Големина на текста:
Разпределени системи и компютърни мрежи. Глобални и
локални мрежи.
Това е последната лекция от курса “ Компютърни архитектури”. Следващата
година ще изучавате курса “Компютърни мрежи и комуникации”, и тази
лекция е връзката с него...
1.Разпределана и централизиранана обработка на информация
Тази тема ще бъде коментирана в други курсове. Засега само имайте пред
вид, че компютърните мрежи спадат към т. н. слабо свързани разпределени
системи за обработка на данни.
2.Компютърни комуникации
Предаването на информация на големи разстояния се осъществява от
електронните телекомуникационни системи (телефон, радио, телевизия, и др.). При
това участват изградените комуникационни мрежи, които обхващат вече цeлия свят.
Комуникационната мрежа е съвкупност от различни технически устройства, свързани
по между си чрез комуникационни линии (медни проводници, оптични кабели и др.).
Чрез комуникационните мрежи информацията се предава във вид на съобщения.
Съобщението е конкретен израз на определена информация. Възможно е една и съща
информация да бъде изразена с различни съобщения. Съобщенията "15 септември" и
"първи учебен ден" изразяват информация за начало на учебната година. И обратно -
едно и също съобщение може да изразява различна информация - цифрата "6" може да
означава брой студенти, оценка от изпит, стойност на вещ.
Необходимостта от комуникации между компютрите произтича от използването
на общи ресурси и информация, разделени в пространството при разпределените
компютърни системи и разпределените данни (необходимите данни не са близко до
обработващия ги компютър).
Веднага след внедряването на компютри от голям клас стана актуален проблема
за предаване на разстояние на входните данни за тях и резултатите от тяхната
обработка. Създадени бяха технически системи за телеобработка на данни, свързващи
отдалечените потребители с компютърните центрове. Терминът "телематика" обобщава
постиженията на компютърната информатика и съвременните електронни
комюникации, а "компютърни комуникации"– предаването на информация чрез
комуникационни линии между компютри.
В началото на седемдесетте години развитието на компютрите и постиженията в
телекомуникациите логически доведе до качествено ново направление- компютърните
мрежи.
Компютърната мрежа е съвкупност от компютри, свързани помежду си чрез
линии за комуникация с цел обмен на информация между тях.
Най-важните предимства от внедряването на компютърните мрежи могат да се
обобщят така :
а) създава се общо информационно поле за свързване в едно цяло пространство
компютри (понякога го наричат "киберпространство");
б) създава се възможност за преразпределяне и "поделяне" на компютрите,
включени в мрежата и увеличаване на възможностите на всеки потребител за обработка
на данни;
в) подобрява се надежността на цялата система поради възможността за
резервиране на компютрите при "отпадане" на някои от тях поради авария;
г) създава се гъвкава работна среда при групова обработка (местоположението на
отделния компютър не влияе на общия резултат, на шега това се нарича "работа по
пижама").
Разбира се, компютърните мрежи се развиват непркъснато и кръга на техните
услуги се разширява лавинообразно в три основни насоки:
-осигуряване на достъп до отдалечена информация (банки, борси, електронни
каталози, достъп до "on-line", периодични издания и библиотеки, услугата WWW в
Internet и др.)
- създаване на възможности за междуличностни комуникации (електронна поща,
интерактивни разговори чрез клавиатурата в реално време, видеоконференции,
дистанционно обучение и лечение и др.);
-осигуряване на интерактивни комуникации (електронна търговия, мрежови
видеоигри във виртуална реалност, интерактивна телевизия, видеофилми по поръчка и
др.).
При компютърните комуникации се използва понятието "киберпространство"
(терминът е заимстван от научната фантастика). Това е мисловна конструкция, която
човек си съставя при работа с компютърните мрежи и извличането на информация чрез
тях. В най-широкия смисъл терминът се отнася до всяка "он- лайн" дейност чрез
компютри ("он-лайн" тук означава работа в режим на директна връзка чрез
комуникационна линия), той се използва и за обозначаването на компютърно базирани
средства за визуализация, комуникация, взаимодействие и информационни доставки.
Киберпространството е съставено от две подобласти. В едната от тях влизат
разнообразните глобални мрежи и мрежови системи за комуникация и взаимодействие.
В другата ( понякога я наричат "оф-лайн", извън линията), влизат всички дейности с
компютри извън мрежи ( например разглеждането на CD на отделен компютър) .
Първата подобласт се състои от хиляди мрежи и системи по целия свят. Те ползват
различни правила за обмен на информация и различни канали за предаване (от
обикновените телефонни медни проводници и фиброоптични кабели, до сателитните
комуникации). " Географията" на киберпространството може да се изследва от
източник в Internet .
Internet е най-известнaта система за глобална комуникация и информационно
разпространение, но тя не е единствена в киберпространството. Терминът Internet се
отнася не само за единична мрежа, а за глобална съвкупност от мрежи, използващи
едни и същи множества от правила (протоколи) за обмяна на информация (този набор
от протоколи е наречен TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol ). Тази
съвкупност от мрежи се използва съвместно от всички и образува най-голямата система
на човешки комуникации, създавани до сега. Поради своите ресурси и широка база, тя
действа като обща среда за комуникация и дейност. Затова множество други онлайн
мрежи използват някакви начини за достъп на потребителите си до нея (шлюзове или
др. връзки).
3.Глобални и локални мрежи
В зависимост от географското разположение на компютрите, компютърните
мрежи се подразделят на:
-глобални компютърни мрежи ( английското съкращение за тях е WAN- Wide
Area Network) - дават възможност за свързване на компютри по цялото земно кълбо,
най-популярната (но не единствена ) глобална мрежа е Internet;
-локални компютърни мрежи (ЛКМ, на английски- LAN)- обединяват компютри
в рамките на една сграда, лаборатория, компютърен клас,обикновено разстоянието
между крайните компютри е до 2 км;
-между тези две крайни по отношение на разстоянията между свързаните в тях
компютри и броя на свързаните в тях компютърни мрежи, съществуват градски (MAN),
регионални и други видове мрежи.
Локалните компютърни мрежи (ЛКМ, английското съкращение е LAN) са най-
големия брой мрежи, получили разпространение в предприятия, фирми, банки,
университети, училища и много други места, където има нужда от съвместна работа на
няколко десетки компютъра.
ЛКМ се нарича високоскоростна система за предаване на информация и ползване
на общи мрежови ресурси (процесорно време, памет, файлове и входно-изходни
устройства) между компютри, принадлежащи обикновенно на една организация и
разположени в компактен географски район (до 2 км).
Към ЛКМ може да се включват разнообразни устройства, извършващи широк
диапазон от услуги по обработка на информацията.
Локалните мрежи предоставят следните услуги:
- достъп до глобални информационни услуги (до Internet);
- обмен на съобщения чрез дейтаграми;
- диалог и конферентна връзка;
- електронна поща;
- дистанционен достъп до други локални мрежи;
- игри в мрежа;
- мрежови телефонни услуги;
- мултимедийни презентации;
- средства за групова работа по един проект (групуер);
- Intranet - услуги, основно четене на хипертекстови документи (извън Internet) и
др.
Разликата в географско отношение по сравнение с глобалните мрежи води до
различни технически решения в ЛКМ. Обикновено тези мрежи са собственост на
организацията, която притежава компютрите, сървърите, принтерите и др. устройства,
свързани към мрежата. За глобалните мрежи това не е така. Поради това правилния
избор на ЛКМ е важен за размера на капиталните вложения за изграждането и
поддръжката на мрежата. Скоростта на данните вътре в мрежата е значително по-
голяма от тази в глобалните мрежи.
Според функциите, които изпълняват, компютрите в една локална мрежа се делят
на работни станции (клиенти) и сървъри. Освен това в тях с цел свързване и
разширение може да има и други устройства - повторители, концентратори, мостове,
маршрутизатори и шлюзове, които се наричат междинни мрежови възли.
Работната станция е потребителски компютър, чрез който се получава достъп до
мрежовите ресурси. Сървърът е компютър, който предоставя мрежови ресурси и
услуги, както и компютър, обслужващ и управляващ мрежата. В една локална мрежа
могат да бъдат конфигурирани един или повече сървъра. Не е задължително под
понятието "сървър" да се разбира отделен компютър, това може да бъде и софтуерен
продукт, стартиран върху компютър (WEB сървър, e-mail сървър и т.н.).
Освен компютрите, в състава на локалната компютърна мрежа има:
a) съобщителна среда (проводници, ефир и др.);

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Разпределени системи и компютърни мрежи

Разпределени системи и компютърни мрежи. Това е темата която обобщава повече за предмета.
Изпратен от:
Йована
на 2009-03-15
Добавен в:
Лекции
по Компютърни системи и технологии
Статистика:
173 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Софтуерен продукт Wireshark.
добавена от mirong 16.11.2014
1
17
10. Софтуерен продукт Wireshark.
добавена от mirong 13.11.2014
1
22
Подобни материали
 

Общи сведения за компютърните мрежи


Компютърната мрежа представлява съвкупност от отделни компютри, свързани помежду си. Мрежите се делят на три типа, според това какъв е техният обхват:...
 

Локални мрежи

11 яну 2009
·
164
·
7
·
1,388
·
153

Характеристики и предназначение на локалната мрежа. Ограничена в малко пространство, не повече от 2км. обикновено една сграда или група от сгради. базирана на обща комуникационна среда – използва общ мрежов хардуер ...
 

Приложен софтуер за конфигуриране и управление на Asterisk-базирани VoIP телефонни централи


VoIP е акроним от думите "Voice Over Internet Protocol" или буквално преведено "Глас Върху Интернет Протокол", което е общо название за телефонна услуга през Интернет...
 

Метод за достъп до съобщителната среда CSMA/CD (ISO 8802.3)


В основата на метода стои концепция на фирмите Intel и Xerox, реализирана в локалната мрежа Ethernet и впоследствие приета като стандарт ISO 8802.3...
 

Компютърни мрежи


Компютърните мрежи могат да използват и чужди ресурси (потребител, клиент), които дават информация (използва се сървър), а чрез терминалите се въвеждат само програми и данни за универсалните компютри...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Изходно ниво по компютърни мрежи за 11 клас
изходен тест по Компютърни системи и технологии за Ученици от 11 клас
Изходен тест по компютърни мрежи по предмета "Компютърни системи и технологии".
(Труден)
15
99
1
1 мин
25.11.2011
Тест по компютърни системи
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 4 курс
В теста са включени въпроси свързани предимно с основните познания по компютърни системи, както и по-сложни от областта. Това е изпитен тест за студенти от специалността Индустриален мениджмънт в Техническия университет в Пловдив. Дисциплина - компютърни системи. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Труден)
28
104
1
1 мин
09.08.2012
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Разпределени системи и компютърни мрежи

Материал № 302816, от 15 мар 2009
Свален: 173 пъти
Прегледан: 135 пъти
Качен от:
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Лекция
Брой страници: 7
Брой думи: 1,856
Брой символи: 15,863

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разпределени системи и компютърни мрежи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Данко Милков
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  28 години
228

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения