Големина на текста:
ПРОГРАМА ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ
НА ДЕЦА С ТЕЖКА И ДЪЛБОКА СТЕПЕН НА УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
І. Описание на децата с тежка и дълбока умствена изостаналост
Индивидите с умствена изостаналост са около 1% до 3% от цялата популация.
Умствената изостаналост се среща 1,5 пъти по-често при момчетата, отколкото
при момичетата. Умствената изостаналост има хетерогенна природа и се отличава
с по-ниско интелектуално и адаптивно функциониране, които оказват влияние
върху много аспекти от живота и основни умения като комуникация,
самообслужване и социални взаимодействия. Психичните разстройства се срещат
около три – четири пъти по-често при хора с умствена изостаналост, отколкото в
общата популация. Клиничните изяви са: по-слабо развитие на езика и по-ниско
качество на живот.
Умствената изостаналост обикновено се диагностицира преди 18 годишна
възраст. Първият знак за умствена изостаналост обикновено проличава през
ранното детство, обикновено през първата или втората година от живота на
детето. Детето изостава от връстниците си при извършването на характерните за
възрастта дейности като сядане, ходене и говорене. То също демонстрира по-
ниско ниво на интерес към заобикалящата среда и способност за отговаряне на
стимулите от средата. Наличието на ограничение в адаптивните умения
съществува в контекст на комуникация със средата, типична за възрастта на
детето и показва нужда от подкрепа за справяне с тази среда. Много е важно
родителите, педиатрите и учителите да могат да разпознаят тези знаци, защото
ранните интервенции служат като много важен компонент в по-нататъшното
развитие и качество на живот на тези деца.
Децата с умствена изостаналост са изложени на по-висок риск от експлоатация и
физическо и/или сексуално насилие. Адаптивното поведение винаги страда.
Диагностичната оценка трябва да синтезира медицинския, психологическия и
социалния контекст на психичните разстройства.
1. Дефиниция (МКБ-10)
Интелигентността е обща характеристика, обединяваща в себе си много
способности. В повечето случаи тези способности се развиват относително
равномерно, но в случаите на умствена изостаналост може да има големи
несъответствия. Могат да се наблюдават тежки увреждания на една област
(например речевата), както и да са налице добре развити области (например
решаване на прости зрително-пространствени задачи) на фона на тежка умствена
изостаналост. Наличието на различно по степен развити способности създава
затруднения с причисляването на лицето към определена степен на изостаналост.
Оценката на интелектуалното функциониране трябва да бъде изградена на базата
на цялата информация за лицето – клиничните резултати, адаптивно поведение
(оценено като се отчитат културните особености на средата на лицето), резултати
от психометрични тестове.
BG2003/004-937.01.04
Подобряване на качеството на живот на хората с ментални увреждания
За поставянето на диагноза трябва да е налице снижено интелектуално
функциониране, водещо до намалени способности за адаптация към изискванията
на социалната среда. Тъй като е налице голяма вероятност за съпътстващи
психични заболявания, това може да окаже голямо влияние върху клиничната
картина и възможността за използване на наличните умения. Поставянето на
диагноза трябва да бъде въз основа на цялостна оценка, а не въз основа на
нарушение на специфични области. Показателят IQ трябва да се измерва чрез
стандартизирани, индивидуално приложени тестове за интелигентност, за които
са изработени местни културни норми.
2. Степени на умствена изостаналост
2.1. Тежка умствена изостаналост – тази категория е доста близка до умерена
степен на умствена изостаналост, като също има органична етиология и
съпътстващи заболявания. Тези деца имат по-ниски нива на успеваемост, страдат
от изразени двигателни нарушения или други свързани със състоянието
дефицити, които свидетелстват за клинически значима увреда и неправилно
развитие на централната нервна система.
Диагностични указания
IQ се движи в границите от 20 до 34.
2.2. Дълбока умствена изостаналост – интелектуалният коефициент е под 20,
което означава, че способността на лицата с дълбока умствена изостаналост да
разбират и изпълняват прости инструкции е силно ограничена. Повечето хора от
тази категория са неподвижни или крайно ограничено подвижни, изпускат се по
голяма и малка нужда и са способни само на много рудиментарни форми на
невербална комуникация. Имат нужда от непрекъснати грижи и наблюдение, тъй
като липсва способност за самообслужване или тя е крайно ограничена.
Диагностични указания
IQ е под 20. Разбирането на езика е ограничено в най-добрия случай до
изпълнение на много прости команди и изразяване на елементарни желания.
Могат да бъдат усвоени някои основни зрително–пространствени умения, които
да им помагат да сравняват и съпоставят под ръководство. Хората от тази група
могат да участват в прости домакински и практически задачи. В повечето случаи
може да се открие органична етиология. Тежките неврологични и други телесни
недъзи, които се отразяват върху подвижността, както и епилепсията, зрителните
и слухови нарушения, са нещо обичайно. Често се срещат генерализирани
разстройства на развитието в най-тежката им форма, най-често атипичният
аутизъм (най-вече при тези лица, които са подвижни).
3. Типични характеристики на децата с умствена изостаналост
3.1. Тежка степен на умствена изостаналост
Случаите на тежка умствена изостаналост са от 10% до 25% от всички случаи на
умствена изостаналост. Тъй като тежката степен на умствена изостаналост е
много близка до умерената, това е причината и голяма част от характеристиките
на децата в тези две степени да съвпадат:
много е вероятно да имат нужда от по-голяма подкрепа, през повечето
време;
по-вероятно е да имат видим синдром (например синдром на Даун);
развитието им е значително забавено;
обикновено се диагностицират още като пеленачета или по-малки деца,
2
BG2003/004-937.01.04
Подобряване на качеството на живот на хората с ментални увреждания
защото забавянето може да проличи в такива поведенчески симптоми като
по-късно прохождане;
имат нужда от специални обучителни интервенции, които да са насочени
към формиране на умения за самообслужване и посрещане на собствените
нужди;
като възрастни повечето от тях не могат да достигнат пълна независимост,
тъй като се нуждаят от супервизия и подкрепа при посрещане на
ежедневните си нужди;
тъй като се нуждаят от подкрепа, като възрастни живеят при близките си
или в групови домове;
някои от тях могат да си намерят по-тежка и дълбока независима работа, но
повечето биха могли да работят само при защитена обстановка
3.2. Дълбока степен на умствена изостаналост
Случаите на дълбока умствена изостаналост също представляват около 10% до
25% от всички случаи на умствена изостаналост.
имат нужда от подкрепа през цялото време;
при дълбоката умствена изостаналост много често се наблюдават вродени
аномалии;
развитието им е значително забавено и обикновено засяга всички области;
нуждаят се от постоянна подкрепа при посрещане на ежедневните си
нужди;
могат да отговарят на обикновени физически дейности и социални
стимулации, но повечето хора от тази категория са неподвижни или слабо
подвижни и са способни само на рудиментарни форми на невербална
комуникация;
обучителните интервенции могат да бъдат насочени към формиране на
елементарни навици за самообслужване, тъй като липсва способност за
самообслужване или тя е силно ограничена;
като възрастни са напълно зависими от подкрепата на околните при
посрещане на ежедневните си нужди и това е причината да не са способни
да живеят сами.
ІІ. Определение на психосоциална рехабилитация
Рехабилитацията може да се определи като комбиниране на налични методи,
тактики и стратегии във всеобщо усилие, предназначено да увеличи до възможно
най-голяма степен способността на инвалидизираните индивиди да се справят с
житейски ситуации, като им се помага да функционират възможно най-ефективно
и по този начин увеличава качеството им на живот. Към пациентите, които имат
нужда от рехабилитационни услуги, спадат децата с тежка и дълбока степен на
умствена изостаналост. При тях тези услуги могат да се нарекат хабилитационни,
тъй като е възможно в живота си те никога да не са достигали съответното ниво
на функциониране.
Психосоциалната рехабилитация се извършва от психиатри, психолози,
психотерапевти, специални педагози, социални работници, психиатрични сестри,
рехабилитатори и др.
ІІІ. Цели на психосоциалната рехабилитация на тежката и дълбока
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 окт 2020 в 12:20 в момента не учи
22 окт 2020 в 09:38 в момента не учи на 44 години
05 окт 2020 в 20:28 студент на 28 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Медицина, випуск 2016
05 окт 2020 в 18:40 студент на 44 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Логопедия, випуск 2022
30 сеп 2020 в 10:33 ученичка на 27 години от Бургас - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2010
29 сеп 2020 в 07:43 студентка на 45 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", випуск 2010
23 сеп 2020 в 10:14 студент на 31 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по славянски филологии, специалност - Българска филология, випуск 2018
10 сеп 2020 в 15:29 студент на 42 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - ПНУП, випуск 2016
09 сеп 2020 в 00:31 ученик на 38 години от Дулово - ПГООТ, випуск 2001
02 сеп 2020 в 00:51 студент на 35 години от Варна - Технически университет, факулетет - Електротехнически факултет, специалност - СМ, випуск 2021
 
Подобни материали
 

Педагогическа психология

30 яну 2008
·
595
·
4
·
1,008
·
282

Педагогическата психология е наука, която изучава как хората се обучават в съответната учебна среда, ефективността от различните намеси в обучението, психологията на обучението и социалната психология на училищата и другите подобни организации...
 

Начална училищна възраст

08 май 2007
·
938
·
9
·
2,900
·
679
·
2

Развитие на психиката в начална училищна възраст. Обща характеристика...
 

Теми по педагогическа психология

11 фев 2008
·
560
·
5
·
2,275
·
393
·
2
·
1

Разработени пищови по педагогическа психология за студенти Начална училищна педагогика.
 

Педагогическа психология

06 май 2009
·
1,372
·
121
·
26,114
·
2,274
·
2

Значение на междуличностното общуване Значението на общуването се разкрива навсякъде в жизнената активност на човека. Формирането и развитието на всяка личност и човешка общност са резултат на общуването....
 

Внимание и развитието му в процеса на обучението и възпитанието

21 окт 2006
·
1,862
·
20
·
3,004
·
224
·
1

В учебния процес се цели не само да се осъществи пълноценно възприемането, но същевременно да се развива наблюдателността като качество на личността.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
80
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Работа с деца с тежка и дълбока степен на умствена изостаналост

Материал № 302481, от 15 мар 2009
Свален: 1,440 пъти
Прегледан: 1,687 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Общ материал
Брой страници: 67
Брой думи: 10,721
Брой символи: 94,365

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Работа с деца с тежка и дълбока степен на умств ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения