Големина на текста:
27. Учителят е ключов участник в образователния процес. Това е така,
защото той носи етоса (духа) на образователната система, дефиира
учебните ситуации, оценява образователните постижения. Учителят
участва в образователния процес с целия си психологически,
професионален и нравствен потенциал. Недостатъците му се
мултиплицират в системата и обуславят слаб контекст на ефективност
(КЕ). И обратно неговите достойнства директно повишават качеството на
образованието. Важна съствака на психичната готовност за педагогичски
труд са професионално личностните, значими за съответната професия
качества на учителя или предпоставките за тяхното формиране. Л. Десев
обособява пет групи качества: нравствено комуникативни, интелектуални
и речеви, емоционално динамични, волеви, креативни. Към всяка от тях
посочва значимите и противопоказните.
Най-често хорактеризирането на личността на учителя се превръща в
изброяване на качества с равнозначна роля. Съществува увлечение в
максимализъм в очертаването на качествата на учителя и в изискванията
къми личността му.
Авториският екип, СТ. Жекова, М. Михайлов, Л Лакюрски, Н. Колева, Е.
Пенчева, стига до четири обобщени професионални значими качества на
учителя: педагогичска общителност, педагогическо творчество,
педагогичска наблюдателност и емоционална устойчивост:
-педагогическата общителност е централно качество в реализацията на
професионалната система, тъй като основен механизъм в труда на учителя
е професионалното общуване. Професионалните и изменения означават
стремеж и потребност от общуване с деца, от активно взаимозействие и
работа с тях, способност за съвместна дейност, за сътрудничество,
педагогичска целеустременост, готовност за възникване в душевния мир,
съпреживяване, отзивчивост. Общуването осъществява реализиране на
всички професионални функции – комуникативна, организаторска,
гностична, конструктивна.
Р. Милкова прави някои изводи по отношение на професионално
личностното качество педагогическа общителност. В рамките на
подготвително учебно заведение то се изгражда частично, по-точно има
предпоставки за неговото фирмиране. Променя се динамичното и се
свързва с особеностите на педагогичски труд. В началото не получава в
необходимата степен педагогичските си параметри. Показва ниски
стойности, следомателно слабо развитие. В края на подготовката за
бъдеща професиовална дейност педагогичската общителност е по-зряла,
по определена, показва нисока стойност.
- падагогичското творчество също произтича от характера на учителския
труд, от обективната му творческа същност. Обикновено педагогическото
творчество се изучаво и разработва само или предимно като
1
характеристика на учителския труд. Тук става дума за творчеството на
личностната характеристика и готовност.
В този смисъл водеща характеристика става „професионална
творческото мислене”: оригиналонстта, изявена в цялостното или частично
излизане извън регламента на педагогичския труд; варативността –
избирателност на думи, действия, похвати, постъпки, подходи при
решаване на педагогичски задачи и комбинативността, проявена в
свързване, обединяване на разнообразни действия, срества, похвати,
подходи, решения.
-педагогичската наблюдателност е условие за пълноценна реализация на
всички подсистеми в учителската професия. Наблюдателността предполага
целенасочено и осмислено възприемане, проникване в същността на
обектите и явленията, установяване на връзка с други обекти. Параметрите
на наблюдателността стават качествата: възприемчивост, проницателност,
съсредоточеност, впечатлителност, висока сетивна култура, избирателна
способност, обхват, разпределеност и превключване на вниманието.
-емоционалната устойчивост е другото професионално значимо качество
на личността. Показателите, по които може да се съди за емоционална
устойчиваст или отсъствието й са: проява на сдържаност, на увереност и
самоконтрол; чувствителност и последователност в действията и
постъпките; наличие на стресови състояния; наличие или не на
ефективните състояния; наличие на фрустация; силно влияние на
настроението като фоново емеционално сътояние, предизвикващо
положителни или отрицателни доминати, които се разпростират върху
управлението на възпитетелно образователналната дейност; болезнена
склонност към лидерство, признак за нарушена емоционална устойчивост;
депресивни състояния; наличие на неврози и други нервно психични
заболявания; състояние на тревожност.
Учителят се включва в образователни дейности с цялата си
индивидуалност, но е особено влиятелен тъкмо с личностните си качества.
Кои личностни качества произвеждат значими образователни резултати?
Учителят трябва да се обича децата и младите хора и това да му личи.
Липсата на обич към децата, тотална доброжелателност и една мека
грижовност не могат да се скрият от децата и не се симулират. Учителят
трябва да бъде естествено общителен. В образователни условия това значи
да обича да разказва и да обяснява колкото е нужно, за да постигне
адекватно разбиране от страна на детето. Трудно общуващите индивиди са
непригодни за учителска професия, дори и много да им се иска да бъдат
учители. Учителят трябва да обича своята предметна област. Някакъв
предметен ентусиазъм е предпоставка за убеждаващо въздействие върху
децата. Това значи той да има широка предметна култура, да разказва
разнообразни истории, притчи показващи смисъла на изучаваните неща.
Учителят тип „жив учебник” е антипатичен на децата, пък и на студентите.
2
Учителят трябва да има живо нравствено чувство – да излъчва доброта и
справедливост. Особено справедливост. Децата са чувствителни към
сарказми, подигравки, натрапчиво сравняване с други деца (напр.
Сравняване на момчета с момичета с предизвестен извод, двойствени
критерии в оценяването, разделянето на децата на любимци и всички
останали и пр.). Учителят трябва да има индивидуално присъствие – да се
помни от децата с неща, присъщи за него, които много му отиват. Това
значи да не се страхува да показва пристрастията и емоционалността си,
стига това да не е в ущърб на справедливостта. Учителят бива уважаван от
децата и учащите се, ако проявява воля. Това значи да има изисквания към
учащите се, и по възможност индивидуализирани. Да бъде настоятелен в
учебни ситуации, но не натрапчиво все пак. Универсално качество, което
винаги се цени, но специално помага на професиите от типа „човек –
човек”, каквато е и учителската, е чувството за хумор. То предполага да не
се приемаш 100% насериозно, нито пък да приемаш професионалните и
други ситуации като абсолютни и незаменими. Чувството за хумор е най-
добрия антидот срещу т. нар. „бърнаут” (прегаряне в професията).
Педагогическото майсторство е актуална тема и намира място в
постановките за професионалното усъвършенстване на педагозите.
Въпреки значимостта на този приложно практически проблем, липсата
точно и пълно обособено и определено понятие за педагогичското
майсторство.
М. Л. Портнов отбелязва следните приоми в процеса на обучението,
характерни за учителя майстор: структорно изложение на знанията;
поставяне пред учениците въпроси за обсъждане; оценка, размисъл,
решаване задачи, изпълнение на упражненията, прилагане занията на
практика, трениране на мисленето, развитие на самостоятелност;
осъщестяване на обратна връзка по време на урока; умело насочвене на по-
натъшна работа на учениците за задълбочаване и решаване зненията по
темата.
Недостатъците на тази постановка са : липса на пълнота в разкриването
на педагогическото майсторство като категория, за да се види собствената
му система; прояви на едностранчивост и еднопосочност в неговата
характеристика.
Според Ст. Жекова категорията педагогичско майсторство има няколко
основни характеристики:
-относително голям обем, тъй като обхваща учителския професионален
труд в неговата пълнота – като единна, комплексна система
-педагогичското майсторство е динамична категория, има изпреварваща
функция.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 юни 2019 в 16:19 ученик на 25 години от Варна - ПГИ "Д-р Иван Богоров", випуск 2018
05 юни 2019 в 15:08 потребител
14 май 2019 в 17:28 в момента не учи на 24 години
14 май 2019 в 14:44 студент на 44 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2016
24 апр 2019 в 16:20 студент на 21 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2022
08 апр 2019 в 12:58 студент на 31 години от Враца - Педагогически колеж, специалност - Начална педагогика, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Фактори обуславящи ефективното професионално-педагогическо общуване

16 мар 2011
·
330
·
14
·
2,808
·
415
·
3

В съвременните условия на хуманизация и демократизация на училищния живот към педагогическото общуване в условията на интегрирано обучение се поставят някои основни изисквания, които биха съдействали за по-успешна социална и училищна...
 

Неврофизиологически особености при умствено изостаналите ученици

28 фев 2008
·
93
·
1
·
274
·
29
·
1

Неврофизиологически особености при умствено изостаналите ученици - Олигофрено педагогика.
 

Работа с деца с тежка и дълбока степен на умствена изостаналост


Описание на децата с тежка и дълбока умствена изостаналост Индивидите с умствена изостаналост са около 1% до 3% от цялата популация. Умствената изостаналост се среща 1,5 пъти по-често при момчетата, отколкото при момичетата. Умствената изостаналост...
 

Лидерството


Мениджър и лидер: Развитие на ефективни лидерски умения
 

Теории за ученето

08 мар 2010
·
445
·
33
·
7,737
·
543
·
1

В психологията на обучението има най-различни поведенчески теории за ученето, които са от изключително значение за учениците и за учителите....
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
75
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Психологически аспекти на личността на учителя

Материал № 29336, от 09 май 2007
Свален: 832 пъти
Прегледан: 316 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 885
Брой символи: 6,268

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психологически аспекти на личността на учителя"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения