Големина на текста:
1. Икономическа същност на инфраструктурата
1.Инфраструктурата като икономическа категория.
Терминът „инфраструктура” е съчетание от лат. изрази „инфра”- долу,основа, и
„структура”- строеж, разположение.Първоначално термина се появява във военната нау-
ка и дейности. През 1955г. американския учен Розенщейн Рудан определя инфр-та като
комплекс от общи условия,осигурявящи благоприятно развитие на основните отрасли на
ик-ката и задоволяващи потребностите на населението.По това време той разделя инфр-
та на два вида: Стопанска (производствена) и Социална.
Според Утенков инфр-та се разделя на 2 групи:
I.гр- Обслужва производствената инфраструктура
II.гр- Свързана с обслужването на населението (социална инфраструктура)
В регионал. изследвания експерти от ЕИО разглеждат инфр-та като комплекс от елемен-
ти (съоръжения) за обществ. или колективно ползване,неотменна част от иконом. прос-
транство.Тази група, освен 2-та вида инфраструктура (произв. и соц.),въвежда и 3-та
група-образователна инфр-ра.Тя включва комплекс от ср-ва и съоръжения за осигуряв. на
общообразователна и професионална потготовка.
Япон. икономист Сузуки Масацуго, включва в инфр-та комплекс от инженерно-строит.
елементи, пътно-комуникац. с-ми и инженер. мероприятия по територ. планиране и опаз-
ване на ок. среда. В неговото определение се смесват явления, процеси, мероприятия.
2.Особености на инфраструктурата.
Сложността на инфр-та се обуславя от това че тя има йерархична структура, което нала-
га да се различават инфр. елементи на нац. стоп-во, на отделните региони , администра-
тивно-терит. единици и др. Основното, на което се подчинава инфр-та от гледна точка на
възпроизвод. процес се определя като сфера, обслужваща иконом. оборот на услугите
(соц. инфраструктура).
В Унгарската регионална л-ра инфраструктурата най-често се схваща като съвкупност
от оборудване, устр-ва, съоръжения и обстановки, както и техните дейности, осигуря-
ващи функционирането на нац. стопанство в съответната територия.
В Чехия и Словакия под инфр-ра се разбират мощности, обезпечаващи и постоянно реа-
лизиращи обслужването на производството и населението.
Най-точно определение на инфр-та дава рус. учен Алаев. Той посочва,че тя е: „съчета-
ние от действащи съоръж-я, здания, мрежи и с-ми, които пряко не се отнасят към произв-
то на материални блага, но са необходими както на процеса на произв-во и осигур. на
жизнените нужди на насел-то. Соц. инфр-ра е условие и важен показател за компексно
жизнено равнище”.
3.Функциониране на инфраструктурата в пазарното стопанство.
Напоследък с приватизац. дейност у нас, с ускореното разв-е на процесите на миграция
и урбанизация, проблемите на инфр-та нарастват.
Определението на „инфр-та” като иконом. категория е: диференцирани по терит-та на
страната материално-веществени елементи, осигуряващи нормални условия за протичане
на произв. процес и възпроизв-то на насел-то и трудовите р-си.
Особености на инфр-та:
1) Инфр-та има косвено отношение към производ. процес
2) По своята икономич. същност инфр-та е част от овеществения труд който се използва
в процеса на произв-то
3) Инфр-та не може да се разглежда и не е самостоятелен отрасъл на нац. стоп-во
4) Инфр-та не участва в специализацията на територ. сили но присъствието и, и степента
на изграденост в съответ. територ. са предпоставка за ускорен икономич. растеж
Разкриването на иконом. същност на инфр-та е свързано и с някои качествени харак-ки:
-Изкуствено създадени от човека материално-веществени елементи и обекти
-Териториална диференцираност и универсална полезност
-Продукт на инфр-та са инфр. услуги и чрез функционир. на инфр. отрасли ?
нематериалните форми на обществ. богатство.
-По функционален критерий отраслите на нац. стоп-во се делят на 2 големи групи:
I.гр Базисни отрасли-създават материално-веществени продукти (земеделие,селско и гор-
ско стоп-во,строителство)
II.гр. Инфр. отрасли-създават усл-я за функцион. на общото произв-во и възпр-во на чо-
века.Тук се отнасят жилищно стоп-во,здравеопазване,култура,образование,транспорт и
съобщит. стоп. услуги, туризъм,финансово-кредитни и застрахов. компании и др.
Значението на инфр-та в обществ. произв-во може да се сведе до 3 аспекта:
1.Свързан с ролята и знач-то на инфр-та,като локализационен фактор
2.Отнася се до иконом. значение на инфр-та,изразяващо се в участието и като елемент
при формир. на иконом. база на територ. единици.От степента на изграденост на инфр.
база в съответната терит. с-ма може да се съди за общото равнище на матер.-техническа-
та база и възможността за ускорен иконом. растеж.
3.Соц. значение на инфр-та-в съвременните усл-я тя се превръща в елемент и показател
за жизнено равнище в съответната терит. с-ма или в национален мащаб.
2
2.Инфраструктурни проекти в публ. сектор
1. Икономическа рамка на инфраструктурните проекти
Инфр. проект представлява съвкупност от идеи с цел, план и действие насочени към
про-мяна на колич. и кач. харак.-ки на инфр.-та.Инвестициите в инфр-та на публ. сектор
са една от предпоставките за постоянен и устойчив иконом. растеж; повишав. на
равнището на инфр. изграденост осигурява макроиконом. ползи за нац. стоп-во.
Разработв. на инфр.п-ти се предхожда от използв. на програма, която има временен х-тер
и чрез която се решават проблеми с нац. и регион. приоритет.Тя се характериз. с голям
обхват и се състои от множ-во проекти.Типични стратег. цели на инвестиц. програма за
разв.-е на инфр.-та на нац. ниво са:
- Ускоряване растежа на нац. икономика и създаване предпоставки за устойчиво разв-е
- Преструктуриране на нац. икономика в пазар. условия
- Интегрир. на страната в транснац. пространство чрез приоритетно инвестиране в ин-фр-
та и създаване условия за равностойно партньорство
- Ускоряв. процесите на сближаване на степента на разв-е на отдел. територ. единици
вътре в страната
- Балансирано разпространение и концентрация на публ. финанс. р-рси.
След като се реализира инфр-ния потенциал на публ. сектор и се очертаят приоритети-
те в инвестиционната програма за разв-е на инфр-ната база, първата стъпка на правит-то
е определяне на обекта на инфр.п-т.Точно и ясно трябва да се формулир. целта.
Необходимо е да се характериз. параметрите и рамките на обекта и да се очертаят целите
на промяната.Ролята на правит-то се изразява на първо място в избор на инвеститор.
Инвес-ри на инфр.п-ти в публ. сек-тор могат да бъдат държ-та (правит-то), представени
от отделните мин-ва, или нац. компании, също така обл. и общин. власти на регион. и
местно ниво.Реализир. на инфр.п-ти в публ. с-р може да се осигури и чрез привличане от
страна на правит-то на местни и чуждестр. инвест-ри.Ролята правит-то се проявява при
стартиране на проекта, свързано с всички дейности и процедури по администриране.
Ангажимент на правит-то е да осигури висококвалиф. и опитни финанс., технич. и
правни кадри и консултанти с цел защита на нац. интереси при разработ. на инфр.п-ти.
Правата и задълженията на частната компания, местна или чуждестр., са определени в
договор сключен с правит-то в сличаите на възлагане на концесия или договор за упра-
вление, в случаите на образув. на публично-частни дружества. Договорът е основа на ин-
фр.п-т.В него са дефинирани правата и задълженията на правит-то и др, страни (участ-
ници) във връзка с изгражд., разв-то и експл-та на инфр.п-ти.Реализацията на инфр.п-ти
трябва да осигур. печалба на всички участници и възвращаемост във времето която да не
натоварва потребителите на инфр. услуги с високи потребит. такси.За тази цел е необхо-
димо: да се изготви иконом. и финанс. оценка на проекта; да се предвиди степента на
надеждност на приходите от реализ. на проекта; възможните рискове; да се извършат
проучвания и анализи на търсенето на инфр-ни услуги; демографски прогнози; обща
икон. и полит. стабилност на държавата.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Управление на инфраструктурните проекти

Терминът „инфраструктура” е съчетание от лат. изрази „инфра”- долу,основа, и „структура”- строеж, разположение.Първоначално термина се появява във военната нау-ка и дейности...
Изпратен от:
venitof
на 2009-02-20
Добавен в:
Лекции
по Публична администрация
Статистика:
165 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Анализ на концесия

14 фев 2011
·
137
·
10
·
2,736

Описание и анализ на концесия: вид, продължителност, права и задължения на концедента и концесионера, договори и др....
 

Процес на стратегическо регионално планиране.

24 окт 2006
·
1,013
·
21
·
3,084
·
150
·
1

Стратегическото планиране на регионалното развитие се осигурява от два основни документа: Национална стратегия за регионално развитие и Областна стратегия за развитие.
 

Конфликт на интереси при обществените поръчки

04 авг 2009
·
213
·
7
·
1,434
·
165
·
1

Конфликт на интереси при обществените поръчки - изисквания към субектите на обществените поръчки...
 

Развитие на спорта в Община Варна


Развитие на спорта в Община Варна Социалният живот на човек е комплекс от различни дейности в най-разнообразни сфери – работа, спорт, култура, отдих. Развитието на всички тези сфери са отговорност на местната власт с цел да се осигурят максимално...
 

Лекции по Управление на човешки ресурси

05 фев 2009
·
484
·
38
·
5,316
·
279
·
1

Условия за възникване на науките за управлението. Счита се, че науките за управление са най-голямата иновация на ХХ век (според Питър Дракър – смятан за „баща”, т.е създател на науките за управление)...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по икономика на благосъстоянието
входен тест по Публична администрация за Студенти от 3 курс
Тест по икономика на благосъстоянието, предназначен за студенти от специалност - публична администрация. Всички въпроси имат само 1 верен отговор.
(Труден)
20
53
5
1 мин
16.05.2013
Проблеми по миграционно и бежанско право
тематичен тест по Публична администрация за Студенти от 4 курс
Тестът е предназначен за студенти в специалност публична администрация в Бургаския свободен университет, но може да послужи за проверка на знанията по темата и на студентите по право.
(Лесен)
20
42
1
2 мин
04.11.2011
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Управление на инфраструктурните проекти

Материал № 288354, от 20 фев 2009
Свален: 165 пъти
Прегледан: 168 пъти
Качен от:
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 13
Брой думи: 3,807
Брой символи: 22,185

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на инфраструктурните проекти"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения