Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
14.Психодиагностиката
Психодиагностиката е ориентирана към индивидуалните различия. В условията
на живот особена важност придобива проблемът за индивидуалните различия
на хората, включващ въпросите за разкриване природата на тези различия,
тяхното измерване.
За реализирането на своето приложно-практическо предназначение
съществено място в психологията се отделя на психодиагностиката.
Нейното използване е преди всичко по посока на следните направления:
-Прогнозиране на социалното поведение на хората. подрастващите,
тяхната професионална ориентация;
-Усъвършенстване на обучението и възпитанието
-Консултативна и психотерапевтична помощ.
Психодиагностиката обхваща три области на психологическото знание:
-предметна област от психологията която изучава дадени явления
-психометриката – наука за измерване на индивидуалните различия в
диагностицираните променливи.
-практиката на използване на психологичиското знание
Психодиагностиката започва да се отделя в самостоятелна област на
изследване с поява на интерес към индивидуалните различия в психиката. Най-
голямо значение за установяване на психологическата диагностика имат
работите на Р.Кетел, Галтон, Ебинхауз, А.Бине.
В тези изследвания за първи път започва да се използва нов . базиран на
статистиката инструмент за изучаване на индивидуалните различия тест.
Неговото създаване принадлежи на Талтон – основател на психометричното
направление в психологията.
Първоночално тестът се появява като метод за измерване на ума. Под
психометрия се разбира обхващане и измерване числото на операциите на
ума.
Според изследователите психологическата диагностика. както и самото
понятие се появява през 20-те години на миналия век.
В психодиагностиката съществуват въпроси.които представляват и
предмет на психодиагностиката.
Видове въпроси:
1/ Теоритически и конкретно-методически принципи на построяване на
психодиагностични техники и формулиране на психодиагностичните
заключения.
2/ Конкретните методики и методи на психодиагностиката за изследване
на такива особености. като черти на личността, способностите, мотивите,
съзнанието и самосъзнанието, междуличностните отношения.
3/ Диферинциалната психометрика – като математизиран подход за
разкриване на индивидуалните различия.
4/ Изсисквания за норма към методиките.
Най-общо може да се каже, че психодиагностиката е наука и практика за
поставянето на психологически диагнози.
В психологическата литература като съществен психодиагностичен
инструментариум и техника е тестът. за които съществуват различни гледни
точки.
Най-общо тестът в качеството на измерителен инструмент е съвкупност
от стимулни задачи и въпроси. Тестът представлява моделна ситуация, с чиято
помощ ние получаваме образци на поведение или преживяване.
15. Определение за тест. Класификация на методите на
психодиагностиката. Обективни тестове.
А. Анастази определя психологическият тест, като обективно и
стандартизирано измерване на поведението.
Основание за класификация на психодиагностическите методики е
характеристиката по силата на която се различават:
1/ Обективни тестове;
2/ Стандартизираните самоотчети, включват следните под групи:
-тестове, въпросници
-открити въпросници
-скалови техники, които са изградени по типа на семантичиския
диференциал.
3/ Проективни техники;
4/ Диалогически техники/ беседи, интервю,игри/
5/ Анкети
Обективните тестове са методики при които e възможен правилин отговор,
т.е.правилно изпълнение на задачата. Тези тестове са широко представени
сред тестовете за изследване на интелекта.
Тест на Стенфорд Бине – този тестнамира широко преложение при работа с
деца от 2 до 16 год. В него има скали за измерване на общата осведоменост,
нивото на вербалното развитие, възприятие, памет, способностите за логическо
мислене. Всички задачи са разпределени по възрастови нива. Показателят IQ
се определя при сравняване на показателя на отделното дете със средно
груповите показатели за дадена възрастова група.
Тест на Векслер – скали за измерване на интелекта на ВВекслер, една от
които се прилага при работа с деца от 4 до 6 год., а другата от 7 до 16 год..
Методиките се състоят от субтестове, насочени към измерване на определени
навици: владеене на речниковия запас, разкриване на изходни елементи, на
различия и сходства и др.
Независимо от различията в процедурата на провеждане резултатите от теста
на Векслер съответват с резултатите на Стенфорд Бине.
16. Спецификация на тестовете въпросници, откритите тестове и
скаловите техники.
Тестовете въпросници предполагат сбор от пунктове /айтеми/. Една и съща
психологическа променлива представлява група от айтеми. Айтемите на теста-
въпросник могат да бъдат преки, насочени или към опита на субекта или към
мненията, определенията на изследвания в които косвено се проявява неговия
личен опит или преживявания.
Открити въпросници. При тях различните категории се получават в резултат
на честотата на даваните отговори.
Скалните техники предполагат оценка от едни или други обекти по
изразеността н тях на качества, положения н скалата. Обикновено се използват
3,5 и 7 степенни скали.
Особен вариянта на скалиране това е субективната класификация,
предполагаща разкриване на субективното стуктуруране на обектите на ниво
скала по наименования.
17.Проективни, диалогични и анкетни методи.
Резултатите се представят в 3 фактора: оценка, сила и активност.
Проективната техника възниква и се развива, като своеобразна реакция
против бихевиоризма и тясно психометрическия подход, които не дава
възможност да се обособи и изследва цялостната личност.
Особено разпространено е определението на Линдзи за проективния
метод – той е инструмент, които е чувствителен за разкриването на скритите и
несъзнателни аспекти на поведението.
Общо за тези методи са следните признаци:
1/ неопределеност, нееднозначност на стимулите;
2/ отсъствие на ограничения в избора на отговор;
3/ отсъствие на оценка на отговорите като правилни или грешни
Елементи на проективната техника:
Диалогически техники – чрез тях се влиза в контакт с изследваното
лице. Така доверителният контакт е необходим при диагностика на
семейни проблеми, характера на личното развитие на човека.
Анкетни методи принадлежат към разпространените методи за
диагностика на личността където, благодарение на незначителната
простота, се дават нейни оценки и интерпретации. Анкетите са методи на
косвена самооценка.
Видове анкетни методи:
-анкети, показващи наличие на определено нарушение на нормата;
-особена категория са анкетите които изследват интересите с позициите,
значенията.
-самостоятелна група са анкетите за измерване на приспособимостта на
личността, към отделни страни на обкръжаващата среда.
18. Същност на естествено-научната и хуманистична парадигма.
Всеки тест които се използва трябва да отговаря на надеждност,
валидност и стандартизация.
1-ва парадигма. Естествено-научна парадигма в психологията – важно за
него е издигане на хипотези, обособяване на методи за доказване или
отхвърляне на тези методи, извеждане на закономерности и закони.
Единичното изследване не е предмет на изучаване при изследване на научната
парадигма. Човекът се разглежда и анализира като всички обекти които
съществуват.
2-ра парадигма. Хуманистичната парадигма
Хуманитарен – познаване на човека. Хуманитарното познание е ориентирано
към индивидуалността на човека, към неговия духовен свят,към неговите
личностни ценности и личен живот.
Хуманистичната парадигма представлява познание на природата на
обществото и на самия човек. За нея е характерно използването на общи
принципи при интерпретацията на различни исторически и обществени
събития. Обектите на хуманитарното знание са обществото и човека.
Характерно е, че по отношение на един проблем могат да съществуват
различни гледни точки. Хуманитарното познание на обекта никога не може да

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
KRASSITA1 написа на 13 фев 2010 ОТГОВОРИ
потребител на 19 години
 
Подобни материали
 

Личностни разстройства

01 юни 2008
·
601
·
11
·
2,880
·
1

Съдържа информация за: дефиниция на личностните разстройства, причини за визникването им, видове личностни разстройства, промени, настъпващи в личността.
 

Психологичните типове по Карл Юнг и стресът

05 май 2006
·
2,524
·
94
·
18,324
·
911
·
4
·
1

Що е стрес? Теорията на Лазарус за стреса и справянето с него Теория за емоциите и структура на стресовия процес
 

Клинична психология

05 ное 2006
·
1,817
·
8
·
1,031
·
196
·
1
·
1

Темата ми е разработена с помоща на доц. божиноба
 

Психология - конспект и пищови с темите

06 апр 2008
·
615
·
18
·
5,297
·
352
·
2

План-конспект по психология за студенти 3-ти курс задочно обучение.
 

Етапи в развитието на педагогическата психология

12 мар 2006
·
1,104
·
4
·
2,035
·
151
·
1
·
1

Обширен доклад за етапите в развитието на педагогическата психология.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
770
1
25.09.2012
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,185
1
20.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

ПСИХОДИАГНОСТИКА. ВИДОВЕ ТЕСТОВЕ И МЕТОДИ.

Материал № 310784, от 26 мар 2009
Свален: 590 пъти
Прегледан: 486 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 998
Брой символи: 9,289

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "ПСИХОДИАГНОСТИКА. ВИДОВЕ ТЕСТОВЕ И МЕТОДИ."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения