Големина на текста:
КРАТКАИСТОРИЯНАБЪЛГАРИЯ
Република България е държава в Югоизточна Европа. Разположена е в източната половина на
Балканския полуостров. Граничи с Черно море на изток, с Гърция и Турция на юг, със Сърбия и
Република Македония на запад, и с Румъния на север, разделена от река Дунав. Общата дължина на
държавната граница е 2245 км, от тях 1181 км са сухоземни, 686 км — речни и 378 км — морски. Площ
110 910 кв. км.
Пътната мрежа на България има дължина 36 720 км, а железопътната — 4 300 км.
Валутата е Лев(BGN), часовата зона CET+1
По данни на Националния статистически институт населението на България през 2005 е 7 720 000 души.
В този брой са включени и голяма част от българските граждани, живеещи постоянно извън страната.
Техният брой се оценява консервативно на около 700 000 души. Според преброяването от 2001 г., 83,9%
от население на страната са българи, като двете най-големи малцинства са тези на турците (9,4%) и на
ромите (4,7%). Останалите 2% включват няколко по-малки малцинства, включително арменци, руснаци,
румънци, украинци, гърци и евреи. 84,8% от населението говори български език, който е и официален.
Гъстота на населението 70,3 д/кв. км.
Повечето българи са източноправославни (83,9%), 12,1% изповядват исляма, 1,7% са римокатолици,
0,8% — юдаизъм, а останалите 1,6% се полагат на протестанти и други.
България съдържа античната област Мизия и части от областите Македония и Тракия. Югозападната
част на страната е планинска, там се намира и най-високият връх на Балканския полуостров, връх
Мусала, на 2925 м. надморска височина. Планинската верига Стара планина (или Балкан) се простира от
устието на р. Тимок до нос Емине, като разделя България на Северна и Южна. В Югоизточна България
релефът е хълмисто-равнинен.
Главни реки са Дунав на север, и Струма и Марица в южната част. Климатът е умеренo континентален
(от 2000 до 2400 слънчеви часа годишно) с четири сезона: студена и понякога влажна зима със
снеговалежи и средна температура от 0°C, топла и по-често влажна пролет, горещо, сухо лято със средни
температури 23°C и топла слънчева есен. Средната годишна температура е 10,5°C.
КраткаисториянаБългария
,СтараВеликаБългария
, -кактоенареченаотвизантийскитеавтори еоснованаотханКубратвПриазовиетокатовоенно
племененсъюзнапрабългаритеисроднитеимплеменаследосвобождениетоимотвладичествотона
632 . 635 тюркитепрез г През годинаханКубратсключвамирендоговорсвизантийскияимператор
. 654 . . Ираклий Около г ВеликаБългариясеразделянатричасти
.Първабългарскадържава
- - НастоящататериториянаБългарияеобитаванаотнай ранниисторическивремена Каменнатаераи
- . , . Медно каменнатаепоха ВБронзоватаепохатуксезаселваттраките споменатизапръвпътотОмир Те
. XI-VI сезанимаватсъсземеделиеиживотновъдствоиоставятдоказателствазабогатакултура Презвек
, VII-VIпрединоватаерасепоявяватпървитетракийскидържавниобединения разцветътнакоитоепрез
. .. . I .. . , V . впрнеПрез векпрнетехнитеземисазавладениотРимаотвсавключенивтериториятана
- . VI Източнатаримскаимперия Византия Постепеннотесапретопениотзаселилитесепрез векна
. Балканскияполуостровславяни
, , СледразделянетонаСтараВеликаБългария входанавойнатасхазаритеханАспарух третиятсинна
, . 680 . IVКубрат сеоттегляназападкъмДунава Презлятотона г византийскиятимператорКонстантин
. Погонатпредприемапоходсрещупрабългарите Поражениетонавизантийцитеизаселванетона
680 ., прабългаритенаБалканскияполуостровставапрез г авойнатавТракиязавършвасъссключването
681 ., намирендоговорпрезлятотона г скойтоПърватабългарскадържаваполучавамеждународно
. , - .признание ТозифактотличаваБългария катонай старатасъществуващавнашиднидържававЕвропа
. АспарухопределязастолицатанановосъздаденатадържаваПлиска ПодуправлениетонаханТервел
(700-718) . Българиясеразширяватериториалноисепревръщавголямаполитическасила Повреметона
(802 - 814) IX ханКрум ипрезпърватаполовинана векфранкитеотсеверозападиханКрумотизток
. - ликвидиратАварскияхаганат Българиясепревръщаведнаоттритенай силнидържавинаконтинентаи
. , . ( ). серазширявадоСреднияДунавилидорТисаанаизтокдорДнестърднешнаУкрайна През
635-1018 . . IX (периодагвБългариясеразвивабогатакултура Вкраяна векбратятаКирилКонстантин
) . ФилософиМетодийсъздаватиразпространяватславянскатаазбукаТехнитеученициКлиментиНаум
, . идватвБългария къдетосарадушноприетиинамиратдобриусловиязаработа Теразвиватбогата
. образователнаилитературнадейност ОтБългарияславянскатаписменостсеразпространяваивдруги
. , - славянскистраникатоСърбияиРусия ОхридиПлиска апо късноиноватастолицаВеликиПреслав
, .. I ставатцентровенабългарскатаакатоцялоинаславянскатакултура КнязБорис покръствабългарите
864 . I (893-927), , през г ПрицарСимеонкойтосъздаваБългарскатапатриаршияБългариясепревръщав
- , веднаотнай могъщитедържавивЕвропаразпростирайкисепочтинацелияБалканскиполуостров ана
. . . 928 . севердор Тиса СтолицатаепреместенаотПлискавПреслав През г сесъздаваиразпространява
, еретичнотоучениенапопБогомил коетоеоказаловлияниевърхуучениятанаКатаритеиАлбигойците
. . вЗападнаЕвропа ПрицарПетърІицарБорисІІБългарияупадазарадивътрешниразмирици През
971. , , ,г ВизантиязавземаИзточнаБългария астолицатасеместипоследователновСредец Скопие
, . 1018 .Преспа БитоляиОхрид Следдългаборбамеждубългарскитеиромейскитевладетелипрезг
1014 държаватаезавладянаотвизантийцитеследпогроманадвойскитенаСамуилпрез игибелтана
- 1018. Иван ВладиславпрезПочтиведнагазапочваиборбатазаосвобождениеотвизантийското
. II (1040-1041). владичество ПървитеопитисаделонаПетър Делян
(1186-1393),Вторатабългарскадържава
1186 . , .През г въстанието воденоотбратятаболяриАсениПетъротхвърлявласттанаВизантия
, . 1186 . ОсновавасеВторотобългарскоцарство аТърновоставастолица След г първоначалностраната
, - . XII . управляваАсенаследтова Петър Презв българскатадържаваукрепваблагодарениенавоенните
( - ) успехинацарКалоян техниятнай малъкбратнадкръстоносцитеипленяванетонаимператорана
. (1218 -1241) ЛатинскатаимперияБалдуин ПовреметонацарИванАсенВтори Второтобългарско
- - ,царстводостигасвоянай голямразцвет установяваполитическахегемониявЮгоизточнаЕвропа
, , разширяваграницитесидоЧерноморе БяломореиАдриатическоморе развивасеикономикатаи
. 1235 . . 1241-80 .културата През г българскиятцърковенглаваполучаватитлапатриархВпериода г
, , .Българияпреживяванашествиянататарите упадъкприцарКонстантинТихАсен въстаниенаИвайло
XIV . - През в следпериоднаукрепванеприцарТеодорСветославсезасилватстремежитенаболяритеза
- . 1371 откъсванеотцентралнатавласт отделясеДобруджанскотодеспотство През Българиясеразделя
- междунаследницитенаИванАлександър ТърновскоцарствонаИванШишманиВидинскоцарствона
. , 1396 . ИванСрацимир Товаотслабвастраната правиялеснаплячказазавоевателиипрезг тяе
. покоренаотОсманскатаимперия ВпродължениенапочтипетвекаБългарияеподосманско
. управление
(1396-1878),Османсковладичество
XV - XVII . Периода в еизпълненсъсспорадичниинедобреорганизираниопитизаотхвърлянена
- , отоманскатавласт въстаниетонаКонстантиниФружин походитенаВладиславІІІВарненчикиЯнош
, - o, . XVIIIХуняди народнитевъстаниясрещупоробителите Търновск ЧипровскоиКарпошововъстания
. , , вевекътпрезкойтозапочвабългарскотоВъзраждане свързваносяркиимена катоПаисий
, . - Хилендарски СофронийВрачанскиидр Възобновяватсеиопититезаосвобождение въстаниятав
(1768-74) -ЗападнаБългарияповременавойнитенаОсманскатаимпериясРусияиАвстрияиРуско
1768-74. XIX . . турскатавойнаот През вразвитиенапросветнатакултураПовременаКримскатавойна
. 3 1860 . сасъздадениТайнотообществоиДобродетелнатадружина На април г ИларионМакариополски
, обявяваотделянетонабългарскатацаркваотВселенскатапатриаршиявИстанбул накоятодотогавае
. 27 1870 билаподчинена На Февруари султанътподписваферманзаучередяванетонабългарска
., 1872 . 1860-78 . екзархия апрез заекзархеизбранАнтимІ Периода гепериоднаорганизирано
- . . ;националноосвободителнодвижение ГСРаковскиоснововаТаенцентраленбългарскикомитет
, ЛюбенКаравелов ХристоБотевиВасилЛевскиучередяватБългарскиреволюционенцентрален
. (1875) (1876) . комитет ИзбухватСтарозагорскотоиАприлскотовъстанияПоследнотоеорганизиранои
, , , , .воденоотГеоргиБенковски ПанайотВолов ТодорКаблешков ЗахариСтоянов братяОбретеновиидр
12 1877 . - , 19 1878 На Април г започваРуско турскаосвободителнавойна коятоприключвана Януаригс
. победанаРусия
(1878 - ),Новабългарскаистория
3 1878 - , На март съсСанстефанскиямирендоговорбългарскатадържаваевъзстановена нонее
. - постигнатонационалнообединение Бившитебългарскитериториисаразделенинатри провъзгласено
, ,еКняжествоБългарияскнязАлександърБатенберг ИзточнаРумелиясгубернаторхристиянин
, . назначенотсултана аТракияиМакедонияоставатподуправлениетонаОсманскатаимперия Впротест
- 1878, - натованесправедливорешениенаБерлинскияконгрес избухваКресненско Разложкотовъстание
(1878-1879), 1885 . .коетопрез г довеждадообединениетонаКняжествоБългарияиИзточнаРумелия
- - 1903. , ИзбухваиИлинденско Преображенскотовъстание ФердинандСаксКобурготскибългарскикняз
1887 ., 1908 . . от г прокламиранезависимостотТурцияипрез г ставацарнабългарскиянарод България
- 1912, участвавБалканскатавойна заедносъсСърбияиГърциясеборизасвободатанаТракияи
. , - 1913, Македония Българияпечелитазивойна новпоследвалатаМеждусъюзническавойна епобедена
, , , отРумънияТурцияиотпредишнитесисъюзници коитооткъсватотнеятеритории населенис
. българи
НамесатанаБългариявПърватасветовнавойнанастранатанаЦентралнитесилизавършвас
. 1918 . . националнакатастрофа През г царФердинандабдикиравползанасинасиБорисТрети Мирният
1919 . - , Ньойскидоговорот г налагасуровиклаузинаБългария тягубиизлазасинаБяломоре Западна
, , ТракияставачастотГърция ЮжнаДобруджасеприсъединявакъмРумъния аоколноститена
, , - - .Струмица Босилеград ЦарибродиселаотКулскоседаватнаСърбо хърватско словенскотокралство
( - 1940 . .) Сбългаро румънскидоговорпрез гЮжнаДобруджасевръщанаБългария
40- . -Вначалотона тегодиниБългарияводиполитикавинтереснаГерманияисилитенаОста По късно
. участието на българскикавалерийскивзводовенаИзточнияфронтепрекратено ЦарБорисТрети
50 000 . подкрепяобществениянатискинепозволявадепортиранетонаоколобългарскиевреи
1943 . Презавгуст г царБорисТретиумираирегентствотонамладияцарСимеонВториепровъзгласено
. 5 1944 . 9за правителствонастраната На септември гсъветскатаармиянавлизавБългарияина
, . септември сеустановяваправителствотонаОтечественияфронт оглавеноотКимонГеоргиев През
1946 . . .г БългарияепровъзгласеназарепубликаБългарскатакомунистическапартияидванавласт
, ПолитическитепартииизвънОтечественияфронтсазабранениикономиката ибанкитеса
, . национализирани обработваематаземянасилственоеорганизиранавкооперации Вуправлениетона
, , , държаватапоследователносесменятГеоргиДимитров ВасилКоларов ВълкоЧервенковАнтон Югови
. ТодорЖивков

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Кратка история на България

Република България е държава в Югоизточна Европа. Разположена е в източната половина на Балканския полуостров...
Изпратен от:
krisinr
на 2009-03-22
Добавен в:
Есета
по История
Статистика:
54 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
есе за победата на силата на духа над силите на властта константин кирил
добавена от t.rusewa2 28.05.2016
0
5
коя е най-дългата граница на Република България?
добавена от nellielincheva 21.06.2015
2
14
Oтговорете на въпроса по История - 11 клас.
добавена от bob4o_marinov 05.02.2014
2
8
Подобни материали
 

Цивилизацията на 20 век

09 мар 2008
·
269
·
15
·
3,439
·
374

Научно познание за битието и съзнанието на хората и на техните обшности от древността до наши дни
 

България и българите към Новото време

02 юни 2007
·
300
·
26
·
6,100
·
329

Движещите процеси, свързани с българския преход към Новото време, според изследователите Илия Конев и Надя Данова са в търсене на националните измерения, които са тясно свързани с общабалканското историческо развитие.
 

"Сага за древните българи - прародина и странствания" - Петър Добрев

03 мар 2008
·
183
·
60
·
27,404
·
426
·
2

Много народи е имало по света, но трудно може да се открие по-необикновен и загадъчен народ от древните българи. Малцина все още съзнават, че на този забравен народ принадлежат няколко редки исторически рекорда...
 

Българската култура през Средновековието

28 фев 2008
·
544
·
8
·
3,650
·
496
·
1

Обликът и тенденциите на развитие в старобългарската култура се оформят в сложен процес, чието начало се поставя при заселването на славяните и прабългарите на Балканския полуостров и образуването на българското ханство.
 

Българска историография

15 апр 2009
·
554
·
26
·
6,983
·
629

Християнството е религия и знание; виждане за историята като непрекъснат процес, осъществяван по волята на Бога...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
Егейските цивилизации
тематичен тест по История за Ученици от 7 клас
Тестът е тематичен и въпросите са свързани с проверка на знанията на учениците след урока. Включени са само въпроси с един верен отговор.
(Труден)
15
2
1
1 мин
18.07.2019
Междинен тест по история за 8-ми клас, 2-ри срок
междинен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изработен по новата учебна програма за 8 клас по история и цивилизации, за 2 срок. Въпросите, включени в него са само с един верен отговор.
(Лесен)
18
2
2
2 мин
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по история

Кратка история на България

Материал № 307918, от 22 мар 2009
Свален: 54 пъти
Прегледан: 99 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Есе
Брой страници: 4
Брой думи: 987
Брой символи: 8,785

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Кратка история на България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
55

Маргарита Петринска
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
125 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения