Големина на текста:
Упражнение N 6 ИЗТОЧНИЦИ И ЦЕНА НА ФИНАНСИРАНЕ
Изучаването на материала в това упражнение ще ви даде възможност:
- да разберете същността на понятията цена на финансиране и среднопретеглена цена на капитала и
ролята им като критерий за минималната приемлива изискуема възвръщаемост от активите на фирмата;
- да намирате цената на капитала при различните източници на финансиране за фирмата;
- да придобиете представа за някои от основните приложения на цената на капитала например при
капиталовото бюджетиране;
1. Дефиниране на понятието цена на финансиране - нормата на възвръщаемост, която дружеството плаща
на инвеститорите за предоставения от тях капитал. Среднопретеглената цена на капитала показва колко
струва на фирмата полученото финансиране в пасива и служи като критерий за минималната изискуема
възвръщаемост от нейните активи. (R
WACC
)
Актив Пасив
r
A
>= R
WACC
2. Цена на финансиране със собствени средства.
2.1. Цена на финансиране с обикновени акции - нормата на възвръщаемост, която фирмата плаща на
инвеститорите за предоставения от тях акционерен капитал.
2.1.1. Чрез модела на сконтираните очаквани доходи при постоянен темп на нарастване на дивидентите .
Според него цената на една обикновена акция може да се намери като:
0
1
P
D
r g
=
, откъдето като решим спрямо (r = R
E
), цената на финансиране с обикновени акции:
а) при вече емитирани акции б) при нова емисия на акции
E
R
D
P
g
= +
1
0
( )
g
EP
D
R
Ѓ
+
x
=
емисията по азходир1
0
1
където: R
Е
- цена на финансиране с обикновени акции;
D
1
- очакван бъдещ дивидент;
EP
0
- предложена емисионна цена на акциите;
g - постоянен темп на нарастване на дивидентите.
Задача 1: Последният платен дивидент от дружество “Гарант” е 1,20 лв. Пазарната цена на акциите е
7,8лв., емисионните разходи са 5% от нея, а темъта на нарастване на дивидентите е 8%. Емисионната
цена , по която се продават акциите от новата емисия е 7,5 лв.
а) Каква е нормата на възвръщаемост за съществуващите акционери на дружеството?
б) Каква е нормата на възвръщаемост за новите акционери на дружеството?
в) Каква е цената на финансиране на дружеството със съществуващите досега акции?
г) Каква е цената на финансиране на дружеството с акции от новата емисия?
д) В кои случаи цената на финансиране, която плаща дружеството съвпада с нормата на
възвръщаемост, която получават инвеститорите?
Отговор: а) 24,6%
б) 25%
в) 24,6%
г) 26%
д) Единствено при нова емисия на обикновени акции нормата на възвръщаемост, която получават
инвеститорите се различава от тази, която фирмата плаща за предоставените средства поради наличието на
разходи при емисията.
2.1.2.Намиране на цената на финансиране с обикновени акции чрез Модела за оценка на капиталовите активи
– когато фирмата е финансирана изцяло със собствен капитал, цената на финансиране с обикновени акции
съвпада с изискуемата норма на възвръщаемост от акционерите и може да се намери като към безрисковата
норма на възвръщаемост се прибави премия за поетия риск.
()
Efmf
RR R R
= + x–
?
2.2.Цена на финансиране с неразпределена пачелба - приема се, че след като акционерите не
възразяват да не получат печалба под формата на дивиденти, това означава, че те са съгласни да я
реинвестират във дружеството при същата норма на доходност. Следователно те очакват (и изискват) от
неразпределената печалба същата норма на доходност, каквато им носи и разпределената печалба с тази
разлика, че за дружеството се спестяват разходите по емисията.
R E
R
D
P
g
= +
1
0
където
RE
R
- цена на финансиране за сметка на неразпределената печалба.
3. Цена на финансиране с привилегировани акции - привилегированите акции се считат за
финансов инструмент, притежаващ едновременно част от харастеристиките на дълг и собствени средства.
Обикновено те носят фиксиран дивидент представляващ перпетюитет и поради това цената на финансиране с
привилегировани акции се изчислява като тази при финансиране с обикновени акции с тази разлика, че не се
отчита темпа на нарастване на дивидентите или тя съвпада с дивидентната възвръщаемост.
а) при съществуваща емисия б) при нова емисия на привилегировани акции
PE
R
D
P
=
0
( )
емисията по разходи
x
=
1EP
D
R
PE
където:
PE
R
- цена на финансиране с привилегировани акции;
EP - емисионна цена.
Задача 2: Преди 10 години са емитирани привилегировани акции с цена 8 лв. В момента те се продават при
цена 120лв. на акция. Намерете цената на финансиране с привилегировани акции.
Решение: Дивидентната възвръщаемост днес е равна на 8 / 120 = 0.0667 или 6.67% е цената на финансиране
с привилегировани акции.
4. Цена на финансиране с привлечени средства - цената на финансиране с дълг (R
D
) е лихвения
процент, при който фирмата може да вземе заем в момента. Тя може да се намери като:
?доходността до падежа на непогасени в момента облигации на фирмата;
?доходността до падежа на ново-емитирани облигации със същите характеристики;
?лихвения процент при ползването на нови банкови кредити като данните за вече направените
разходи при финансиране с дълг в миналото не биха могли да се използват.
Лихвите са данъчно-признат разход и тази фискална преференция се отчита при изчисляването на
цената на финансиране с дълг.
а) при съществуваща емисия б) при нова емисия на привилегировани акции
()
D
o
R
P
I
T
=
x–
1
()
()
T
I
P
R
o
D
–x
x
=
1
1ем исия та по ра зходи
където:
D
R
- цена на финансиране с дълг;
I - лихва по дълга;
o
P
- цена на облигациите при облигационен заем ;
T - ставка на корпоративния подоходен данък.
Задача 3: Преди 10 години са емитирани 20-годишни облигации с купон 12% , доходност до падежа 14,71%
и емисионна цена, равна на номинала 10лв. В момента цената им е 8,6лв. Каква е цената на финансиране с
облигации?
Отговор : Цената на финансиране с облигации съвпада с доходността до падежа 14,71% (и не е равна на
купонния процент 12%).
5. Среднопретеглена цена на капитала (R
WACC
) - В пасива си фирмата може да се финансира с
различни източници. За да може да се направи сравнение с нормата на възвръщаемост на актива е
необходимо да се изчисли един процент показващ цената, която плаща фирмата за получените средства в
пасива.
5.1. Дефиниция - среднопретеглената цена на капитала е изискуемата норма на възвръщаемост за
фирмата като цяло. Тя се използва като норма на сконтиране на парични потоци, чийто риск съвпада с този
на фирмата.
5.2. Изчисляване - намира се като сума от цените на отделните източници на финансиране,
претеглени с техните относителни тегла в общия капитал.
()
WA CCEPED
RRRR
E
EPE D
PE
EPE D
D
EPE D
T
=x + x +x
++ ++ ++
x
1
където:
WACC
R
- среднопретеглена цена на капитала;
E
R
- цена на финансиране с обикновени акции;
PE
R
- цена на финансиране с привилегировани акции;
D
R
- цена на финансиране с дълг.
E, PE, D - съответно дял на обикновените акции, привилегированите акции и дълга в общия капитал.
5.3. Определяне на относителните тегла на отделните източници на финансиране в общия
капитал - може да стане по пазарни или счетоводни стойности.
Предимство при изчисляването им по пазарни стойности:
- отразява се точната , моментна стойност на финансирането;
Недостатъци при изчисляването им по пазарни стойности:
- ако ценните книжа не са активно търгувани, пазарните им стойности се определят трудно и с голяма
доза субективизъм;
- пазарните стойности се променят непрекъснато и е необходимо постоянно да се преизчислява
стойността на финансирането.
Задача 4: Капиталовата структура на фирма “Балансиран пасив” се състои от 35% обикновени акции,
35% облигации и 30% привилегировани акции. Ако ставката на корпоративния подоходен данък е 10%,
цената на финансиране с обикновени акции е 18%, цената на финансиране с облигации е 12%, а цената на
финансиране с привилегировани акции е 16%, намерете среднопретеглената цена на капитала .
Решение:
Източник на
финансиране
Относителен дял в
капиталовата
структура
Цена на финансиране
след данъчното
облагане
Претеглена цена на
финансиране
?
i
R
i
?
i
R
i
Обикновени акции0,350,180,063
Привилегировани акции 0,300,160,048
Облигации0,35 0,108 0,038
Среднопретеглена цена на капитала 0,149
5.4. Приложение на среднопретеглената цена на капитала при оценката на инвестиционни
проекти - Тя може да се използва като норма на сконтиране при капиталовото бюджетиране, когато рискът
на проекта съвпада с този на фирмата като цяло. За такива се считат проектите, които са тясно свързани със
съществуващата оперативна дейност на фирмата.
Когато рискът на проекта се различава от този на фирмата като цяло, използването на
среднопретеглената цена на капитала може да доведе до погрешно приемане на рисковани проекти и
отхвърляне на проекти с не толкова висок риск.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ
1. Фирма, чиято печалба се облага със ставка на корпоративния подоходен данък 10% възнамерява да
вземе заем при 8%.
а) каква е реалната (след данъчното облагане) цена на финансирането с дълг?
б) каква би била реалната (след данъчното облагане) цена на финансирането с дълг, ако само
половината от лихвите се считаха за данъчно-признат разход?
в) би ли се променил отговора ви, ако в момента дружеството е на загуба и не се очаква да има
облагаема печалба в продължение на 3 години?
Решение:
а/ Цена на финансиране с дълг след данъчно облагане = 0.10 х (1 – 0.1) = 0.09.
б/ Ако само половината от лихвите се считат за данъчно-признат разход, реалната цена на финансиране = 0.08
х (1 – 0.5 х 0.1)= 0.076.
в/Да. Тъй като в продължение на 3г. няма да има данъчна изгода от лихвите, следданъчния лихвен процент
ще съвпада с този преди облагането и през първите 3г. ще бъде 8%.
2. Обикновените акции на фирма “Омега” имат бета коефициент 1,2. Инвеститорите на пазара
изискват средно 8% като компенсация за поетия риск, а безрисковата норма на възвръщаемост е 7%. През
изминалата година фирмата е изплатила дивидент на една а акция 4 лв. и се очаква той да нараства с темп 6%
за неограничено дълъг срок. Намерете цената на финансиране с обикновени акции, ако дружеството е
финансирано изцяло с акционерен капитал,.
Решение:
E
R
според CAPM = 0.07 + 1,2 x 0.08 = 0.166.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 сеп 2019 в 18:27 потребител на 23 години
22 май 2019 в 18:51 в момента не учи на 35 години от София
23 апр 2019 в 19:18 потребител
14 апр 2019 в 23:25 студент на 24 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по славянски филологии, специалност - Българска филология, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
306
·
7
·
1,202
·
322
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Данъчна защита

01 фев 2009
·
122
·
5
·
916
·
155

Данъчна измама, данъчен кантрол, основни цели на европейския съюз, европейски директиви и начини на прилагането им...
 

Лекции по публични финанси

06 апр 2009
·
631
·
20
·
3,378
·
591
·
1

Лекции по публични финанси от университета в Ботевград - МВБУ...
 

Типови задачи за изпита по „Парични и капиталови пазари”

15 сеп 2009
·
305
·
9
·
2,601
·
480
·
1

Търговията с различните инструменти на паричните и капиталовите пазари е невъзможна без познаване на концепцията за промяната на стойността на парите във времето...
 

Държавни разходи

09 мар 2011
·
89
·
7
·
2,213
·
113

Икономическата класификация разделя разходите на държавата на текущи и капиталови. Текущите разходи създават краткосрочна полезност – през текущата година...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Международни финанси за 5-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
12
1
1 мин
31.08.2018
Тест по Корпоративни финанси за 2-ри курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс.
(Лесен)
15
11
1
2 мин
27.07.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Цена на финансиране - финанси

Материал № 301834, от 13 мар 2009
Свален: 437 пъти
Прегледан: 794 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Упражнение
Брой страници: 7
Брой думи: 1,879
Брой символи: 16,620

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Цена на финансиране - финанси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения