Големина на текста:
??????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????? ???????!??"?????#?????#?$?%?#???&?$?%??
?%?'#?????(?# ??????)%???*???? ??+
,????????-?$?%#????&?$?%??.??*?/??0
,???1????2-?$?%#????&?$?%??.??%???#??0
,???21?????1?$?%#????&?$?%??.???/?%?30
,????????????$?%#????&?$?%??.?"#????/?%??0
,????????????$?%#????&?$?%??.???*???#?-?
2??????????#???????"?4?5???)%????#????????? ????#????)%?$???????!?.??5?.??2?6?????????
?????3!?7?15?7????6?????????? ?????8,?9?-:????%?$#??#?+
?????;:?<0??????/:?2?0??????$:?
02??
?????&:?
?223
??=???#???????? ?????M819?,?:???? N8,39??:??>?? ???? Р9? ?????*?4??#??????? ???
MN????????%??)????)?,/*????????М??$??%?$##?#????N9??"?? ??%??#???+
;:?8,?9?
:0
@
@@
????/:?8
:029
3
21
????$:?8-9?.2:0????&:?829?.?-:?
??????(?#??%?????#?????%??&?*#? ??????$?%!?$???А8,?9??:9? B819?.2:9??C839?<:???"?
??%??#???+
?:?8?9?,?:0?????/:?8,-9?2:0????$:?8,
:0
?
?
9
?
2?
?????&:?8
:?
A
BC
9
A
D
3??%???)??*???$???*#???$?%!??#??5?)?%??#? ??????? ?????829??:9??8?9?3:9??8.19?<:?
E??$?%?????$%?!?#??5?)?%??#? ???"?? ??%??#???+
?:?8?9?-:0?????/:?819??:0????$:?8<9?2?:0????&:?8.<9?1:?
?)??$?#???=??&?#?*????#??$?? ??5?)?%??#? ????%??)?*?$?$???
????? ?????М ??"???%??#?????5?6??????*?4??#??????? ?????? %??F??8,?9?2:????8?9?1:?
?/?(??????#????? ?????М????%?$#??#?+
?:??
0
G
A
???????????????/:??20?????????????$:??
0
?
3
???????????&:???
-????????'#????????#????)?%?"???%???а9????? ????????? ?????8?a?.?29???a +??:??*?4???#??
???????)%?$??????а!?7?a5?.?1?6??9???+
????????:??
?
1
????20??????????/:??2???
0
?
1
???????????????$:??.???????0????????????????&:??.????????
1??%?$???9? ??????"?#?$???)%??????? ??????8?9?.?:??????)%?????)%????#???????? ???#?
??????)%?$????????!?.?15?7????6??????????!?7??5?7????6??9???"??5%?$#?#??+
???????:??!?7?2?5?7?22?6??0????/:?!?7?5?.?2?6??0???$:??!?.??5?.?2<?6??0???&:?3!?.?5?.?23?6?????
???%?$???9? ??????"?#?$????)%??????? ???????819?.?:??????????5?)?%??#???#???)%?$???
2?!?.?-5?7???6??9??"??5%?$#?#??+
;:?!?7?5?.???6??0????/:?!?.?5?.?<?6??0????$:??!?.??5?.?32?6??0????&:??!?.?5?.?2-?6???
2
<?????%?$???9? ??????"?#?$????)%???????? ??????8
9
?
?
.2:??????????)?%)?#?? 5*?%#????#??
??????)%?$?????1!?7?235?7?2?6??9??"??5%?$#?#??+
???????:??!?.?5?.?2??6??0????/:??!?.?5?.?3?6??0?????$:?3!?7?5?.???6??0?????&:?-!?.??5?.?22?6???
2?? ???%??&?*#? ???$?%!?$??А8.39?2:9?В8?9?.2:9?С8?9?22:????#&?#????#???&?*?ВАС??
%?$?#?#?+
?:??0????????/:?
0
?
<
???????$:??0??????&:?
?
?
1
??????
22? A8a,??:9??B8?9.2:9??C8?92?:????????$?%!?$????#?????%??&?*#? ??????'#??????????#?????
)?%?"???%???а9????? ???????&?*???"?4?5???%?#????? АВ????"????#????)%???А???
%?$?#?#??3?
?
9???+
?:?2????0??????/:??????0??????$:?.?????0??????&:?3???-?
2?? А8?9?.2:?????C8-9?23:?????%?F5*?4?F??$?%!?$??#?? $??%???? ABCD??=??&?#?*??
BD??"??5%?$#?#??+
;:??!?7???5?.??1?6??0??/:?!?7??5?.?21?6??0??$:?!?.??5?7?<?6??0?&:??!?.???5?7??2??6???
2?? ??? ?????М9? ???????????"??%??#?????#???????? ???????N8?9?.-:?????)%?"?????)%?$????
!?7??5?7???6??9???"?? ??%??#???+
?:??8?9?.?:0??????/:?839??:0??????$:?8.39??:0??????&:?819?.?:?
23? H????%??&?*#? ?????$?%!?$????А8?9??:9???В839??:9?? С8?9?.2:???)%????#????????? ????#??
"????#?????)%?????А??????$?????#????)%???? С????"??? ??%??#???+
?:?829?.?:0??????/:?8?9?.3:0???????$:?8
29
?
?
:0??????&:?8.?9?
?
3
:????
2?? ?)%?"???? %?4#????????!
??
7?5
?
??.?2?!?7?35?.?11?6???????? ????? Р839??:???+
;:?$??%?I#?????? %?4#?????0
/:???*?4??#??? %?4#?????0
$:???$?#I#?????? %?4#??????
2-? ?%?$???????!?7?5?.2-?6????)%???????? %?4#?????????!
?
?7?5
?
?.??!?.?-5?.?2??6???????$
??? ?????M?????N??? ???Z ???(?#??%???#????????? %?4#???9?*?(????#??
MNZ
?
?
?"?????'#???+
?:??2?0???????/:??2?0??????$:??
0232
???????&:??
?212
21? ?%?$?????t9 ?"?#?$?F??)%?????? ?????T8.?9??:9??????)?%???*#?? ?"?? %?4#?????
!
??
7?5
?
?.2?!?7?2?5?.?-<?6?????%?$#?#?????#?? t ?J+
;:?!?7?5?.2?6??0?????/:??!?.??5?7?2??6??0????$:?1!?.?<5?7?32?6??0????&:?1!?.??5?.????6???
2?? ???'#????????#??)?%?"???%??р9???? ?????)%?$?????!?.??5?7?<?6????????)?%???*#?
?"?? %?4#???????!
?
?7?5
?
?7 р!?.?2?5?7??2?6??9????+
?
?:?.??????30????????/:?.??????30????????$:?
?
2-
.
????0??????&:??.??????
?
?
1
2<? ??$?#??$???????6????.???????$???*?????$? ??%????
?
??6?8?K?7?29??K?,29?3:
H?6?8K?.?29???9?2?.??K:
L?6?8?K?.?29??2?9????:9
???????? ??)?%?"???%?????K???"?????'#???+
????????:???0???????/:??0???????$:?30???????&:???
????? ?*?%#?????????????)%???$???#????????#???????$? ??%??????????6?8а?7?29??а?7??9???3:??????
????????H?6?82?.?a9???.?a9?a?7?2:?J?%?$#??#??#5*?9?? ?????'#???????#??)?%?"???%?? а ???+
???????;:???????30???????????/:?
0
?
?
±
???????????$:?
0
?
?
±
??????????&:??2???????????????
?2????'#???????#??)?%?"???%?? р9???? ?????$? ??%???
?
2
?6?8p9????9???2:
M
?
?6?819???p9????:
M
?
?6?82?9?.-9?22:
??????????*?#?'#????$???"?9???+
????????:??2????
0
?
?
????????/:??.2??????0????????$:??
1
2?
??????0????????&:??
22
?<
??????0
???=???#?????";?%?(???
??6?
?2
-?
??
????????????6?
3?
??
1-
?
???????????%?(????????6????.?3??????%?$#??#?+
?

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 яну 2021 в 22:42 студентка на 24 години от Плевен - Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогика, специалност - ПНУП, випуск 2021
06 яну 2021 в 09:56 в момента не учи на 34 години
03 яну 2021 в 15:20 студентка на 45 години от Бургас - Бургаски свободен университет, випуск 2008
27 дек 2020 в 16:30 студентка на 33 години от Враца - Медицински колеж, факулетет - мед.сестри, випуск 2014
12 дек 2020 в 18:46 ученичка на 54 години от Варна - ВМГ "Св. Н. Чудотворец", випуск 2010
12 дек 2020 в 15:14 в момента не учи на 34 години
12 дек 2020 в 00:06 в момента не учи на 45 години
10 дек 2020 в 23:37 в момента не учи на 37 години
09 дек 2020 в 13:46 студентка на 33 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Химия, випуск 2010
27 ное 2020 в 15:52 ученичка на 27 години от Монтана - Второ СОУ "Никола Йонков Вапцаров", випуск 2013
 
Домашни по темата на материала
Математика 1 част УНСС; Аналитична геометрия на равнината;
добавена от piqnkataa 31.10.2019
0
24
Висша Математика
добавена от tedi.daniels 24.06.2018
0
20
спешно по математика
добавена от djaluzova 06.03.2013
0
25
висша математика функции
добавена от alinak19 18.10.2019
1
27
Задачи по висша математика
добавена от didis82 11.10.2018
1
27
Подобни материали
 

delenie na chislata do 1000

18 дек 2009
·
233
·
4
·
393
·
400
·
4
·
2

Проверка на домашната работа - отговорниците на трите редици съобщават резултатите от проверката на домашната работа У - Какво учихме последните часове по математика? У – ци - Деление с остатък на числата до 100 с двуцифрено число...
 

Логически задачи и решенията им

28 мар 2010
·
199
·
2
·
362
·
548

В документа е обяснено решаването на няколко логически задачи, което подпомага за разбирането на такива типове задачи...
 

Задачи по математика

15 мар 2007
·
2,051
·
4
·
120
·
1,431
·
14

Кое е най-голямото цяло число, което е решение на двете неравенства.....?
 

Задачи за контролна работа по математика

10 юни 2007
·
1,212
·
1
·
153
·
1,387
·
7

Задачи за контролна работа по математика за 9 клас.....
 

Доказване на Питагоровата теорема - 1 начин

26 юни 2007
·
326
·
2
·
117
·
312

Това са две основни задачи и са предназначени за ученици от 9 клас.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Математика
Тест по Математика за 6-ти клас над раздел "Дроби"
тематичен тест по Математика за Ученици от 6 клас
Тестът е тематичен над Дроби и е подходящ за всички ученици от 6-ти клас с нуждата за опресняване на своите знания от миналата година. Средно ниво на трудност - 10 задачи, само един верен отговор на въпрос.
(Труден)
10
53
1
11.04.2017
Тест по математика за IV-ти клас
междинен тест по Математика за Ученици от 4 клас
Тестът е предназначен за междинна диагностика на ученици от ІV клас при проверка на знанията след първи учебен срок. Въпросите са само с един верен отговор.
(Много лесен)
11
12
1
3 мин
05.04.2019
» виж всички онлайн тестове по математика

Курсова работа по висша математика

Материал № 290348, от 23 фев 2009
Свален: 898 пъти
Прегледан: 1,783 пъти
Качен от:
Предмет: Математика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 238
Брой символи: 2,486

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Курсова работа по висша математика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

инж. Анна Йолчева
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  12 години
207 40

Иванка Димитрова
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  36 години
50 40

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения