Големина на текста:
“БЛАГСТРОЙ”ЕООД тел: 086/820-771; 280-774
7500Силистра факс: 086/820-770
ул.”Македония”-199 GSM 0888/845-139-Управител
п.к.149 E-MAIL: blagstroy@mbox.contact.bg
БИЗНЕС – ПЛАН ЗА 2008 година
І .Въведение ( резюме ):
”Благстрой” ЕООД, гр. Силистра е създадена през 1970 година като общинска
фирма с основна дейност – Благоустрояване и комунална дейност. Дружеството е
съществувало като Държавно Стопанско Предприятие “Благоустройствени
строежи”, занимаващо се със строителство и ремонт на пътища, ремонт и
строителство на сгради, частни жилища и инсталации, производство на
строителни материали, извънлимитно и друго строителство, железобетонни
елементи.От 01 септември 1972 г. с разпореждане на МС, благоустройствените
предприятия към народните съвети преминават под формата на окръжни клонове
към стопанска дирекция “Благоустройствени строежи” към Министерство на
архитектурата и благоустройството, със седалище гр. София и предмет на
дейност: проектиране и изпълнение на ниското благоустрояване на населените
места.
С решение № 3 от 25.04.1989г. на Силистренския Окръжен Съд е регистрирана
общинска фирма “Благстрой” със седалище гр. Силистра с предмет на дейност:
проектиране на благоустройствени обекти, изграждане, реконструкция, основен
ремонт, модернизация и продажба на готов продукт на ниско и високо
строителство и услуги на населението. Фирмата поема активите и пасивите на
прекратеното вече ОП “Благоустройствени строежи”, гр. Силистра.
С Решение № 1593/11.10.1993 г. по ф.д. № 1344/1993 год. по описа на
Силистренски окръжен съд е регистрирано еднолично дружество с ограничена
отговорност - фирма „Благстрой”ЕООД със седалище гр.Силистра, с предмет на
дейност: проектиране на благоустройствени обекти,изграждане, реконструкция,
модернизация,основен ремонт и продажба на готов продукт на ниско и високо
строителство и услуги на населението, с капитал 14 398 000 лв и собственик
Община Силистра.
С Решение № 237/18.07.1996 год. Общински съвет гр.Силистра на основание
чл.261 и сл. във връзка с чл.119 от Търговския закон , във връзка с чл.21, ал.1, т.9
от Закона за местното самоуправление и местната администрация решава
„БОГОРОВО”ЕООД и „ДУНАВЕЦ”ЕООД дсе влеят в „БЛАГСТРОЙ”ЕООД,к-1-
последното дружество поема активите и пасивите на влетите дружества по
баланса им към 31.12.1995 год.
-1-
Вливането е регистрирано с Решение № 1100/29.08.1996 г. по ф.дело №
1344/1993 г. на Силистренски окръжен съд. С вписването на това преобразуване
„Дунавец”ЕООД и „Богорово”ЕООД фактически се прекратяват без ликвидация,
като активите и пасивите им по баланс към 31.12.1995 г. се поемат от
„Благстрой”ЕООД със седалище гр.Силистра, адрес на управление
бул.”Македония” № 199, предмет на дейност: проектиране на благоустройствени
обекти , изграждане, реконструкция, модернизация, основен ремонт и продажба на
готов продукт на ниско и високо строителство, добив на инертни материали.
Капиталът се е увеличил на 26 031 000 лв.
На 16.01.2003г. в гр. Силистра между Община Силистра и „Девня Трейд”
гр. Варна се сключва договор за продажба на „Благстрой” ЕООД гр. Силистра на
основание чл.15 и 16 от ТЗ.
С РЕШЕНИЕ № 910/21.10.2003 год. , СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
ВПИСВА в Регистъра за търговските дружества том 5, стр.170, парт. № 273 на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с фирма
„БЛАГСТРОЙ” промените:ЗАЛИЧАВА собственик ОБЩИНА СИЛИСТРА и вписва
едноличен собственик на капитала – „ДЕВНЯ ТРЕЙД” ООД, гр.Варна, Вл.Варненчик
с управител – инж.ПЛАМЕН КЪНЧЕВ КАРАИВАНОВ и предмет на дейност:
ПРОЕКТИРАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО, ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРОДАЖБА НА ГОТОВ ПРОДУКТ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО, ПРОИЗВОДСТВО НА ВАРОВИ РАЗТВОРИ, БЕТОН И
БЕТОНОВИ ПРОИЗВОДИ, АСФАЛТОВИ СМЕСИ, ДОБИВ НА ИНЕРТНИ
МАТЕРИАЛИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ В
СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА,
СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И
ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО
ИМУЩЕСТВО, УСЛУГИ С ТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ В СТРАНАТА,
ПОЧИВНО ДЕЛО, ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И
ТУРОПЕРАТОРСТВО И ДР. ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
Фирмената политика на Дружеството е насочена към изграждане на
промишлени и културно битови инфраструктурни обекти не само в района на
Североизточна България, а и в останалите райони на страната. Приоритетни
позиции във фирмената философия са високо качество на строителство, кратки
срокове на изпълнение и пълна удовлетвореност на Инвеститорите.
„Благстрой”ЕООД – Силистра е член на Камарата на строителството от
месец май 1993г.
-2-
ІІ. Мисия и бизнес цели свързани с бъдещето на предприятието :
? Бизнес целите през 2008 година свързани с инвестициите на Дружеството
могат да бъдат разделени на първични и вторични цели:
o Към първичните бизнес цели за 2008 година можем да поставим:
1.Неосъщественото обновяване и модернизиране на Бетоновия център
намиращ се в ПТБ с. Калипетрово.
2.Планираната за изпълнение през 2007 година реконструкция на
административна сграда, намираща се в ПТБ с. Калипетрово.
Неосъществена поради финансови трудности. Възможно е
проиктиране на „Химпроект Девня”ООД – гр. Варна.
3.Като нова инвестиционна цел за 2008 година можем да поставим
построяването на малка модерна сграда в райна на Кариера с. Богорово,
за подпомагане дейността и, както и на електронен кантар за 80 тона.
4.Обновяване на машинния парк от автомобили, строителна
механизация и лека механизация.
o Вторични бизнес цели:
1. Намаляване на разходите свързани с цялостната дейност на фирмата
,което от своя страна би довело до по висока рентабилност и
конкурентноспособност на фирмата. Имат се предвид най – вече
Административните разходи и разходите свързани със Спомагателните
производства. Обновяването на Бетоновия център би довело до по ниски разходи
свързани с него и от друга страна ще повиши ефективността му. Въвеждането на
софтуер свързан с Електроното банкиране също ще окаже влияние върху
разходите свързани с дейноста на фирмата.
2. Разширяване спектъра на офериране / Търсене на нови обекти, клиенти и
доставчици /
3. Подмладяване на персонала. Наемането на млади и квалифицирани
кадри ще е от голямо значение за Дружеството.
4. Софтуерни продукти свързани с електронното банкиране и електронното
фактуриране.
-3-

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 ное 2020 в 21:15 ученик на 23 години от Варна - ГПЧЕ "Йоан Екзарх", випуск 2016
27 авг 2020 в 10:10 потребител на 20 години
08 юли 2020 в 02:00 потребител на 25 години
 
Подобни материали
 

Управление на проекти


Корпорация “СНН” регистрира загуби за последните три тримесечия. Опитвайки се да подобри своите финансови показатели ръководството решава да извърши проверка на всяко производствено звено с намерението да се откаже от производството...
 

Система и системен подход

26 ное 2007
·
617
·
19
·
8,628
·
489
·
2
·
2

Материали по планиране и прогнозиране за УНСС...............
 

Анализ на бизнес план

05 апр 2008
·
1,491
·
17
·
2,817
·
757
·
2
·
1

Целта на настоящия бизнес план е да бъде използван като “лице” на фирмата и основен инструмент за развитието й. В него са посочени предметът на дейност, целите,постигнати резултати и други данни, които биха представлявали интерес за различни делови...
 

Бизнес план - Фармацефтика

18 юни 2008
·
604
·
6
·
428
·
572
·
1

Бизнес план по микроикономика за 9клас(имам 6)Става въпрос за развитието на фармацефтичната дейност в един жилищен квартал и по-точно една аптека.
 

Планиране на производството във фирмата. Производствена програма и производствен капацитет

29 ное 2008
·
320
·
2
·
484
·
230
·
1

Планирането на всяка човешка дейност е основа на ефективното управление. То е съвкупност от интелектуални операции, чрез които се определят цели и ресурси за тяхното достигане.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите и може да се ползва при самоподготовка. При всички въпроси от теста правилният отговор е единствен.
(Лесен)
27
3
1
7 мин
20.08.2020
Тест по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само едно от двете е вярно. Предназначен е за студенти изучаващи фирменото планиране.
(Труден)
45
6
1
21 мин
25.10.2016
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Бизнес план за строителна организация

Материал № 288091, от 19 фев 2009
Свален: 1,765 пъти
Прегледан: 2,165 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: План
Брой страници: 15
Брой думи: 1,765
Брой символи: 15,522

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес план за строителна организация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала