Големина на текста:
Електронният подпис представлява идентифициращото ни средство в електронното
пространство. Той представлява данни в електронен формат, удостоверяващи
самоличност/идентичност, свързани към други данни в електронен формат –
електронния документ, който подписваме. С полагането на електронен подпис
потвърждаваме самоличността си, съгласието си със съдържанието на документа и му
осигурявате защита от последващи промени. Електронният подпис осигурява
достоверност и неотменяемост на електронните документи, съхранявани върху
магнитен, оптичен или друг носител и на обменяните в интернет.
Удостоверението за електронен подпис е документ, удостоверяващ електронната ни
самоличност. Подобно на личната ни карта, шофьорската книжка и други
идентифициращи ни документи - тази самоличност трябва да бъде потвърдена чрез
издаване на документ - удостоверение - от легитимен орган - Доставчик на
удостоверителни услуги. Удостоверенията съдържат определени от закона
задължителни реквизити.
Технологично електронният подпис се реализира чрез генериране на уникална
асиметрична двойка математически ключове. Единият от тях става публично
достояние като се публикува на интернет сайта на Доставчика и може да бъде
разгледан от всеки. Втория ключ е частен и таен той се генерира директно върху
смарт-карта и достъп до него има само авторът на удостоверението посредством пин-
код.
Закона за електронния документ и електронният подпис /ЗЕДЕП/ изисква частният
ключ на универсалните електронни подписи задължително да се генерира и съхранява
върху сигурен носител, какъвто е смарт-картата. Тя се свързва с компютър посредством
карточетец.
Страните, свързани с електронния подпис са: Доставчик на удостоверителни услуги,
Автор и Титуляр на удостоверенията и Доверяващи се лица.
Доверяващи се лица са физически или юридически лица, адресат на електронни
изявления, подписани с електронен подпис. Те трябва да извършат проверка на статуса
на удостоверението - дали то е валидно, временно спряно или прекратено в
поддържания от Доставчика Публичен регистър преди да се доверят на електронно
подписания документ.
Доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ) е юридическо лице, което е
регистрирано от регулаторен орган и осигурява технологично и инфраструктурно
предоставяне на удостоверителни услуги. Банксервиз АД е регистриран Доставчик на
Удостоверителни Услуги с решение No 1113 от 25.09.2003 г. на КРС (Комисия за
Регулиране на съобщенията) в съответствие със ЗЕДЕП (Закон за електронния
документ и електронния подпис).
Само регистрирани от КРС Доставчици на удостоверителни услуги могат да издават
удостоверения за универсален електронен подпис, тъй като те спазват стриктни
правила и процедури при издаване на удостоверенията и изискват представяне на
доказателствени документи.
1
Банксервиз АД е Администратор на лични данни, вписан от Комисия за защита на
личните данни на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за защита на личните данни в
Регистъра на администраторите на лични данни с Удостоверение 0000044 от
27.04.2004 г. Банксервиз изгражда, оперира и развива национална PKI
инфраструктура за издаване на електронни удостоверения (electronic signature
certificates) и удостоверителни услуги (certificate services) с удостоверяващ орган B-
Trust.
Удостоверяващ орган е организирано и управленски обособено звено при Доставчика
на удостоверителни услуги. Осъществява функциите по предоставяне и поддържане на
удостоверителни услуги.
Автор на електронния подпис е физическото лице, което действително извършва
изявлението и го подписва от името на Титуляра.
Законът прави разлика между технически подписващото се лице и лицето, от чието име
се извършват електронни изявления. В този смисъл се използват понятията Автор и
Титуляр, които изрично се посочват в удостоверението за електронен подпис.
Автор в удостоверението за електронен подпис е физическото лице – управител/служи-
тел във фирма или упълномощено лице, което е овластено да осъществява електронни
изявления и да ги подписва от името на Титуляра (юридическо или физическо лице). В
удостоверението се отбелязва основанието за овластяване на Автора – трудов договор,
съдебна регистрация, пълномощно, решение на управителен съвет, държавен указ и др.
Авторът и Титулярът на удостоверение могат да съвпадат, когато Титулярът сам
подписва изявления от свое име, без да упълномощава трети лица. Важно е да се знае,
че Единствено авторът има право на достъп до частния ключ на електронния подпис.
Титуляр на електронния подпис е физическо или юридическо лице от името, на което
се извършват и подписват електронни изявления. Той се посочва в издаденото
удостоверение за електронен подпис като такъв. В удостоверението за електронен
подпис също се съдържат данни за Титуляра, отличаващи го като юридическо/физи-
ческо лице: фирма/име, адрес, данни за съдебната регистрация.
Банксервиз АД издава следните видове B-Trust удостоверения за електронен подпис:
- Удостоверение за универсален електронен подпис;
- Удостоверения за сървър, за информационен и софтуерен обект;
- Приложно ориентирани удостоверения;
- Удостоверение за усъвършенстван електронен подпис.
1. Удостоверение за Универсален електронен подпис идентифицира цифрово с
най- високо ниво на сигурност самоличност / професионална идентичност. Издава се на
физически или юридически лица или на лица, упражняващи свободна професия. С
универсален електронен подпис се подават документи през интернет към различни
държавни институции. Универсалният електронен подпис има значението на
саморъчен подпис по отношение на всички.
Процедурата по издаването на удостоверението изисква лично явяване на заявителя в
офис на Банксервиз АД и представяне на доказателствени документи за самоличността
на Автора и представляващия Титуляра, правния статус на Титуляра и
2
правоотношенията между Автора и Титуляра. Само регистрирани от КРС Доставчици
на удостоверителни услуги могат да издават удостоверения за универсален електронен
подпис.
Видове B-Trust удостоверения за универсален електронен подпис:
-Професионално - издава се на физическо лице. Удостоверява цифрово неговата
професионална принадлежност към дадена фирма/организация или
обвързаността му с лице, упражняващо свободна професия.
-Персонално - издава на физическо лице и удостоверява цифрово неговата
персонална („гражданска”) идентичност. Физическото лице е Титуляр, а много
често и Автор.
Ограничаване на достъпа до удостоверение – с издаването си всяко B-Trust
удостоверение се публикува в Публичния регистър на ДУУ, така че всеки
заинтересован да може да разглежда и изтегли публичната му част. Банксервиз
предоставя възможност на Автора да ограничи достъпа до своето удостоверение.
2. Удостоверение за сървър – издава се на физическо или юридическо лице, което е
собственик на информационна система /сървър/ и удостоверява с високо ниво на
съответствие цифровата идентичност на този сървър и принадлежността му към него-
вия собственик. Удостоверениeто за сървър гарантира с високо ниво на сигурност
неговата автентификация (“Сървър” идентичност).
Удостоверението може да се заяви и получи само в лично присъствие на Титуляра или
негов упълномощен представител, след представяне на доказателствени документи за
самоличността на Титуляра и Администратора на сървъра, правоотношенията помежду
им, правния статус на Титуляра, и за принадлежността (контрола) на Сървъра от
Титуляра.
Удостоверението може да се използва за сървърни приложения, изискващи най-високо
ниво на информационна сигурност, такива като он-лайн търговски транзакции при
електронна търговия, финансови транзакции, е-банкиране, защитен Web-достъп до
конфиденциална информация, екстранет/интрaнет, др.
Приложения на удостоверението за сървър:
На юридически лица, които са в процедура на издаване или вече имат издадeно B-Trust
сървърно удостоверение, както и на фирми/организации с търговска регистрация, които
имат защитени сайтове/портали в домейна на издаденото сървърно удостоверение,
Банксервиз АД предоставя безплатно услугата B-Trust Web-печат. Представлява
активна икона (банер), която идентифицира сайта/портала в домейна на сървърното
удостоверение и създава допълнително ниво на доверие, информационна сигурност и
удобство за посетителите.
Услугата осигурява възможност за инсталиране/поставяне на активна икона - банер
(Web-печат), позволяваща на посетителите на сайта/портала да получат он-лайн
информация за неговата идентичност (е-ID). Посетителят избира банера и в реално
време получава удостоверена информация за домейна, за Търговеца, за юридическото
лице - Титуляр на сървърното удостоверение и за статуса му.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Електронен подпис

Курсова работа по информационни системи и технологии при доц. Кабаиванова в ЮЗУ "Неофит Рилски" на тема електронен подпис.
Изпратен от:
red_blooded_girl
на 2009-02-20
Добавен в:
Курсови работи
по Информатика, ИТ
Статистика:
563 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Защита на информацията

23 ное 2010
·
397
·
22
·
5,565
·
734

Защита на информацията в компютрите и мрежите. Защитни стени....
 

Информационни системи и технологии /ИСТ-1/

10 юли 2008
·
528
·
3
·
1,072
·
435
·
1

Информационни системи и технологии - 1 част. Пищови за първи курс...
 

Търсене на информация в Web

26 ное 2008
·
114
·
5
·
938
·
123

Машини за търсене, индексиране. Портални сайтове с научна информация. Електронни публикации.
 

Търсачките в Интернет

16 окт 2007
·
360
·
5
·
396
·
1

Търсачките в Интернет са главното средство за откриване на информация в глобалната мрежа. Главните търсачки (search-engines) осигуряват най-краткия път до това, което ни интересува...
 

Курсова работа на MS Access

09 дек 2007
·
2,504
·
10
·
562
·
1,226
·
7

Курсова работа на MS Access - база от данни за фирма за отдаване на автомобили под наем "Трансавто".
 
Онлайн тестове по Информатика, ИТ
Тест по Информатика за 1-ви курс на тема "Финансови модули в ERP"
изпитен тест по Информатика, ИТ за Студенти от 1 курс
Въпроси за електронния изпит по Информатика от тема 13. Предназначени са за студенти от 1-ви курс като изпитен тест, който съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
8
1
6 мин
08.08.2018
Тест по Информатика за 3-ти курс на тема "Мрежова сигурност"
изпитен тест по Информатика, ИТ за Студенти от 3 курс
Мрежова сигурност - същност и особености на компютърните вируси. Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс.
(Лесен)
10
5
1
3 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по информатика, ит

Електронен подпис

Материал № 288510, от 20 фев 2009
Свален: 563 пъти
Прегледан: 529 пъти
Качен от:
Предмет: Информатика, ИТ
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 2,683
Брой символи: 24,797

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Електронен подпис"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Евелина Събева
преподава по Информатика, ИТ
в град Варна
с опит от  18 години
46

Мариана Енчева
преподава по Информатика, ИТ
в град Разград
с опит от  1 години
41 11

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения