Големина на текста:
Една от стъпките по пътя на всяка една библиотечна единица от
придобиването u до читателя е нейната регистрация. По същество
регистрацията е вписване на всяка една книжна единица, намираща се
в дадена библиотека, в специалните за целта регистрационни книги,
чрез което този фонд става нейна собственост.
Основната част в състава на всяка библиотека са книгите и
брошурите. За тях регистрационна единица се приема книговезкият
том, независимо дали той представлява самостоятелно произведение,
или е част от многотомно издание. За останалите видове печатни
издания – ноти, карти, графични издания, патенти стандарти и други
видове листов материал, за регистрационна единица се приема това,
което представлява завършено цяло.
При периодичните издания за регистрационна единица се приема
тримесечен, шестмесечен или годишен компелкт в зависимост от това
как се подвързва списанието или вестникът. Това се определя от
дебеината на отделните книжки ил броеве.
От групата на периодичните издания изключение по отношение
на регистрационната единица правят периодичните сборници
(продължаващите издания). При тях регистрационна единица
представлява отделна книжка или том.
Новопостъпилата в библиотеката литература първо се проверява
със съпроводния u документ и се подпечатва с печата на
библиотеката.
Ако книгите са пристигнали в библиотеката без съпроводен
документ, библиотекарят съставя акт за приемането им, който е
различена за различните видове постъпления.
Следващият момент от приемането е подпечатването със
специален печат на библиотеката. Печатът е с правоъгълна форма.
Съдържа само наименованието на библиотеката и място за
инвентарния номер. Подпечатването се извършва на гърба на
заглавната страница и на 17 или 33 страница. При периодичните
издания печатът се поставя в левия долен ъгълна заглавното каре на
всяка отделна книжка или брой. При картите и останалите
видовелистов материал той се поставя под изображението на бялото
поле или на гърба на карата, ако тя е едностранна. При нотните
издания, както и при патентите и стандартите той се поставя в
заглавното каре.
След регистриране на печатните издания инвентарният номер се
нанася на определеното място в печата на библиотеката. При
периодичните издания инвентарният номер се нанася само на първата
книжка (първия брой) от книговезкия том.
Всички печатни издания в библиотеката задължително минават
през два вида регистрация – обща и индивидуална.
1
Общата регистрация дав аобщи сведения за фонда на
библиотеката, за състава му и измененията, които стават с него. Тя ни
дава информация за състоянието на фонда като цяло какво е
количеството му и как то се разпределя по съдържание, вид и език.
Индивидуалната регистрация осигуряваохраната на фонда, като
информита за всяки документ поотделно и дава възможност да се
проследи неговата съдба от момента на постъпването му в
библиотеката.
Книгата, в която се води общата регистрация на библиотечния
фонд, се нарича книга за движение на библиотечния фонд (КДБФ).
КДБФ се състои от три части – постъпления, отчисления и баланс.
В първата част на КДБФ се записват всички постъпления в
библиотеката. Записването става на партиди, както книгите пристигат
в библиотеката. Книгите, които са включени в един и същ
съпроводителен документ – фактура или акт, – се записват на един
ред. Ако за един ден са закупени повече книги, но са съпроводени с
различни фактури, то те се записват за всяка фактура поотделно.
Част І на КДБФ за постъпленията в библиотеката съдържа
следните графи:
1. дата на вписване – тя се попълва в деня на регистрирането.
2. пореден номер на вписването – всяка отделана партида
книги, записана на един редполучава самостоятелен
пореден номер. Всяка година номерирането започва с 1,
което позволява да се проследи даликомплектуваннето на
библиотечния фонд се извършва ритмично.
3. от къде са постъпили – името на книжарницата, от която са
закупени, името на лицето или организацията, която ги е
дарила или съответно получени в замяна на загумен
документ от читател или постъпили по абонамент.
4. номер и дата на съпроводителния документ – фактура или
акт.
5. общо количество на книгите ( в един съпроводителен
документ)
6. обща стойност – попълва се дори и за дарени книги.
Следват графи, в които новополучените книги се разпределят по
отдели на знанието, по вид издание и по език.
В част ІІ на КДБФ се вписват отчислениятана книги от фонда на
библиотеката. Отчисленията се налагат по различни причини – поради
овехтяване, поради загуба, морално остарели и неподходящи по
съдържание книги, непрофилна литература. За всяко едно отчисление
се изготвя съответния акт, който служи като съпроводителен
документпри вписване на отчислените книги. Книгите, отчислени по
една причина, се включват в един акт и се записват на един ред.
2
Част ІІ на КДБФ за постъпленията в библиотеката съдържа
следните графи:
1. дата на отчисляване;
2. пореден номер на акта за отчисляване ;
3. общ брой на отчислените книги;
4. обща сума;
Следват графи, в които книгите се разпределят по отдели на
знанието, по вид издание и по език. В тази част са включени и графи
за причина за отчисляване. Това дава възможност да се проследи
каква част от фонда и поради каква причина се отчислява.
Тъй като КДБФ е официален документ, преди да се започне да се
попълва, тя се прошнурова, прономерова, подпечатва и подписва от
ръководителя на съответната библиотека. Двете части на КДБФ се
попълват текущо.
В края на определен период от време се прави баланс на
отчетеното в КДБФ. Този баланс се помества в третата част на КДБФ.
Балансът се пресмята като се сумират постъпленията от І част и
отчисленията от ІІ част, след което се изваждат отчисленията от
постъпленията. Получената разлика показва с какво количество фонда
на библиотеката е нарастнал за съответния период, а също и как този
прираст се разпределя по отдели на знанието. По този начин може да
се проследи състоянието на библиотечния фонд по отдели на
знаниетио и като цало.
В по-големите библиотеки за отделно обособените фондове се
водят отделни КДБФ.
Индивидуалната регистрация на библиотечните единице се
осъществява чрез инвентарната книга. Тя е най-важният финансово-
отчетен документ на библиотеката. Тя е задължителна и се води по
строго установен образец. В нея се регистрират всички видове
издания и всички постъпления независимо от какъв произход са те.
Изключение правят патентите и стандартите, а също и безплатните
учебници, които се предлагат от училищата на по-малките ученици.
Те се регистрират отделно. В инвентарната книга всяка една книга се
регистрира по реда, по който е пристигнала в библиотеката и по който
е подредена в съпроводителния документ, с който пристига, ако в него
са описани повече от една книги.
По инвентарната книга винаги може да се установи коя книга
кога е получена, библиографските данни на всеки отделен екземпляр,
цената му, както и кога и поради какви причини е отчислена дадена
книга и дали е била заменена с друга. Тъй като инвентарната книга
играе ролята на финансово-отчетен документ, тя получава две
заверки. Едната при започванетo u, която посочва колко инвентарни
страници има книгата, а дугата – след нейнотот попълване, показваща
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 фев 2021 в 08:59 в момента не учи на 42 години
30 яну 2021 в 19:26 в момента не учи на 31 години
18 ное 2020 в 16:22 студентка на 29 години от София - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, факулетет - Библиотекознание
14 яну 2020 в 11:25 в момента не учи на 40 години
22 мар 2017 в 21:39 студент на 41 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Филологически факултет, специалност - Българска филология, випуск 2017
22 яну 2017 в 16:47 в момента не учи
 
 

Регистрация на библиотечните фондове

Материал № 295701, от 05 мар 2009
Свален: 76 пъти
Прегледан: 89 пъти
Качен от:
Предмет: Културология
Тип: Общ материал
Брой страници: 7
Брой думи: 1,461
Брой символи: 12,705

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Регистрация на библиотечните фондове"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения