Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
Големина на текста:
T ърговско право № 4
Акционерно дружество(АД)
АД е самостоятелен търговец по правно организационната си форма. Като специфичен
признак се посочва разделянето на капитала на равни части означено под понятието акции. АД е
с универсална правоспособност.Аргумент е, че банкова и застрахователна дейност се извършва
само от АД.АД е едното,за което се допуска емитиране на облигации по съответния ред.
Притежава сложен учредителен процес. Задължителен елемент е провеждане на учредителни
събрания. Само за АД се допуска регламентирането на алтернативни системи за управление. За
членовете на съвета се допуска участието на ЮЛ, ако е предвидено в устава. АД е корпоративно
устроено ЮЛ. Правата и задълженията на членовете му са инкорпурирани (материализиране) в
ценна книга. По изключение АД може да се учреди като еднолично по силата на устав.
Търговското ни законодателство регламентира следните системи за възникване на ЮЛ на
дръжеството:
Разпоредителна система – за едноличните търг. дружества с държавно или общинско
имущество.Създават се по силата на административен акт на министерски съвет. Решения
на мин. съвет, заповед на министъра.
Концесионна (разрешителна) система – прилага се за АД, чиято дейност е от обществено
значение. Характерно е, че освен общия контрол за законосъобразно се прилага и котрол
от държавния орган.
Нормативна система – тя е учредена в ТЗ при последователно извършване на правни
действия от учредителите,АД възниква без разрешение или разпореждане на държавния
орган.
Учредителния процес има следните етапи:
- набиране на капитал
- учредително събрание
- вписване в ТРегистър
Различават се два метода за набиране на капитал: Сукцесивния способ – капитала се
набира чрез откриване на подписка до неограничен брой трети лица. Прилага се специален закон.
Симонтанен способ – фазата на подписката се поглъща от учредителното събрание. Следователно
капиталът се набира на събранието. Учредител на АД са лица записали акции на учр. събрание.
Учред. събрание е законно,ако на него присъстват всички лица записали акции. Учредител може
да бъде представляван от пълномощник. АД няма право да записва акции от капитала си. Целта е
да се избегне декапитализацията. При нарушение учредителите носят лична и имуществена
отговорност срещу вноските.
? Учредителното събрание взема решения;
? приема устава;
? проверява капитала и записаните акции;
? избор на органи за управление;
Решенията се вземат с единодушие, освен органите за управление,за които се прилага
мнозинството предвидено в устава на дружеството. Минималният размер на капитала е 50 000
лв.Императивно условие е най-малко 25 % реално внесен капитал. Всеки съдружник трябва да е
покрил 25 % от номиналната и емисионна стойност. В правната теория под акция се разбира:
1. Отразяване на определена част от капитала на дружеството. Акцията има 3 стойности:
- номинална стойност – АД не може да емитира акции с различна от номиналната стойност. Тя се
посочва се върху лицевата страна на акцията. Номинала е в цели числа.
- емисионна стойност – по тази стойност се записват от учредителите. Тя е или по-висока или най-
малко равна на номиналната стойност. Номиналната стойност + емисионна стойност = капитал.
Разликата между двете се нарича ажио и се отнася по фондовете на дружеството.
- пазарна стойност – стойността по която акциите се купуват.
2. Ценна книга акцията се отнасят към родовата категория на легитимационно
разпоредителните ценна книга. Обективирането на акциите в писмен документ не е абсолютно
условие за съществуване на ценна книга.
Характеристики на акциите:
неделима по характер
неотменима следователно дружеството не притежава автономност да ги отнеме от
акционерите.
Този характер отпада в 2 хипотези: намаляване на капитала чрез обезсилване на акциите или
неизпълнение на задълженията на акционера да изплати стойността им. Акционера се
изключва от дружеството.
Видове акции:
? според начина на определяне на титуляра на правата:
- поименни – характерно е, че върху лицевата страна се посочва името на титуляра. Прехвърля
се чрез пълно джиро (индосамент). Джиро – едностранна сделка – волеизявлението на гърба на
акциите на която се посочва името на новия собственик. Името се включва в книгата
поименните акционери. Само тези акции се винкулират по силата на устава. Законът допуска
разсрочено плащане на номиналната стойност. При вноски в различни съотношения
заплатеното в повече акционера има право на лихва по закон. Правото на глас може да
възникне преди изплащане на стойността ако е предвидено в устава.
- на преносител – родово определени вещи. Предват се срещу напълно изплащане номиналната
стойност. Прехвърля се свободно, но не могат да се винкулират. Налице е законна презумция.
Лицето упражнява фактическа власт и е действително титуляр на правата по ценната книга.
? взависимост правата които предоставя
- обикновени – право на един глас съразмерен на акциите
- превилигировани – особено право на притежателите. АД няма право на емитира
превилигировани акции повече от 50% от капитала си. Превилигированите се отнасят до
всички права,който акцията предоставя. Срещу допълнителна имотна облага акцията е без
право на глас. Задълженията се посочват върху лицевата страна на акцията. Правото на глас
възниква в 2 случая:
по силата на закона до изплащане на закъснелите девиденти. Предпоставки: АД
трябва да е в забава и в продължение на 1 година да не изплатят девидентите;
Закъснялото плащане да не е осъществено за текущата година плюс девидентите.
отказ от превилегията от акционерите. Превилигированите акции се превръщат в
обикновени акции. Превилигированите акционери се свикват на събрание.
Решенията за отказ от превилигироване правото на глас възникват за неограничено
време.
?според начин на обективиране на акциите
- налични (материализирани) – родова категория – движими вещи.
- безналични – облигационно вземане. Прехвърлят се чрез цесия.
Чуждестранните законодателства уреждат и следните видове акции:
- квотни – алтернатива на акциите с номинална стойност. Определят се като цялата сума при
набирането на капитала се раздели на броя на учредителите.
- процентни акции – гарантират определен процент, независимо от наличието на печалба. Вид
превилигировани акции. Доходът е гарантиран и стабилен, изплаща се от свободното
имущество.
- ползвателни акции – лишени са от правото на глас и ликвидационен глас.
- трудови акции – не се отразяват в капитала и са свързани с определена трудова функция.
- учредителни акции не предоставят право на учреждение в управлението и право на
ликвидационен дял.
- управленски акции – взависимост от качеството на акционера и правото на глас се делят на:
гласни, бесгласни и многогласни.
Права и задължения на акционера:
Имуществени права:
- право на дивидент – възниква с постановление на решение за разпределяне чистата печалба.
Това право е изисквуемо от влизането на решение на общото събрание.
- право на ликвидационен дял - неотменимо по характер право. Изключение отпада при
изключване на акционера поради виновно неизпълнение да се изплати стойността на
неизплатените акции.
- право на лихва
Неимуществени права:
- управителни права – права на участие в управлението, права на акционера да бъде избиран, да
свиква общо събрание, да е запознат с материала от дневния ред, право на глас.
- котролни права – права на информация, неотменимо по характер право, право да отменя
незаконосъобразни решения по съдебен път.
- защитни права –право за назначаване котрольор за съставяне на годишните счетоводни
финансови отчети, право за искане за прекратяване на дружеството по съдебен път.
В зависимост начина на упражняване правата биват:
- индивидулани права – признават се за отделен акционер, колективни – упражняват се между
акционерите съвкупностно.
Според начина на регламентиране – законови, уставни (права от превилигировани акции).
От кръга на лицата – общи (до всички акционери) и обособени – важат за обособен клас
акционери.
Акционерът притежава една единствена задача да изплати стойността на акциите заплатени от
него.
Управление на АД
При едностепенна система за управление органите са:
общо събрание на акционерите
съвет на директорите
При двустепенната система са :
общо събрание
надзорен съвет
управителен съвет
Общото събрание се състои само от акционери с право на глас. Участват лично или чрез
пълномощник. За изясняване конфликт на интереси не могат да се предствители членове на
съветите. Право на участие в общото събрание притежават и акционери с превилигировани
акции без право на глас при вземане на решения по въпроси свързани с тях. Членовете на
съветите (не акционерите) с право на съвкупностен глас. Представители на трудов колектив, ако
наетите лица са повече от 50 с право на съвкупностен глас.
Свикване на общо събрание се извършва от:
органите на управление
акционери притежаващи поне 5/100 от капитала на АД.
Окръжния съд ги овластява или определя техен представител ако искането им до управленски
орган е неудовлетворено или общото събрание не е проведено в определения 3 месечен срок.
Притежаването на акции трябва да е за повече от 3 месеца. Удостоверяват се пред съда с
нотарилано заверене декларация. Свикването се извършва с писмена покана обявена в търговски
регистър. Общото събрание няма право да взема решения по въпроси които не са обявени
по съответния ред освен ако присъстват всички акционери и е на лице единодушното им
съгласие. Времето от обявяването в търговския регистър до провеждане на заседание не може да
е по-малко от 30 дни. Кворумът за решения относно изменения в устава, промени в капитала.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Акционерно дружество

АД е самостоятелен търговец по правно организационната си форма. Като специфичен признак се посочва разделянето на капитала на равни части означено под понятието акции. АД е с универсална правоспособност.
Изпратен от:
Orhan
на 2009-02-22
Добавен в:
Лекции
по Икономика
Статистика:
18 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Икономика
Tест по икономика за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Примерен тест по икономика за студенти от 1-ви курс - Макроикономика и Микроикономика - 20 въпроса, само един верен отговор.
(Труден)
20
113
1
2 мин
05.10.2016
Тест по Икономика на обществения сектор за 4-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 4 курс
Тестът е изпитен и съдържа 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс по Икономика.
(Труден)
24
5
1
9 мин
28.08.2018
» виж всички онлайн тестове по икономика

Акционерно дружество

Материал № 289246, от 22 фев 2009
Свален: 18 пъти
Прегледан: 16 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,821
Брой символи: 16,911

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Акционерно дружество"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
38

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
57

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения