Големина на текста:
“БЛАГСТРОЙ”ЕООД тел: 086/820-771; 280-774
7500Силистра факс: 086/820-770
ул.”Македония”-199 GSM 0888/845-139-Управител
п.к.149 E-MAIL: blagstroy@mbox.contact.bg
БИЗНЕС – ПЛАН ЗА 2008 година
І .Въведение ( резюме ):
”Благстрой” ЕООД, гр. Силистра е създадена през 1970 година като общинска
фирма с основна дейност – Благоустрояване и комунална дейност. Дружеството е
съществувало като Държавно Стопанско Предприятие “Благоустройствени
строежи”, занимаващо се със строителство и ремонт на пътища, ремонт и
строителство на сгради, частни жилища и инсталации, производство на
строителни материали, извънлимитно и друго строителство, железобетонни
елементи.От 01 септември 1972 г. с разпореждане на МС, благоустройствените
предприятия към народните съвети преминават под формата на окръжни клонове
към стопанска дирекция “Благоустройствени строежи” към Министерство на
архитектурата и благоустройството, със седалище гр. София и предмет на
дейност: проектиране и изпълнение на ниското благоустрояване на населените
места.
С решение № 3 от 25.04.1989г. на Силистренския Окръжен Съд е регистрирана
общинска фирма “Благстрой” със седалище гр. Силистра с предмет на дейност:
проектиране на благоустройствени обекти, изграждане, реконструкция, основен
ремонт, модернизация и продажба на готов продукт на ниско и високо
строителство и услуги на населението. Фирмата поема активите и пасивите на
прекратеното вече ОП “Благоустройствени строежи”, гр. Силистра.
С Решение № 1593/11.10.1993 г. по ф.д. № 1344/1993 год. по описа на
Силистренски окръжен съд е регистрирано еднолично дружество с ограничена
отговорност - фирма „Благстрой”ЕООД със седалище гр.Силистра, с предмет на
дейност: проектиране на благоустройствени обекти,изграждане, реконструкция,
модернизация,основен ремонт и продажба на готов продукт на ниско и високо
строителство и услуги на населението, с капитал 14 398 000 лв и собственик
Община Силистра.
С Решение № 237/18.07.1996 год. Общински съвет гр.Силистра на основание
чл.261 и сл. във връзка с чл.119 от Търговския закон , във връзка с чл.21, ал.1, т.9
от Закона за местното самоуправление и местната администрация решава
„БОГОРОВО”ЕООД и „ДУНАВЕЦ”ЕООД дсе влеят в „БЛАГСТРОЙ”ЕООД,к-1-
последното дружество поема активите и пасивите на влетите дружества по
баланса им към 31.12.1995 год.
-1-
Вливането е регистрирано с Решение № 1100/29.08.1996 г. по ф.дело №
1344/1993 г. на Силистренски окръжен съд. С вписването на това преобразуване
„Дунавец”ЕООД и „Богорово”ЕООД фактически се прекратяват без ликвидация,
като активите и пасивите им по баланс към 31.12.1995 г. се поемат от
„Благстрой”ЕООД със седалище гр.Силистра, адрес на управление
бул.”Македония” № 199, предмет на дейност: проектиране на благоустройствени
обекти , изграждане, реконструкция, модернизация, основен ремонт и продажба на
готов продукт на ниско и високо строителство, добив на инертни материали.
Капиталът се е увеличил на 26 031 000 лв.
На 16.01.2003г. в гр. Силистра между Община Силистра и „Девня Трейд”
гр. Варна се сключва договор за продажба на „Благстрой” ЕООД гр. Силистра на
основание чл.15 и 16 от ТЗ.
С РЕШЕНИЕ № 910/21.10.2003 год. , СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
ВПИСВА в Регистъра за търговските дружества том 5, стр.170, парт. № 273 на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с фирма
„БЛАГСТРОЙ” промените:ЗАЛИЧАВА собственик ОБЩИНА СИЛИСТРА и вписва
едноличен собственик на капитала – „ДЕВНЯ ТРЕЙД” ООД, гр.Варна, Вл.Варненчик
с управител – инж.ПЛАМЕН КЪНЧЕВ КАРАИВАНОВ и предмет на дейност:
ПРОЕКТИРАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО, ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРОДАЖБА НА ГОТОВ ПРОДУКТ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО, ПРОИЗВОДСТВО НА ВАРОВИ РАЗТВОРИ, БЕТОН И
БЕТОНОВИ ПРОИЗВОДИ, АСФАЛТОВИ СМЕСИ, ДОБИВ НА ИНЕРТНИ
МАТЕРИАЛИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ В
СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА,
СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И
ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО
ИМУЩЕСТВО, УСЛУГИ С ТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ В СТРАНАТА,
ПОЧИВНО ДЕЛО, ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И
ТУРОПЕРАТОРСТВО И ДР. ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
Фирмената политика на Дружеството е насочена към изграждане на
промишлени и културно битови инфраструктурни обекти не само в района на
Североизточна България, а и в останалите райони на страната. Приоритетни
позиции във фирмената философия са високо качество на строителство, кратки
срокове на изпълнение и пълна удовлетвореност на Инвеститорите.
„Благстрой”ЕООД – Силистра е член на Камарата на строителството от
месец май 1993г.
-2-
ІІ. Мисия и бизнес цели свързани с бъдещето на предприятието :
? Бизнес целите през 2008 година свързани с инвестициите на Дружеството
могат да бъдат разделени на първични и вторични цели:
o Към първичните бизнес цели за 2008 година можем да поставим:
1.Неосъщественото обновяване и модернизиране на Бетоновия център
намиращ се в ПТБ с. Калипетрово.
2.Планираната за изпълнение през 2007 година реконструкция на
административна сграда, намираща се в ПТБ с. Калипетрово.
Неосъществена поради финансови трудности. Възможно е
проиктиране на „Химпроект Девня”ООД – гр. Варна.
3.Като нова инвестиционна цел за 2008 година можем да поставим
построяването на малка модерна сграда в райна на Кариера с. Богорово,
за подпомагане дейността и, както и на електронен кантар за 80 тона.
4.Обновяване на машинния парк от автомобили, строителна
механизация и лека механизация.
o Вторични бизнес цели:
1. Намаляване на разходите свързани с цялостната дейност на фирмата
,което от своя страна би довело до по висока рентабилност и
конкурентноспособност на фирмата. Имат се предвид най – вече
Административните разходи и разходите свързани със Спомагателните
производства. Обновяването на Бетоновия център би довело до по ниски разходи
свързани с него и от друга страна ще повиши ефективността му. Въвеждането на
софтуер свързан с Електроното банкиране също ще окаже влияние върху
разходите свързани с дейноста на фирмата.
2. Разширяване спектъра на офериране / Търсене на нови обекти, клиенти и
доставчици /
3. Подмладяване на персонала. Наемането на млади и квалифицирани
кадри ще е от голямо значение за Дружеството.
4. Софтуерни продукти свързани с електронното банкиране и електронното
фактуриране.
-3-

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
otrovnata_aivi написа на 31 май 2010 ОТГОВОРИ
студент
10
Последно сваляне: няма информация
arseone написа на 13 апр 2010 ОТГОВОРИ
ученик на 18 години от Казанлък , ПГ "Иван Хаджиенов"
malkiaumnik написа на 03 мар 2010 ОТГОВОРИ
ученик на 18 години от Перник , ОУ "Никола Йонков Вапцаров", Мещица
alexmilenkov написа на 23 фев 2010 ОТГОВОРИ
потребител
yav4o написа на 18 фев 2010 ОТГОВОРИ
студент на 24 години от София , Технически университет
canan_c написа на 14 фев 2010 ОТГОВОРИ
ученичка на 19 години
canan_c написа на 14 фев 2010 ОТГОВОРИ
ученичка на 19 години
csergieva написа на 12 фев 2010 ОТГОВОРИ
студент на 23 години от Свищов , Стопанска академия "Д. А.Ценов"
супер е
csergieva написа на 12 фев 2010 ОТГОВОРИ
студент на 23 години от Свищов , Стопанска академия "Д. А.Ценов"
супер е
csergieva написа на 12 фев 2010 ОТГОВОРИ
студент на 23 години от Свищов , Стопанска академия "Д. А.Ценов"
супер е
1 2 3 4 5 » 11
 
Подобни материали
 

Управление на проекти


Корпорация “СНН” регистрира загуби за последните три тримесечия. Опитвайки се да подобри своите финансови показатели ръководството решава да извърши проверка на всяко производствено звено с намерението да се откаже от производството...
 

Система и системен подход

26 ное 2007
·
617
·
19
·
8,628
·
2
·
2

Материали по планиране и прогнозиране за УНСС...............
 

Анализ на бизнес план

05 апр 2008
·
1,491
·
17
·
2,817
·
758
·
2
·
1

Целта на настоящия бизнес план е да бъде използван като “лице” на фирмата и основен инструмент за развитието й. В него са посочени предметът на дейност, целите,постигнати резултати и други данни, които биха представлявали интерес за различни делови...
 

Бизнес план - Фармацефтика

18 юни 2008
·
604
·
6
·
428
·
572
·
1

Бизнес план по микроикономика за 9клас(имам 6)Става въпрос за развитието на фармацефтичната дейност в един жилищен квартал и по-точно една аптека.
 

Планиране на производството във фирмата. Производствена програма и производствен капацитет

29 ное 2008
·
320
·
2
·
484
·
230
·
1

Планирането на всяка човешка дейност е основа на ефективното управление. То е съвкупност от интелектуални операции, чрез които се определят цели и ресурси за тяхното достигане.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест по план и анализ
междинен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 2 курс
Тест по планиране и анализ за студенти. На един от въпросите може да се даде повече от един верен отговор.
(Труден)
25
115
1
1 мин
22.02.2013
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по бизнес планиране. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
34
354
1
1 мин
28.03.2013
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Бизнес план за строителна организация

Материал № 288091, от 19 фев 2009
Свален: 1,765 пъти
Прегледан: 2,165 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: План
Брой страници: 15
Брой думи: 1,765
Брой символи: 15,522

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес план за строителна организация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала