Големина на текста:
Тема: МЕСТНИ ИЗБОРИ
Съставил: Павлина Николова, F27227
Съдържание :
1. Избирателни списъци.
2. Избирателни райони.
3. Избирателни секции.
4. Кандидати за съветници и кметове.
5. Предизборна кампания.
6. Изборни кутии и избирателни бюлетини.
7. Гласуване.
8. Определяне на изборните резултати.
9. Частичен избор за кметове и попълване на
предсрочно освободени места за съветници.
МЕСТНИ ИЗБОРИ
Точна и ясна регламентация на местните избори се съдържа единствено в Закона за
местните избори.Там законодателят пълно и подробно е уредил процедурата за провеждане
на избирането на общински съветници и кметове.Те се провеждат на основата на общо
равно и пряко избирателно право с тайно гласуванеПраво да избират общински съветници
и кметове имат гражданите на Република Българиянавършили 18 годиникоито са адресно
регистрирани  съгласно  Закона   за   гражданската   регистрация   в  съответната  община или
кметствоПраво да бъдат избирани за съветници и кметове имат български гражданикоито
нямат друго гражданствоимат избирателни права и са регистрирани в населеното място,
където ще се проведат изборитеГражданите имат  право на  един глас за  общински
съветнициедин глас за кмет на общинатаедин глас за кмет на кметствотоИзборите за
общински съветници се произвеждат по пропорционалната системаИзборите за кметове се
произвеждат  по  мажоритарната  система.  Президентът  на  Република  България  насрочва
избори за съветници и за кметове най­късно 60 дни преди изборния денИзборите се
провеждат в един неработен ден за цялата странаОрганизационно ­ техническата
подготовка на изборите се осъществява от Министерския съветобластните управители и
кметовете на общинитеПървият етап от нея е съставянето на избирателни списъци.
1.ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ
Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населени места
и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или кметския
наместник, и от секретаря на общината. В Столичната община и градовете с районно деление
избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района. Съставят се по
постоянен адрес и се отпечатват въз основа на регистъра на населението на Република
България от Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Те се съставят поотделно за
всяка избирателна секция. В списъците се вписват по азбучен ред имената на избирателя,
единният граждански номер, постоянният адрес, видът и номерът на документа за
самоличност и се обособява графа “Забележки”. Всеки избирател се вписва само в един
избирателен списък. Избирателните списъци се обявяват от кмета на общината, на района и
кметството или от кметския наместник най-малко 30 дни преди деня на изборите.
Обявяването става чрез излагане на избирателните списъци на подходящите места в района
на съответната избирателна секция. Всеки избирател може да поиска отстраняване на
допуснати непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на
общината до 7 дни преди изборния ден. Кметът на общината разглежда заявлението в
двудневен срок от приемането и се произнася по него с мотивирано решение, което съобщава
незабавно на заявителя и го обявява на публично място. Поправките в избирателните списъци
се обявяват незабавно.
2.ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ
За избиране на кмет на община или кметство територията на общината или кметството
е един едномандатен избирателен район, a за избиране на общински съветници в общините
територията на общината представлява един многомандатен избирателен район.
3.ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ
Кметът на общината образува общи избирателни секции за произвеждане на избори за
съветници и кметове. Заповедта на кмета за образуване на избирателните секции се обявява
публично. Тя може да бъде обжалвана от съответните избирателни комисии пред районния
съд в 3-дневен срок след обявяването й, който също се произнася в 3-дневен срок и
решението е окончателно. При създаване на нова община избирателните секции се образуват
от назначения от областния управител временен кмет след консултации с упълномощени от
централните ръководства местни политически партии и коалиции, представени в НС.
Заповедта се обявява публично и може да бъде обжалвана. Общинската избирателна комисия
определя номерата на избирателните секции в общината, в които се съдържат и индексите на
съответните общински комисии и избирателни секции съобразно единната номерация на
секциите, определена с решение на ЦИК за местни избори най-късно 30 дни преди изборния
ден. В общините за избор на съветници и кметове една избирателна секция включва до 1000
избиратели. В населени места с повече от 1000 избиратели се образуват толкова избирателни
секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите. При остатък, по-голям
или равен на 500, се образува отделна секция, а при остатък под 500 избирателите се
разпределят между съседните секции, като по изключение по предложение на общинската
избирателна комисия може да се образува и отделна избирателна секция, но с не по-малко от
30 избиратели. В населените места с по-малко от 500 избиратели се образува една
избирателна секция. В болници, родилни домове, санаториуми, домове за стари хора и други
социални заведения се образуват избирателни секции само ако в тях има не по-малко от 30
избиратели с постоянен адрес в общината, на територията на която е съответното заведение.
Избирателните секции се образуват най-късно 40 дни преди изборния ден.
4.ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ
За провеждането на изборите за съветници и кметове се образуват избирателни комисии
за местни избори - централна (за цялата страна), общинска (за всяка община) и секционни (за
всяка избирателна секция). ЦИК за местни избори се назначава от президента на РБ след
консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции. ЦИК се
назначава не по-късно от 55 дни преди датата на изборите. Тя е в състав от 21 членове, в това
число председател, зам.-председатели и секретар. При определяне на състава и ръководството
на комисията се запазва основното съотношение между парламентарно представените партии
и коалиции към момента на назначаването като никоя от тях не може да има мнозинство.
Членовете на ЦИК за местни избори са български граждани с висше образование, като е
препоръчително в мнозинството си да са юристи. Те избират от своя състав председател, до 4
зам.-председатели и секретар с явно гласуване и обикновено мнозинство. Председателят,
зам.-председателите и секретарят трябва да бъдат от различни политически партии и
коалиции. Член на ЦИК за местни избори, докато заема длъжността си, не може да бъде кмет
или общински съветник, кандидат за кмет или общински съветник, съдия във ВАС, във ВКС,
прокурор във Върховната касационна или Върховната административна прокуратура,
военнослужещ във въоръжените сили, служител на МВР. ЦИК за местни избори осъществява
функциите си до следващите местни избори. Общинските избирателни комисии за
произвеждане на местни избори се назначават за целия срок на пълномощията на общинския
съвет. На членовете на избирателни комисии след приключване на изборите се заплаща само
за участието им в заседания и целодневни дежурства.
?ЦИК за местни избори назначава общински избирателни комисии и
утвърждава списъка на заместниците; следи за изпълнението на закона и осъществява
методическо ръководство и контрол за законност върху работата на общинските
избирателни комисии; регистрира и обявява партии и коалиции, които ще участват в
изборите за съветници и кметове, издава удостоверения за това; не допуска
регистриране за участие в изборите на коалиции, чието наименование повтаря това на
съдебно регистрирана политическа партия; разглежда жалби срещу решенията и
действията на общинските избирателни комисии, произнася се с окончателно решение
по тях в 3-дневен срок и го обявява; публикува резултатите от гласуването по
избирателни секции за съветници и кметове за цялата страна в специален бюлетин;
осъществява контрол върху регистрацията на партиите и коалициите в общинската
избирателна комисия; определя условията и реда за участие на наблюдатели от страната
и от чужбина и ги снабдява със съответни документи; издава инструкция за приложение
на метода Д'Ондт за изчисляване на резултатите от гласуването по пропорционалната
система; възлага чрез конкурс на колектив от експерти компютърната обработка в

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 яну 2020 в 09:29 студент на 26 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Филологически факултет, специалност - Връзки с обществеността, випуск 2020
02 юли 2019 в 18:38 в момента не учи на 36 години
23 яну 2019 в 18:55 студентка на 27 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Маркетинг, Финанси, випуск 2016
18 ное 2018 в 12:40 в момента не учи от Габрово
16 сеп 2018 в 18:32 в момента не учи на 31 години
28 май 2018 в 03:08 студент на 25 години от София - Софийски Университет "Св. Климент Охридски", факулетет - геолого географски, специалност - rrp, випуск 2018
03 апр 2017 в 13:22 студентка на 36 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Юридически факултет, специалност - прзнс, випуск 2024
09 яну 2017 в 15:14 студент на 36 години от София - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии, факулетет - КОМУНИКАЦИИ И СИГУРНОСТ, специалност - Информационна сигурност, випуск 2019
03 дек 2016 в 09:23 студент на 35 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2018
16 окт 2016 в 20:06 студент на 32 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Политология, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Политически партии

19 юни 2007
·
692
·
7
·
1,474
·
195
·
1

Същност, функции, типология на политическите партии...........
 

Политически партии

18 апр 2011
·
155
·
10
·
2,501

Политически партии - същност, видове....
 

Политически системи и режими

20 яну 2008
·
543
·
2
·
335
·
190

По своята същност политическата система представлява основната подсистема на социалнара система. Самото понятие „политическа система” позволява политиката да се разглежда от нейната структурна и функционална страна...
 

Политически партии в България

01 фев 2008
·
462
·
6
·
1,102

В съвременното демократично общество има голямо разнообразие на политически партии и е необходимо тяхното класифициране по определени критерии, благодарение на което позволява партии да бъдат разпознавани по-лесно. Политическите партии изразяват широки...
 

Понятие за институции и организации в политиката

13 дек 2006
·
673
·
6
·
177
·
44

Институциите представляват всички норми и правила, които претендират да създадат хора, които да прилагат санкции.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
184
1
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Местни избори

Материал № 291701, от 25 фев 2009
Свален: 98 пъти
Прегледан: 96 пъти
Предмет: Политология
Тип: Доклад
Брой страници: 14
Брой думи: 4,554
Брой символи: 41,711

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Местни избори"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения