Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
Големина на текста:
Екологичната криза
Човекът, Земята и всичко останало върху нея е единно и неделимо цяло. Жива
структура, която се стреми към непрекъснато равновесие. Човекът като най-висше
създание на природата в просто елемент от тази структура, но той е единствения
биологичен вид, който ползва от природата не само готови продукти, но и суровини от
които произвежда други продукти. В резултат на което нарушава равновесието и
предизвиква екологични кризи. Понятието “криза” има гръцки произход и означава
остра промяна, прелом, затруднено положение. Кризата е нарушение на определени
правила и норми, които функционират в дадена система. Всяка криза се отличава с 3
главни елемента – време, заплаха и изненада. Времето – кризата възниква и се развива
много бързо в дефицит от време, ако се разполага с време за адекватна реакция, кризата
се проявява на по-ниско ниво. Заплахата е свързана с това, че възникването и
проявяването на кризата води до нарастване на заплахата за системата и може да я
разруши, ако не бъде овладяна своевременно. Изненадата – въпреки възможността за
наблюдение на кризисните фактори и прогнозирането на кризата, тя винаги се проявява
с елемент на изненада. Всяка криза е уникална и неповторима и същевременно кризите
си приличат и имат сходни характеристики. Кризите по своя характер биват различни –
финансова, икономическа, но в крайна сметка те всички водят до екологична криза и
съвременната екологична криза е продукт на развитието на индустриалните общества –
най-вече на развитите страни САЩ, Япония, Западна Европа, а тези общества се
характеризират със следните особености:
- многократно нарастващ обем на потребление на стоки
- преход от използване на природни материали, които се разграждат в
природата, към синтетични съединения, които се разлагат трудно
- остър скок в енергопотреблението за транспорта, промишлеността, селското
стопанство, за отопление, осветление и охлаждане
Освен тези негативни особености развитото индустриално общество има и позитивни
особености, като:
- разработване и производство на нови полезни стоки
- рязко повишаване на производството на храни на глава от населението чрез
промишлени технологии в селското стопанство и постигане на голямо производство с
малко хора
- съществено увеличаване продължителността на живота от подобрения, бит,
хигиена, хранене, медицинско обслужване, регулиране на раждаемостта
Три са факторите, които са постоянни и възпрепятстват решаването на проблема с
глобалната екологична криза:
- фактор на материалната заинтересованост
- фактор на равнопосочните усилия – цялата биосфера е единен механизъм и да
се лекува на части е безсмислено
- фактор на не реално финансиране – не пълното отделяне на средства за
опазване на природата и екологията, води до материални интереси. Изразходват се
повече средства за отстраняване на причинените вреди, от колкото биха се дали за
профилактични и предохранителни мерки
Екологичната криза е свързана с екологичен риск, а той е свързан с 2 понятия –
екологична безопасност и екологичен контрол. Съществуват 3 заплахи за
безопасността:
- военни заплахи – глобална ядрена война, мащабни войни или локални
конфликти
- икономически и социални заплахи – масова нищета, пораждаща глад,
дестабилизация при преместването на капиталите, неконтролируем ръст на населението
и масова между народна миграция
- екологични заплахи – изменение в състава на атмосферата, замърсяване на
пресните води, моретата и океаните, обезсоляване и ерозия на почвите, пренос на
токсични химични вещества и екологична агресия
Екологичен контрол – система от мерки за предотвратяване на нарушенията в областта
на опазването на околната среда
Глобални екологични проблеми
1. Замърсяване на атмосферата – човекът вече хилядолетия замърсява атмосферата.
Днес се наблюдават места и региони с изключително замърсен въздух, това е от
концентрацията на промишлеността и транспорта. Изхвърлят се милиарди тонове
газообразни частици и в дни когато циркулацията на въздуха е затруднена, възниква
смог, които е особено опасен за възрастни и болни хора, бременни и деца. Източници
на замърсяване са:
- ТЕЦ-ове – изхвърлят въглероден диоксид, серен диоксид
- металургични предприятия – оксиди на азота, сероводород, хлор и флуор,
амоняк, съединения на фосфора, живак, арсен
- химични и циментови заводи
- транспортни средства
- отпадъци от отопленията на жилищата и изгарянето на битови отпадъци
- взривни работи – получава се прах, токсични газове и оксиди
При високо замърсяване, хората чувстват главоболие, дразнене на носоглътката, очите,
имат лошо самочувствие. Предизвикват се респираторни заболявания и рак на
дробовете. Голям проблем е нарушаване на озоновия слой. Известно е че живота на
Земята се е появил след образуването на озоновия слой около нея. Векове наред нищо
не е вещаело беда. Първата регистрация е 1982 година, когато сонда изпратена от
британската станция в Антарктида на височина 20-35 километра. Открива се рязко
понижение на съдържанието на озона и се регистрира така наречената озонова дупка,
която изменя своята форма и размери. По-късно такива дупки са открити над
Канадския архипелаг и в Русия над Бурунеж. Изменението на средно годишната
температура води до глобално затопляне на Земята и в резултат се изменя плаща на
снежната и ледниковата покривка. Освен това климатичните промени влияят върху
режима на валежите, а от там и нивото на Световния океан. Учените отчитат, че
температурата на въздуха за едно столетие се повишава от 0,3 до 0,6 градуса по Целзий,
а нивото на Световния океан е нараснало с 10-20 сантиметра. Изключение прави само
Каспийско море. Според разчетите нивото на Световния океан до 2030 година ще
нарасне с 14-24 сантиметра. Други причини за замърсяването на атмосферата са
киселинните валежи от дъжд, сняг и град, които повишават киселинността на почвите,
корозията на металите, разрушават се архитектурни паметници. Всичко това е резултат
от стопанската дейност на човека.
2. Замърсяване на водните ресурси (реки, езера, морета и океани) – водата обезпечава
съществуването на всички живи същества, участва в състава на основните средства за
производство. В световен мащаб се изпитва остър недостиг от питейна вода. Силно
замърсени места са реките Рейн, Дунав, Сена, Охайо, Волга, Днепър, Днестър и много
други. Най-замърсените морета са Средиземно, Северно, Балтийско, Вътрешно японско
море, Мексиканския и Персийския залив. Всички тези замърсявани са причинени от
нефтопродуктите. Дебелината на филма е 10 сантиметра. Тези петна при хладно време
падат на дъното, а при топло изплуват на повърхността. Най-опасните замърсители на
водата са течните метали, олово, мед, желязо и живак. Техните йони се поглъщат от
водните растения, животните ги ядат и от там стигат до хората.
3. Замърсяване на литосферата – почвата е съобразен поглътител и с нейното
разрушаване се нарушават сложните функции на биосферата. Почвите напоследък са
намалили плодовитостта си. Също така използването на вредни препарати при борба
със селско стопанските вредители, води до замърсяване на почвата. Така е и с
употребата на минерални и органични торове. Наред с това обезлесяването и
неефективното селско стопанство води до опустиняването и по този начин известните
ни пустини в Азия, Африка, Америка, Европа, Австралия, ежегодно увеличават
размерите си. В Африка годишно пустините нарастват с 100 000 хектара. Днес земите
превърнати в пустини на земното кълбо са 4 700 000 квадратни километра, от тях 900
000 хиляди са в резултат на замърсяванията, киселинните дъждове, вкисляват почвите и
тези почви понижават плодородието си, бързо се изтощават и дават ниски добиви.
Много сериозен проблем е обезсоляването, което не е причинено от киселинните
дъждове, а от човека. Намаляването на горските масиви най-силно се развива във
Филипините, Индонезия, Тайланд, където площта на тропическите гори е намаляла с
20-30 % и ако това продължи след 50 години няма да има тропически гори. Друг
замърсител на литосферата е проблема с отпадъците. Техните количества от
производствена и не производствена дейност нарастват с небивал темп, което
застрашава съществуването на човешката цивилизация. Вредно въздействие имат
отпадъците и в трите свойства течно, твърдо и газообразно. Около 100 милиарда тона
годишно се изхвърлят от тях, а през 2025 година количеството им ще нарасне 4-5 пъти.
Проблема с отпадъците придобива глобален характер. Това вече не е проблем на
отделната държава, проблем на цели региони. В древни времена храната на хората е
била предимно дар от природата, а сега обратното тя е творение на човешкия ум и ръце.
Това творение води до вреди на околната среда, защото производството на зърно,
плодове, зеленчуци, мляко, месо, изискват все по-големи посевни площи, пасища, и
същевременно отделяне на площи за строежа и комуникации във връзка с тези
производства.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Екологична криза

Глобална еколкогична криза, замърсители на атмосферата, почвите и водните ресурси; за студенти.
Изпратен от:
Димитрия
на 2009-03-16
Добавен в:
Лекции
по Екология
Статистика:
185 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Парников ефект

29 яну 2008
·
216
·
1
·
229
·
65
·
1

Глобалното затопляне и изменението на Земния климат се дължи на промяната в химическия състав на атмосферата вследствие на човешката дейност - рязко увеличено изгаряне на горива в транспорта, енергетиката...
 

Изграждане на системи за опазване на околната среда

06 ное 2006
·
2,584
·
13
·
2,762
·
981
·
1

С въвеждането на система за управление на околната среда се постига съответствие с изискванията на законодателството, тъй като конкретните технически параметри на опазването на околната среда са обект на задължително правно регулиране и контрол.
 

За глобалното затопляне

03 дек 2007
·
291
·
7
·
1,493
·
104
·
1

Първите смятат, че глобалното затопляне е причинено от човешката дейност, а вторите – че е естествен процес, който не се влияе от човека и че планетата ни има механизми, посредством които сама да се справи с проблема.
 

Същност на съвремената екологична ситуация

11 дек 2007
·
187
·
3
·
719
·
179

За проблемна се смята онази, която се предизвиква от сложни разнородни по своя характер причини и която няма еднозначни решения...
 

Устойчиво използване на водните ресурси

16 дек 2007
·
287
·
1
·
465
·
99

Спадат към групата на възобновимите, защото са част от всеобщ хидрологичен цикъл на нашата планета. Когато говорим за водни ресурси, трябва да виждаме в тях 3 осн. особености: -количество за използване -качество за използване... -време за използване..
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
131
1
21.03.2013
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
152
1
1 мин
28.02.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Екологична криза

Материал № 303797, от 16 мар 2009
Свален: 185 пъти
Прегледан: 226 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 828
Брой символи: 7,042

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екологична криза"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
182 38

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
26 38

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения