Големина на текста:
СледкраянаПървата световнавойна -българскатаико
. номикапретърпявапъленкрахСелскотостопанствоепочти
. напълноунищоженоОтеднастранатоваседължинаотнетите
, отстранатаобширниобработваемиплощиаотдругана
наложенитениотНьойскиядоговорнепосилнирепарациии
, -контрибуциикоитотрябвадабъдатизплатенинастраните
. -победителкиПроизводствотовпромишленосттабележизна
, чителенспадкойтодоголямастепенседължинаналожените
, отправителствотонаБЗНСвисокивноснимитааоттамина
. липсатанасуровинииматериалиВраждебнотоотношение
, къмБългариянаразположенитевсъседствостраниналага
-радикалнапреориентациякактопоотношениенавъншно
, търговскитенипартньоритакаипоотношениенаизнасяните
. стокиЗначителнипроменинастъпвативъвфинансовия
, секторкоитозаразглежданияпериоддовеждатдомножество
.нетрайникартелисцелмонополизациянавътрешнияпазар
- Обстановкатасеусложнявадопълнителноотбежанскатавълна
, българиотокупиранитетериториирешилидапотърсят
.убежищевпределитенастраната
-Некасегадаразгледамепоотделносекторитенаико
, - номикатазадаможемдаполучимпояснапредставазатяхното
1919—1929 .развитиепрезпериодагодина
1. СЕЛСКОСТОПАНСТВО:
1.1. РастенивъдствоСледкраянавойнатапосевните
.площинабългарскотоселскостопанствосасвитизначително
, Българиязагубваобширниплодороднитериториивтовачисло
, ЮжнаДобруджаичастиотТракиякъдетосабилиотглеждани
, -културизаемащиважномястовизноснататърговиянастра
. , натаЗадабъдатразширениобработваемитеплощипрез
1920 . гправителствотонаБЗНСгласуваЗаконзаувеличаване
, , размеранадържавнитеземискойтосеотчуждаватсрещу
, заплащаненеобработванитечастнииманастирскиземинад
300 . декараЧастототчужденитестозизаконземисеизползват
засъздаванетонадържавенпоземленфондзаоземляванена
, -безимотнитеималоимотнитеселяникатопотозиначинпра
вителствотонаБЗНСцелидасформиразаможнасредна
, прослойкаотселянисобственицикоятодапослужикато
, основазасъздаванетонааграрнаикономикапокровителствана
.отдържавата
Земеделскитеземивследвоеннияпериодсасилно
. разпокъсаниТоваотеднастранаседължинаполитикатана
, . правителствотоаотдругананаследственитеделбиЗадасе
, 1921 . справистозипроблемпрез гБЗНСпрокарваЗаконза
, -трудоватапоземленасобственостспоредкойтовсякочетири
300 , членносемействоможедапритежавадо дкасрещу
. задължениетодагиобработвасъссобственисредстваТова
, донякъдеобяснявапримитивнияинвентарскойтосе
. обработватземитепрезразглежданияпериодДостатъчноясен
71% корективзатоваелипсатанаплуговевотслучаитепрез
1921 .година
Променитевструктуратанаселскотостопанство
,довеждатдоряъкспадвпроизводствотоназърненикултури
коитодоначалотонаПърватасветовнавойнасабили
. същественачастотизносанастранатаЗасметканатовасе
увеличавапроизводствотонаиндустриалниимаслодайни
, , . културизеленчуцикартофииовощнинасажденияОсновно
,мястосредмаслодайнитекултуризаемаслънчогледовотосеме
.асредтехническитетютюнътизахарнотоцвекло
1.2. Животновъдство 1919 . Към гживотинскиятфонд
, настранатаенамалялзначителнокактопорадиголемитезагуби
, надобитъкпрезвойнататакаизарадиспазванетонаклаузите
, наНьойскиядоговорспоредкойтоБългарияезадълженада
. предаденасъседитесиогромноколичествоживотниГладът
имизериятаследкраянавойнатасъщопринуждават
домакинстватадаколятживотниитоваощеповеченамалява
. , -животинскияфонднастранатаМеркитекоитоправителст
.вотопредприемавтазинасокадаватнезначителенрезултат
Основенфакторзанапредъкавразвитиетонаселското
стопанствовгодинитемеждудветесветовнивойниемасовото
-навлизаненакооперациитевикономическияживотнастра
. , натаТедаваткредитинаселскитестопаниосигуряватим
, семенаиинвентаргрижатсезапласментанапроизведената
. продукцияиподпомагатживотновъдствотоПравителството
, наБЗНСсисътрудничискооперациитекатогивключвав
аграрнатасиполитикаипотазиначиндававъзможностна
- , многостопанидаизлязатпобързооткризатапредоставяйки
.имизгодникредитииредицаоблекчения
2. :ПРОМИШЛЕНОСТ
Вначалотонаразглежданияпериодмногоотмалките
, предприятияфалиратадругисапринуденивременнодаспрат
,процесасинапроизводствобилопорадилипсатанасуровини
билопорадизначителнатаамортизациянамашиннияпарки
.липсатанафинансовисредствазавъзстановяванетому
-Важнаролязасъживяванетонабългарскатапромиш
-леностпотовавремеизвършваприеманетонаЗаконазана
, -сърчаваненаместнатаиндустриясъгласнокойтонасърчава
-нитепредприятиясеползватсъсзначителниданъчниимит
, ническиоблекчениякактоисотстъпкиподържавните
, . железницибезплатниместазастроежиидрНебивадасе
1918 . o -пренебрегваиролятанавъведениятпрез гтправител
-ствотонаБЗНСспециаленкоефициентзакорекциянамит
, -ническитетарификойтоечастотпротекционистичнатапо
.литиканасъюзапоотношениенаместнотопроизводство
-Всичкотовадовеждадомногократноувеличениенаинвести
, циитевбългарскатаиндустриякоитосеизразходваткактоза
, строежанановипредприятиятакаизавъзстановяванена
.вечесъществуващитетакива
1921 . Проведенатапрезганкетавърхуедратаи
насърчаванатаиндустрияпоказваследнотоподрежданена
:отраслитепоотношениенаобщотопромишленопроизводство
(52%)Хранителнапромишленост
(20%)Тютюневапромишленост
Текстилнапромишленост
Миннапромишленост
Кожарскапромишленост
Керамичнапромишленост
Дърводелскапромишленост
Металообработващапромишленост
Химическапромишленост
Електродобив
3. :ВЪТРЕШНАИВЪНШНАТЪРГОВИЯ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Българската икономика след Първата световна война

След края на Първата световна война българската икономика претърпява пълен крах. Селското стопанство е почти напълно унищожено. От една страна това се дължи на отнетите от страната обширни обработваеми площи, а от друга...
Изпратен от:
Биляна
на 2009-02-21
Добавен в:
Доклади
по Стопанска история
Статистика:
87 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Сравнителна характеристика между кризата от 1907г, "Великата депресия" 1929-1933г и настоящата финансова криза

06 яну 2010
·
114
·
9
·
267

Казусът представкява сравнение между трите най-големи икономически кризи в модерната история- банковата криза от 1907г, "Великата депресия" от 1929-1933г, и настоящата финансова и икономическа криза...
 

Стопанска История - Първа Леция

28 сеп 2009
·
81
·
2
·
315
·
146

Първа лекция от курс по стопанска история в УНСС. Преподавател доцент Костов...
 

Ранно средновековие

13 апр 2009
·
154
·
8
·
2,186
·
247
·
1

Вътрешно средновековната епоха за европейския континент се разделя на Ранно средновековие - от 5-11 век, Същинско средновековие - от 11-15 век, Късно средновековие - от 16 до първата половина на 17 век. За Азия тази периодизация търпи...
 

Стопанска история

27 фев 2008
·
279
·
4
·
2,567
·
82
·
1

В съвременния смисъл стопанската история се заражда при най- голямата криза на капитализма...
 

Лекции по стопанска история

08 апр 2008
·
497
·
11
·
2,255
·
260

Обективните трудности за стопанска и търговска дейност в Империята не са в състояние да спрат новите тенденции, които особено силно се изявяват в отделни по-големи селища и райони.
 
Онлайн тестове по Стопанска история
Тест по Стопанска история за 3-ти курс
изпитен тест по Стопанска история за Студенти от 3 курс
Тестът се състои от 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, изучаващи дисциплината Стопанска история.
(Лесен)
14
2
1
4 мин
31.07.2018
Тест по стопанска история за 2-ри курс
изходен тест по Стопанска история за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината "Стопанска история".
(Труден)
10
39
1
1 мин
29.08.2013
» виж всички онлайн тестове по стопанска история

Българската икономика след Първата световна война

Материал № 288951, от 21 фев 2009
Свален: 87 пъти
Прегледан: 91 пъти
Качен от:
Предмет: Стопанска история, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 7
Брой думи: 1,211
Брой символи: 10,133

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Българската икономика след Първата световна война"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения