Големина на текста:
Технологична схема на ТЕЦ
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????
??????????????????????
?????????????????? ??????????
!?????????????????????
"???????????????
?#?????????????????
$????????%???????????????????????????????????????????%???????&???????????????'(???????????????????????????????'$??????????????)????????*?????????
?????????%??'+????????????,-./??????????????????????*?????????'
$????????????????????-.????????????????????????????&????????????????????'0??????????????????????????????????????????????????????'?'?'????
-.'0?????????%?????????&??????01?????????????????????)?????????%???????????????&???2???'3??????????????????????????????????????????????????
????&??????????????????????'+????????????????????????????????????&????????4??????????'
3??????????????????? ??5?????????????#??????#??&?????????%???????????????????????????&???5????????????????'6??????????????????????????????????%??
????????????????'?0????????????????7??????????????????????????????'?'?'?????????????????????-.'
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ВЕЦ
ВЕЦ трансформират водната енергия в ел. енергия.Необходимо условие за да има ВЕЦ е разлика във височините във водните нива наречени
пад.Пада може да е естествен или създаден изкуствено.
Основни елементи на ВЕЦ са хидроагрегатите-това са представлява хидротурбина комбинирана с хидрогенератор. Хидрогенераторите са
явнополюсни синхронни механизми. Те в зависимост от пада се различават по скоростта на въртене. Чрез хидрогенераторите се превръща
механичната енергия в ел. енергия.
'
"4!?'''
общ
PQH
?
=
''4кп д
?
Qдебит
[t/s],
H-пад[kW] ;к.п.д. на ВЕЦ
' '
' '
общ R Tел
????
=
T
?
-к.п.д. на тръбите/зависи от триенето на водата по тръбите/
R
?
-к.п.д. на турбините/зависи от нейното номинално натоварване/,
'ел
?
-к.п.д на генератора
ВЕЦ се отнасят към ел. централите като възобновяеми източници на енергия.
Класификация на ВЕЦ:
1)В зависимост от начина на строителство:
-руслови ВЕЦ-при тях сградата на ВЕЦ е част от водоподпорният фронт. Тези ВЕЦ се изграждат на малки падове.
-приязовирни ВЕЦ-сградата на ВЕЦ не е част от стената, а е разположена отстрани.
-деривационни ВЕЦ-изграждат се при планинските реки . Горната част на коритото на реките се свързва с долната част.
1-бент; 2-водоприемник; 3-напорен басеийн; 4-напорни тръбопроводи; 5-сградата на ВЕЦ; 6-тръбопроводи; 7-изходен канал;
Когато няколко централи са разпоожени на един воден поток говорим за каскада от ВЕЦ. Всеки ВЕЦ е едно стъпало от тази каскада. Особено
място сред ВЕЦ заемат ПАВЕЦ.
ПАВЕЦ произвеждат ел. енергия през синхронният генератор в най-не натоварените часове на ВЕЦ. По този начин се позволява да се
натовари денонощният товаров график равномерно.
??
'''
'''' '
ПАВЕЦТ ПелгелдRR
? ? ?????
=
Характерна особеност на ВЕЦ е тяхната голяма маневреност при пускането, става за минути. ВЕЦ работят върховата част на денонощният
товаров график на системата. Необходимото условие за работата на ВЕЦ е да има вода.
2)В зависимост от режима на водните маси ВЕЦ се разделят на:
-ВЕЦ на течащи води-използва се естественият режим на оттичане на водоизточниците. Те работят на принудителен режим, такива централи
са русловите и деривационните.
-ВЕЦ за изравнени води-работят в язовир разположен над или под тях, т.е. чрез деривация. Изравняването на водите при тези ВЕЦ може да
става дневно, седмично, месечно, сезонно или годишно, това зависи от обема на водохранилището. Тези ВЕЦ могат да работят на собствен
режим. Работата на ВЕЦ на изравнени води може да бъде подчинена на режима на напояване. Хидротурбините във ВЕЦ са три:
+свободно струйна турбина на Пелтон
Пада е от 600/1200 m и с мощност Р=200 MW.
+турбина на Францис
Направляващо колело което се върти с 100/500 оборота и 50/600 пад.
+турбина Каплан
Р=5/25 MW, max 50 MW.
ВЕЦ са с най-голяма мощност. Характерна особеност при тях е, че работят с генераторни прекъсвачи, тъй като се алага често вкл. и изкл. на
СГ. Собствените нужди на ВЕЦ са малко.
За прекъсвачи
8????????%??????9??'????????????&???????????????????????????????????????????????????????????????%?
' 'нач доп
SS
<=
'
:???????????????????????&????&????????4??'?'??&????&????????? ?????????????????????????????&?????????????????????'??????????5????????????????????
????&??????????????%??4?????????????????$;8?????????????????????????????????%??????????????????????????&????????????????? ?????????%??????????&???
?&??????????&??????&?????'
;?????????????????????%??????????&????&???????????????????????????&???????&???????????%??????'?????4????????????????????????$;8?????????????'?
$;8??? ??????????????????<=>?@'
?$??????*??????&????&????????????????????????????&?????
A
''
' ' 'BC
кс
z
SIw
n
=
?
4
D?<=>?@E
F?????????????????)???????
' 'дуст
I
G??????%??????????'?'
''''
?' '
удудкс
I
=
#4#?
'
?>
уд а
к е Т
=+
а
Т
????????????????????????????
'' 'нвклуд
i i
>=
$????????? ?????????????%???????????????????&???????????????????????????????????????????'????????????????$;8'
Избор на шини
$???6HI????08J???????????? ????K????????????????????????4????%??????????????????????2???'L?????????????????&?&?????4??????2????????????????
?&???????????&?????????????';?(HI????084;8???0;8???????????????&??????2?????'?'2?????????????????????????????????????????????????????????????
?&5??????&??'0????????????2?????????????????????????????????&?????????????/?
MNO
?
p
ukuk СТ
uk
I
SSS
j
=<
P???????????????%????????????????????)??????/?
''
?
??
JK'
нкдоп кс
кнф
В В
I
АА Z
S
? ?
?
>=>=
= +
:
?
???:
?
???????? ?????????????????????????????
''
ss
FilB
=
???'???????????????4??%????????????&???Q????*????R
s
i
?????&?????????5??&??*????R?
l
???????%??????
s
B
????????%????&??*????R?4??%??????????????/
#
? ?
'
'''' JK
? ?
?'?#'' MNO
RT
sss
ii
FilBi l
a a
l
Fiсила
a
µ
? ?
==
=->
;?????????????????????????????????????&???????????&??????????????????????????????????????????2???????????????????????????????????????????
???????'
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Избор на токови трансформатори
,????????????????????????????????????????????????????&???????????S???T4?????????????????????????)??????4???????????????????????????????????
?#U????????????????/?
MNO
?4?
H p
I I
>=
V??&?????????????????%??????????????????????????????????????????????%????????%????????&?????????????????????????????????????????????????????????
??)?????????'
S
W
??????????%?????X???:
3???&???????????????????????????????Y????????????????????????????????????????????????????????????)?????????'
? ? MNO? ?'?HPan pn k
SS S SS
= = + +
=
?H
S
??????????????????????5?????
??
?an
S
???????????????????????????????????J?????????????????????????&?????????2??????????????%???????????????????K'
Свойства и структурна схема на релейната защита
$???????)???????5??????????????????%???????????????????????9????????????&???????????????%??????????????????????????????????2????????????????%??
?? ????????????'?H???)???????5??????%???????????????????4????? ???4?????????????????&?????)??????????????????&??'?,%???%?????????????)????????
???????? ????'
Независима изправителна система на възбуждане
+??????????????????????????&??? ???????????&??%??????????????%????????????????????????????????%?????????????'?0??????????????????%????
+?????????????????????????????????????????????????%??????????????????????? ????????????%??????????4????&5??????????&????????&??? ????'?
$?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????4???????????????? ????>???&????????????????*??????
??????'?Z??%?????????????????????????????????????????#U???????%?4?????????????????????????*????????????????&??? ??????????????)4?????%???????
????????????????????????&??????%'?,&)???????&????????????????????????01???????????????%???????????&??%????????????&5?????????4?????????%???????
?&??????&???????????????????????????????????&?????????????'
Автомат за гасене на полето на синхронен генератор
;??&???????????????????????????$I-0????????01?????????????????????????????????????????????)?????????&????????????????????&??? ????4??'?'?
?????????????????????????????J?:1$?K4????????????????%???&???????????????&??? ????'?3????%?&???????????????????????????????&?????????????????????
?? ????????????????????%?????&???2?????????????01'?$?????????%???????????%????????????01???????????????????'???????????????????????????&? ???????
????&???4?????&? ????????????????????T??&??????????????014???????????&? ???????????????&????????%??????????&????&????????'4??'?'??????????????'????
01????? ????????%????????????????????????? ??????&???&?????????????????????????????????????%???????????????;8??????%?????????????????'
MNO
'
BH
BB
B
L
U I
C
=
,???????????? ???%?????????????????%?????????????????&??? ????'?:1$???????????%?????&??????????????????????????? ???%4????????????9????;8??&??
????'??&??????????????2??????????&???&?????????????&???????????'
??;8?????&??????????????;8?????&??????????????:1$??&???????????????????????????????????&???????'??&?????????????????????????????????????????????????
?????????????:1$?????&??????????????!????????????&?????????????&??????????????&????????????
????????????????????:1$?
???&????????????????????????????????????"??&??????????????2?????
:1$???%??????????????%??????????????????????%/
???????????????????????????????????????
????????? ????????????%????????????????????????????????%??????)?????'
Собствени нужди на ТЕЦ
,????*????????????-.???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????%'
????????????????????????????????????????????????????01?????????????????
????????%????????????????????????????? ???????????!???????????????????????"????????????????
?#??????????????????
????????????????????????????????)???????????????????????????)????
3?????%?????????????????????????,-.??????%??????????&???'?'?'??&)???????????%????????????????????????????????'?0??????????????????????????????
??????5???????????????????????????????????4?????????%??????????????????????????????????????????????'?3??????????????????????????????????????????
?????????????????????%???'?'?'????,-.'
,-.????????%???????????????????????????????????????????????%4??????%??????????????????????%?????????????????????*????&)????????????????????????
??'??????%????????????????????????????????????????????%'
-?'??5??????????08???%???????????????????????%??&????????????????????????????&????????????????????*??????????;8'1?????????????????&???????&??
1HIJ?????????????????????????????K???????&?????'
,-.?????????????????????????!U?????????????????????????????????????'H??????????????'??????%????,-.???????5???????&?????????????????#???????U4??
??????????????????????!?U'[?5???????????????????????????,-.?????????]???????4????0?????????##?]'
Паралелна работа на СГ
;??9???????????01??&??--0????????????????????????????????????????????????????????????????????????/??????????????????%???????????????????%?
'0????????????????????????????????%???4??)??? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????5???????????????????4???&5??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????';??9??????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????&?????????&??1HI??????????????????????????????????????????????????%'0???????????)?????????%???????????????????%??????????????
??5????????9???????????????????????????????01????????????????????????????????????????%??'
$??????&?????????9???????????????????????????????01?????--0????&? ????????????????%??????????????9?????????*?????4??????????????????????????
????????&5?????? ?????????4???????9?????????:01?????--[??????????????????????????????????????????????????????%???????????????????????
??????????????????%????????? ????????????'??? ????01'H???????????????????????%????????????2?????#U4???*??????^4????????????????????????
#4?U'_????????????01????????????%??????????????--0'$?????2???????????????? ??????????????????4????? ????????????????`T?a/
#
? '@bc >?
cHHшини
EUUU U
?
===>=
=
'вкл
dc
U
I
xx
=
?
+
=
,??&????????9???????????%????????????2?????????????'?'???????????????01'$????????????????????????????%???;8???????&?????????&??????????????
?&?????????????????????????????????????????????????9???4?'?'?01???????9?????&????? ?????????&??? ????'
H??????????>?????????????????? ??????01??????%????????????2??????U'?,??????????????????????%??????&?????????&???????????????????????????????????
?????????
'''JK
cc
cckcСГ
d c
U
II
xx
??
<=<=
??
+
=

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 мар 2019 в 13:15 студент на 36 години от София - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, факулетет - КОМУНИКАЦИИ И СИГУРНОСТ, специалност - Информационна сигурност, випуск 2019
12 юни 2017 в 17:31 в момента не учи на 31 години
10 май 2016 в 19:46 студент на 33 години от Ловеч - Технически колеж към ТУ "Габрово", факулетет - електротехника, специалност - Електротехника , випуск 2017
 
Подобни материали
 

Принципна схема на транзисторен усилвател

01 юли 2007
·
357
·
10
·
472
·
199
·
1

Печатна платка с отвори. Мултичипен модул. Принципна схема на устроиството и списък на елементите. Постояннотоков анализ. Изчислителна записка за мощностите на резисторите и колекторните токове на транзистоpите.
 

Проектиране на технологичния процес на сглобяване

07 апр 2008
·
167
·
12
·
2,352
·
167

Електрическа верига е съвкупност от устроиства осигуряващи резвитието на явлението електрически ток. Електрическият ток обхваща три разновидности: 1.Ток на проводимостта; 2.Ток на конвекцията; 3.Ток на електрическата индукция....
 

Газови котли за отопление

27 дек 2008
·
123
·
6
·
1,217
·
202

Газови котли предназначение и устройство. Типове газови котли, техните предимства и недостатъци.
 

Регулиране на ъгловата скорост на асинхронни двигатели

23 ное 2007
·
303
·
13
·
1,160
·
288

В различни отрасли на промишлеността се използват механизми, чиято скорост в процеса на работа трябва да се регулира. Това може да се постигне, като се променя скоростта на електрическите двигатели, които ги задвижват...
 

Пищови по ЕЕ

14 яну 2008
·
1,164
·
11
·
7,851
·
1,061
·
1
·
5

Пищови по ЕЕ(1 ЧАСТ)-разработени въпроси за изпит: Законите на Ом и Кирхоф са основните закони с които се анализират. Електромагнитните процеси в електрическите вериги...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Електротехника
Тест по електротехника и радиотехника
междинен тест по Електротехника за Студенти от 4 курс
Тест по електротехника и радиотехника за студенти от специалност електроника. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
55
1
6 мин
22.10.2013
Батерии и акумулатори
тематичен тест по Електротехника за Ученици от 11 клас
Тестът е предназначен за проверка на знанията на учениците, както и за всички любознателни потребители. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
16
11.08.2020
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Пособия при Маркова

Материал № 306879, от 21 мар 2009
Свален: 50 пъти
Прегледан: 61 пъти
Качен от:
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Общ материал
Брой страници: 3
Брой думи: 907
Брой символи: 8,696

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пособия при Маркова"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николай Ненков
преподава по Електротехника
в град София
с опит от  6 години
428 78

Катя Тончева
преподава по Електротехника
в град Карнобат
с опит от  5 години
64 78

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения