Големина на текста:
Международно публично право / МПП /
1.в. Междунардно право , глобална международна с-ма и междудържавните
отношения. Междудържавните отоншения се уреждат от международни правила –
принципи, норми и обичай на международното публично право . В международната
практика съществува една глаболна международна с/ма , която обхваща всички
съществуващи международни с/ми , техните субекти , отношенията м/ду тях .
Международната с/ма включва : субекти , отношенията между тях , правна с/ма . В
зависимост от междунардната с/ма субектите могат да бъдат - д-вите , международните
организации, юридически или физически лица , но могат да бъдат и смесени . Във всяка
международна с/ма съществува съответен вид международни отоншения.
Международните отношения- това са политическите , икономическите , научно
техническите , културните и др. Отношения м/у субекитте на международната с/ма . Те
се развиват извън пределите на територията , компетенцията и юрисдикцията на
отделните д-ви . Върху МОтношения влияние оказват различни видове субективни и
обективни фактори : - ниво на икономическо развитие на д-вите , обеществения морал и
нравственост , екология, глобални проблеми , научно технически прогрес и др. МПП
като система от принципи и норми уреждащи международните отоншения в
междудържавната с/ма е нейната самостоятелна нормативна подсистема като ингерална
част от цялата с/ма .Международно правната с/ма се грави в/у общопризнатите
императивни принципи на МПП , имащи общовалиден характер за всички субекти.
МПП е регулатор на международните отношения . Източници на МПП са
международните договори ,международнправния обичай, субекти на МПП са д-вата и
международните организации.
2.в. Понятие , същност и характерни особености на МПП.
Възникването на две д-ви поражда необходимостта от възникване на МПП.
МПП – представлява съвкупност от правни принципи и норми, които се създават от
държавите и другите субекти на МПП, насочени са към поддържането на мира ,
сигурността и сътрудничеството и се обезпачават при необходимост от принуда,
осъществявана от държавните индивиуално или колективно.
МПП е с/ма от правила , които уреждат отоншенията м/у субектите на международно
право на публична основа.
Първоначално МПП действа като регионално право – две съседни д-ви си
сътрудничат. След 19 в. започва формирането на универсалното МПП , което се
свързва с проведения през 1815 г. Виенски конгрес и приетите общи междунардон
актове . Основните принципи и норми на съвременното МПП са прогласени в Устава
на ООН.- 1945г., които в чл.2 съдържа 7 от десете4 принципа на съвременното МП .
Принципите действащи и до днес могат да се разделят на два вида : 1.Уреждащи мира и
международната сигурност 2. Уреждащи сътрудническтвото м/у д-вите. Днес
приоритетно значиние има втория вид принципи. Особености на МПП :
3в.
Възникване и развитие на МПП и науката за него
МПП е възникнало вследствие на естественото развитие на обществените процеси .
Неговия зародиш може да се търси в примитивната форма на общуване между съседски
племена , като способ за защита на материалните интереси. Същинското МП възниква
с установяване на междудържавните отношения , след възникване на д-вата. В
различните периоди д-вите са се променяли , а паралелно с това са се променяли и
приоритетите в МП , но МП винаги е съществувало като средство за уреждане на
проблемите и отношенията м/ д-вите. Влияние в/у развитието на МП оказва Древния
Рим , където се разработват норми , уреждащи отношенията на римляните с чужденците
т.нар. / право на народите / То улеснявало сключването на търговски договори . По
късно осбенно влияние върху развитието на МП оказали революциите и особенно
Великата френска революция. Под нейно влияние били декларирани междунардно –
правните принципи за суверенно равеннство , независимост , ненамеса и спазване на
международните договори. Силен тласък в развитието на МП са оказали
международните конгреси в началото на ХІХ век , където са приети общи
международни норми - Виенския , Парижкия , Берлинския конгрес и тези в Хага и
особенно устава на ООН 26.06. 45 г.
ХУГО ГРОЦИ 1583 – 1645 г. се счита за баща на МП , тъй като единствено той успява
да формулира принципите на МП . В областта на дипломатическото и консулско право
принципите му са актуални и до днес. 17 – 18 век се развиват 3 основни направления в
науката за МП : гроцианско , естествено - произтича от самата природа и позитивно
право . МП отразява развитието на цивилизацията .
4. в. Понятие и видове източници на МПП . Кодификация и прогресивно развитие
на МПП.
Източниците на МП са общо признати правни форми в които са въплатени медународно
правни норми. Източниците на МП са въплатени в чл. 38 от статута на
международния съд който е неделима част от устава на ООН и се явява международен
договор .Източниците на МП се делят на 2 вида : ОСНОВНИ - международни договори
и международен обичай; СПОМАГАТЕЛНИ - решения на международни я съд на
ООН , на националното законодателство , реш. На национални съдилища , актове на
международни организации.
1. МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР – основен главен източник .Това е свободно
изразена воля между два равнопоставени субекта на МПП за създаване , изменение или
прекратяване на взаимни права и задължения съобразени със съвременното действащо
МП . ЕЛЕМЕНТИ на МД / международения договор / - желание да се сключи този
договор, но тази воля да е свободна , а не диктат или насилие при наличите на това
МД може да се обяви за нищожен . равноправни субекти -
МД е в писменна форма , конкретизира точно правата и задълженията , фиксира
отговорноста на страните при неизпълнение на поетите задължения.
2.МЕЖДУНАРОДНИЯ ОБИЧАЙ - общо признато прилагано продължително време
правило което конкретния субект на МП декларира , че го признава за задължително по
отношение на себе си . Международния обичай се формира в следствие на многократно
повтарящи се действия от д-вите . ЕЛЕМЕНТИ на межд. Обичай : - общопризнато
правило , което е прието от преобладаващ брой д-ви , - прилаган продължително време /
достатъчно дълго време / - признаване за задължителност е безусловно необходимо .
СПОМАГАТЕЛНИ :
1. Решение на Международните конференции . Решението на Международния съд има
задължителна сила само за страните по спора и то само по отношение на дадено дело .
Актът на Международната среща ще се приеме за договор,когато се приложи
конвенцията и то когато го ратифицират .
2. Международна правна доктрина - сбор от трудовете на най признатите и значими
автори от различни д-ви . Мнение на специалисти по един или друг въпрос . Това е
спомагателен източник , тъй като ако направените предложения са интереси биха могли
да се приемат за разумни .
3. Национално законодателсто и реш. На нац. Съдилища - ролята им се изразява в това ,
че те на практига спомагат за точното тълкуване и приложение на нормите на
международни актове , които съотвента д-ва е ратифицирала .
4. актове на междуранодни организации това са препоръки от междунар.
Организации , и нямат задължителен характер.
ПОД КОДИФИКАЦИЯ - се разбира такава систематизация на Междунардните норми ,
която цели да ги обедини въз основа на общи принципи .Процесът е свързан с
творческата дейност на международни организации в различни области . КМП – е най
значима и авторитетна комисия обобщаваща и привеждаща в синхронен ред всички
действащи в МО / международни отношения / международни норми и разработва и
приема 1 кодификационен акт в който актуализираните международни норми се
допълват . Прогресивно развитие на МП означава - актуализиране на нормите на вече
дейтсващи кодификационни актове или заменянето им с нови актове .

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Международно публично право

Междунардно право, глобална международна с-ма и междудържавните отношения. Междудържавните отоншения се уреждат от международни правила – принципи, норми и обичай на международното публично право...
Изпратен от:
dida_koko
на 2009-02-19
Добавен в:
Лекции
по Право
Статистика:
364 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
международноправни средства за разрешаване на международни спорове
добавена от ultrasinn 03.06.2012
0
20
Подобни материали
 

Обща теория на правото

19 мар 2008
·
450
·
18
·
8,325

Правото в най-разпространеното схващане има две характерни черти. Първо – правото се отличава със специфична принуда, чрез която обществото осигурява практическата реализация на правните норми. Второ - втората специфична черта е неговият систематичен...
 

Понятие и същност на международното публично право

23 яну 2010
·
67
·
28
·
14,664

Понятие и същност на международното публично право Представлява система от правни норми която регулира отношенията между държавите, държавите и международните организации и само межу муждународните организации...
 

Административен контрол. Съдебен и комбиниран контрол

26 яну 2010
·
89
·
10
·
2,029
·
79

Административният сектор от юридическата система, част от която е и нормативната уредба на разузнавателната дейност, е най – бързо нарастващата част от националната правна система на всяка съвременна държава....
 

Преглед на правосъдната система на България през периода 1878-1991г.

08 сеп 2010
·
116
·
21
·
8,114

Гражданската канцелария е натоварена с много здачи, една от тях е полагането на основите на националната правна система и съдебна организация. Според руският княз съществуващото до момента законодателство урежда сравнително добре съдебните...
 

Международни длъжностни лица. Правен статут, привилегии и имунитети. Гаранции

15 яну 2009
·
61
·
3
·
702
·
1

Спорно е дали индивида може да се обособи като самостоятелен субект на международното право. Благой Видин приема, докато Иван Владимиров отрича тази възможност. По въпросът за определяне на понятието „субект на международното публично право” ....
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Право за ученици, студенти и учители
любознателен тест по Право за
Тест по Право за ученици, студенти и учители. Съдържа 10 въпроса с по един верен отговор.
(Лесен)
10
24
1
1 мин
31.07.2018
Тест по Търговско право за студенти
изпитен тест по Право за Студенти
Тестът съдържа 16 въпроса от областта на Търговското право и е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината. Голяма част от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
16
89
1
09.11.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Международно публично право

Материал № 287552, от 19 фев 2009
Свален: 364 пъти
Прегледан: 170 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 41
Брой думи: 14,998
Брой символи: 94,275

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международно публично право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения