Таня Тодорова
преподава по Други
в град Пловдив
Големина на текста:
КОРМИЛНА СИСТЕМА НА АТТ
Предназначение: кормилната система е предназначена за осигуряване на желаното направление на
движение на автомобила посредством съгласувано завъртане на управляемите колела.
Видове кормилни системи: те могат да бъдат:
без усилвател, с хидравличен или пневматичен усилвател;
с ляво или дясно разположение на волана;
с предни, със задни управляеми колела или всички колела да са управляеми.
Видове кормилни механизми: те могат да бъдат:
червяк-ролка;
зъбна рейка;
червяк-сектор ;
винт-гайка-рейка-зъбен сектор.
Изисквания към кормилна система:
надеждност и здравина;
стабилно праволинейно движение;
добра маневреност и управление с малки усилия;
минимално странично плъзгане на колелата в завой.
Устройство на кормилна система без усилвател: Състои се от кормилно колело свързано с
кормилния вал, върху който е поставен червяка от работната двойка на кормилния механизъм, другата
част на която (ролката) е свързана с предавателен лост към кормилната щанга. Тя посредством
сферичен шарнир премества лоста на шенкела около шенкелния болт. По този начин се осигурява
преместването на главината. За преместването на другата главина в същото направление са поставени
лостове, на които стои кормилната щанга за успоредност. Двете главини са закрепени на гредата на
предния мост. Необходимите ъгли на сходимост се определят от кормилния трапец. За да може да се
преодоляват усилията в кормилната система основна роля играе кормилния механизъм.
Схема на кормилно управление с механизъм тип "червяк-
ролка”
1 -Волан; 2 – Кормилен вал с “червяк”; 3 - “ролка” със вал;
4 -Хебел; 5 –Надлъжна щанга; 6 –Кормилен трапец; 7 –
Напречни щанги; 8 -Колело; 9 – Опорна щанга; 10 -
Шарнири
Устройство на кормилен механизъм с глобоидален червяк и ролка: кормилни механизми с
предавка глобоидален червяк-гребенна ролка се монтират в някои от леките автомобили. Кормилният
механизъм е съставен от глобоидален червяк и зацепената с него гребенна ролка. Червякът лагерува на
два конични ролкови лагера. Лагерите се регулират с регулировъчни пластини под капачката. Червяка
се запресова към вала на шлици. Горната част на вала завършва с карданен шарнир, който го свързва с
кормилния вал. Гребенната ролка лагерува на ролкови лагери на вала на хебела. Регулирането на
хлабината между червяка и ролката става посредством завъртането на винт, закрепен шарнирно към
хебела. Осигуряването на винта против саморазвиване става с гайка. Променливата хлабина в
зацепването се осигурява чрез разлика между радиусите на образуващата на червяка окръжност и
окръжността, по която се движи ролката.
1
Устройство на кормилен трапец: в зависимост от
разположението спрямо оста на колелата кормилния
трапец може да бъде преден или заден. Изборът се
прави в зависимост от конструктивните особености.
При зависимо окачване напречната щанга обикновено
е цяла, но при независимо окачване повдигането и
спускането на едно от управляемите колела води до
промяна на разстоянието между двете колела и в
случай на използване цяла щанга би предизвикало
завъртане на едното колело спрямо другото. С цел
избягване на това щангата се прави "разделна" от две
или три звена, а шарнирите между отделните звена се
разполагат близо до осите на завъртане на рамената на окачването.
Действие на кормилна система без усилвател при завой на дясно: със завъртане на кормилното
колело надясно се завърта кормилния прът, който от своя страна завърта червяка. Ролката се завърта по
часовниковата стрелка около оста си и издърпва щангата на кормилния трапец към кормилния
механизъм (щангата се премества на ляво). Тя издърпва шенкела (премества задния му край на ляво) на
дясното колело към себе си, а сферичния шарнир, с който са свързани се завърта. С това се осигурява
завъртането на дясно на дясното колело. Лявото колело се завърта пак посредством щангата, която
обаче избутва неговия шенкел (премества задния му край на ляво), като сфречния шарнир, който ги
свързва се завърта. Така и лявото колело се премества на дясно. С това се осъществява завой на дясно.
Действие на кормилна система без усилвател при завой на ляво: със завъртане на кормилното
колело на ляво се завърта кормилния прът, който от своя страна завърта червяка. Ролката се завърта
обратно на часовниковата стрелка около оста си и избутва щангата на кормилния трапец (щангата се
премества на дясно). Тя избутва шенкела (премества задния му край на дясно) на дясното колело, а
сферичния шарнир, с който са свързани се завърта. С това се осигурява завъртането на ляво на дясното
колело. Лявото колело се завърта пак посредством щангата, която обаче издърпва неговия шенкел към
себе си (премества задния му край на дясно), като сфречния шарнир, който ги свързва се завърта. Така и
лявото колело се премества на ляво. С това се осъществява завой на дясно.
Действие на кормилна уредба с
усилвател Кормилна система с
хидро усилвател се състои от
кормилно колело монтирано на
кормилен вал. Валът минава през
кормилната колона, която е
разположена под наклон и се
закрепва чрез скоба към напречната
стена. Чрез карданната предавка
движението от кормилното колелосе
предава на кормилния механизъм с
усилвател, а от него чрез кормилно
рамо и надлъжната щанга на
кормилния трапец и колелата. Хидро
усилвателя се задейства от помпата
чрез маслопровода за високо
налягане. От хидро усилвателя чрез маслопровода маслото се връща в резервоара.
Устройство на хидравличния усивател е от резервоар, помпа, обратен клапан, тръбопроводи за ниско
и високо налягане, филтър и кормилен механизъм. Помпата на хидравличния усилвател с резервоара е
монтирана върху двигателя и се задвижва с клиновиден ремък от коляновия вал. Тя е с двойно действие
2
и за един оборот на вала извършва два цикъла на всмукване и нагнетяване. Към помпата има резервоар
,снабден с отпушник и мрежа за пречистване на маслото. Маслото, което се връща от хидравличния
усилвател минава през мрежестия филтър. Ако филтъра е замърсен, маслото минава през клапана.
Помпата е снабдена с два клапана: пропускателен и предпазен. От резервоара маслото попада във
всмукателното пространство, от където под действието на лопатките се изтласква към нагнетателния
клапан, а от там към хидравличния усилвател
Кормилния трапец се състои от напречна щанга,която е свързана към вътрешните отвори на
кормилното рамо и махалния лост чрез шарнирни съединения към вътрешните отвори са закрепени
накрайниците на левия и десния страничен отвор. Всеки страничен лост се състои от вътрешен и
външен накрайник, които са съединени по между си с регулираща муфа. Махателния лост е монтиран
към оста която лагерува на пластинкови втулки в носача, монтиран към каросерията. Лоста има два
отвора за монтиране на напречната щанга и накрайниците на страничните лостове. Шарнирните
съединения се състоят от корпус в корпусния отвор на който е монтиран ябълковиден болт в
пластмасов лагер. Лагерът се претяга от пружина,която опира в запресования капак.
при завъртане на кормилното колело отсредно положение вдясно или ляво се създава съпротивлена за
завъртането на оправлявашите колела на автомобила и на винта възниква осево усилие, което се стреми
да премести винта и закрепения на него шибър в дясно или ляво. Когато усилието в/у кормилното
колело достигне 2 килограма ,възникващо във винта осово движение, преодолява налягането на
маслото на реактивните пружини и предавателно свиване на пружината и съответно изчиства шибъра
спрямо тялото на клапана за управление. При това положение маслото ,постъпващо във външната или
вътрешна кухина на картера натиска в/у бутало-рейка което при въртенето на винта се придвижва в
дясно или ляво.
Диагностика на кормилна система без усилвател:
Увеличен свободен ход на кормилното колело - извършва се проверка с ъгломер като
допустимите норми са свободен ход около 24?. Увеличения свободен ход може дължи на:
неправилно или разхлабено закрепване на кормилния механизъм и кормилната колонка;
износване на работните двойки и лагери в механизма; разхлабване на съединенията на
кормилния трапец; износване на сферичните шарнири; износване на шенкелните втулки и
болтове
Съпртивление на завъртане на кормилното колело - прави се проверка с динамометър като се
измерва силата необходима за завъртане на кормилното колело от праволинейно до крайно ляво
и дясно положение. Увеличеното съпротивление може да се дължи на: износване на работните
двойки или на лагерите в кормилния механизъм; износване в сферичните шарнири; стегнатост в
кормилния механизъм (работна двойка или лагери); лошо мазане на механизма и шарнирите
Закрепване на кормилния механизъм - почиства се и се оглежда; при необходимост
скрепителните елементи се притягат
Хлабини в кормилния механизъм - проверяват се чрез преместване на кормилното колело.
Увеличените хлабини могат да се дължат на: неправилно закрепване на механизма; износване на
работните двойки или лагери; разхлабване на съединението на хебела
За нормална работа на кормилната система ежедневно трябва да се проверява хлабината на
кормилното колело. Свободния ход на кормилното колело не трябва да бъде повече от 16° .
Причината за увеличаване на свободния ход на кормилното колело са хлабините, които се
получават от износването в кормилния механизъм и шарнични съединение на кормилния трапец
в кормилния механиъм се регулира хлабината в лагерите и зацепването м/у червяка и ролката.
Лагерите на червяка с регулират при появяване на осова хлабина. Регулирането се извършва с
пластините м/у капаците и картера на кормилния механизъм. Регулирането на зацепване м/у
червяка и ролката се извършва след регулиране на хлабините в лагерите. Това регулиране се
налага при увеличен свободен ход на кормилното колело. Извършва се чрез регулираща гайка на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 ное 2022 в 09:28 учител на 30 години от Велико Търново
 
 

Кормилна система на АТТ

Материал № 299494, от 10 мар 2009
Свален: 435 пъти
Прегледан: 696 пъти
Предмет: Други
Тип: Доклад
Брой страници: 5
Брой думи: 1,327
Брой символи: 11,459

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Кормилна система на АТТ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Таня Тодорова
преподава по Други
в град Пловдив
с опит от  2 години
242 52

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения