Големина на текста:
Анализ на величината и структурата на капитала (пасива) на
счетоводния баланс
Капиталът – и като понятие, и като категория – е обект на различна
интерпретация. Много видни икономисти в миналото, и сега дори, разсъждават
върху него, изказват своите мисли, дават различни определения, но едно е
сигурно – не всички блага съставляват капитал, а само онези, които обслужват
производството. В този смисъл Карл Маркс посочва, че вещите стават капитал,
когато с тях се създава или присвоява принадена стойност, или иначе казано –
вещите стават капитал само доколкото са носители на определени
производствени отношения, т.е. капиталът е обществено отношение, приело
вещна форма.
Капиталът – като категория и величина, обладаваща парично изражение,
като стойност, носеща принадена стойност, намира счетоводно отражение в
предприятието.
В качеството му на обект на отчитане в счетоводството на предприятието
той се определя в Националните счетоводни стандарти като „паричен израз на
стойността на вложените в предприятието активи”.
Съобразно критерия собственост на активите капиталът се подразделя на
собствен и привлечен или по точно той е съставен от собствен капитал,
дългосрочни пасиви, краткосрочни пасиви и финансирания.
Отново за извършването на анализа се ползват данни основно от
счетоводния баланс. При анализа на собствения капитал може да се използва
отчетът за собствения капитал, представен в приложение № 4, което се съставя
на базата на информация от счетоводните сметки за отчитане на собствения
капитал. . Изменението на собствения капитал на предприятието между датите
на два счетоводни баланса, освен измененията в резултат от операции със
собствениците (увеличение на капитала, плащане на дивиденти и др.) и
изменението на резервите, представя печалбата или загубата, реализирана от
дейността на предприятието за отчетния период.
По данни от раздели А(собствен капитал), Б(Дългосрочни пасиви) и В
(краткосрочни пасиви) на пасива на счетоводния баланс могат да се проследят
измененията в абсолютните размери и относителните дялове на отделните
съставни елементи на пасива. С измененията в счетоводните стандарти и
структурата на баланса, краткосрочните пасиви стават част от раздел В заедно
с дългосрочните задължения. Това предполага, че за анализа на капитала ще се
ползват данни от раздели А(собствен капитал) и В (задължения), но
структурата му ще се запази, което няма да внесе различия в анализа.
За изходна база на анализа могат да бъдат използвани следните
аналитични модели
1
:
? За целия капитал на предприятието:
K = SK + DPS + KPS ,
(1.11.)
където:
SK е собствен капитал;
DPS – дългосрочни пасиви;
KPS – краткосрочни пасиви;
? За собствения капитал на предприятието:
SK = KOD + PRE + PRR + RZ + FRZ + FRT ,
(1.12.)
където:
KOD е собствен капитал;
PRE – премии от емисия
PRR – преоценъчен резерв;
RZ – резерви – законови и допълнителни;
FRZ – резултат от предходни периоди;
FRT – резултат от текущия период;
? За привлечения капитал на предприятието:
PK = DPS + KPS + FIN ,
(1.13.)
където:
DPS са дългосрочни пасиви;
KPS – краткосрочни пасиви;
FIN – финансирания;
? За постоянния капитал на предприятието:
1
Тимчев, М., Финансово-стопански анализ, Изд. „Тракия-М”, София 1999г., с.209
PSK = SK + DPS + FIN
(1.14.)
където:
РSK е постоянен капитал;
? За променливия капитал на предприятието:
PRK = FPK + FRJ + KPS .
(1.15.)
Представените аналитични модели дават възможност да се изследва
влиянието на преките капиталови фактори върху статиката и динамиката на
различните видове капитал.
?Анализ на собствения капитал
Собствения капитал е остатъчната стойност на активите на предприятието
след приспадане на всичките му пасиви, той е чистата стойност на неговия
капитал. Неговата величина се определя като разлика между стойността на
активите на предприятието и неговите пасиви. Той включва в себе си групите –
основен капитал, резерви и финансов резултат.
Основния капитал е капиталът, който предприятието е формирало при
регистрацията си в съда и величината, на който представлява паричен израз на
собствените му активи. Този капитал или остава постоянна величина през
цялото съществуване на дружеството, или се подлага на изменения – съобразно
волята на неговия, респ. неговите собственици. Неговата величина и при двата
случая подлежи на регистрация наравно с регистрирането на правния статут на
самото предприятие. Характерно за основният капитал е, че той включва в себе
си невнесения капитал, който се отбелязва със знак минус.
Този факт прави безсмислено изчисляването на реалитета на собствения
капитал, защото последния си има реално изражение още в баланса.
Резервите включват статиите – резерви, премии от емисия, резерв от
последващи оценки на активи и пасиви, целеви резерви и финансовия резултат.
Резервният капитал (наричан още в нашето счетоводно законодателство за
краткост резерви) е форма на собствен капитал на предприятието. Той се
образува чрез отчисления от печалбата или от други източници, установени по
нормативен ред. Отчисленията от печалбата за формиране на резервния

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 яну 2019 в 17:49 студент на 42 години от Плевен - ИкомИнтелект, специалност - Предприемачество и мениджмънт, випуск 2015
06 дек 2017 в 11:51 в момента не учи на 38 години
01 дек 2017 в 16:26 студент на 42 години от Велико Търново - Висше училище по агробизнес и регионлано развитие, факулетет - Дистанционно, специалност - Стопанско управление, випуск 2018
30 ное 2015 в 12:41 студентка на 35 години от Велико Търново - Висше Училище Земеделски колеж ЦДО, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2016
29 ное 2015 в 14:45 в момента не учи на 38 години
04 апр 2015 в 15:10 студентка на 31 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, специалност - Бизнес финанси, випуск 2016
04 яну 2015 в 15:18 студент на 34 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2015
07 юли 2014 в 15:19 студентка на 32 години от Велико Търново - Висше училище по агробизнес и регионлано развитие, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Анализ на капиталовата структура

24 окт 2006
·
1,786
·
5
·
617
·
171
·
1
·
3

Анализ на платежоспособността и анализ на използваните активи.
 

Капитал на предприятието

08 апр 2007
·
1,012
·
11
·
1,931
·
215
·
1

Привлечен капитал, собствен капитал, лизинг, факторинг и т.н...
 

Междинен финансов отчет на "Хидравлични елементи и системи" АД, Ямбол

17 окт 2007
·
246
·
5
·
274
·
39

Баланс, отчет за доходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал.
 

Финансов анализ на фирма

27 ное 2007
·
3,091
·
9
·
475
·
704

Финансовият анализ е свързан с разчленяване на изучаваните обекти на техните съставни части с оглед на по-пълното опознаване на тяхната същност и характерно поведение.
 

Спецификите на срочните и деривативните сделки

28 фев 2006
·
779
·
4
·
1,910
·
1

Неоспорима е значимостта на финансовите пазари за състоянието и жизнеността на всяка икономика. Изграждането на организиран вторичен капиталов пазар у нас и установяването на различните сегменти на финансовия пазар неизбежно водят до необходимостта от раз
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Капиталови пазари
тематичен тест по Финанси за Студенти
Тест, подходящ за студенти икономическа специалност. Съдържа 50 въпроса с избираем отговор.
(Труден)
50
8
1
7 мин
03.01.2020
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
6
1
6 мин
07.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Анализ на величината и структурата на капитала

Материал № 292101, от 26 фев 2009
Свален: 98 пъти
Прегледан: 76 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 7
Брой думи: 1,054
Брой символи: 9,672

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на величината и структурата на капитала"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения