Големина на текста:
Типология на педагогическите изследвания
Срещат се различни класификацииизградени на различни принципи и изискванияВ 
едни случаи се използват познанията от езикознанието,  според които педагогическите 
изследвания биватфундаменталниприложниразвойни (разработки), емпирични и 
теоретичниВ други случаи се използва установената традиция в социалните науки и се 
прави разграничение между изследванията в зависимост от използваните изследователски 
подходи
Класификация според  науковедския  подход:
1.Фундаментални изследвания
        Те са насочени преди всичко към разкриване на законите и 
закономерностите на педагогическите явления и процесикъм разработване на 
общотеоретическите концепции на педагогикатана нейната методология
обосноваване на понятийния апараттерминологията и другиОсновните 
характеристики на едно фундаментално педагогическо изследване са неговата 
теоретична висотановост и концептуалност на подходазначимост на постигнатите 
резултати за 15­20 годишен период напредПо правило тези изследвания не са 
директно приложими в практикатано те служат като основа за другите изследвания 
и разработкиГлавно те са теоретически по своя характерно не е изключена 
възможността да имат и емпиричен или експериментален характер
2.Приложни изследвания
         Те преследват определена практическа целкато доразвиват до степен 
на технология резултатите от фундаменталните изследванияЗатова се казваче са 
мост между научното откритие и неговото използване в практикатаТези изследвания 
са главно емпирични и експерименталниОсновните критериипо които се оценяват 
тези изследванияса тяхната теоретическа и практическа значимостактуалност
възможност за внедряванеприносът им за развитието на педагогическата основа
3.Разработки и развойни изследвания
         Те представляват крайния етап на изследователската работатъй като 
са свързани с внедряване на резултатите от научните изследвания в практиката на 
учебно­възпитателния процесТе се провеждат върху основата на направените до 
сега фундаменталнитеоретични или приложни изследвания и са свързани със 
създаване на  нови учебни планове у програмиучебници и учебно­помощта 
литератураръководства за учители и ученици и др
4.Теоретични и емпирични изследвания
Основната характеристика на емпиричните педагогически изследвания е
че чрез тях се обхващат измененията и развитието на личността в резултат на 
едно или друго въздействиеФормират се хипотезичиято истинност се 
проверява по експериментален пътПо този начин се стига до формулиране на 
правилапринципизаконизакономерноститеориипрогнозиОсвен за тези цели 
теоретичното изследване служи и за обобщаването на резултатите от 
емпиричните изследванияРазликата тук ече формулировката и обосноваването 
на правилатапринципитезакономерноститезаконите и прогнозите става по 
пътя на обобщаване главна на логически (индуктивен и дедуктивенпът на 
съждения със закономерен характерс разработване на теориис които се 
описваобяснява и прогнозира състоянието и развитието на явленията и 
процесите.
5.Изпреварващи изследвания
Те се планират и провеждат обикновено дветри или четири години преди 
реализацията на изменение в организацията и съдържанието на образованието в 
масов мащабЦелта на тези изследвания е да се събере и анализира изпреварваща 
информация за ефективността на новата системаза евентуални трудности и 
проблемис които е свързано нейното внедряване в масовата учебно­възпитателна 
практика.
6.Прогностични изследвания
Те са насочени към подготовка и провеждане на експерименти върху бъдещи 
предполагаеми  изменения в учебно­възпитателния процесОсновните им 
характеристики са:
Провеждат се от хетерогенни колективи от специалисти с 
оглед обхващане на основните предполагаеми изменения в 
учебно­възпитателния процес;
Резултатите от тези изследвания не е задължително да се 
внедряват непосредствено в съществуващата учебно­
възпитателна практика;
Използват се основните методи на прогностиката – 
обстоятелствотокоето дава и наименованието на тези 
изследвания;
Преобладаващ дял в тези изследвания има теоретичното 
началоа в по­ограничен мащаб емпиричното и 
експерименталното.
Предмет на прогностичните изследвания са преди всичко проблемите на 
съдържанието на образованието (общопрофесионалновисше и средно специално), на 
методите на обучениетопроблеми на възпитанието и специално на професионалното 
ориентиране и професионалния подбор и други
7.Опитна и експериментална работа на учителите
Опитната работа на учителите и другите педагогически кадри е насочена 
преди всичко към масовото практическо внедряване на новости и постановкикоито 
са доказали своята ефективностизвестни са и добрите резултати от тяхното 
внедряване в учебно­възпитателната работаПо своята същност опитната работа е 
ускорен и добре организиран процес на създаване на добър педагогически опит в 
системата на образованието.
Експерименталната работа може да бъде определящ елемент на едно 
педагогическо изследване или на опитна и изследователска работа на учителите и на 
другите кадри в образованиетоЗа такава дейностреспза такова изследване
говорим в случаитекогото е налице педагогически експеримент с определена цел
задачи и съответна методикаорганизация и методи за получаване на информация за 
процеса и резултатите от отзи експеримент.
Класификация според изследователския подход:
1.Експеримент
Експериментът като изследователски подход се характеризира най­
напред с товаче организира целенасочено въздействие върху определен 
обект­ ученицистудентиучителиродители и другирегистрира се по 
определен начин ефекта от това 
въздействиеправят се анализиизводи и оценка както на 
въздействиетотака и на отделните факториОсновните елементи на 
експерименталното изследване са:
Идеяхипотезакоято да се провери чрез специално 
организирано обучение или дейност с подчертан педагогически 
характер;
Организациячрез която да се провери хипотезатаидеята;
Система от методис помощта на които да се получава 
информация както за предпоставкитетака също за процеса и 
особено за резултатите от този експеримент;
Заключителен анализ и оценка относно потвърждаването или 
непотвърждаването на хипотезатаизводи и препоръки за по­
нататъшни изследванияпрактическо приложение на идеята в 
педагогическия  процес;
1.1.Форми на педагогическия експеримент:
?Дидактически експеримент
Основната характеристика на дидактическия експеримент се състои в 
товаче чрез него се изследва ефективността преди всичко на учебната 
дейност на учениците в зависимост от различни условия и факториПо своята 
същностдидактическият експеримент е естествентъй като се провежда 
най­общо казано с учащи се (подрастващи и възрастни), които усвояват 
определено учебно съдържаниес тях се прилагат различни методи на 
преподаванете прилагат усвоеното на практикаКакто посочват Пискунов и 
Воробьевчрез дидактически експерименти се изследват широк кръг от 
проблемивлияние на учебния процес върху качеството на знанията на 
ученицитевърху формирането на свойствата на личносттаефективност на 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 апр 2019 в 16:20 студент на 33 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социална педагогика, випуск 2018
10 апр 2019 в 13:35 студент на 37 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2018
11 фев 2019 в 16:58 студент на 41 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - ФНПП, специалност - Социална педагогика, випуск 2018
05 фев 2019 в 08:24 родител на 57 години от Пловдив
04 фев 2019 в 12:00 студент на 29 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика, випуск 2019
08 дек 2018 в 21:40 студент на 31 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2018
04 ное 2018 в 10:41 студент на 39 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Педагогически факултет, випуск 2020
11 май 2018 в 09:19 в момента не учи на 59 години от Варна
03 юни 2017 в 12:19 студент на 42 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Публична администрация, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Маркетингови изследвания

30 окт 2008
·
262
·
12
·
2,894

МИ система от методологически инструменти за събиране обработка, интерпретация на маркетингови данни имаща за задача да подпомага изработването на управленски решения за разрешаване на възникнали маркетингови проблеми и откриване на нови перспективи.
 

Тероризмът

02 окт 2008
·
161
·
6
·
1,574
·
59

Тероризъм - какво представлява, как можем да се справим с него, какви щети нанася.
 

Методи за набиране на първична информация

03 сеп 2008
·
190
·
2
·
395
·
81

Използването на един или друг метод зависи от характера на търсената информация (поведенческа или самосъзнателна), възрастовата структура на изследваните...
 

Социометрично изследване

20 авг 2008
·
362
·
9
·
645
·
302

Социометричното изследване ще се проведе в балет „ Жулиета” гр.Ловеч. Целта на социометричното проучване е да се открие лицето ( лицата), което се ползва с най-голямо доверие и авторитет в групата и изпълнява ролята на лидер.
 

Потока от хора от Азия към Европа

14 юни 2018
·
2
·
8
·
2,958

По качествени методи в социологията, ще покажа ситуацията в българия и ес. ще се разгледам обстойни проблеми относно имигрантите в страната ни и по европа и как това се отразява на българия и европа, как се приемат тези хора от страната ни и отевропа...
 
Онлайн тестове по Социология
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
80
1
1 мин
13.12.2011
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
73
1
1 мин
06.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социология

Интервюто като метод за изследване в социалните системи

Материал № 310487, от 26 мар 2009
Свален: 279 пъти
Прегледан: 291 пъти
Предмет: Социология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 27
Брой думи: 5,906
Брой символи: 53,428

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Интервюто като метод за изследване в социалните ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения