Големина на текста:
Мартин Хайдегер
Роден в бедно католическо занаятчийско семейство, учи в йезуитския колеж в
Констанц и гимназия във Фрайбург с помощта на стипендии от католичски
организации, след което записва Теологичния факултет във Фрайбургския
университет. По-късно се премества във философския факултет, който завършва
през 1913 г. По време на следването си посещава лекции по математика, физика
и история. Защищава дисертация, посветена на проблема за съждението в
психологизма. Освободен от военна служба, по време на Първата световна война
се хабилитира с труд върху учението на Дънс Скот за категориите и става частен
доцент първоначалано в теологичния факултет във Фрайбургския университет, а
по-късно – във философския, където се сближава с Хусерл и става негов
асистент. След публикуването на основния си труд “Битие и време”; през 1927 г.
за кратко време получава всеобщо признание и международна известност. През
1929 г. поема катедрата по философия във Фрайбургския университет. Става
член на Националсоциалистическата германска работническа партия и ректор на
Фрайбургския университет през 1933 г. , като в продължение на година в някои
свои речи се изказва в подкрепа на националсоциализма. През 1934 г. напуска
ректорския пост и се оттегля от политическа дейност. След краха на Третия райх
е отстранен от преподавателска дейност от френските окупационни власти
заради връзките му с нацистите и през 1952 г. се пенсионира. Хайдегер е
изключително плодовит автор. Общият обем на съчиненията му надхвърля 60
тома. Между най-важните му трудове се открояват “Учението за съждението в
психологизма” , “Битие и време” , “Кант и проблемът за метафизиката” , “Що е
метафизика” , “Самоутвърждаването на немския университет” , “Платоновото
учение за истината” , “За същността на истината” , “Що е това – философията” ,
“Към въпроса за битието” , “Идентичност и различие”
Философското формиране на Хайдегер е повлияно от Киргегор, Ницше,
Достоевски, Хьолдерлин, Новалис, Шелинг, Дилтай и особено от
феноменологията на Хусерл, както и от своеобразния собствен прочит на
античната философия. Своята основна философска концепция, изразена най-вече
в “Битие и време” , Хайдегер разглежда като радикален поврат в поставянето и
решаването на фендаменталния въпрос за философстването –“за битието като
битие”. Цялата европейска философска традиция от Платон до съвременността
или забравя този проблем, или разглежда битието в неговата външна
привидност. Отговорът на въпроса за смисъла на битието определя всичко и най-
вече възможността за всяка онтология. Ето защо според Хайдегер
фундаменталният въпрос на философията за същността и смисъла на битието
изисква нейното превръщане във фундаментална онтология. От тази гледна
точка той отхвърля обозначаването на собствената му философия като
“екзистенциализъм” , независими от това, че че употребява в своите трудове
понятието “екзистенция”.
Философията на Хайдегер оказва силно влияние върху формирането и
развитието на екзистенциализма, особено на френския, и на философската
херменевтика като течение, както и на съвременната философска антропология и
някои от модификациите на франкфуртската школа и неомарксизма.
/1889 - 1976/ Личността и творчеството на Мартин Хайдегер непрестанно са
били обект на бурни дискусии и разгорещенистрасти свързани с ангажимента
- . ,му към национал социалистическата идеологияНе липсват крайни мнения
"" обявяващи възгледите и произведенията музаразениот тези идеи и дори за
. идеен източник на фашизмаНа диаметрално противоположна позиция са други
, авторикоито полагат усилия за частична или пълнасоциалнополитическа
, , реалибитация на Хайдегерили смятат греха му занезначителеннеповлиял по
.никакъв начин на грандиозността на приноса му в световнатафилософия
Обективният поглед върху творчеството на Хайдегер би трябвалода изключва
едностранчиви позиции и да отдаде дължимото наиниялните новаторски идеи и
, забележителния език в едновъпреки явния поклонкъм една философия на
"" . , вождизмаи расизмаБезспорно Хайдегер е философкойто в голяма степен
. потвърждава дълбоката метафизичност на немскиядух и езикБезспорен е
, неговият принос за затвърждаване убеждениеточегерманците са втората по
. значимост философска нация в света след антична ГърцияДоказателство за това
е не само използваната от него автентична терминология правещафилософията
, - му трудна за разбиранеа найвече насочеността му към собствено
: , философските въпросиза природата и смисъла на битиетоза същността на
. истината и дрФилософията на Хайдегерне може да се отъждестви с неговия
-велико германски ентусиазъм и това личи дори само отзаглавията на най
: " ", " важните му произведенияКант и проблемът за метафизиката Що е
?",метафизика
" ", " ", " ". Платоновото учение за истината Писмо за хуманизма Същности
- " " Разгледаната подолу статияза същността на истинатапреднамерено не
. - разрешава проблема който задаваХайдегер поскоро си поставя задачата да
. пренастрои отношението ни към битиетоЗатова той избягвавсякакъв вид
антропология и не само търси истината на битието като исторически подвижна
, нагласа към основаниетоно преди всичко поставявъпроса за мисленето на
-- .нещата откъм друго основаниетова на съществуването като тестване
Въпросът за същността на истината не се интересува от нейните частни
, , .проявленияа от единството йкоетоотличава всяка истина изобщо като истина
Обичайното разбиране за нея се доближава допонятието за действително
. " " присъстващоНо не се наричаистинасамо една действителна радост или
"". действителнозлатоИстинни и неистинни могат да бъдат също и преди всичко
. , изказванията относно съществуващотоЕдно изказване е истиннокогатосе
, . съгласува с нещатаотносно които се изказваПо този начин верни стават не
, , .. , нещатаа редът на изказванет еизречениетоа истината става тъждествена със
. : съгласуванетоИстината тук означава съгласие и то в удвоен смисълведнъж
, ; единогласие на ревността на нещатас товакоето се има предвид за тяхи втори
- , .път съгласуване на оновакоето се има предвид в изказването със самите неща
, -С други думи истината е нареждане на нещата споредпознаниетоно не по
.малко и истината е нареждане на познанието според нещата
, Естествено Хайдегер не се задоволява с товаопределение за истиназащото то я
- . - тълкува поскоро като правилностТова се разбира още поясно при
-разглеждането на традиционното понятие за истина заложено в християнско
, теологичната вяракъдето нещата съществуват каквитоса само дотолкова
доколкото като създадени съответстват на предварително мислените в духа божи
, " - ", .идеии затова сапо идея редни а в този смисъл и истинни
, Следователно разсъдъкът е идейно правиленсамо когато нареждасвоите мисли
. спрямо нещатаСъвременното мислене заменя тази схемас друга базираща се на
. планируемостта на всички предмети и извежда истината от логикатаХайдегер
, насочва изследването си в посоката застъпена от теологиятабез да се
. задоволява с нейните мотивиЗа него нарежданетона изказването според веща е
изпълването на онова отношение което първично се носи като нагласаза
. , вариранеВсяка нагласа се отличавас товаче тя се наглася според нещо
. откриващо се като таковаПо този начин чрезнагласата откриващото се бива
. познато като съществуващоСледвайки тази наредбаизказването се направлява
. според съществуващотоНаправляващото се по този начин изказвване е
, .. . правилнот еистинноНо ако само чрезтази откритост на нагласата става
, възможна истинността на изказванетотогава това което изначално прави
. възможна правилността трябва даважи като същност на истинатаПо този начин
Хайдегер отхвърля традиционното застъпване на истината в самото изказване
. ,или речевата подредбаЗаедно с товаобаче той повдига въпроса за основанията
които дават на речевата правилност такъв изгледда изчерпва същността на
. истинатаЗа да продължи по нататък свояанализ Хайдегер въвежда понятието
. свободаСпоред него откритосттана нагласата като вътрешна възможност на
. , истинността се основава на свободатаТямакарда е основание за вътрешната
, . възможност на истинатане е нейна същностДа се положи същността на
, истината в свободата означава да се изложи тя на субективна оценкаоще
, . повечече всички видове неистини сепреписват на човекаРазбира се немският
. философ няма намерение да отделиистината от свободатаНапротив неговата
, следваща стъпка е едно преобръщанеспоред коетосвободата е основанието за
вътрешна възможност направилността само затова защото получава собствената
- - . си същност от поизначалната същност тази на истинатаТака разбрана
" ". свободата се разкрива катооставяне на нещо съществуващо да бъдеЧовек се
.реализира като такъв само когато разбира битието стоейки в откритосткъм него
" - " Следователночовешкото битие тукпо своятасъщност е самата тази
. " " .. откритост Даоставиш да бъдет есъществуващото като такова означава да се
, отпуснеш в откритото и в неговата откритоств която пребивававсяко
. , " " съществуващоСвободатаразбранакатода оставиш нещо да бъдене означава
, необвързаност или благоволениеа преди всичко тя е впуснатосттав разкриване
. , на съществуващотоЧовек притежава свободата не като свойствоа тъкмо
: , обратнотосвободата екзистентно притежавачовека и то така изначалноче
единствено тя осигурява на една човешка общностдоближаването към едно
. съществуващо в цялостНеобходимо е да се акцентиравърху това че Хайдегер
" " / / . не разбира екзистенциясъществуваненаличиена нещо съществуващоЗа
, него екзистенцията на историческия човек започва тогавакогато първия
мислител застава пред нескритостта на съществуващото с въпроса какво е
. " " .съществуващоВ това питане за първи път сеопитванескритостта
" " Екзистенциалнатасвободакато същност на истината не е свойство на човека а
" " човекекзистирасамо като принадлежащна тази свобода и такастава способен
. "" . .за историяСамоекзистентниячовек е историченПриродата няма история

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Мартин Хайдегер - биография

Роден в бедно католическо занаятчийско семейство, учи в йезуитския колеж в Констанц и гимназия във Фрайбург с помощта на стипендии от католичски организации, след което записва Теологичния факултет във Фрайбургския университет.
Изпратен от:
sasa
на 2007-05-15
Добавен в:
Биографии
по История
Статистика:
211 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Славяни. Произход, разселване и идването им на Балканския полуостров

01 апр 2006
·
841
·
8
·
1,403
·
1,857

Славяни. Произход, разселване - поминък и обществен живот, уръдия на труда, вярвания, заселване на Балканския полуостров и последици.
 

Освобождението на България 1877

18 май 2008
·
157
·
9
·
2,814
·
346
·
1

Освобождението на България 1877 - тема по история.
 

Моята представа за Васил Левски

01 дек 2007
·
309
·
5
·
1,109
·
387
·
1

Наречен от църквата дякон Игнатий, от своите съратници револзюционери Левски, а от народа Апостола на свободата, години наред кръстосва земите ни и подготвя народа за всеобщо въстание срещу петвековното османско владичество като създава тайни...
 

Йоан Екзарх като книжовник и учен

19 дек 2007
·
151
·
5
·
1,285
·
87

Йоан Екзарх е живял по времето на цар Симеон, както ясно се посочва в произведенията му, и е писал на "своя си език", т. е. на старобългарски. Изключително високото равнище при тълкуването на философските и богословските въпроси...
 

Васил Левски

19 мар 2008
·
76
·
2
·
223
·
268
·
1

Васил Иванов Кунчев е роден в Карлово в семейството на Иван Кунчев Иванов, известен карловски майстор, и на Гина Василева Караиванова.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
Тест по История за 5-ти клас на тема "Първите цивилизации"
междинен тест по История за Ученици от 5 клас
Тестът е междинен - с фокус върху Египет и Месопотамия. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за учениците, изучаващи История в 5 клас.
(Лесен)
15
143
1
02.08.2018
Изходно ниво по история за 7 клас
изходен тест по История за Ученици от 7 клас
Въпросите в теста са съобразени с новата програма по история и цивилизация. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
22
2
1
3 мин
28.06.2019
» виж всички онлайн тестове по история

Мартин Хайдегер - биография

Материал № 30530, от 15 май 2007
Свален: 211 пъти
Прегледан: 127 пъти
Предмет: История
Тип: Биография
Брой страници: 32
Брой думи: 9,536
Брой символи: 85,940

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Мартин Хайдегер - биография"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
55

Маргарита Петринска
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
125 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения