Големина на текста:
Съществуването на държавна и общинска собственост налага
следователно и тяхното управление, придобиване, разпореждане с тях.
Затова се налагат Законът за държавната собственост и Законът за
общинската собственост.
Със Закона за държавната собственост се уреждат придобиването,
управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи,
държавна собственост, освен ако в специален закон не е предвидено друго,
а със Закона за общинската собственост се уреждат придобиването,
управлението и разпореждането с имоти и вещи- общинска собственост,
освен ако в специален закон е предвидено друго.
Тези два закона имат както общи, така и различни черти. Общите
черти се изразяват в следното:
Според Закона за държавната собственост имотите и вещите-
държавна собственост, се управляват в съответствие с предназначението
им за нуждите, за които са предоставени, с грижата на добър стопанин.
Според Закона за общинската собственост имотите и вещите- общинска
собственост, се управляват в интерес на населението, съобразно
разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. Според Закона за
държавната собственост имотите- държавна собственост, се предоставят
безвъзмездно за управление на ведомствата и общините при условия и по
ред, определени с правилника за прилагане на закона, докато според
Закона за общинската собственост имотите и вещите- общинска
собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически
лица и звена на общинска бюджетна издръжка.
Според Закона за държавната собственост имоти или части от тях-
частна държавна собственост, се отдават под наем от министъра,
ръководителя на друго ведомство или областния управител, на когото
имотът е предоставен за управление, чрез търг при условия и по ред,
определени с правилника за прилагане на закона. Въз основа на
резултатите от търга се сключва договор за наем,а според Закона за
общинската собственост отдаването под наем на имоти се извършва от
кмета на общината след провеждането на търг или конкурс. Редът за
провеждането на търговете и конкурсите се определя от общинския съвет в
наредба. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва
договор за наем от кмета на общината или от упълномощеното от него
длъжностно лице.
Според Закона за държавната собственост Министерският съвет
предоставя безвъзмездно имоти- държавна собственост за управление на
държавните предприятия, създадени по реда определен в Търговския
закон, според Закона за общинската собственост имотите и вещите, които
не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически
лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят
1
безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна
издръжка или на техни териториални структури.
Според Закона за държавната собственост имоти- публична
държавна собственост, не могат да се отдават под наем, да се ползват по
договор с трети лица, както и да се използват не по предназначение. По
изключение имоти- публична държавна собственост, както и части от тях
могат да се отдават под наем по ред определен в закона, или да се ползват
съвместно по договор с трети лица за срок до 5 години, при условие че се
използват съобразно предназначението им и не се възпрепятства
осъществяването на дейностите, за които са предоставени, а според Закона
за общинската собственост имоти и вещи- общинска собственост, се
използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са
предоставени. Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват
за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават
под наем или да се пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон.
Според Закона за държавната собственост еднолични търговски
дружества с държавно имущество и физическите и юридическите лица, на
които е предоставена концесия по съответния ред за републикански
пътища или граждански летища за обществено ползване, както и
едноличните търговски дружества с държавно имущество, които ползват
такива обекти, могат да отдават под наем имоти или части от тях, както и
да ги ползват съвместно по договор с трети лица, без да се препятства
осъществяването на дейностите, за които са предоставени, докато според
Закона за общинската собственост свободните нежилищни имоти- частна
общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на
общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет,
могат да се отдават под наем на трети лица.
Според Закона за държавната собственост имоти или части от тях-
частна държавна собственост, могат да се отдават под наем на юридически
лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на
общественополезна дейност, без търг от министъра, ръководителя на друго
ведомство или областния управител, на когото имотът е предоставен за
управление, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане
на закона. Според Закона за общинската собственост с решение на
общинския съвет имоти могат да се отдават под наем без търг или конкурс
на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в
обществена полза. На търговските дружества могат да се отдават под наем
поземлени имоти, необходими като терени за временно използване, за
спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други свързани с
изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата
инфраструктура, за срока на ремонтностроителните дейности. Въз основа
на решението на общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на
общината или от упълномощено от него длъжностно лице.
2
Според Закона за държавната собственост срокът за отдаване под
наем на имоти- частна държавна собственост не може да бъде по- дълъг от
10 години, както и според Закона за общинската собственост срокът за
отдаване под наем на имотите се определя от общинския съвет и не може
да бъде по- дълъг от 10 години.
Като обща черта между двата закона може да се посочи още и това, че
според Закона за държавната собственост поддържането и текущите
ремонти на имотите- държавна собственост, предоставени под наем или за
ползване, се извършва от наемателите или ползвателите за тяхна сметка. В
договора може да се уговори основните ремонти да се извършват за сметка
на наемателите и ползвателите. По същия начин според Закона за
общинската собственост поддържането на имотите и вещите- общинска
собственост, също както в другия закон, се извършва от лицата, на които
са предоставени за управление, като необходимите средства се предвиждат
ежегодно по бюджетите им.
Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите- общинска
собственост, отдадени под наем или предоставени за ползване, се
извършват от наемателите или ползвателите им в съответствие с
разпоредбите на Закона за задълженията и договорите. С договор може да
се уговори основните ремонти да се извършват за сметка на наемателите и
ползвателите.
Друга обща характеристика е, че имотите и вещите- държавна
собственост, които са паметници на културата, се управляват при условия
и по ред, определени с отделен закон в Закона за държавната собственост.
Така също и според Закона за общинската собственост паметниците на
културата, които са общинска собственост, се ползват при условия и по
реда, определени в специални закони.
Различното в двата закона е следното:
Според Закона за държавната собственост имотите се управляват от
министрите и ръководителите на другите ведомства. Друг е въпроса
според Закона за общинската собственост, а именно-имотите се управляват
от кмета на общината, съответно от кмета на района, от кмета на
кметството или от кметския наместник по местонахождението им.
Според Закона за държавната собственост при нарушаване на
забраните по Член 16, ал.1 или когато нуждата от имот отпадне, правото на
управление се отнема с решение на органа, който го е предоставил, а
имоти- държавна собственост, които не са предоставени за управление по
установения ред, се управляват от областния управител по
местонахождението им.
Министрите управляват имотите и вещите, придобити от държавата
при ликвидация на търговските дружества, в които те са упражнявали
правата на собственост на държавата.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Общото и различното в управлението на собствеността в закона за държавната и общинската собственост

Със Закона за държавната собственост се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи, държавна собственост, освен ако в специален закон не е предвидено друго...
Изпратен от:
t3012_1984
на 2009-03-15
Добавен в:
Курсови работи
по Публична администрация
Статистика:
179 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Преддипломна практика в Областна администрация - Хасково

19 юни 2007
·
461
·
14
·
1,513
·
316

Местното управление в областта се осъществява като държавна подзаконова дейност по общо ръководство,организация и контрол на всички сфери на обществения живот на ниво област. I. Въведение. II. Анализ на структурата и функциите на Областна адми
 

Право на държавна и общинска собственост

04 фев 2008
·
449
·
10
·
1,342
·
167

В основата на изясняването на този въпрос стои Законът за собствеността, приет от 40-то Народно събрание на 1 юни 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. Съдържанието на правото на собственост се състои правомощията на собственик
 

Общинска собственост

09 дек 2011
·
160
·
34
·
11,909
·
223

Нормативни източници на ОС. Видове собственост. Същност на ОС. Предназначение на ОС. Обекти на ЗОС. Правомощия на ОС...
 

Съвременната администрация

04 дек 2007
·
485
·
3
·
599
·
233
·
1
·
2

Държавата е система от институции за поддържане на ред и вкарване на порядък в обществената система. Специфичен признак на държавата е това, че нейното съществуване като организирана общност е посредством публичната власт.
 

Същност на понятието "държавна администрация"

09 мар 2008
·
503
·
14
·
3,473
·
267

Същност на понятието "държавна администрация". Устройство на администрацията. Длъжности в администрацията. Изпълнителна власт. Министерски съвет. Органи на изпълнителната власт.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест социална стратификация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Тест за изпита по социална стратификация на специалност публична администрация. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
19
9
1
2 мин
11.07.2012
Проблеми по миграционно и бежанско право
тематичен тест по Публична администрация за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за студенти в специалност публична администрация в Бургаския свободен университет, но може да послужи за проверка на знанията по темата и на студентите по право.
(Лесен)
20
42
1
2 мин
04.11.2011
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Общото и различното в управлението на собствеността в закона за държавната и общинската собственост

Материал № 302467, от 15 мар 2009
Свален: 179 пъти
Прегледан: 137 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 1,526
Брой символи: 14,085

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Общото и различното в управлението на собствено ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала