Големина на текста:
КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
Финансовите средства в бюджетната система на страната и тяхното изразходване се нуждаят от пълна и
всеобхватна информационна характеристика, която се постига, освен чрез счетоводната отчетност, и с информация
за касовото изпълнение на бюджета. От гледна точка на момента на усвояване бюджетните разходи могат да се
характеризират като касови и фактически.
Касовите разходи представляват предоставените от финансиращия бюджет средства на съответните
разпоредители. Счетоводното отчитане на бюджетните разходи става по параграфи на пълната бюджетна
класификация – по функционални групи.
Фактическите разходи са всички извършени разходи за издръжка на бюджетните предприятия – материали,
външни услуги, заплати, обществено осигуряване, командировки, стипендии, лихви и други финансови и
извънредни разходи.
Една от характерните особености на бюджетното счетоводство е необходимостта да се водят “две”
счетоводства, едното – съгласно Закона за счетоводството и приетите бюджетни стандарти, и другото – съгласно
ЕБК (Единна бюджетна класификация) за нуждите на набавяне на информация по касовото изпълнение на бюджета.
Касовото изпълнение на държавния бюджет – за републиканския и за местните бюджети се отразява чрез
синтетично отчитане по сметки на БНБ – централно управление, и обслужващите търговски банки. Те се отчитат по
направления в зависимост от произхода им и по приходни параграфи.
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: данък върху доходите на физически лица, корпоративен данък, данък върху
дивидента и доходите, имуществени данъци, данък върху добавената стойност, акцизи и такси върху течните горива,
данък върху застрахователните и презстрахователните премии, други данъци по ЗКПО, мита и митнически такси,
приходи и доходи от собственост, други данъчни приходи.
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: държавни такси, съдебни такси, общински такси, приходи от продажба на
държавно и общинско имущество, приходи от концесии, помощи, трансфери, субсидии, получени временни
безлихжени междубюджетни заеми.
Постъпилите в банката средства по републиканския и местните бюджети се използват за извършване на
разходи, свързани с изпълнението на функциите на държавата и общините. Класифицирането на разходите се
извършва в следните групи по функции:
Първа група – общодържавни служби
Втора група – отбрана и сигурност
Трета група – образование
Четвърта група – здравеопазване
Пета група – социално осигуряване, подпомагане и грижи
Шеста група – жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство, и опазване на околната
среда
Седма група – почивно дело, култура и религиозни дейности
Осма група – икономически дейности и услуги
Девета група – разходи, некласифицирани в други функции.
Освен по функции разходите се класифицират по дейности и параграфи.
Чрез синтетичното отчитане, по счетоводен път в БНБ и търговските банки се обхващат разходите на
държавния бюджет по направления, а чрез аналитичното отчитане – по звена.
ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
Етимологическото разглеждане произхожда от латинските термини classik и facio, които в българския език
се възприемат като разред и правя, т.е. разпределя по разреди, раздели и класове в зависимост от определени общи
признаци.
В икономически аспект бюджетната класификация представлява система от принципи, методи и форми за
групиране и подреждане на приходите и разходите по консолидирания бюджет на страната, в т.ч. и по отделните му
звена.
Единство на приходите и разходите – този принцип осигурява кореспонденцията между отделните
бюджетни звена, както по отношение на приходите, така и по отношение на разходите.
Унифициране на номерацията по приходите и разходите – чрез унифицирането се дава възможност за
постигане на адресност при класифицирането на приходите и разходите, което значително улеснява
кореспонденцията и се създават условия за анализиране и провеждане на ефективен контрол върху бюджетните
процеси.
Кодиране на разходите – улеснява кореспонденцията и създава условия за използване на електронно –
изчислителна техника при обработка на бюджетната информация.
Адресност на приходите и разходите – класификацията върху основата на принципа за адресност се
извършва при използването на четири основни признака: отраслевият, ведомствеият, предметният и целевият.
Яснота на класификацията – той се изразява в подреждането на приходите и разходите по начин, който
да е разбираем за всички специалисти и участници в процеса по съставяне и изпълнение на бюджета.
Прегледност на бюджетната класификация – включва и изискването за групиране на приходите и
разходите, даващо прегледен вид на отделните елементи на бюджетната класификация.
Публичност на приходите и разходите по бюджета – разбивката на приходите и разходите по отрасли,
министерства, ведомства и учреждения разширява обема на информацията, както за специалистите, така и за
широките маси от населението.
Балансираност на приходите и разходите по бюджета – принципът за балансираност позволява да се
конкретизират собствените приходи, вноските във висшестоящия бюджет и отпуснатите субсидии от него.
Приходите и разходите по бюджета се обособяват във функции, групи, дейности, параграфи и
подпараграфи.
Чрез функцията разходите се обобщават според тяхната икономическа природа. Обособени са девет
функции.
Чрез групата приходите се обобщават по методи на акумулиране, а разходите – по отрасли.
По приходната част на бюджета се формират ри групи: данъчни приходи, неданъчни приходи и собствени
приходи.
Дейността подрежда разходите, които са обобщени в групите по дейности и отрасли.
По приходната част на бюджета дейности няма.
Единната бюджетна класификация включва и подреждането на приходите и разходите по параграфи. Чрез
тях приходите се обобщават по форми на акумулиране, а разходите по предмет.
Най – малкият елемент на бюджетната класификация са подпараграфите. Те конкретизират приходите и
разходите.
СИСТЕМАТА “ЕДИННА СМЕТКА”
От 1.10.2000г. се въведе единна система за събиране, съхраняване, разплащане и отчитане на
бюджетни средства, наричана ЕДИННА СМЕТКА.
Като елемент на системата се използват транзитни сметки. Транзитната сметка е сметка на разпоредител с
бюджетни кредити, предназначена за събиране на левови постъпления, която е с режим на текущо служебно
централизиране от обслужващата банка към определена от МФ сметка в БНБ.
Сметката за наличност е сметка на разпоредител с бюджетни кредити, предназначена за съхраняване на
средства за касови операции в брой, закупуване на валута и други операции, определени от МФ.
С въвеждането на системата ЕДИННА СМЕТКА в банковия оборот се въведоха и два нови документа:
“Бюджетно платежно нареждане” и “Платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета.
СЕБРА – Система за електронни бюджетни раплащания.
За включените в системата на “Единна сметка” бюджетни организации се ползват две сметки – транзитна
сметка за събиране на приходи и възстановени разходи, и сметка за наличности за теглена на суми в брой и за
зкупуване на валута. Не се допуска откриване на повече от една транзитна сметка и повече от една сметка за
наличности на съответния разпоредител, включен в системата.
От транзитната сметка не могат да се извършват никакви други плащания, освен преводите насуми по
сметката на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.
Сметката за наличности се захранва само със суми, постъпили въз основа на бюджетни платежни
нареждания, инициирани от титуляра на тази сметка. По сметка за наличности не може да постъпват други преводи.
Неусвоените бюджетни разходи в брой, както и постъпилите в касата на разпоредителя бюджетни приходи,
се внасят по транзитната сметка.
Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити планират и осигуряват месечната издръжка на
второстепенните и от по – ниска степен разпоредители в размер на 90% от утвърдените им средства в годишните
бюджетни сметки. Разпределението на останалите 10% се планира не по – рано от четвъртото тримесечие.
Получаването на утвърдените месечни лимити се осъществява по следния ред и начин:
-Оторизирани за работа със СЕБРА, чрез писмо от първостепенния рапоредител с бюджетни
кредити до 27-мо число на предходния месец сумите по програми и параграфи.
-Неоторизирани чрез писмо от висшвстоящия разпоредител до 27-мо число на месеца,
предхождащ плановия период.
-Разпоредителите с бюджетни кредити от по – ниска от втора степен се уведомяват писмено за
утвърдените лимити от висшестоящите си разпоредители с бюджетни кредити не по – късно от 1-во число на
текущия месец.
Всички плащания и счетоводни операции на разпоредителите с бюджетни кредити, включени в “Единната
сметка” се осъществяват, както следва: за теглене на суму в брой и за закупуване на валута се ползва “сметка за
наличности”; за суми по възстановени разходи и реализирани собствени приходи (касови и безкасови) се ползва
“транзитна сметка”; безкасовите плащания, включително плащанията на суми за надвнесени приходи, се
осъществяват чрез процедурата на бюджетното нареждане, съгласно БУС 1302000.
Плащанията от разпоредителите с бюджетни кредити, неоторизирани за работа със СЕБРА, се извършват
чрез попълване на “бюджетно платежно нареждане” и представянето му в обслужващата търговска банка. Чрез
СЕБРА то се подава на първостепения разпоредител с бюджетни кредити за извършване на следното: контрол на
предлагания разход и съответствието му с утвърдения месечен лимит за разход; потвърждаване и подаване на
банковата система за сетълмент; отхвърляне и връщане на инициатора.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
krisi85421 написа на 24 яну 2010 ОТГОВОРИ
потребител на 29 години
Изпратих съобщениеплатих 1,20 обаче нищо не можах да изтегля
 
Подобни материали
 

Отчитане на ДМА

22 фев 2007
·
2,043
·
12
·
1,908
·
809
·
3

ДМА са ресурси на предпирятието, които се използват за дълъг период от време в трудовия процес и запазват за това враме своята форма без съществени изменения.
 

Бюджетно счетоводство

07 май 2009
·
357
·
7
·
671
·
448

Задача по Бюджетно счетоводство с включени условия и решение към тях....
 

Дълготрайни активи - същност, класификация

03 апр 2006
·
2,371
·
4
·
498
·
591
·
4

Дълготрайни активи - същност, класификация - ДМА, ДНА, ДФА, търговска репутация, разходи за бъдещи периоди.
 

Бюджетно счетоводство

13 авг 2008
·
347
·
3
·
936
·
157
·
1

Същност и характеристика на публичния сектор. Специфика в организацията на счетоводството в публични сектор. Отчитане на капитала...
 

Управленско счетоводство 2

25 окт 2006
·
1,993
·
23
·
4,357
·
1,013
·
1

Особеностите на калкулирането на себестойността по метода на основните производствени разходи; Спецификата на калкулирането на себестойността по променливи разходи с изготвяне на вътрешнофирмения отчет за приходи и разходи по този модел...
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство и контрол за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тестът е за специалност "ОЗЗМ" – 1-ви курс (редовно обучение) - 2014/2015 г. за Медицински университет София, ФОЗ - катедра Икономика на здравеопазването. Състои се от 18 въпроса, някои от които имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
18
121
1
1 мин
15.11.2016
Тест върху Данъци и данъчно счетоводство за 4-ти курс в УНСС
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Изпит по Счетоводство в УНСС за студенти в 4-ти курс. Проведен е от доц. Николай Орешаров. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
20
1
2 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Бюджетно счетоводство - лексция за студенти

Материал № 307285, от 21 мар 2009
Свален: 355 пъти
Прегледан: 504 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 2
Брой думи: 860
Брой символи: 7,827

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бюджетно счетоводство - лексция за студенти"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика, Регионално развитие и Митническа политика
в град София
с опит от  17 години
1 263 64

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
248 64

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения