Големина на текста:
Развитие на психиката в начална училищна възраст
Обща характеристика на началната училищна възраст.
Краят на предучилищната възраст завършва с постъпването на детето в първи
клас.
Началното училище е спонтанно /интуитивно/ появила се обществена структура
като противодействие на своето отсъствие. Развитието на човешката нервна система и
психика в един момент от своята еволюция /най-вероятно/ е стигнало до препятствия
поради ранния край на детството и поради това рязката промяна в психичното развитие
на подрастващите индивиди, следствие от което е била невъзможността те да
възпроизведат съществуващата социална структура. Т.е. преди появата на началното
училище най-вероятно са съществували социални структури, изискващи познания и
поведение, надхвърлящи възможностите на психиката на новопоявяващите се
индивиди, въпреки че психичното и физическо развитие на 7-годишните деца позволява
участието им в съвместното поведение на възрастните хора /каквато социална практика
съществува в много непромишлени и бивши промишлени региони.
В начална училищна възраст се развиват окончателно всички компоненти на
фината моторика /фините движения с мускулите/. Към трети клас почеркът е най-
красив, детето изработва сложни предмети с много детайли по трудово обучение.
Фактът, че началното училище се е появило стихийно преди повече от 2000
години /без съответните научни теории и експериментални изследвания/ означава, че
неговите граници във възрастта на човека са фиксирани генетично /устойчиво/, т.е. те
са биологично предопределени. И наистина, за време от порядъка на 2-3 месеца
психиката на 6-7-годишните деца се променя от състояние “не може да тръгне на
училище” до състояние “трябва да ходи на училище”.
До началото на глобализацията всяка човешка общност е решавала кога да
започне обучението на своите деца в училище самостоятелно. Удивително е
съвпадението във възрастта на децата, на която те трябва да тръгнат на училище между
общества, които не са имали възможността да въздействат едно върху друго: тази
възраст е между 6 1/2 и 7 1/2 години. Това означава, че към края на шестата година в
психиката на детето наистина нещо се променя, което му дава възможност да ходи на
училище заедно с други деца. Удивително е и това, че за тази промяна няма дума в
езика на нито едно общество, а това означава, че за нея няма и понятие. Това от своя
страна означава, че промените в психиката, които позволяват на едно дете да посещава
училище, не се изразяват в появата на ново психично качество, а в някаква степен на
промяна на вече съществуващи качества.
Физиологичен показател за това, че краят на шестата и началото на седмата
година от живота е нов период в развитието на индивида, съответстващ на нов начин за
приспособяване към околната среда /изграждане на нови видове поведение и отразяване
на нови видове обекти от околната среда/, е появата на първите постоянни зъби.
Тяхната поява означава, че генетичният код подготвя индивида окончателно за
съществуването му до края на индивидуалния му живот. Следователно психичните
качества, които започват да се изграждат в индивида в начална училищна възраст, са
последни /най-конкретни, окончателни/ в тяхната генетично фиксирана структура,
върху тяхна основа повече не предстои изграждане на други качества на психиката и са
тези, които трябва да позволят на индивида да съществува в неорганизирана от
възрастните околна среда, т.е. в социалната структура на човешката група, и да се
възпроизведе.
Това означава, че върху основата на качествата, изграждащи се след началото на
начална училищна възраст, индивидът вече може да продължи да съществува до края на
живота си /за разлика от качествата, изграждани преди това/, т.е. ако те не бъдат
изградени, индивидът съответно не би могъл да се приспособи към околната среда.
Поради това социалната структура на човешката група измества родителите от
въздействието им върху психиката на децата и поема управлението /започва да влияе
пряко/ върху тяхното психично развитие, за изграждане на окончателните психични
качества на индивидите, необходими им за възпроизвеждането на социалната
структура. Това става с появата на началното училище, а по-късно и следващите
надградени върху него степени на образователната система.
Първоначално социалната структура управлява развитието на психиката само на
една част от децата, необходими за възпроизводството на по-високите й слоеве
/свещеници, обслужващ персонал/. С увеличаване броя на индивидите и броя на
слоевете на социалната структура се усложнява веществената и социална среда,
заобикаляща човешката група. Това вече изисква наличието във всички индивиди от
човешката група на нови психични качества, които не са генетично фиксирани, и
съответно поемането на управлението на тяхното изграждане от социалната структура
във всички деца /т.е. задължително/.
Индивидуалните различия в психичното развитие между отделните деца обаче са
доста големи и надхвърлят природната /традиционна/ годишна единица за интервал от
време в човешкото понятие за време.
Това означава, че постъпването в първи клас трябва да отговаря едновременно на
две противоречиви условия: да съвпадне с генетично предопределения край на
“предучилищното” детство, и в същото време да се осъществи в един момент от
времето за всички деца /поради относително консервативния характер на социалните
структури, които трябва да създават образ на нещо съществуващо изключително
продължително във времето в психиката на възприемащите ги индивиди/ /вж.
египетските пирамиди, които са компонент от възпитателна социална структура/.
Отделните човешки общества решават това противоречие по два главни начина:
1. Най-променливите социални структури правят компромис между внушаващия
характер на социалната институция “училище” и биологичното развитие на децата, и
започват да приемат деца за обучение в първи клас след индивидуална оценка на
психичното развитие на всяко отделно дете. Например такава е социалната практика
във Великобритания: учениците в първия училищен клас се приемат три пъти през
годината: през месеците септември, януари и април на текущата учебна година. По този
начин родителите и учителите не се колебаят относно училищната зрелост на детето:
вместо през септември то може да постъпи в училище например през януари или по-
късно. Такава е била и практиката в някои български училища през 19 век.
1
2. По-малко променливите социални структури определят постоянна възраст за
постъпване в училище /в съответствие с възпитателния характер на социалните
институции/, но поради неотменимите биологични закономерности в развитието на
детската психика правят негласни корекции за началото на училищното обучение. Тези
корекции от своя страна са два типа:
- в комунистическите тоталитарни режими се допускаше механизъм за
“повтаряне” на първи или втори клас в съответствие с готовността на детето за
училищно обучение;
- в демократичните общества в континентална западна Европа и САЩ този
процес на негласната корекция на началото на училищното обучение пък от своя страна
преминава през два етапа /досега/ във времето:
- Първите 60 години от 20 век. Измерва се готовността на всяко дете
за обучение в училище, и в съответствие с нея то се изпраща точно на определената
възраст в един от два типа училища: А/ училище за деца със средна /типична/ готовност
за училищно обучение, и Б/ “училище” за деца, които не са достигнали готовност за
училищно обучение. Във връзка с това от началото на 20 век започва трескаво
изработване на многобройни начини за оценка на готовността за обучение в
училище /”тестове”/ от частни и държавни производители. Тъй като готовността за
обучение в училище няма интуитивно понятие, отделните тестове силно се различават
по измерваните качества на психиката, като следователно измерват различни неща, т.е.
някои тестове я измерват в по-голяма степен, а други – в по-малка степен, като техните
различни първоначални варианти са регистрирали различна степен на готовност за
училище на едно и също дете. Очевидно обаче не съществува родител, който би
одобрил изпращането на детето му в училище за деца, които не са достигнали равнище
на готовност за училищно обучение, върху основата на неизвестен тест, измерващ
1
Тази информация е заимствана от статията: Бижков, Г., Н.Попов. Историческо развитие и съвременно състояние на
проблема за диагностика на готовността на децата за училище. – В кн.: Бижков, Г. и др. Диагностика на готовността на
децата за училище. София, Св. Кл.Охридски, 1996, с. 11-30.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Начална училищна възраст

Развитие на психиката в начална училищна възраст. Обща характеристика...
Изпратен от:
kristina_pusheva
на 2007-05-08
Добавен в:
Лекции
по Педагогическа психология
Статистика:
969 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Работа с деца с тежка и дълбока степен на умствена изостаналост


Описание на децата с тежка и дълбока умствена изостаналост Индивидите с умствена изостаналост са около 1% до 3% от цялата популация. Умствената изостаналост се среща 1,5 пъти по-често при момчетата, отколкото при момичетата. Умствената изостаналост...
 

Фактори обуславящи ефективното професионално-педагогическо общуване


В съвременните условия на хуманизация и демократизация на училищния живот към педагогическото общуване в условията на интегрирано обучение се поставят някои основни изисквания, които биха съдействали за по-успешна социална и училищна...
 

Хиперактивност


Статия за проблемите на хиперактивните деца, кратко описание на стратегии за преодоляването им.
 

Неврофизиологически особености при умствено изостаналите ученици

28 фев 2008
·
101
·
1
·
274
·
49

Неврофизиологически особености при умствено изостаналите ученици - Олигофрено педагогика.
 

Интеграция на деца със специални образователни потребности


Обект на настоящето изследване е дете, което има специални образователни потребности, тъй като има проблеми със слуха и възприятието на звуци. Това води до:...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
80
1
1 мин
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Начална училищна възраст

Материал № 29053, от 08 май 2007
Свален: 969 пъти
Прегледан: 751 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 9
Брой думи: 2,900
Брой символи: 18,238

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Начална училищна възраст"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения