Големина на текста:
ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ПСИХОЛОГИЯТА
Названието Психология произлиза от гръцките думи “психе” – душа и “логос” – учение,
слово. В буквален превод Психологията е наука за душата. Съвременната наука заменя
термина “душа” с “психика” и от тази гледна точка тя се приема като наука за психиката.
Психологическото познание се развива още от древността, включено в лоното на
Философията. За първи труд в областта на Психологията се приема трактата на Аристотел
(384-322 г.пр.н.е.) - “За душата”. В края на 16 век се появява понятието “психология”, а в
средата на 18 век тя се обособява като самостоятелна наука. Предметът на науката
Психология се конкретизира в изучаване на психичните факти (с техните количествени и
качествени характеристики), закономерностите и механизмите на протичането им.
Въз основа на отговора на основния философски въпрос: Кое е първичното – материята
или идеалното (душа, разум, идея)? в Психологията се обособяват две основни направления
– материализъм и идеализъм. Според идеализма първична е душата (разумът или идеята),
която съществува априори, тя е безсмъртна и поражда материята. Представители на
идеализма са всички религиозни учения. Тази първична идея сред различните представители
на идеализма е наречена Бог, Световен разум, душа и т.н., които сътворяват материалния
свят. Според материализма първична е материята. Високо организираната форма на
материята – мозък, поражда идеалното отражение на света – психиката. Значима роля в
съвременната Психология имат руските учени Сеченов и Ив.П.Павлов, които чрез
изследванията си в областта на висшата нервна дейност създават теорията за
условнорефлекторния характер на психиката. Трябва да се подчертае, че двете насоки
съществуват паралелно още от древността. В стремежа си да изучат психичните факти,
техните механизми и закономерности, психолозите изграждат различни научни теории и
области, основават множество школи. Науката Психология се развива изключително
интензивно през последните десетилетия както по посока на изучаване на собствения
предмет, така и за приложение на нейните достижения в практиката. Задълбочаването и
разширяването на научното познание налага необходимостта психолозите да основават
своите изследвания на резултатите, постигнати от други науки – Физиология на висшата
нервна дейност, Биология, Биофизика, Биохимия, Кибернетика, Философия, Социология и
др., както и да се обособяват нови по-частни психологически области. Така се оформят двете
насоки при развитие на науката Психология и нейната структура интеграция и
диференциация. Като посочва съвременните тенденции в развитието на науките и
изискванията за прецизното им структуриране, проф. Гечно Пирьов представя в разгърнат
вид класификацията на психологическите науки съгласно определените от него 4 критерия:
според проблематиката; според преобладаващия метод; според връзката с практиката и
според връзката с другите науки. Така предложената от него класификация включва всички
клонове на Психологията. Трябва да се отбележи, че бурното й развитие през последните
десетилетия наложи обособяването на нейни клонове във всички области на живота. Този
факт е обясним – за постигане на по-висока ефективност в работата е необходимо да се
познават психичните особености на евентуални кандидати, както и изискванията към хората,
които упражняват всяка професия – учители, военни, спортисти, инженери, лекари и т.н.;
необходимо е да се познават психичните структури (индивидуални и групови) на хората,
обекти на даден вид труд – пациенти, ученици, войници, правонарушители и престъпници и
т.н. Наложително е и създаване на материални продукти (уреди, играчки, машини и др.),
които да са съобразени не само с физиологичните, но и с психичните особености на хората,
които ще ги ползват. Следва да се познават закономерностите и особеностите в поведението
на различни групи хора, както и поведението им при различни обстоятелства ... Така се
обособяват вътрешните клони на Психологията въз основа на връзката й с практиката –
Педагогическа психология, Инженерна психология, Юридическа, Спортна, Медицинска,
Военна, Транспортна, Социална психология, Психология на труда, Психология на културата,
2
Психология на творчеството, Психология на мира и др.
Речник:
Психика (от psyche душа) субективно отразяване и преживяване на света
посредством образи, което е свойство на високо организирана материя – мозъка.
Функция на организираната по особен начин материя (нервната система, на мозъка) за
реализация на взаимодействието между организма и средата на равнището на отражението.]
Психология – наука за факторите, механизмите и закономерностите на възникване,
развитие и проявление на психиката като субективно отражение на света, изграден в мозъка
образ на действителността, въз основа и с помощта на който се осъществява управление или
регулиране на дейността, придобиваща за човека личностен характер.
Фундаментална наука за закономерностите на психическата дейност (като продукт на
мозъка) и на активното отразяване от хората и от животните на обективната реалност под
формата на усещания и възприятия, представи и понятия, емоции и чувства и други
психични явления.
В буквален смисъл на думата Психология (от гр. рsyche - душа; и logos – наука,
понятие, учение) означава наука за душата.
В широк смисъл – наука за фактите, закономерностите и механизмите на психиката или
психическата дейност у животните, хората и техните обединения (групи, колективи и др.).
В тесен смисъл – наука за човека и по-специално за неговия вътрешен (“душевен”)
свят, който е субективно отражение или идеален образ на предмети, явления, събития от
действителността.
АНАЛИЗ НА КАТЕГОРИИТЕ “ПСИХИКА”,
“СЪЗНАНИЕ” И “ЛИЧНОСТ”
Психика, съзнание и личност са основни категории в Психологията.
Още от древността елементите на психична изява са привличали вниманието и будели
любопитството на хората. Психичното се различава коренно от всичко останало, което ги е
заобикаляло. По един или друг начин те са търсели обяснение за странните особености на
своя психичен живот. В зависимост от нивото на развитие на културата и науката, възникват
и различни схващания за същността, особеностите и структурата на психиката. За разлика от
много други понятия в психологията, съвременните учени нямат различия в позициите си
относно същността на психиката и нейните характеристики. Основа на съвременното учение
за психиката стават изследванията на руските учени Ив.Сеченов и Ив.П.Павлов, които
обясняват и доказват условно-рефлекторния характер на психиката като субективно
отражение на обективната действителност в мозъка. Психиката е феномен, проявяващ се
като свойство на високо организирана (жива) материя (мозъка), формирал се в
еволюционното развитие на живите организми в борбата им за оцеляване. Психолозите
подчертават, че психиката е и трябва да се разглежда като неделимо цяло. С цел по-
задълбочено и пълноценно изучаване, авторите предлагат условно диференциране на
психичната изява въз основа на относителната продължителност на нейните елементи, като
подчертават, че задължително трябва да се държи сметка за тяхната тясна взаимосвързаност
и зависимост.
Структура на психиката
Психични процеси:
Познавателни сетивни (усещане, възприятие, представа) и абстрактни
(мислене, въображение, памет)
Емоционално-волеви – емоции, чувства, внимание, воля
Психични състояния работоспособност, умора, заинтересованост, апатия,
безразличие, напрегнатост, въодушевление, познатост и др.
Психични свойства насоченост на личността, светоглед, възгледи, убеждения,
ценности, идеали, стремежи, потребности, мотиви, интереси, склонности, способности,
характер, темперамент, нагласи, умения и навици, привички и др.
Съзнанието е висша форма на психична изява, надстройка на психиката.
3
Материалистическата психология посочва условията за формиране и развитие на съзнанието
както във филогенезата, така и в онтогенезата обществен начин на живот, дейността
(собствените й видове), използване на езика като средство за общуване. Формирането и
развитието на съзнанието във филогенезата е израз на еволюционното усъвършенстване на
вида homo sapience и прерастването му в качествено нов начин на опознаване и отношение
към света и себе си. Според съвременната психология съзнание притежават само хората. То
се формира през индивидуалния жизнен път на човека като съществено влияние в този
процес имат много социални и индивидуални фактори. Развитието на съзнанието е в
основата на изграждането на личността.
Личността е обект на внимание още от древността. Днес съществуват много и
различни теории за нейната същност, структура, формиране и развитие. Не малка част от
теориите са не само различни, но и противоречиви, защото авторите, разработващи този
проблем, нерядко изхождат от субективни позиции или само от аспекта на науката, в чиято
област работят.
Личността е предмет на изучаване от различни науки – психология, педагогика,
философия, социология. Обособена е и самостоятелна научна област – Теория на личността.
Теория за личността е основна научна дисциплина, която търси отговор на въпросите за
индивидуалните регулативни механизми на психичната дейност и развитие на човека, въз
основа на биологичните му дадености и в зависимост от конкретните обстоятелства, каква е
тяхната вътрешна индивидуално-типична структура и как могат да се обяснят всички те чрез
индивидуалните различия в поведението... Теориите за същността на личността, нейните
своеобразия и структура са многобройни. Фактът, че и до днес не съществува единна и
общоприета теория за личността, потвърждава тезата, че тя е глобален, сложен и
многоаспектен феномен, който не би могъл да бъде обхванат и определен само в рамките на
една наука. Такъв опит винаги води до ограничено и едностранчиво нейно представяне, а, от
тук, и неточно осмисляне и тълкуване на собствената й същност.
В многообразието от определения за личността се оформят и различията, дори
противопоставянето на отделни автори. В същото време, тези позиции взаимно се допълват и
спомагат за по-цялостно представяне на личността.
Различни становища има както в дефинирането на личността, така и в определението на
структурата й. Познати са и много модели на тази структура, предложени от отделни автори.
Всеки от тях се основава на теоретичните изходни позиции на науката, която представя,
както и на собствената си гледна точка и личен (субективен) опит. В резултат на всичко това,
до този момент както в педагогиката, така и в психологията няма единна и общоприета
структура на личността.
Разнообразието на модели за структура на личността отразява многоаспектността,
глобалността, сложността, богатството и, в известна степен, необхватността на личността.
Въпреки че някои от предложените модели са твърде различни помежду си, всеки от тях
извежда определени аспекти и елементи на личността, които съществуват реално. По този
начин, всеки модел обогатява научното познание и разбирането за нея.
Авторите акцентират и отделни елементи на личността, отново в зависимост от
теоретичните си изходни позиции. Често се отдава приоритет на едни елементи в нейната
структура, за сметка на други. Например, на биологичните предпоставки и основите на
личностните измерения в мозъчните процеси Х.Айзенк, З.Фройд; стремеж към
превъзходство и самоутвърждаване – А. Адлер, К. Роджърс, А. Б. Маслоу; мотиви – В.
Щерн; мотиви и черти на характера – Е. Фром и т.н. Често авторите се обявяват и срещу
“раздробяването” на личността на отделни елементи, при което, според тях, се загубват
особеностите на цялото (например, представителите на персоналистичното направление в
психологията).
Други автори предлагат точно обратното – по-разгърната структура на личността, за да
се очертае собственото й богатство и многостранност – К. Платонов, Б. Ананиев, Тр.
Трифонов и др. Много известна и с широко разпространение стана “факторната стратегия на
разкриване структурата на личността”, която “не се влияе от предварителни общи
4

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 юни 2019 в 09:33 ученичка на 27 години от Русе - ПГЗХТ "Асен Златаров", випуск 2010
30 май 2019 в 15:38 ученик от Троян - СОУ "Васил Левски"
03 апр 2019 в 13:01 студент на 35 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2019
18 мар 2019 в 13:24 учител на 41 години от Разград
25 фев 2019 в 00:10 студентка на 59 години от Варна - МУ Варна, факулетет - Медицински грижи, специалност - Медицинска сестра, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Избрани гледни точки от творчеството на Адлер, Ериксън и Долто

18 фев 2008
·
330
·
26
·
5,472

Психоанализата е „трудното дете” на психологията, става предмет на спорове още при създаването си в началото на XX в. Докато класическата психология ползва за свой източник на вдъхновение точните науки – физика, химия, математика, то псохоанализата се...
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,789
·
5
·
2,185
·
873
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 

Общуване и социална психика

21 окт 2006
·
1,833
·
11
·
1,393
·
2

Научното изследване на проблема за общуването има важно теоретико-методическо значение за изясняването на природата и функциите на социалнопсихичните явления и процеси
 

Психология

06 май 2008
·
159
·
2
·
596
·
87

Връзката на психологията с природните науки възниква от необходимостта да се използват техните открития за доказване на материалния произход на психиката (биология, зоология, анатомия, неврофизиология и др.).
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,689
·
7
·
1,445
·
1,955
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
161
1
1 мин
25.11.2016
Тест по Хигиена и здравно образование за студенти от 1-ви курс Психология
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът се състои от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Психология, изучаващи дисциплината "Хигиена и здравно образование".
(Лесен)
11
13
1
3 мин
17.10.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Предмет и задачи на психологията

Материал № 288875, от 21 фев 2009
Свален: 324 пъти
Прегледан: 313 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Тема
Брой страници: 21
Брой думи: 7,124
Брой символи: 63,941

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет и задачи на психологията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
167

Боряна Огнянова
преподава по Психология
в град Варна
с опит от  8 години
447 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения