Големина на текста:
№ 6 Социализация, социално възпитание и социално учене- теории,
видове, направления
Понятието “социализация” е въведено в социологията и
педагогиката от Е. Дюркем- 1905г. Според него всеки човек има две форми
на съществуване. Веднъж за себе си като задоволяване на основните си
биологични потребности за оцеляване и втори път за другите-
задоволявайки потребностите на обществото и собствените си потребности
за оцеляване. Съществуването за другите се придобива в индивидуалния
живот под влиянието на семейството и училището. Този процес на
подготовка за живот за другите е естествен и неизбежен и се нарича
“социализация.”
Днес под социализация се разбира процес на усвояване на соц. роли
и свързани с тях качества и норме на поведение под въздействието на соц.
среда. Безспорно е, че училището изпълнява социализираща роля, но това
не е единствената му функция. Преднамерени възпитателни действия има
в семейството и в цялата соц. среда. Всички соц. действия имат някакъв
социализиращ ефект. Социализацията като извънучилищно соц.
формиране е по- силна и по- действена от училищното соц. възпитание.
Училището най- често се влияе от социализацията, а не тя от него. Децата
и юношите се социализират още преди да са постъпили в училище.
Социализация има и без да се посещава училище.
Механизмите на социализацията са обективни и субективни.
- обективни- материалните форми на живот, духовният облик на
общността, обичаи, ритуали, възприетите нравствени ценности,
религиозни вярвания. Обективен механизъм е и соц. контрол, който
общността упражнява над своите членове.
- субективни- подражанието на отделни черти и постъпки на другите
хора като опора в собственото поведение, самоопределянето или
стремежът на всеки индивид да бъде по- различен от другите.
Резултатът от социализацията е т. нар. “базова личност” (Линтън
Кардинър). Базовата личност е носител на типичните черти на своята
общност. А това са основно битови, социално- нравствени и духовни
ориентации и норми на поведение в общността. Всяка общност в някаква
степен стигматизира личността, т.е. тя става “белязана” от водещата
характеристика на общността.
Социално учене
Понятието е въведено в педагогиката и соц. психология от А.
Бандура (70-те год.). В действителност социализацията и соц. учене са
взаимосвързани и взаимодопълващи се понятия, но не са тъждествени.
Всяко от тях акцентира в/у различни страни и аспекти на процеса на соц.
развитие, формиране и поведение на индивидите.
Социализацията се разбира предимно като процес на въздействие, на
влияние на соц. среда в/у поведението на личността.
Соц. учене се разбира като активно и избирателно усвояване на
образците на соц. поведение, предлагани от средата. За социализацията
има една обобщена теория, може да бъде описана по различен начин, но си
остава една. За соц. учене обаче, като психо- педагогически процес има
множество различни и дори противоположни теории (моделиране на
поведението, инструментално соц. учене, формиране на соц. чувства и
нагласи).
Характерни черти и различия
Социализацията акцентира в/у:
1.Предимно външната страна при формиране на соц. поведение-
влиянието на соц. среда
2.Съдържателната същност на този процес- какви норми, качества,
образци и поведение се срещат в средата, което оказва влияние
3.Влиянието като въздействие, изискване, очакване, контрол на соц.
среда в/у индивидуалното поведение
Соц. учене акцентире в/у:
1.Вътрешната страна- усвояване на соц. роли и норми на поведение
2.процесуалната същност- какви са механизмите, предпоставките за
усвояване на положителния и отрицателния соц. опит.
3.Активно отношение на личността- ориентирането, изборът,
преживяването, поемането на отговорност за своето соц.
поведение
Крайният резултат в соц. развитие и формиране на личността е
балансираното участие на социализацията и соц. учене- като
въздействие на средата и като активно участие, избирателна позиция.
Ако процесите на социализация надделеят, е възможно
манипулиране на личността и ограничаване на нейния избор, съвест,
отговорност. Ако процесите на соц. учене надделеят без да се отчитат
обективно дадените в соц. среда, тогава е възможно анархистично
поведение.
Значението на социализацията (соц. учене) за соц. възпитание и
интеграция на личността.
Формирането на базовата личност и на идентитета се извършва до 13-
14 год. макар да настъпват промени и да се появяват нови качества и
норми на поведение през целия живот.
Значението на социализацията и соц. учене за различните поведения
на соц. възпитание и соц. интеграция:
- при социално- гражданското възпитание е необходимо съобразяване
с процесите и резултатите на социализацията и политическата ориентация
на родителите, връстниците, религиозните им вярвания, етническите
отношения, социо- културните условия
- при соц.- адаптивно възпитание- съобразяване с резултатите от
социализацията с адаптивното поведение на семейството и приятелската
среда, наличието на престъпни наклонности, пристрастеност към алкохол,
наркотици, възприетите нравствени норми
- при социално-оздравителното възпитание- съобразяване с
резултатите от социализацията и по- специално с наличието на
положително или отрицателно отношение към природна ощетеност в
семейството, наличие на себеподобни, с които се общува, възможност за
общуване с нормално развиващи се и тяхното влияние.
Социализацията и соц. учене са 2-те страни на единния процес на соц.
развитие и формиране на личността така, както преподаването и ученето са
2 страни на всеки педагогически процес. Това дава основание за
разглеждане на теориите за соц. учене. Някои автори смятат, че чрез
едното понятие се изразява другото. Социализиращата дейност включва в
себе си соц. учене. Соц. учене се анализира в контекста на социализацията.
Теории:
1.Формиране на соц. привички- В. Райн
Възпитанието е специфично и различно от обучението. Обучението и
възпитанието се допълват и целят формиране на личността.
Обучението е възпитаващо, а във възпитанието има и елементи на
преподаване, учене. Възпитателното формиране има 2 страни- външна
(обективна) и вътрешна (субективна). Обективната страна е
организация на живота и дейността на възпитаника извън класа и
обучението. Субективната страна е процесът на формиране на
субективни нравствени възгледи и убеждения. Външната страна е
разумна организация на жизнената дейност, възпитанието се извършва
чрез самия живот и взаимодействието м/у учители и ученици. Разумна
организация на жизнената дейност, формиране на привички на
поведение и соц. взаимодействие.
- Формиране на привички чрез упражнения- организацията на
жизнената дейност е упражнение за формиране на привички.
Вътрешната страна е поучаването, ученето, самонаблюдението. Много
голяма е силата на въздействие на личния пример на възпитаващия.
Наблюдението и насочванетона наклонностите на възпитаниците е
важна задача на възпитателя.
- Управлението на поведението е неизбежен етап от възпитателното
ръководство. То е необходимо до появата на разумно волево
поведение. Управлението е упражняване на сила чрез съвет ,
изискване, наказание. Неговата задача е да премахне всичко, което
създава пречки за възпитанието и обучението.
- При критично състояние на възпитателното формиране
единствената надежда е разтърсването на душата. Според Райн

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 май 2019 в 22:59 учител на 50 години от Ямбол
13 яну 2019 в 13:56 потребител
13 дек 2018 в 16:04 студентка от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2010
15 сеп 2018 в 20:19 студент на 20 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Право, випуск 2017
03 сеп 2018 в 15:58 студент на 35 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Факултет Административни и политически науки, специалност - Публична администрация, випуск 2019
31 юли 2018 в 12:15 потребител
29 яну 2018 в 21:18 студент на 29 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Маркетинг, випуск 2018
23 яну 2018 в 12:56 студент на 26 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Изкуство, випуск 2015
07 дек 2017 в 21:55 студентка на 28 години от Плевен - Медицински университет, факулетет - Медицински колеж- Плевен, специалност - социален работник, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Агресия и подражание: кога децата и юношите са склонни да имитират агресивни модели на поведение?

18 апр 2008
·
725
·
13
·
1,818
·
321
·
2

Що е агресия? Колко вида агресия познаваме? Кои са факторите, които влияят върху нея? Каква е разликата между агресия и насилие? Влияят ли медиите върху формирането на агресивни модели на поведение сред подрастващите?
 

Агресивността и детето

03 ное 2006
·
3,667
·
6
·
1,133
·
301
·
1
·
5

Агресивността е поведение, насочено към причиняване на определена вреда на друга личност. Това поведение предполага негативно отношение, болка, унижение, обида... (съзнателно намерение за причиняване на зло)...
 

Децката агресия


Това ми е дипломнара работа в четвърти курс . Тематично изследване на общественото мнение по проблема с детската агресия в България...
 

Социализация

26 ное 2007
·
371
·
6
·
1,730
·
71
·
10
·
1

Социализацията на подрастващите е сложен процес, с голямо значение в живота на човека. Приобщаването към живота на обществото, към колектива има същата степен на важност, както и правилното физическо, интелектуално и умствено развитие...
 

Ролята и мястото на училищния психолог при решаване на спорове

01 май 2008
·
637
·
15
·
2,031
·
397
·
3

Основният предмет на дейността на педагогическият съветник е проучването и подпомагането на психичното развитие и здраве на децата и юношите в системата на средното образование, подготовката за образователен и професионален избор...
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
74
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Социализация

Материал № 303180, от 15 мар 2009
Свален: 475 пъти
Прегледан: 482 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 1,745
Брой символи: 16,671

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социализация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения