Големина на текста:
І.тема
Етнологията като наука
1.Етнология
Наука за митовете в действителноста и за действителноста в митовете.Наука която проучва,анализира и
моделира взаимодействието в корелацията човек-хора-общество.Термина Етнология е синоним на
Антропология,Етнография и Фолклор.Интереса към чуйдите светове полага основите на познанието
към саседни или далечни народи .Този интерес придобива механизъми форми на познание ,които
първоначално се откриват като описания на стария свят ,както пише бащата на историята Херодот през
5 в.пр.н.е.От дълбока дреяност са известни истор.,етноложки и смесеногеогравски описания за Елада в
Китай,Индия,Египет и Римската империя. Икономиката и политиката в древноста и в ранното
средновековие изисква да се познават чуждите народи,собствените си народи и самия себе си.Така
човека основополага науката Етнология.Неин основател е Дьо Шаван който през 1787г.пръв в свое есе
употребява термина Етнология.
2.Обект-народи,религии и традиционната битова култура.
3.Предмет на Етноложките изследвания е различен в различните школи и направления.
4.Задачи:
-изучава миналотои богатото културно наследство от древноста до наши дни.
-техническия състав на населението у нас и в света.
-етногенезиса,който се използва от данните на средно историческите дисциплини.
-да въстанови историческото минало на човечеството.
-да определи и вустанови основното значение на националната култура и съвременния бит и култура.
Етнология – Етнография
Разликата м/у двете науки е съществена за етносите.Етнографията изучава човека и неговата култура.
Тя е подразделение на Етнологията. Етнологията е теоритична обобщаваща наука .
ІІ.тема
Начало и развитие на българската етнология
1.Б-та Етнология до освобождението-интереса е от 19в.пр.н.е. и първоначално е насочен към
бълг.народно устно поетическо творчество.Периода се обозначава като патриотичен тъй като
записите на песни,приказки,пословици и поговорки целят да пробудят Б-то национално
самосъзнание,като покажат на б-те че са имали свои царства ,история и култура.В средновековието в
Б-я не е проявяван интерес към Б-то нар.творчество.Първите записи на народни песни ,които са
първи стъпки в Б-та фолклористика и етнография са направени от чуждестранни учени поради
липсата на подготвени кадри в Б-я по това време.В началото на 1762г.е началото на организирана
борба за опазване на Б-та национална и културна самобитнос когато П.Хиляндарски написва
История Славянобългарская.Главен инициятор на фолклорните изследвания у нас е украинеца
Юрии Венелин. В Кшенев се запоанава с б-ски преселници и установява че науката не знае нищо за
българите,затова започва да събира сведения за езика,историята и културата ни. Посещава
Добруджа и събира 50 песни и истор. и етногравски материали.Издав 2 книги в които пише за Б-то и
Сръбското нар. творчество. Чрез В.Априлов моли българите да събират песни,истор. и
етногр.материали както Сърби и Гърци . Венелин предлага първата научна програма за етнографско
проучване у нас.Вук Караджич пръв популяризира в чужбина 28 бълг.нар. песни.
2. Б-та Етнология след освобождението-събирането и изучаването на нар. творчество е вече
организирана и системна дейност съсредоточена в няколко института –книжовното дружество по
късно прераснало в БАН в министерсвото на нар. просвета и в Софииския университет.В този
период фолклористиката и етнографията се обособяват в отделни науки . Създава се и Етногравска
збирка на народната библиотека в София която првраства в Етногравски отдел а през 1906г. се
обособявя в Нар. Етногравски музей.Днес у нас бързо се развива б-та етнология .Целта е да се
опознаят личноста ,обществото и човечеството и да се стигне до истината на нашата история ,бит и
култура.
III. тема
Езикът и етническа Индивидуализация
І V .тема
Праезик и прародина на славяните
1.Теории и хипотези за праезикът.-сравнителното и историческото езико знание приемат
съществуването на така нар. праезици,които неразделно са свързани с така нар.прародини.
Миногнична теорич на праезика.
-Дълго време господства теистично схващане ,че праезикът е даден от бога на Адам и Ева в Рая и ,че
от този език са се развили останалите езици.
-Антирасистки и е съобразен с философията на материализма –според него човек е произлязал от
определен вид маимуна на земята и още в началото на човешкия колектив се е появил и
езика.Различните езикови семейства са резултат на промени извърши ли се през стотици хиляди
години.Не е расистка защото предполага че отделните раси са резултат на развитие от едни и същи
прадеди при различни условия.
Расистка теория за индогерманските праезици-в началото на 20в. В Германия се налага
мнението че съществува Индогермански език създаден от Нордическия Индоевропейски пранарод
въз основа на присъщи само за него вродени расови характеристики.Расистите отричат
Моногенезиса ,защотое непонятно за тях ,че са родствени с останалите раси и народи.3-то
хилядолетие пр.Хр.този праезик е бил говорен на територията на Северна Германия и от там е
разпространен.
2.Праезиците и сравнителното истор. езико знание.-при проследяването на истор. развитие на
славянския език се установява че днес се отличава единственно от др. Езици значително повече от
колкото преди няколко века.Например Старобългарския и Староруския език са по близки от колкото
съвременните Б-ски и Руски език.Славяните са говорили на много близки езици и свободно са се
разбирали.Разликите днес се обесняват в закономерни промени в техния исторически развой.
Б.Е Ср.Е Р.Е Ч.Е ОС.Е –общославянски език
Град града горад храд гардъ
Глава глава галава хлава галва
Сън сан сон сен сънъ
Тези думи се свеждат до една обща форма .Извода е чез първото хилядолетие пр.н.е. Славяните са
говорили на един общ език или много близки диалекти на един език който се означава с термина
Славянски език основа;Славянски праезик.
3.Теория за прародината на Славянския език-славяните са обитавали сравнително по малки
територииот съвременната.Преселването им на балканския полуостров е започнало през
6век.Древните писатели.археологически и етногравски данни сочат че някога славяните са живели
м/у Карпатите и Балтийско море която е прародината на слав.език.Пример за това какво
представлява езиковата основа и пра родината на езика дава Латинския език Той е праезик а той
заедно с Рим и околностите му е прародина на Романските езици.Развоя на Латинския език е в
продълйение на 25в.и се установява че чрез походи ,колонизации,колтурен обмен и т.н. се
разпростира по цяла Италия в днешна Франция ,Испания Румъния, Португалия а по късно и на южна
средна Америка.С помоща на сравнително исторически методи се стига до заключение че
Славянските,Балтииските,Келтските,Латински,Гръцки ,Индииски езици и мн. Други са сродни
помеждуси.Прието е че тези езици преди 80-100в. Са произлезли от един общ език който се
означавал с термина Индоевропейски праезик
Други езикови семейства-
Семидскохамидски език- наи-разпространен е Арабския език .Към това езиково семейство спада и
Армейския ез.,Тюркски(Атайски,праБългарски)
Други-Японски Изкуствен м/у нар. език-Есперант(създаден в края на 19в.)
4.Езици на Балканския полуостров- от 15 в.насам историята на Българския език се преплита с
историята на др.езици на балканския п-ов като Гръцкия,Латинския,Тракииски,Прабългарски и
др.като в основата е Славянския език.Най-интересен е Тракийския език за който всв още почти нищо
не се знае,предполага се какво е представлявал от езика на датите.Живите балкански езици са
Гръцки,Българскиски,Сръбски,Харвадски,Словенски,Албански,Римски,Турски(Тюркски-прародина
е Алтай през 14-15в.завладявя Балк п-ов и езика им има голямо влияние в/у всички езици)
V .тема
Етнология на славяните
1.Теория и хипотеза за произхода и прародината на славяните-според езика който говорят
славяните спадат към Индоевропвйското езиково семейство.Те се свързват с тези народи и чрез
народната си култура.Въз основа на данните на сравнителното езикознание на
историята,археологията и др.науки се задават 2 основни хипотези за произхода и първичните
поселища на народите говорещи Индоевроп.ез.
- Азиатска хипотеза –определя се един от от индоевроп.ез.е наи-стар а територията на който се е
говорел е прародината на индоевроп.народи-Санскритския език.
-Европейска хипотеза-3 вариянта според мнението на изходната територияза населването на
индоевропейците 1)Средна и северна Европа 2)Источна и Югоисточна Европа 3)цяла Европа от
Атлантическия океан доУрал.
Областа заселена от индоевроп. граничела на юг с Кавказ и Черно море а на запад достигала до
Средна Европа. През 3в.пр.н.е. не е имало общ език ,а през 2-то хилядол.пр.н.е.наи-рано се
разселили Индийците и Иранците а по късно Балтите и Славяните .
2.Праотечество на славяните и разселване
-Пра отечество на славяните- най обедителни се приемат езиковите сведения .най старите
исторически вести за славяните се откриват в историята на херодот там тои споменава за две
племена на север от скития за които се предполага че са славяни.Пра родината на славяните
представя понятие с динами4ен характер. Имало е едни граници по време на консолидациятана
славяните и др преди и след разделянето им в края на 1-во хилядолетие след Христа по широка
хипотеза е че в този момент техните поселища са се намирали м/у карпатите и балт.море
-разселване на славяните предполага се че още там са били многоброини и са развивали редица
особености в езиковото и битово отнопение в следствие на което се обособяват като цялостна и
смобитна етн.общност Первото им наимование е Венеди ; Византииските писатели Словяне ;
латинските Склавини , а самите те словене . разселването на слав. Продалжило до 5-6 век.При
разселването се разпростират в три посоки –западни , източни и южни славяни .Южните са три
групи Слав-бълг. Сърбо-харв. И словенска от които се развиват българи сарби черногорци харвати и
словенци.
VI .тема
Етническа история на българската народност
1.Праотечество,разселване и религия на българите –източната част на южните слав. Образуват
сла-бълг. Племенна група.Основна част били племената на Склавите важно значение за
историческото развитие на тази слав.група е преминаването в края на 7 в.на Дунава от Хан Аспарух
Според някои мнения Българите принадлежат към угрофинската,хунската,татарска общност.Тяхната
пра родина е в земите на централна Азия.Религията на Българите била монотеистична,варховен бог
бил Тангра.Вярвали че тои е саздател на земята и небето и пълен господар на всичко в негова чест
строяли храмове кадето шаманите изваршвали жертво принишение на домашни животни а по време
на воина или бедствия и хора. Българите вярвали и в орегата-свръх естествена сила обитаваща
предмети и хора предаваща им необикновени способности.Вярвали че оренгата обитавала
главата.Характерна черта на Българската религия е тотемизмат, почитането на определени животни
окито произлизали от един общ пра родител.По тази причина заек,вълк куче петел и др се считат за
свещени.Българите почитали и небесните телаКалендара бил взаимстван от китаиците бил основан
в/у 12 луни цикала, и всяка година носела името на някое живитно.През 2в.Българите се включват
вав великото преселение на народите като се насочват кам европа.Една час се заселва в юж. Кавказ
друга в централна европа в панамия-унгария и били включени в хунския военоплеменен съюз.Първи
техен водач е Атила.Първото участие на Българите в конфликтите на Бал.п-ов е през 480г.през632г.е
основано първото държ.обединение на Българите и това е стара велика българия.Пирвия мирен
договор с Виз.е сключен от Хан кубрат третия син на кубрат Аспарух начело на едно от племената
заселва Онгъл –Юж. Бесарабия Българската народност се появява в края на 9 и началото на 10в.
VII. тема
Възникване на религията
1.Произход и съшност на религията-а)Какво е религия-вероизповедание т.е.вяра в един или
повече богове и практикуване на обвързаните с тях култови практики и ритуали.Религията изразява
отношението към сакра(свято) и профана(несвято)както и към институционалната организация на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 яну 2022 в 07:11 потребител на 24 години
 
Подобни материали
 

Християнски обичаи

08 яну 2008
·
354
·
4
·
736
·
509

Сценарий за представяне християнски обичаи по време на обучителен лагер за етническа толерантност в с. Аспарухово.
 

Жената през вековете (етнология на пола)

14 ное 2008
·
155
·
8
·
1,419
·
172

Според някои тълкувания първите изрисувани по стените на пещерите преди трийсет хиляди години геометрични знаци били мъжки и женски полови символи. Но единствено женските полови белези били.....
 

История на етнологията

08 яну 2009
·
242
·
9
·
1,140
·
228
·
2

Адолф Бастиан (1826-1905) - крупен немски учен, етнограф и пътешественик -привърженик на идеите на еволюционизма -въвежда понятието за културните зони ...
 

Общи проблеми на етнологията

02 юни 2009
·
271
·
40
·
12,959
·
422
·
2

Да се запознаят студентите с произхода и формирането на етносите и народите...
 

Традиции и обичаи

18 май 2009
·
302
·
15
·
3,370
·
512

Маскарадните игри и обичаи в България по своя произход и светогледна основа имат чертите на древните езически ритуали...
1 2 3 4 5 » 11
 

Етнологията като наука

Материал № 308510, от 23 мар 2009
Свален: 280 пъти
Прегледан: 304 пъти
Качен от:
Предмет: Етнология
Тип: Тема
Брой страници: 12
Брой думи: 4,743
Брой символи: 39,626

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Етнологията като наука"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения