне на целите на стопанската организация избор и
развитие на стратегията за постигане на тези цели. Това изисква да се
извърши индентификация и оценка на потенциални външни и вътрешни
промени, анализ на възможни алтернативи и избор на алтернатива.
Обикновено стратегическия план на една стопанска организация включва
следните раздели: 1) определяне мисията на организацията. Мисия на
организацията показва същността на организацията, изразява смисъла на
нейното съществуване;2) предположения за външните фактори- това е
обобщена оценка за външните фактори к’ работи и се развива нашата
организация, разкриване на заплахите к’ крие външната среда както и на
шансовете от к‘ можем да се възползваме; 3) основни предположения за
конкуренцията- кои са конкурентите, какви са техните стратегии и
намерения, кои силните и слабите страни и т.н. 4) Списък на
ограниченията- по важните външни и вътрешни фактори, к’ могат да
ограничат нашият избор на действие.5) цели- обикновено това са изразено
количествено и качествено бъдещи позиции к’ ще се стремим да
постигнем. 6) задачи- това са конкретни разчетени за определен период от
време резултати, к’ ще постигне организацията при осъществяването на
целите. 7) стратегия- това е начин на действие или посока към к’ ще се
придържа орган за постигане на своите цели.8) програми- това са
разработки съдържащи съвкупност от мероприятия осъществявани от
организацията за постигане на нейните цели. Мероприятията трябва да са
ресурсно осигурени.9) необходими ресурси и източници на ресурси-
определя се всичко необходимо за изпълнение на дейността. 10)
непредвидени обстоятелства и ситуационни клонове- всеки стратегически
план е субективен по порода, защото се основава на предположения и
предсказания с различна неопределеност и степен на ръст. Ситуационния
план трябва да отговори на въпроса: какво може да се случи и какво трябва
да правим ако най важните предположения и прогнози не се сбъднат? 11)
финансова прогноза-по същество тя е парично изражение на предходните
10 елемента. Разработване и избор на стратегия: резултатите от анализа на
вътрешната и външната среда са основата, в/у която дадена организация
разработва стратегия за реализация на поставените цели.При разработване
на определена стратегия трябва да се отговори на следните въпроси:1) на
каква основа фирмата ще се конкурира на пазара?; 2) в каква посока ще се
развива организацията?; 3)по какъв начин тя ще се развива?. Избора на
стратегия е част от п-са на стратегическото планиране, в който можем да
разграничим следните етапи:
1.Мисията е основа за съществуване на организацията.Тя играе ролята на
ориентир за ръководителите на организацията.Целите, които
ръководителите си поставят са средство за постигане на
мисията.Определянето на мисията предполага много добро познаване на
ОС.За да избере мисията ръководството трябва да си отговори на 2
въпроса:1)кои са нашите клиенти?;2)какви потребности на нашите клиенти
ще задоволяваме? 2.Целите на организацията се формират на основата на
мисията и ценностите към които се придържа висшето ръководство.За да
допринесат за успеха на организацията целите трябва да са конкретни и
измерими, ориентирани във времето, достижими и непротиворечиви.След
формулиране на мисиите и целите се извършва т. нар. диагностичен етап
от п-са на СП.Първата му стъпка е оценката и анализа на външната среда,
която крие както заплахи, така и възможности за организацията.При този
анализ трябва да се даде отговор на 3 въпроса: 1) къде е сега мястото на
организацията ни?; 2) къде трябва да отиде тя?; 3)какво трябва да се
направи за да премине организацията от сегашното състояние към
бъдещото си положение.При анализа на външната среда се отчитат: 1)
макроиконом. Фактори на средата-инфлация и безработица, заетост,
стабилност на валутата и пр.;2)политически фактори- най-общо каква е
държавната политика в областта на бизнеса и какво е нейното отражение в
законите и другите нормативни актове; 3) пазарни фактори-пазарен дял на
фирмата, жизнен цикъл на продукцията, демографски тенденции и пр.; 4)
конкуренция; 5) социални фактори- най-общо това са очакванията,
отношенията и нравите в обществото и техните тенденции.Втората стъпка
е анализ на вътрешните сили и слаби страни на организацията. Той се
извършва в областите: производство,анализ, маркетинг, човешки ресурси,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Икономика и управление

Функциите на управление представляват обективно необходимите форми на проявление на въздействието в/у управлявания обект чрез к’ се постигат целите на с-мата като цяло. Повечето автори приемат съществуването на следните основни функции на управление...
Изпратен от:
genadimitev
на 2009-03-28
Добавен в:
Лекции
по Икономика
Статистика:
41 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
задание за самостоятелна работа
добавена от boykof 13.01.2019
1
4
Подобни материали
 

Конкурентноспособност

17 юни 2008
·
320
·
13
·
1,908
·
119

Обективните икономически и политически реалности обуславят включването на България в европейските структури да бъде основна цел в стопанското развитие на страната...
 

Правни аспекти на чуждестранните инвестиции

04 сеп 2009
·
73
·
12
·
1,678

След настъпилите промени през 1989г. и българската държава, наред с останалите страни от Централна и Източна Европа поема по пътя на промяната и модернизацията...
 

Класическа и съвременна либерална икономическа политика

09 яну 2008
·
116
·
11
·
2,225

Либерализмът е система от икономически и политически възгледи за развитие на обществените отношения. Либерализмът в България - не само на идейно ниво, но и като принцип на политическо управление....
 

Хармоничност на градовете в Бургаска област

11 яну 2008
·
70
·
6
·
1,369
·
12

Ясно се вижда че хармоничността е нарушена. Броя на жителите от втори ранг трябва да е около 100 хил. За да съществува хармоничност. Това несъответствие се дължи на развитето на Бургас като голям областен с обширни функции.
 

Икономика и управление на водните ресурси в България

26 яну 2009
·
34
·
4
·
926

Водите са важен елемент от географската среда, който оказва влияния върху останалите нейни елементи, а също така върху живота и стопанската дейност...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по иконометрия за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Един от вариантите на изпита по иконометрия за студенти от 3-ти курс - 20 въпроса, някои от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Труден)
20
69
1
06.10.2016
Тест по икономика за мениджъри
професионален тест по Икономика за
Тестът съдържа 27 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи дисциплината, така и за всички потребители, интересуващи се тясно от материята. Разисква приходи-разходи, възвръщаемост, фирми-съвършени конкуренти, финансови криви, приходи, олигопол и други.
(Труден)
27
12
1
15 мин
10.11.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Икономика и управление

Материал № 311980, от 28 мар 2009
Свален: 41 пъти
Прегледан: 30 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 17
Брой думи: 3,728
Брой символи: 34,635

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономика и управление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
36

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 266 64

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения