Големина на текста:
КП
Впр. 1 Предмет на конституционното право на Р. България. Роля и значение в
системата на действащото право
(Близнашки, лекционен курс)
1. Конституционното право (КП) е един от основните правни отрасли на правната
система. Нормите на КП регулират устройството на държавата и обществото, а от тук и
КП се определя като водещ правен отрасъл. Конституцията, която се отличава с най-
висшата юридическа сила, играе ролята на основополагащ закон – „закон на законите”.
КП в строгия смисъл на думата – това е позитивното право, което регулира
организацията и фунцкионирането на публичната власт в Р. Бълагрия. На основата на
правния отрасъл се изгражда и КП като наука. Същевременно КП има своите
теоретични основания т.е. идеи, възгледи и принципи, които се формират като
смостоятелни направления в политическата мисъл. Когато се определя КП се
подчертава, че това е правен отрасъл със силно изразен политически характер.
(Танчев, Въведение в КП)
Най-простото и най-често срещаното определение дефинира КП като система от
правни норми. Неговата главна обща характеристика е, че тези норми съставляват
текста на конституцията. Ако пък става дума за КП като научна област или учебна
дисциплина, то неговият предмет е изследването и изучаването на тези норми.
Доколкото обаче правото, в това число и конституционното право, е особен социален
регулатор и субстанциален механизъм на социалния контрол и може би най-
съвършеният мирен метод за разрешаване на социални конфликти, то никога не може
да бъде метасоциално.
- КП представлява гранично право с политиката – то съдържа норми относими към
политиката на страната.
- КП е право, в което участват всички граждани, определяйки начина на управление.
Следователно към нормативния елемент на КП следва да се добавят импликациите,
които произтичат за него от правната и политическата доктрина, а също така и от
политическата теория, например поведението на гражданите, които въздействат чрез
участие или като възпират дейността на институциите посредством основните си права.
(Киселова)
Въпреки големите различия в конституционните модели на отделните държави
съшествуват редица общи принципи. Това са:
1) Прнципът на народния суверенитет
2) Принципът за разделението на властите
3) Принципът на политическия плурализъм
2. Основният закон включва в себе си принципите на действащото право. При прехода
от планово към пазарно стопанство някои държави създават своя конституция в
неговия край. Налице е проектиране на фактическите обществени отношения в
конституцията.
България е една от онези държави, които приемат своя основен закон началото на този
преход като по този начин КРБ поставя основите на демократичното устройство на
новото гражданско общество.
Впр. 2 Източници на конституционното право на Р. България. Норми на КП –
обща характери-стика, особености, класификация.
1
1. а) Основен източник на КП е Конституцията на Р. България. Тя е творение на
учредителната власт, има непроизводен характер и заема върховно положение в
системата от източници на правото. Източник на КП са и законите за изменение и
допълнение на Конституцията, тъй като те се считат за част от Конституцията.
б) Международните договори по чл. 5 ал. 4: „Международни договори, ратифицирани
по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България...” също
могат да бъдат източници на КП доколкото:
- се отнасят до отношения, които са предмет на КП
- отговарят на конституционните изисквания за влизане в сила
в) Устройствени закони. Приемат се от парламента и регламентират начина на дейност
на определени органи: Закон за Конституционния съд, Закон за Съдебната власт, Закон
за Сметна палата, Закон за Омбудсман
г) Органични закони. Предметът на регулиране на органичните закони обхваща
отношения, които по правило се уреждат в конституцията – основните права на
гражданите, формата на управление, формата на държавно устройство, предоставяне на
автономия, разпределение на компетенции между органите на трите власти и т.н.
д) Обикновени закони, които касаят конституционноправна материя:
- Избирателни закони (за президент и вицепрезидент, народни представители, местни
избори, избор на представители в Европейския парламент)
- Закон за българското гражданство
- Закон за политическите партии
- Закон за допитване до народа
e) Подзаконови, вторични или регламетарни актове, които се създават в изпълнение на
закона, имат производен от него характер или регулират първично материя извън
установения в Конституцията домен на закона. Такива са:
- Актовете на централната избирателна комисия (например меродически указания)
- Решения на КСъд (когато КСъд тълкува, тълкуванията се прилагат наред с нормите)
ж) Правната доктрина и конституционния обичай в Р. България представляват
спомагателни източници.
2. Норми на КП
Особеностите в предмета на КП определят особеностите на нормите на КП, които ги
специфицират по отношение на общото понятие за правни норми.
2.1 Характеристики:
2.а) Висока степен на правна абстракция. Често съществуват затруднения при
индивидуализацията на дължимото поведение. Трудно се откриват и трите елемента на
правната норма: хипотеза, диспозиция и санкция.Често пъти тези елементи се намират
в два отделни нормативни акта. Правната норма се извлича чрез една смислово-
тълкувателна дейност. Нормите на КП съдържат санкция, но тя много често се намира в
друг източник на КП или в източник на друг правен отрасъл. Например
посегателството срещу правото на живот е санкционирано в НК. Следователно нормите
на КП съдържат и трите елемента, но връзката между тях не е толкова пряка.
2.б) Относителна стабилност, трайност. Динамиката в нормативната уредба не е
присъща за КП. Предметът на КП определя тази стабилност, тъй като характерът на
обществените отношения регулирани в КРБ изисква стабилност. Следствие от това е и
специфичната процедура за изменение на Конституцията (гл. ДЕВЕТА КРБ)
2.в) Висша юридическа сила на нормите на КП. Конституцията се определя като
върховен закон и останалите правни норми не могат да й противоречат. Тя създава и
юридическите гаранции и конституционния механизъм за гарантиране на това
върховенство – Конституционния съд.
2
2.2 Йерархията на нормите
I. Норми на конституцията
II. Норми на законите, приемани от НС (Международни договори, които се
ратифицират чрез закони, както и ПРавилника за организацията и дейността на НС.
Юридическата сила на международния акт приема силата на акта, с който е
ратифициран. Нормите на международния договор не могат да противоречат на
Конституцията).
Впр. 3 Конституционно правоотношение – обща характеристика и особености
1. „Правното отношение е двустранна индивидуална правна връзка, която логически
обединява корелативни субективни права и юридически задължения” между субекти на
дадена правна система.
2. Особености на конституционното правоотношение
а) В КП субектите биват:
- индивидуални – еднолични държавни органи, отделните граждани, лица без
гражданство, чужденци, бежанци, лица, на които е предоставено убежище.
- комплексни – държавата, българският народ (не участва пряко, а реализира волята си
чрез отделните граждани или организации; народът е субект при референдум),
политическите партии, обществени организации с нестопанска цел, групи за натиск,
неформални и нетрайни обществени формирования.
Особеното е, че не могат да съществуват отношения между граждани в това им
качество. В повечето случаи едната страна е държавата или друг орган. Единият от
субектите е в състояние да упражни волево господство над другия.
б) Обект на конституционното право представлява реализацията на основните права на
човека и граждана т.е. обект представляват и материални, и нематериални блага
в) Методът на правно регулиране е императивен
г) Съдържанието на системата от държавни органи, които са субекти на правото са
носители на субективни права. Правомощието е единство от право и задължение това
право да бъде осъществено. Държавният орган е длъжен да упражни правото, защото
представлява реализация на публичен интерес. Никой друг орган не може се
самоупълномощава, той има ограичена власт. Неограничената влас би била източник на
деспотично управление и не води до правно отношение. Такива актове на държавния
орган са нищожни.
Често макар и обвързани взаимно субективните права не си съответстват точно по
съдържание. Държавните органи са длъжни да не ограничават правата (свободата на
словото например).
Впр. 4 КП като отрасъл на правото и като наука. Конституционноправната наука
в Р. България
1. КП е публичноправен отрасъл, т.е. то принадлежи към онази група отрасли, в които
отношенията се уреждат в публичен интерес. КП играе определяща роля по отношение
на всички публични и частноправни отрасли: основната мъ функция е да изгради
фундамента от принципи и ценности, около който се „върти” модерната държава.
Особеното място на КП в системата на публичноправните отрасли се дефинира спрямо
два критерия: предметът на правно регулиране и методът на правно регулиране.
Съществува още един спомагателен критерий – режим на правното регулиране, но той
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Разработки по Конституционно право

Това са разработки на 45 въпроса по Конституционно право.
Изпратен от:
oisy
на 2009-02-20
Добавен в:
Конспекти
по Право
Статистика:
287 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Конституционно право

10 дек 2008
·
172
·
13
·
6,508
·
147
·
1

Още от римско време се обуславят ЧП и ПП, които са запазени и до сега.Подотрасъл е групи от норми, подчинени на общи принципи и обща логика и се подчинява на различни правни принципи... ...
 

Конституционно-правни норми

17 юни 2008
·
92
·
4
·
494
·
65

Основен структурен елемент на отраъла е правната норма. Под правна норма се разбира общото правило за поведение на правните субектил.
 

Международно право

27 дек 2008
·
144
·
15
·
3,315
·
1

Съотношение между вътрешното и международното право (->) Фактори за определяне на съотношението - взаимодействието между вътрешната, външната политика и дипломацията на държавите...
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,415
·
1
·
136
·
284
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Държавна власт

17 юни 2008
·
566
·
47
·
1,703
·
203
·
1

Тема: Държавна власт – понятие, източник, субект и функции; белези и свойства на държавната власт – народен, държавен и национален суверенитет.
 
Онлайн тестове по Право
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Лесен)
40
1
1
11 мин
06.06.2019
Тест по Обща теория на правото за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 20 въпроса от Общата теория на правото. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
20
195
1
1 мин
10.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Разработки по Конституционно право

Материал № 288572, от 20 фев 2009
Свален: 287 пъти
Прегледан: 212 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Конспект
Брой страници: 34
Брой думи: 8,872
Брой символи: 81,671

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разработки по Конституционно право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения