Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
Големина на текста:
Риск мениджмънт в бизнеса
1.Същност-понятието риск се употребява свободно в ежедневието.
Смисълът, който се влага в понятието варира при отделните субекти.
Различното тълкуване се дължи на факта, че всеки индивид свързва риска,
субективно по своему, със своята дейност, интереси, преживявания,
схватка за оцеляване, в зависимост от контекста, в който се употребява или
изяснява. Поради това днес се е стигнало до едно широко разнообразие в
дефинирането, интерпретирането и най-вече осъзнаването на риска.
Голямото разнообразие на схващанията и съответните дефиниции за
риска обаче винаги фокусират върху едно и също, много важно
обстоятелство, характерна черта, която лежи в основата на понятието риск.
Става въпрос за това, че почти винаги в съзнанието на хората рискът се
свързва с неблагоприятни, негативни събития или претърпени загуби. Това
е съвсем естествено, защото терминът риск означава опасност.
В широкия смисъл понятието риск, употребявано в ежедневието,
неангажиращо, се свързва с определена опасност, негативност на
резултатите или отклонение от желаното. Съществуват обаче по-общи
концепции и дефиниции, които имат строго научен характер и отразяват
конкретна научна област. Така например в общия мениджмънт рискът се
дефинира като „отклонението от възможните резултати, което настъпва в
определена ситуация”.
Особено внимание заслужават най-ранните научни концепции и
дефиниции, които понастоящем се смятат като класически. Те са резултат
на индивидуални емпирически и научно- аналитични проучвания на риска
и присъщите му характеристики.
Една от първите класически концепции и съответната дефиниция за
риска е дадената през 1901 г. от А.Х. Уилит. Авторът свързва негативните
последици от него с несигурността и неизвестността.
Наред с класическите дефиниции, достойно място заемат и
определенията за риска формулирани от математическата област. Те
акцентират повече върху „поведението” на феномена.
Голямо разнообразие от трактовки и дефиниции са представени от
застрахователите в специализираната литература и практическите
наръчници.
Измежду неизброимите концепции, дефиниции и техни варианти за
определянето на риска особено внимание заслужава подходът на известния
икономист- застраховател проф. В. Гаврийски. Забележителното, което
прави българският автор се свежда до това, че той идентифицира
типичните признаци на риска в застраховането и на такава основа накратко
дефинира риска в имущественото и личното застраховане. Тези признаци
са валидни и приложими при всички рискове и биха могли да бъдат
1
използвани като еталон за установяване кои явления трябва да се
квалифицират като риск и кои не попадат в тази категория.
Определението, което авторът дава за риска в застраховането е:
„Рискът е вероятност определено събитие да засегне даден обект”.
В заключение на казаното до тук следва да бъде представена
подходяща дефиниция на бизнес риска, известен като предприемачески,
управленски или стопански риск на фирмата, като предмет на
корпоративния риск мениджмънт.
На първо място следва да се отбележи, че стопанския риск на
фирмата е едно широко понятие, което отговаря на общите признаци.
Второ, този риск притежава някои особени параметри, които го
представят като агрегатна икономическа категория;
Трето, стопанският риск е свързан с други понятия, имащи връзка
със субектите, тяхното поведение, действия и качества, със стопанската
организация, външна среда и др.
Следователно рискът е субективна и обективна категория.
Безспорно е, че рискът е присъщ на всяка стопанска дейност, поради
нейната неопределеност. Това създава сериозни трудности при вземане на
управленски решения. Степента на неопределеност може да бъде различна:
частична или пълна. Частичната неопределеност не поражда големи
затруднения на мениджъра при управлението на фирмата. В условия на
висока неопределеност управлението е изправено пред сериозни
изпитания.
Неопределеността е резултат на промяната. Човекът със своята
индивидуалност, настроение, убеденост, интереси, подготовка и др. също
повишава неопределеността на системата и създава трудности при нейното
ефективно управление.
2.Съвременния риск мениджмънт и създаването на фирмен
мениджмънт на ХХI век- обществено-икономическото развитие и
усложняването на антропогенните системи, процесите и явленията в тях
предизвикват в по-късно време необходимостта от нови, научно-
обосновани и аналитични подходи към противодействието на риска и
особено към риска в бизнеса.
Съвременния риск мениджмънт започва да се налага от 50-60-те
години на ХХ век, но известни негови наченки и форми се забелязват и по-
рано. В икономическата наука и реалния сектор той все още се смята като
„младо” аналитично и научно-практично направление с конкретен обект и
цели. В напредналите страни концепцията „риск мениджмънт” е получила
по-широко теоретично осветление и практическо приложение. Поради
установения у нас начин на стопанското управление в недалечното
2
минало, риск мениджмънт привлича вниманието на научните работници от
различните сектори едва през последните няколко години.
По своята същност съвременния риск мениджмънт е
интердисциплинарен. Той има връзка и използва аналитични подходи и
инструментариум от общия мениджмънт, застраховането, статистиката,
теория на вероятностите, екологията и други икономически науки.
Относно същността на съвременния риск мениджмънт са изказани
много становища и определения. Съвременния риск мениджмънт може да
се разглежда като интердисциплинарно аналитично научно- практическо
направление за установяване, оценка, контрол и мониторинг на рисковата
ситуация и риска на индустриалната фирма, оптимизиране на
функционалната и стопанската й стабилност и реализация на
предварително заложените цели.
Обектът на риск мениджмънта е сигурността на стопанската
единица, необходима да гарантира ритмичен и непрекъснат производствен
процес, постигане на целта при оптимални разходи.
Фактът че риск мениджмънта се вписва в обсега на фирмения
мениджмънт, главно като специализирана към риска област, се доказва
твърде ясно при съпоставката на някои техни функции.
Планирането е основна функция в съвременния мениджмънт, която е
ориентирана към прогнозирането и моделирането на бъдещото поведение
на фирмата в рамките на нейната стратегия.
Контролът е втората основна функция на съвременния мениджмънт,
където общото и еднопосочно в целите на риск мениджмънта и
мениджмънта проличава най-ярко. Контролът сигнализира на
мениджмънта за наличието или зараждането на реални и потенциални
критични ситуации. Риск мениджмънта има същите цели.
От казаното до тук следва, че съвременния мениджмънт и риск
мениджмънта взаимно се допълват и поставят целите си еднопосочно.
Разликата се свежда основно до това, че риск мениджмънта е ориентиран
само към риска в бизнеса и затова той има специално място в общия
мениджмънт на фирмата.
Развитието на бизнесорганизациите в края на ХХ век се определя от
множество фактори:
Глобалните тенденции в развитиено на технологическата и
информационната революция в края на ХХ век;
Силите, които владеят световната и макрорегионална
икономическа власт и я използват за насочване на
макропроцесите и бизнеспроцесите;
Глобализирането и макрорегионализирането на пазарите;
Еволюцията на определени човешки потребности и ценности;
Формиране на нови типове потребители;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Риск мениджмънт в бизнеса

Същност - понятието риск се употребява свободно в ежедневието. Смисълът, който се влага в понятието варира при отделните субекти. Различното тълкуване се дължи на факта, че всеки индивид свързва риска, субективно по своему...
Изпратен от:
mimoza_8512
на 2009-03-23
Добавен в:
Лекции
по Икономика
Статистика:
223 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
задание за самостоятелна работа
добавена от boykof 13.01.2019
1
4
Подобни материали
 

Анализ и оценка на бизнеса на организацията

24 юни 2009
·
30
·
3
·
649

В стремежа си да постигнат подобрения във всички направления, мениджърите все повече се отдалечават от жизнеспособните конкурентни позиции...
 

Организация на бизнеса

11 яну 2007
·
855
·
2
·
448
·
65
·
1

Фирмата е стопанско-организационна форма на бизнеса, юридически регламентирана, чиято дейност е свързана с производство и реализация на стоки с цел получаване на възможно най-голяма печалба.
 

Амортизация на дълготрайните активи

05 мар 2008
·
166
·
1
·
247
·
18

Така че при определяне на печалбата и данъците тези разходи намаляват печалбата и съответно данъците. Амортизацията се контролира от държавата, защото това засяга нейните интереси.
 

Имущество на предприятието

01 мар 2008
·
528
·
2
·
1,147
·
244
·
1

Имущество на предприятието. Същност на имуществото на предприятието. Видове активи, оценка на ДА, изхабяване и амортизация на ДА. Същност състав и ефективно използване на КА.
 

Малки и средни предприятия

28 фев 2008
·
301
·
4
·
501
·
94

Статистически анализ на развитието на малките и средни предприятия в България.
1 2 3 4 5 » 10
 
Онлайн тестове по Икономика
Tест по икономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Примерен тест по икономика за студенти от 1-ви курс - Макроикономика и Микроикономика - 20 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
20
89
1
2 мин
05.10.2016
Тест по Сравнителни икономически системи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Сравнителни икономически системи. Въпроси, включващи: Коя европейска развита пазарна икономика има най-голям дял на социалните разходи като част от БВП. Съдържа 10 въпроса, някои от тях е възможно да имат повече от един верен отговор.
(Труден)
10
3
1
5 мин
11.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Риск мениджмънт в бизнеса

Материал № 308308, от 23 мар 2009
Свален: 223 пъти
Прегледан: 150 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 15
Брой думи: 2,900
Брой символи: 26,454

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Риск мениджмънт в бизнеса"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
36

Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
с опит от  17 години
1 266 64

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения